Monitorul Oficial 53/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0053 - Luni, 23 aprilie year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu asigurarea autovehiculelor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Persoanele juridice care dețin tramvaie se asigură prin efectul legii pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule, pentru care vor plăti o primă de asigurare de 175 lei/an pentru fiecare tramvai cu sau fără remorcă.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică începând cu data prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 9 aprilie 1990 | Nr. 387.


Hotărâre privind înființarea de sucursale ale Băncii Române de Comerț Exterior pe teritoriul țării

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Statutul Băncii Române de Comerț Exterior aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1435 din 11 iulie 1968, cu modificările ulterioare, se completează la articolul 26 cu un alineat final, având următorul conținut:

„Banca Română de Comerț Exterior poate participa, de asemenea, la constituirea de societăți comerciale în țară și străinătate. Participarea la constituirea unor asemenea societăți, cota de participare, precum și orice alte probleme legate de aceasta, se aprobă de către Consiliul de administrație al Băncii Române de Comerț Exterior.”

Art. 2. - Se înființează sucursale ale Băncii Române de Comerț Exterior în următoarele reședințe de județ: Constanța, Timișoara, Brașov, Iași, Suceava și Cluj, care urmează să execute operațiunile prevăzute în statutul de organizare și funcționare al Băncii Române de Comerț Exterior.

Art. 3. - Se aprobă structura organizatorică a sucursalelor Băncii Române de Comerț Exterior în limita a 43 posturi pentru fiecare sucursală, conform anexei[1].

Art. 4. - Salarizarea personalului va fi cea prevăzută în anexa nr. IV, cap. IX, pentru sucursalele de gradul I ale Băncii Naționale a României, prevăzută în Legea nr. 57/1974.

Art. 5. - Primăriile județene vor asigura spațiile locative pentru desfășurarea activității sucursalelor nou înființate ale Băncii Române de Comerț Exterior.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Băncii Române de Comerț Exterior.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 9 aprilie 1990 | Nr. 389.


Hotărâre privind administrarea provizorie a caselor, cluburilor și bazelor de agrement pentru tineret de către Compania Autonomă de Turism pentru Tineret

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 10 aprilie 1990, casele, cluburile și bazele de agrement pentru tineret care au aparținut fostelor comitete județene ale U.T.C. trec în administrarea provizorie a Companiei Autonome de Turism pentru Tineret, în vederea asigurării funcționării corespunzătoare și conservării patrimoniului.

Art. 2. - Lucrările de investiții se vor desfășura în conformitate cu aprobările existente.

Art. 3. - Unitățile menționate vor funcționa cu obiectul de activitate și structura personalului existente la data de 31 martie 1990 până la aprobarea statutului de organizare și funcționare a acestora, elaborat prin consultarea reprezentanților tuturor organizațiilor de tineret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 aprilie 1990 | Nr. 391.


Hotărâre privind înființarea Centrului de cercetare și producție de medicamente antitumorale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul de cercetare și producție de medicamente antitumorale, cu sediul în municipiul București, unitate economică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății, având drept obiect de activitate cercetarea științifică și producția în domeniul medicamentelor antitumorale.

Art. 2. - Centrul de cercetare și producție de medicamente antitumorale se organizează prin preluarea de la Institutul oncologic București a secției Sinteze, cu mijloacele fixe și circulante, personalul și fondul de salarizare, aferente, inclusiv investiția în curs de finalizare „Sinteza medicamentelor” de pe platforma Fundeni, pe baza protocolului ce se va încheia în acest scop. Actualul imobil în care funcționează secția Sinteze se trece în administrarea Centrului de cercetare și producție de medicamente antitumorale.

Art. 3. - Personalul care trece de la o unitate la alta, în cadrul măsurilor de înființare și organizare prevăzute în prezenta hotărâre, se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Organizarea, funcționarea și numărul de personal ale Centrului de cercetare și producție de medicamente antitumorale se stabilesc de către Ministerul Sănătății.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor, pe baza propunerilor Ministerului Sănătății, vor introduce în indicatorii economico-financiari și în bugetul de stat pe anul 1990 modificările ce decurg în urma aplicării prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 aprilie 1990 | Nr. 392.


