Monitorul Oficial 49/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0049 - Luni, 9 aprilie year::1990

Decrete

Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Gheorghe Pop se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Populară Socialistă Albania.

Art. 2. - Gheorghe Micu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Populară Socialistă Albania.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 ianuarie 1990 | Nr. 79.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind stabilirea normelor unitare de structură pentru conducerea și aparatul propriu al primăriilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Structurile organizatorice pentru conducerea și aparatul propriu al primăriilor se stabilesc pe baza normelor din prezenta hotărâre și a structurilor organizatorice tip prevăzute în anexele nr. 1 a)-g)[1].

Art. 2. - Normele de constituire a compartimentelor din aparatul propriu al primăriilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 2[1].

Art. 3. - Numărul de posturi pentru conducerea și aparatul propriu al primăriilor se stabilește pe baza normativului prevăzut în anexa nr. 3[1].

Art. 4. - Salariile tarifare pentru funcțiile de director, director adjunct, șef serviciu și șef birou sunt cele prevăzute în anexa nr. II, cap. XVII lit. a) pozițiile 2, 3, 4, 6 și 7, respectiv anexa nr. VI, cap. II lit. a) pozițiile 2, 3, 5 și 6 din Legea nr. 57/1974.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 aprilie 1990 | Nr. 365.


Hotărâre privind regimul de trimitere în străinătate a cetățenilor români pentru a acorda asistență de specialitate nelegată de livrări

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cetățenii români care desfășoară activități tehnice, științifice, didactice, sanitare, juridice, economice, culturale, artistice, sportive și de altă natură în ministere, alte organe centrale și locale, precum și în unitățile subordonate acestora, pot fi trimiși în străinătate pentru a acorda asistență de specialitate nelegată de livrări de mașini, utilaje și instalații, de prestări de servicii sau de executări de lucrări.

Art. 2. - Acțiunile de trimitere de cetățeni români în străinătate pentru a acorda asistență de specialitate nelegată de livrări se organizează de către Institutul român de consulting „Romconsult”, întreprinderile de comerț exterior sau alte unități autorizate de Ministerul Comerțului Exterior, denumite în continuare unități trimițătoare.

Art. 3. - Unitățile trimițătoare vor urmări ca prin acordurile, înțelegerile sau contractele pe care le încheie cu partenerii străini să se asigure:

a) tarife și salarii corespunzătoare, indemnizații pentru membrii de familie, precum și alte drepturi la nivelul practicii internaționale în materie de angajări de specialiști străini;

b) sporuri uzuale pentru condiții deosebite de climă, de muncă și muncă prestată suplimentar, după caz;

c) locuință dotată corespunzător, precum și transportul zilnic, gratuit, de la și până la locul de muncă;

d) transport gratuit pentru specialiști, membrii lor de familie și bagajele personale, atât la plecarea la post, cât și la înapoierea de la post, în caz de boală, precum și pentru efectuarea concediului de odihnă în țară;

e) concedii de odihnă de refacere și incapacitate temporară de muncă plătite, drepturi de asigurări sociale, precum și asistență medicală gratuită pentru specialiști și membrii lor de familie;

f) indemnizații sau prime cu prilejul prezentării la post, precum și la înapoierea definitivă în țară;

g) plata integrală, în devize convertibile sau la nivelul maxim prevăzut de legislația țărilor respective, a tarifelor convenite, precum și transferul în România al sumelor cuvenite specialiștilor și unităților trimițătoare;

h) posibilitatea revizuirii periodice a nivelului tarifelor și a celorlalte drepturi bănești, în funcție de evoluția cursurilor valutare, de modificările intervenite în nivelul salariilor și prețurilor pe plan local și altele asemenea;

i) suportarea de către partenerii externi a tuturor cheltuielilor ocazionate de decesul în străinătate, aducerea în țară a celor decedați, precum și acordarea de despăgubiri în caz de accident, pentru specialiști și membrii lor de familie.

Art. 4. - Recrutarea și selecționarea specialiștilor se fac de către unitățile trimițătoare, cu acordul sau pe baza propunerilor unităților de la care aceștia provin.

Unitățile trimițătoare vor urmări antrenarea în acordarea asistenței de specialitate nelegată de livrări și a cetățenilor români pensionari, precum și a soțiilor sau soților care îi însoțesc pe specialiști.

Drepturile și obligațiile reciproce ale specialiștilor și unităților trimițătoare se stabilesc prin contracte interne individuale și, după caz, în funcție de prevederile înțelegerilor încheiate cu partenerii externi, și prin contracte între unitățile trimițătoare și unitățile de la care provin specialiștii.

Art. 5. - Pe timpul cât lucrează în străinătate specialiștii se consideră detașați la unitățile trimițătoare, beneficiind de vechime neîntreruptă în aceeași unitate. În perioada detașării, unitățile de la care provin specialiștii pot încadra pe posturile acestora alte persoane, numai cu contracte de muncă pe durată determinată.

Unitățile trimițătoare vor comunica unităților de la care provin specialiștii, cu cel puțin 30 de zile înainte, data terminării activității acestora în străinătate.

Art. 6. - Din tarifele încasate în valută, unitățile trimițătoare scad sumele necesare pentru plata cheltuielilor care, potrivit înțelegerilor încheiate cu partenerii externi sau legislației din țările respective, cad în sarcina acestora: impozite și taxe, transport internațional pentru specialiști și membrii lor de familie, chiria pentru locuință din străinătate, cota aferentă plății concediului de odihnă, precum și orice alte cheltuieli efectuate în contul specialiștilor.

Dacă tarifele convenite cu partenerul extern se încasează parțial în devize convertibile și parțial în alte valute, cheltuielile menționate la alineatul precedent se scad în valuta în care acestea au fost efectuate.

Art. 7. - Asupra sumelor în valută rezultate după deducerea cheltuielilor prevăzute la art. 6 unitățile trimițătoare calculează și rețin un comision în devize convertibile și, după caz, și în monedă locală, pentru acoperirea cheltuielilor de regie proprie și risc, supervizare și îndrumare tehnică, precum și pentru plata contribuției de asigurări sociale și pensie suplimentară ale specialiștilor.

Din acest comision, unitățile trimițătoare pot ceda o parte, în valută și/sau în lei, unităților de la care provin specialiștii, potrivit contractelor încheiate.

Nivelul comisionului se aprobă de către Ministerul Comerțului Exterior, la propunerea unităților trimițătoare.

Pentru asigurarea în lei a salariului tarifar de încadrare avut de specialist la plecarea în străinătate, unitățile trimițătoare pot reține suma echivalentă în devize convertibile în vederea transformării ei la cursul de schimb practicat de Banca Română de Comerț Exterior la data efectuării plății.

Art. 8. - Sumele în devize convertibile rămase la dispoziția specialiștilor după aplicarea prevederilor art. 6 și 7 se impozitează în valută, în funcție de nivelul acestora, potrivit anexei.

Sumele în monedă locală rămase la dispoziția specialiștilor în condițiile prezentei hotărâri se cuvin integral acestora.

Art. 9. - Pe timpul cât specialiștii se află în incapacitate temporară de muncă, din cauză de boală sau accident, precum și în caz de carantină, beneficiază de următoarele drepturi:

a) sumele în valută, în cuantumul și condițiile stabilite prin prezenta hotărâre, dacă se află în străinătate;

b) indemnizații în lei, calculate în conformitate cu normele legale aplicabile persoanelor încadrate în muncă în România, dacă în perioada incapacității temporare de muncă se află în țară.

Art. 10. - Pe perioada deplasării în interesul serviciului în țara în care își desfășoară activitatea sau în altă țară, specialiștii beneficiază, pe lângă drepturile în valută stabilite prin prezenta hotărâre, și de drepturile acordate de către partenerul extern pentru acoperirea cheltuielilor de transport, masă, cazare sau a altor obligații.

Art. 11.- Specialiștii beneficiază și de sumele în valută acordate de către partenerii externi pentru ei și membrii lor de familie în vederea plății chiriei, dotării și întreținerii locuinței, tratamentului medical, spitalizării și transportului internațional.

Dacă, potrivit contractelor sau înțelegerilor încheiate cu partenerii externi, cheltuielile menționate la alin. 1 revin părții române, acestea se suportă de către unitățile trimițătoare prin deducerea lor din tarifele încasate de la partenerii externi.

Art. 12. - În cazul în care specialiștii își desfășoară activitatea în țări cu care România are încheiate acorduri în domeniul asigurărilor sociale și medicale, cheltuielile se suportă în condițiile stabilite prin aceste acorduri.

Art. 13. - Sumele în valută care se acordă specialiștilor peste prevederile contractelor de către partenerii externi sub formă de premii, indemnizații, restituiri de contribuții la fondul de asigurări sociale, pensii și altele asemenea, în timpul, la, sau după expirarea perioadei de lucru în străinătate, rămân la dispoziția acestora.