Hotărâre privind înființarea Centrului de cercetări și asistență medicală în orașul Șimleu Silvaniei

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, pe data prezentei hotărâri, Centrul de cercetări și asistență medicală ca unitate de stat cu personalitate juridică în subordinea administrativă a primăriei județului Sălaj prin organul local de specialitate, Direcția sanitară județeană Sălaj.

Art. 2. - Obiectul de activitate al centrului îl reprezintă:

 • continuarea activității de cercetare fundamentală și aplicativă privind fiziopatologia și tratamentul afecțiunilor tractului digestiv superior desfășurată în cadrul Secției de boli interne - Gastroenterologie și Laboratorului de cercetare al Spitalului orășenesc Șimleu Silvaniei;
 • diversificarea acestor cercetări în afecțiuni cu etiopatologii conexe;
 • asigurarea de colaborări și cooperări cu instituții sau firme naționale și internaționale în aceste domenii;
 • asigurarea de instruiri și perfecționări pentru personal român sau străin;
 • asigurarea asistenței medicale de specialitate pentru pacienți români sau străini;
 • valorificarea rezultatelor cercetării prin lucrări științifice, brevete de invenție sau tratate de specialitate.

Art. 3. - Metodologic, centrul se va subordona pentru activitatea de cercetare fundamentală Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, iar pentru activitatea de asistență și cercetări medicale, Academiei de Științe Medicale din România.

Art. 4. - Centrul de cercetări și asistență medicală se organizează prin transformarea Secției de boli interne - Gastroenterologie și a Laboratorului de cercetare din cadrul spitalului orășenesc și va avea sediul central în Șimleu Silvaniei, str. Dunării nr. 37, județul Sălaj.

Art. 5. - Baza materială constituită din clădiri, aparatură medicală de investigație și tratament, aparatură de laborator, autolaborator cercetare, bibliotecă, oficiul de prelucrare date, fondurile realizate prin contracte de cercetare, ca și bunurile de orice natură aparținând Secției de boli interne - Gastroenterologie și Laboratorului de cercetare din cadrul Spitalului orășenesc Șimleu Silvaniei trec în administrația Centrului de cercetări și asistență medicală.

Art. 6. - Structura de organizare, condițiile de funcționare și numirea personalului de conducere sunt de competența primăriei județului Sălaj și Academiei de Științe Medicale din România.

Art. 7. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru introducerea în planul și bugetul pe 1990 a modificărilor rezultate din aplicarea acestei hotărâri.

Art. 8. - Personalul aferent Centrului de cercetări și asistență medicală se consideră transferat în interesul serviciului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 11 aprilie 1990 | Nr. 396.


Hotărâre privind reorganizarea activității de avizare a consumurilor de combustibili și energie

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Activitatea de avizare a consumurilor de combustibili și energie la obiectivele noi, precum și a înlocuirii de combustibili sau a modificării de soluții energetice la obiectivele existente, va fi exercitată de către ministerele, primăriile județene și a municipiului București prevăzute în anexa nr. 1, care vor emite acorduri și avize potrivit competențelor stabilite pentru fiecare, conform anexei.

Art. 2. - Toate organele de avizare energetică vor respecta în activitatea lor criteriile de atribuire a tipurilor de combustibil și a formelor de energie potrivit prevederilor anexei nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale, împreună cu ministerele producătoare de combustibili și energie, va elabora și difuza în termen de 30 de zile, celor interesați, instrucțiuni metodologice privind modul de obținere a acordurilor și avizelor de combustibili și energie. De asemenea, vor asigura elaborarea de studii și normative pentru perfecționarea criteriilor pe baza cărora se vor aviza diferitele tipuri de combustibili și forme de energie necesare noilor obiective din toate ramurile de activitate economică și socială.

Art. 4. - Ministerele producătoare de combustibili și energie vor stabili, prin reglementări proprii aduse la cunoștința celor interesați, modul de repartizare a competențelor de avizare între diversele unități din cadrul fiecărui minister.

Art. 5. - Pentru situațiile prevăzute în anexa nr. 3 nu este necesară obținerea de acorduri privind asigurarea cu combustibili și energie a obiectivelor respective.

Art. 6. - Oricare prevederi contrare celor din prezenta hotărâre, cuprinse în acte normative emise înainte de 22 decembrie 1989, nu se aplică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 aprilie 1990 | Nr. 399.


Anexa Nr. 1

Competențele acordate ministerelor și primăriilor județene în emiterea de acorduri privind utilizarea combustibililor și energiei

Ministerul Economiei Naționale

Emite acorduri pentru toate tipurile de combustibili și formele de energie în următoarele situații:

 • la obiectivele al căror necesar total de resurse energetice sub formă de combustibili, energie termică și energie electrică depășește echivalentul a 5.000 tcc/an;
 • la obiectivele pentru care se solicită cărbuni la un nivel de consum de peste 1.000 tcc/an;
 • la obiectivele pentru care se solicită hidrocarburi - gaze naturale și combustibili lichizi - indiferent de nivelul consumului, cu excepția cazurilor prevăzute în competențele acordate celorlalte ministere și primăriilor județene cuprinse în anexă;
 • la obiectivele pentru care se solicită energia termică din centrale aparținând Ministerului Energiei Electrice, la un nivel de consum depășind 30.000 Gcal/an;
 • la obiectivele pentru care se solicită energie termică din centrale aparținând altor ministere, indiferent de nivelul consumului;
 • la obiectivele pentru care se solicită energie electrică din sistemul energetic național la un nivel de consum depășind 15.000 MWh/an.

Ministerul Petrolului

Emite acorduri pentru consum de gaze naturale la:

 • prepararea hranei în toate cazurile și pentru încălzire la populație, indiferent de mărimea consumului orar și anual;
 • activitățile de extracție, transport și distribuție a țițeiului și gazelor naturale;
 • înlocuirea de utilaje consumatoare de gaze naturale prin renominalizarea de receptori până la un debit instalat de 200 Nmc/h, în cadrul consumului anual realizat;
 • activități de mică industrie și prestări servicii de toate categoriile, indiferent de mărimea consumului orar și anual.

Totodată, avizează posibilitățile și condițiile tehnice pentru toți ceilalți consumatori din competența de aprobare a Ministerului Economiei Naționale.

Ministerul Minelor

Emite acorduri pentru consum de cărbuni în toate cazurile în care necesarul anual nu depășește 1.000 tcc/an.

Totodată, avizează posibilitățile și condițiile tehnice pentru obiectivele al căror necesar anual intră în competența de aprobare a Ministerului Economiei Naționale.

Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice

Emite acorduri pentru utilizarea de combustibili lichizi și gaze petroliere lichefiate pentru activitățile de mică industrie și prestări de servicii, precum și pentru prepararea hranei în locuințe, unități de alimentație publică, cantine etc., indiferent de nivelul consumului anual.

Totodată, avizează posibilitățile și condițiile tehnice pentru situațiile care intră în competența de aprobare a Ministerului Economiei Naționale.

Ministerul Energiei Electrice

Emite acorduri pentru utilizarea de energie termică (abur și apă fierbinte) din centralele proprii la obiective al căror necesar anual este de până la 30.000 Gcal.

Emite acorduri pentru utilizarea de energie electrică din sistemul energetic național pentru obiective al căror necesar anual este de până la 15.000 MWh.

Totodată, avizează posibilitățile și condițiile tehnice pentru obiectivele al căror necesar anual de energie termică și energie electrică intră în competența de aprobare a Ministerului Economiei Naționale.