Art. 14. - Unitățile trimițătoare plătesc:

a) sumele în valută și în lei cuvenite specialiștilor în condițiile prevăzute prin contractele individuale interne;

b) impozitul pe fondul de salarii, după caz;

c) contribuția de asigurări sociale de stat și contribuția pentru pensia suplimentară, calculate în lei, în condițiile prevăzute de lege, la drepturile realizate de specialiști în ultima lună premergătoare plecării în străinătate.

Art. 15. - Personalul muncitor român trimis în străinătate potrivit prezentei hotărâri este obligat să asigure:

  • îndeplinirea întocmai a sarcinilor de serviciu stabilite potrivit contractului extern;
  • respectarea legislației țării în care-și desfășoară activitatea;
  • acoperirea, în condițiile legii, a eventualelor pagube produse.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prevederile ei se aplică cu aceeași dată și contractelor în curs de executare.

Art. 17. - Oricare prevederi contrare celor din prezenta hotărâre, cuprinse în acte normative emise înainte de 22 decembrie 1989, nu se aplică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 9 aprilie 1990 | Nr. 382.


Anexă

Modul de calcul al impozitului datorat de specialiștii români pentru sumele în devize convertibile rămase la dispoziția lor

Suma în dolari S.U.A. impozabilă fixă + Cota de impozit procentuală
până la 20 - scutit
de la 21 la 50 - 10% din ce depășește 20
de la 51 la 300 3 20% din ce depășește 50
de la 301 la 400 53 21% din ce depășește 300
de la 401 la 500 74 22% din ce depășește 400
de la 501 la 600 96 23% din ce depășește 500
de la 601 la 700 119 24% din ce depășește 600
de la 701 la 800 143 26% din ce depășește 700
de la 801 la 900 169 28% din ce depășește 800
de la 901 la 1.000 197 30% din ce depășește 900
de la 1.001 la 1.100 227 32% din ce depășește 1.000
de la 1.101 la 1.200 259 34% din ce depășește 1.100
de la 1.201 la 1.300 293 36% din ce depășește 1.200
de la 1.301 la 1.400 329 38% din ce depășește 1.300
de la 1.401 la 1.500 367 40% din ce depășește 1.400
de la 1.501 la 1.600 407 42% din ce depășește 1.500
de la 1.601 la 1.700 449 44% din ce depășește 1.600
de la 1.701 la 1.800 493 46% din ce depășește 1.700
de la 1.801 la 1.900 539 48% din ce depășește 1.800
de la 1.901 la 2.000 587 50% din ce depășește 1.900
de la 2.001 la 2.100 637 52% din ce depășește 2.000
de la 2.101 la 2.200 689 54% din ce depășește 2.100
de la 2.201 la 2.300 743 56% din ce depășește 2.200
de la 2.301 la 2.400 799 58% din ce depășește 2.300
de la 2.401 la 2.500 857 60% din ce depășește 2.400
de la 2.501 la 2.600 917 61% din ce depășește 2.500
de la 2.601 la 2.700 978 62% din ce depășește 2.600
de la 2.701 la 2.800 1.040 63% din ce depășește 2.700
de la 2.801 la 2.900 1.103 64% din ce depășește 2.800
de la 2.901 la 3.000 1.167 65% din ce depășește 2.900
de la 3.001 la 3.100 1.232 66% din ce depășește 3.000
de la 3.101 la 3.200 1.298 67% din ce depășește 3.100
de la 3.201 la 3.300 1.365 68% din ce depășește 3.200
de la 3.301 la 3.520 1.433 69% din ce depășește 3.300
peste 3.520 - 45% din venitul impozabil total

Suma în valută rămasă după aplicarea impozitului rămâne la dispoziția specialiștilor.

Contravaloarea în lei a impozitului la cursul de la data încasării valutei se virează de unitățile trimițătoare la bugetul statului.Ordine

Ordin privind prohibiția pescuitului în anul 1990

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Ministrul agriculturii și industriei alimentare,
având în vedere prevederile art. 15, art. 17 lit. A lit. a) și lit. B lit. d), precum și ale art. 19 din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura și pescuitul,
văzând nota Centralei pescuitului și industrializării peștelui nr. 730/5.IV.l990,
în temeiul Decretului nr. 10/1989 privind înființarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se interzice pescuitul industrial și sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice, în perioada 10 aprilie - 8 iunie 1990, în apele colinare, de șes și din Delta Dunării.