Primăriile județene

Emit acorduri pentru utilizarea de combustibil lichid ușor în instalații de încălzire centrală pentru locuințe individuale, în limita cantităților ce se repartizează în acest scop de către Ministerul Economiei Naționale.


Anexa Nr. 2

Criteriile care vor fi avute în vedere în activitatea de avizare a utilizării combustibililor și energiei

1. În repartizarea resurselor de energie și combustibil vor avea prioritate activitățile legate de satisfacerea directă a cerințelor populației: prepararea hranei în locuințe, cantine și unități de alimentație publică; încălzirea locuințelor și obiectivelor social-culturale.

În continuare vor fi asigurate resursele necesare dezvoltării prestărilor de servicii, turismului, industriei mici și în general micilor consumatori de toate categoriile. Dintre ramurile industriale se va acorda prioritate industriei alimentare, industriei ușoare și în general obiectivelor producătoare de bunuri de larg consum.

2. Obiectivele pentru care se solicită consumuri mari de combustibili și energie vor fi supuse unei analize detaliate pornind de la oportunitatea realizării și de la premisa că asigurarea resurselor energetice necesare implică majorarea importului acestora la prețurile medii ale pieței mondiale.

3. La centralele termice existente, de zonă, de cartier sau de bloc, care funcționează pe combustibil solid și nu au realizat niciodată parametrii proiectați ai agentului termic, se vor putea realiza îmbunătățirile necesare prin lucrări de investiții legal aprobate. În aceste cazuri Ministerul Economiei Naționale va emite acorduri de combustibili pe baza unor documentații tehnico-economice care să trateze ca variantă de bază menținerea tipului de combustibil prevăzut în proiect, eventual de calitate mai bună din țară sau din import.

Acolo unde soluțiile propuse impun dezafectarea, modificarea sau adaptarea echipamentelor care nu au realizat parametrii proiectați, documentațiile vor fi elaborate sau însușite de institutele de specialitate ale ministerelor furnizoare.

4. Gazele naturale

a) Ca urmare a reducerii resurselor de gaze naturale, avizarea acestora trebuie să fie limitată la situațiile în care utilizarea altor combustibili ar conduce la dificultăți tehnice importante sau la cheltuieli exagerate în investiții și exploatare.

Avizarea utilizării gazelor naturale va fi luată în considerare în limita prevederilor de balanță.

Prioritate în avizare o vor avea consumurile populației, ale obiectivelor social-culturale, comerciale și de alimentație publică.

b) Gazele naturale vor fi acordate obiectivelor din localitățile care dispun în prezent de rețele de distribuție.

Înființarea distribuției de gaze naturale în noi localități se va face în situații temeinic justificate prin hotărâre a guvernului.

Extinderea rețelelor de distribuție în localitățile în care există în prezent distribuție de gaze naturale va putea fi luată în considerare în cazul utilizării gazelor naturale la prepararea hranei în locuințe, precum și la alți mici consumatori (instituții social-culturale, unități prestatoare de servicii, brutării etc.).

c) Ținând seama de condițiile de mai sus, gazele naturale se vor acorda în următoarele situații:

 • în activitățile de preparare a hranei;
 • la procese tehnologice cu flacără directă și activități de laborator, în cazurile în care nu pot fi utilizați alți combustibili;
 • ca materie primă în industria chimică, petrochimică, metalurgică, petrolieră etc.;
 • în activitățile de extracție, transport și distribuție a țițeiului și gazelor naturale;
 • în gospodăriile populației, prin aprobarea unui foc pentru încălzire.

d) Cu excepția cazurilor aprobate prin acte normative nu se vor acorda gaze naturale în industrie, instituții și obiective social-culturale, în următoarele situații:

 • la producerea de energie termică sau energie electrică în noi centrale termice, centrale termoelectrice sau centrale electrice de termoficare, precum și în extinderea celor existente cu noi capacități;
 • ca suport de flacără pentru centralele termoelectrice sau centrale termice care funcționează pe alți combustibili;
 • la înlocuirea combustibililor de orice fel utilizați în prezent de consumatori existenți.