Art. 2. - Prohibiția pescuitului în apele Dunării ce constituie frontieră de stat se stabilește astfel:

  • pentru zona de frontieră cu Bulgaria, în perioada 10 aprilie - 9 mai 1990 inclusiv;
  • pentru zona de frontieră cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, în perioada 15 aprilie - 14 mai 1990 inclusiv.

Art. 3. - Prohibiția pescuitului scrumbiei de Dunăre se stabilește pe sectoare, după cum urmează:

  • în sectorul I (de la Marea Neagră la Ceatalul Ismail) 5 zile, între 14-18 aprilie 1990 inclusiv;
  • în sectorul II (de la Ceatalul Ismail până la Vadu Oii) 20 de zile, între 19 aprilie - 8 mai 1990 inclusiv;
  • în sectorul III (de la Vadu Oii până la Gura Timocului) 30 de zile, între 9 mai - 7 iunie 1990 inclusiv.

Art. 4. - Pentru protecția fondului piscicol în apele prevăzute la art. 1 și 2 se admite pescuitul somnului la Dunăre cu pripoane.

Art. 5. - În zonele de revărsare a Dunării din sectorul Isaccea-Calafat, după perioada de reproducere a peștelui se admite pescuitul la garduri pescărești cu vintire și prostovoale.

Art. 6. - În bazinele piscicole din apele interioare, în care procentul de răpitori depășește 25% din efectivul piscicol, se admite pescuitul industrial cu aprobarea Centralei pescuitului și industrializării peștelui.

Art. 7. - Centrala pescuitului și industrializării peștelui și Centrala „Delta Dunării” Tulcea vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul agriculturii și industriei alimentare, Nicolae Ștefan | București, 5 aprilie 1990 | Nr. 15.Comunicate

Comunicat

Vineri, 6 aprilie 1990, a avut loc ședința Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, prezidată de domnul Ion Iliescu, președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională. Au luat parte ca invitați miniștri și conducători ai unor organe centrale de stat.

În prima parte a ședinței au fost examinate și aprobate mai multe proiecte de decrete-lege, printre care cele privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, asupra aderării României la Acordul privind Organizația internațională de telecomunicații prin satelit „INTELSAT”, precum și cel referitor la conținutul jurământului militar. A fost, de asemenea, dezbătut proiectul de decret-lege privind stabilirea unor măsuri economico-sociale pentru acordarea ajutoarelor de șomaj și reintegrarea profesională a șomerilor, hotărându-se ca acesta să fie completat și supus ulterior spre aprobare.

Luând act de unele tensiuni apărute în relațiile dintre comunitățile religioase ortodoxă și greco-catolică, în urma recentei legalizări în România a cultului greco-catolic, biroul executiv a lansat un apel la dialog și conciliere, invitându-i, totodată, pe reprezentanții celor două culte să participe, la 9 aprilie 1990, la un dialog cu președintele și vicepreședinții Biroului executiv al C.P.U.N., în vederea discutării diverselor aspecte legate de îmbunătățirea relațiilor dintre membrii comunităților religioase respective.

Domnul Ion Mânzatu a prezentat o informare asupra derulării activității comisiei centrale și a comisiei mixte de la Târgu Mureș, menționând progresele înregistrate în dialogul politic și stadiul cercetării cauzelor evenimentelor din zilele de 19 și 20 martie 1990.

A fost analizată, totodată, o informare privind sumele depuse în contul „Libertatea - 1989”. Biroul executiv a stabilit obiectivele pentru care să fie utilizate cu prioritate aceste fonduri, recomandând elaborarea unui act normativ în acest sens.

În continuare, procurorul general, domnul Gheorghe Robu, a prezentat o informare asupra activității organelor procuraturii în perioada ianuarie-martie 1990. Menționând unele acțiuni întreprinse pe linia asigurării legalității, a restabilirii încrederii față de această instituție, în eforturile de făurire a statului de drept, au fost relevate, totodată, activitățile legate de investigarea persoanelor implicate în acțiunile de represiune din timpul revoluției, în vederea judecării celor vinovați. S-a apreciat, însă, că trebuie acționat mult mai hotărât pentru îmbunătățirea generală a activității procuraturii, hotărându-se instituirea unei comisii a biroului executiv însărcinate cu stabilirea unor măsuri în acest sens.

S-a decis amânarea ședinței următoare a C.P.U.N. după sărbătorile de Paști.Referințe

  1. 1,0 1,1 1,2 Anexele nr. 1-3 se comunică organelor interesate.