5. Combustibilul lichid greu (păcură)

Urmează a fi acordat de regulă marilor consumatori la care există sau la care se pot realiza gospodării de combustibili cu instalații de fluidificare și eventual cu linie CF de garaj, pentru următoarele domenii de utilizare:

 • procese tehnologice cu flacără directă;
 • suport de flacără la arderea cărbunelui pulverizat;
 • producerea aburului tehnologic și apei fierbinți în cazane mijlocii și mari;
 • înlocuirea gazelor naturale la instalațiile care au fost trecute de pe păcură pe gaze în baza decretelor nr. 304/1981 și nr. 380/1981.

6. Combustibil lichid ușor

Va fi acordat cu precădere la micii consumatori pentru care nu se justifică din punct de vedere tehnico-economic utilizarea combustibilului lichid greu, printre care:

 • la prepararea hranei în bucătăriile cantinelor și unităților de alimentație publică;
 • la procese tehnologice cu flacără directă în cuptoare de capacități mici;
 • la producerea energiei termice în cazane mici de abur sau de apă caldă.

7. Motorină

Nu va fi acordată decât în situații de excepție bine justificate, la anumite procese tehnologice cu flacără directă în care nu poate fi utilizat combustibilul lichid ușor.

8. Gazele petroliere lichefiate

Principala destinație pentru care se va aviza utilizarea lor va fi prepararea hranei în locuințele și obiectivele social-culturale din zonele în care nu pot fi asigurate gazele naturale.

De asemenea, se vor putea emite acorduri pentru activități de laborator.

9. Cărbuni

a) Avizarea utilizării lignitului va fi restrânsă treptat, urmând ca acesta să fie destinat în special centralelor electrice sau unor centrale termice de zonă cu cazane de debite mijlocii și mari.

Avizarea utilizării altor sorturi de cărbune va fi luată în considerare în funcție de prevederile balanțelor și de destinația consumului.

b) Principalele activități la care se va aviza utilizarea cărbunilor vor fi:

 • încălziri locale cu sobe;
 • producerea energiei termice pentru scopuri tehnologice și încălziri;
 • unele procese tehnologice cu flacără directă (de exemplu la fabricarea cărămizilor).

10. Energia termică

a) În avizare trebuie să se țină seama de sursa de alimentare și de combustibilul necesar pentru producerea cantitate de energie termică acordată.

Ca urmare, la examinarea cererilor de energie termică vor fi avute în vedere printre altele și criteriile stabilite pentru avizarea combustibililor. Propunerile de asigurare a energiei termice fără spor de consum de combustibil în sursa termică trebuie să cuprindă măsurile prin care se intenționează încadrarea în consumurile existente, precum și efectul lor cantitativ asupra economiei de combustibil sau energie preconizate.

b) Propunerile de asigurare a energiei termice din resurse energetice secundare trebuie să precizeze instalațiile de recuperare aferente și să cuprindă date privind capacitatea disponibilă a acestora.

c) Pentru distanțe apreciabile de transport al agentului termic este necesar să se prezinte o comparație tehnico-economică între soluția de racordare propusă și o soluție cu sursă termică proprie amplasată în apropierea obiectivului.

d) În cazul în care furnizorul de energie și obiectivul consumator nu aparțin aceluiași minister, solicitantul acordului trebuie să obțină în prealabil un aviz tehnic din partea furnizorului privind posibilitatea și condițiile în care se poate asigura energia solicitată.

e) Racordarea unor locuințe individuale existente sau noi la rețelele de alimentare centralizată cu energia termică va putea fi avizată de la caz la caz în funcție de capacitatea sursei termice, de combustibilul utilizat și de lungimea racordului necesar.

11. Energia electrică

a) Avizarea soluțiilor de alimentare din sistemul energetic național a marilor consumatori de energie electrică se va face de regulă pe baza unui studiu de soluție care va fi anexat la documentația justificativă împreună cu avizul organului competent din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

b) În cazul obiectivelor mari consumatoare de energie electrică un element obligatoriu de analiză va fi necesarul de combustibil care trebuie consumat suplimentar în centralele electrice ale sistemului energetic național pentru asigurarea necesarului anual de energie solicitat. Acest consum anual suplimentar va fi adăugat la celelalte consumuri de combustibil solicitate pentru obiectivul respectiv (la procese tehnologice cu flacără directă, la producerea energiei termice), considerând-se că asigurarea lor se va face din import.

c) Avizarea utilizării receptorilor electrotermici se poate face în cazuri bine justificate din punct de vedere tehnico-economic pe baza comparării cu soluții prevăzând utilizarea unor utilaje similare consumatoare de combustibili cu flacără directă care asigură un randament mai ridicat de utilizare a energiei primare.


Anexa Nr. 3

Situațiile în care nu este necesară obținerea unui acord privind asigurarea cu combustibili și energie

 • Recuperarea resurselor energetice refolosibile în vederea reducerii consumurilor energetice existente în condiții de eficiență.
 • Utilizarea surselor de energie neconvențională pentru înlocuirea unor consumuri energetice existente.
 • Utilizarea drept combustibili a deșeurilor neindustrializabile.
 • Înlocuirea de utilaje vechi consumatoare de combustibili în procese tehnologice cu flacără directă cu utilaje noi de același tip, pe același combustibil (cu excepția gazelor naturale).
 • Înlocuirea de cazane având randament scăzut cu cazane noi de același debit termic, pe același combustibil (cu excepția gazelor naturale).
 • Încălzirea locală cu sobe și prepararea apei calde de consum cu cazane de baie (cu excepția utilizării gazelor naturale).
 • Încălzirea centrală a locuințelor individuale utilizând combustibili solizi.
 • Prepararea hranei utilizând combustibili solizi.


Hotărâre privind înființarea Centrului de inventică

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul de inventică al Asociației inventatorilor și inovatorilor din România, cu sediul în București, pentru a stimula și valorifica inițiativele libere particulare în domeniul creației tehnice și în special al invențiilor, de a transforma partea teoretică în „obiecte-invenție” și în „produse-premisă”, generatoare de locuri de muncă în activitatea industrială și socială.

Art. 2. - Centrul de inventică funcționează în regim de autofinanțare și beneficiază de un credit bancar pentru inițierea activității, acordat în condițiile legii.

Art. 3. - Centrul de inventică este afiliat Direcției generale de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică de pe lângă Ministerul Învățământului.

Art. 4. - În funcția de director al Centrului de inventică se numește Sava Doru Cornel.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 aprilie 1990 | Nr. 405.


Hotărâre privind cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de stat pentru salariații răniți în timpul revoluției

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru salariații care au fost răniți în timpul revoluției din decembrie 1989, cuantumul indemnizației de incapacitate temporară de muncă ce se suportă din asigurările sociale de stat se stabilește în procent de 100% din salariul tarifar avut la data când s-a produs rănirea.

Indemnizațiile se acordă, indiferent de natura contractului de muncă și de vechimea neîntreruptă în muncă, până la data însănătoșirii ori pensionării pentru pierderea capacității de muncă, potrivit normelor legale.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 16 decembrie 1989.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 aprilie 1990 | Nr. 411.


Hotărâre privind schimbarea denumirii întreprinderii „Steaua roșie” București în „Întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic - HESPER București”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Întreprinderea „Steaua roșie” București, începând cu data prezentei hotărâri, își schimbă denumirea în „Întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic - HESPER București”.

Art. 2. - Întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic - HESPER București preia în totalitate obiectul de activitate, patrimoniul și sediul actual ale Întreprinderii „Steaua roșie” București.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 aprilie 1990 | Nr. 414.Referințe

 1. Anexa se comunică organelor interesate.