Monitorul Oficial 54/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0054 - Miercuri, 25 aprilie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Societățile comerciale și organizațiile economice străine pot avea reprezentanțe în România pe bază de autorizație eliberată, în acest scop, în condițiile prezentului decret-lege.

De asemenea, societățile comerciale sau organizațiile economice străine pot fi reprezentate în România, pe bază de contract, și de birouri românești specializate, inclusiv cele înființate din inițiativă proprie.

Art. 2. - Autorizațiile pentru funcționarea reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de Ministerul Comerțului Exterior.

Art. 3. - Societățile comerciale și organizațiile economice străine reprezentate răspund, în condițiile legii, pentru actele și activitatea reprezentanțelor lor în România.

Art. 4. - Societatea comercială sau organizația economică străină care solicită eliberarea unei autorizații de reprezentanță va menționa în cererea adresată Ministerului Comerțului Exterior următoarele:

a) sediul social;

b) obiectul activității reprezentanței în concordanță cu obiectul de activitate al societății comerciale sau a organizației economice solicitante;

c) durata de funcționare a reprezentanței;

d) numărul și funcțiile persoanelor propuse a se încadra la reprezentanță, iar dacă sunt străini, numele, prenumele și domiciliul lor în străinătate, cu menționarea funcțiilor pe care le au la societatea comercială sau la organizația economică și la reprezentanță.

Serviciile privind întocmirea și îndeplinirea formalităților necesare înființării și funcționării reprezentanțelor din România pot fi prestate, la cererea societății comerciale sau organizației economice străine, și de Camera de Comerț și Industrie a României sau de alte organisme autorizate.

Art. 5. - La cererea de eliberare a autorizației se vor anexa următoarele acte:

a) o atestare, în original, din partea camerei de comerț sau a altui organ competent din țara în care are sediul societatea comercială sau organizația economică străină care să confirme existența sa legală, obiectul activității și capitalul său social;

b) o confirmare asupra bonității din partea băncii prin care societatea sau organizația își desfășoară principalele operațiuni financiare;

c) statutul sau alte acte dovedind forma de organizare și modul de funcționare a societății sau organizației;

d) împuternicirea autentificată privind reprezentanții desemnați să angajeze valabil societatea, respectiv organizația ce a solicitat autorizația.

Art. 6. - Ministerul Comerțului Exterior este obligat ca, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, să emită autorizația sau, motivat, să o respingă. Prin autorizația pentru funcționare se vor stabili obiectul, condițiile de exercitare a activității, durata și sediul reprezentanței.

Art. 7. - În termen de cel mult 15 zile de la data eliberării autorizației, reprezentanța se înregistrează la Camera de Comerț și Industrie a României și la administrația financiară în a cărei rază teritorială își are sediul.

Art. 8. - Reprezentanța efectuează în numele societății comerciale sau al organizației economice străine numai acte juridice și activități conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizația de funcționare. Reprezentanțele și personalul acestora își desfășoară activitatea cu respectarea dispozițiilor legale din România.

Art. 9. - Societățile comerciale și organizațiile economice străine răspund solidar cu angajații încadrați la reprezentanțe pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de angajații lor în exercitarea activității sau în legătură cu exercitarea acesteia.

Art. 10. - Societățile comerciale sau organizațiile economice străine reprezentate în România au obligația să comunice Ministerului Comerțului Exterior, în termen de cel mult 30 de zile, eventualele modificări intervenite în statutul lor juridic, în special în legătură cu obiectul de activitate, capitalul social sau sediul, și să solicite modificarea autorizației de funcționare. În acest sens, Ministerul Comerțului Exterior poate modifica autorizația de funcționare.

Art. 11. - Autorizația de funcționare poate fi retrasă de Ministerul Comerțului Exterior, înainte de expirarea valabilității, pentru următoarele motive:

a) încălcarea de către personalul reprezentanței a dispozițiilor legale din România privind ordinea publică;

b) depășirea obiectului de activitate stabilit prin autorizație;

c) nerespectarea obligațiilor fiscale.

Ministerul Comerțului Exterior va notifica societății comerciale sau organizației economice străine și reprezentanței din România retragerea autorizației, acordând un termen de 90 de zile pentru lichidarea activității.

Art. 12. - Funcționarea reprezentanței încetează de drept atunci când societatea comercială sau organizația economică încetează de a mai funcționa.

În cazul în care societatea comercială sau organizația economică străină dispune încetarea activității reprezentanței, va înștiința despre aceasta Ministerul Comerțului Exterior. Lichidarea activității se va efectua în termen de 90 de zile de la înștiințare.

Art. 13. - La cererea de eliberare și la eliberarea autorizațiilor, societățile comerciale și organizațiile economice străine vor achita taxele prevăzute de lege.

Art. 14. - Pentru activitatea desfășurată în România reprezentanțele sunt obligate să plătească impozitele și taxele stabilite în condițiile legii.

Art. 15. - Operațiunile financiar-bancare ale reprezentanțelor se efectuează prin conturi în valută, deschise la băncile legal constituite pe teritoriul României, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 16. - Personalul reprezentanței poate fi format din cetățeni români cu domiciliul în România sau în străinătate și din cetățeni străini.

Cetățenii străini, ca și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, pot fi angajați numai pe bază de permis de muncă eliberat de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Alegerea personalului român pentru a fi angajat la reprezentanță aparține societății comerciale sau organizației economice străine.

Contractele de muncă se vor negocia și încheia direct de către cetățenii români cu firma comercială sau organizația economică străină.

Regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentanțelor și personalului acestora, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea în lei și în valută a personalului român, inclusiv asigurările sociale ale acestuia, vor fi reglementate prin hotărâre a guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, pe baza propunerilor Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerului Comerțului Exterior, cu consultarea Camerei de Comerț și Industrie.

Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. 5, impozitele și taxele aplicabile reprezentanțelor și personalului acestora, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea în lei și în valută, și de asigurări sociale ale personalului român încadrat, sunt cele stabilite de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Comerțului Exterior și Camera de Comerț și Industrie.

Art. 17. - Personalul reprezentanțelor poate contacta în mod direct orice întreprindere productivă sau de comerț exterior, instituții sau autorități, pentru discutarea problemelor legate de obiectul lor de activitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data respectivă.

Art. 18. - Pe perioada în care un cetățean român lucrează în cadrul unei reprezentanțe nu poate cumula o altă funcție într-o unitate de stat cu sediul în România.

Art. 19. - În cazul în care, prin convenții sau acorduri internaționale la care România este parte, se stabilesc alte condiții de autorizare și funcționare a reprezentanțelor decât cele prevăzute în prezentul decret-lege, se vor aplica dispozițiile cuprinse în acele convenții sau acorduri.

Art. 20. - Decretul nr. 15/1971 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor firmelor comerciale și organizațiilor economice străine, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului decret-lege, se abrogă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 122.


Decret-lege privind dobânzile ce se plătesc populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni pentru depunerile economiilor bănești pe instrumente de economisire, precum și de către bănci pentru depuneri ale părților sociale

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Dobânzile ce se plătesc populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni pentru depunerile economiilor bănești pe instrumente de economisire, precum și de către bănci pentru depuneri ale părților sociale, sunt cele prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul decret-lege.

Art. 2. - Pentru disponibilitățile C.E.C. păstrate în conturi la bănci dobânda este de 3,55 la sută pe an.

Art. 3. - Anexa nr. 1 Cap. B pct. 3 și 6 la Decretul nr. 146/1987 privind dobânzile ce se încasează și se plătesc de către bănci și alte unități se modifică în mod corespunzător prevederilor art. 1 și 2 din prezentul decret-lege.

Art. 4. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică de la data de 1 ianuarie 1990.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 123.


Anexă

Tabel cuprinzând nivelul dobânzilor ce se plătesc populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni pentru depunerile economiilor bănești pe instrumente de economisire, precum și nivelul dobânzilor ce se plătesc de către bănci pentru depuneri ale părților sociale

Dobânda în procente pe an
A. Depuneri ale economiilor la C.E.C.
a) Librete de economii cu depuneri pe termen de cel puțin un an 5,0
- în cazul nerespectării termenului de cel puțin un an 3,0
b) Librete de economii cu dobândă la vedere 3,0
c) Librete de economii cu dobândă și câștiguri în autoturisme 3,0
din care:
- pe librete, fiecărui titular 2,0
- sub formă de câștiguri în numerar (titularii libretelor ieșite câștigătoare vor beneficia cu prioritate de cumpărarea autoturismelor de la unitățile comerciale specializate, începând cu tragerea la sorți pentru trimestrul I/1990) 1,0
d) Librete de economii școlare 5,0
e) Obligațiuni C.E.C. cu câștiguri (dobânda se acordă în întregime sub formă de câștiguri, în care se include și valoarea obligațiunii ieșite câștigătoare) 2,0
f) Conturi curente personale și pe carnete de cecuri cu sumă limitată 3,0
g) Conturi curente personale pentru construirea și cumpărarea de locuințe, cu depuneri care depășesc un an 5,0
- în cazul depunerilor până la un an 3,0
h) Conturi curente personale pentru cumpărarea de autoturisme și alte destinații stabilite de Casa de Economii și Consemnațiuni 2,0
i) Conturile fundațiilor constituite în temeiul dispozițiilor legale de către persoanele fizice 4,0
j) Foi și timbre de economii și cecuri de economii școlare; la aceste depuneri nu se acordă dobânzi fiecărui depunător, ci recompense colectivelor de elevi ale școlilor în cadrul diferitelor manifestări la nivelul unităților școlare, comunelor, orașelor, municipiilor, județelor sau pe țară. Suma necesară acordării recompenselor se va prevedea anual în bugetul de venituri și cheltuieli al C.E.C.
B. Depuneri ale părților sociale în conturi personale la bănci și la cooperativele de credit
a) Depuneri pe termen de cel puțin un an 5,0
- în cazul nerespectării termenului de cel puțin un an 3,0
b) Depuneri la vedere 3,0
Notă:
  • La libretele de economii cu câștiguri; cu dobândă și câștiguri; pentru turism; cu câștiguri în materiale de construcție; pentru construirea de locuințe și pentru cumpărarea de locuințe, aflate asupra populației, se acordă dobândă de 2%. La libretele cu câștiguri pentru turism, cu câștiguri în materiale de construcție și pentru construirea de locuințe, întreaga dobândă se acordă sub formă de câștiguri. La libretele pentru cumpărarea de locuințe, dobânda se acordă fiecărui depunător, iar la libretele cu dobândă și câștiguri 1,5% se acordă fiecărui titular, iar din 0,5% se acordă câștiguri prin trageri la sorți.
    Depunerea minimă care dă drept de participare la trageri la sorți la libretele pentru turism, cu dobândă și câștiguri în autoturisme, în materiale de construcție și pentru construirea de locuințe, ieșite câștigătoare, intră în rezultatele activității C.E.C.
  • Fracțiunile până la 5 bani din calculul dobânzilor cuvenite populației se reîntregesc la 5 bani în favoarea depunătorilor.


Decret-lege privind instituirea „Fondului Libertatea”

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege se instituie „Fondul Libertatea”, fundație de utilitate publică, cu personalitate juridică.

Veniturile „Fondului Libertatea” se constituie din sumele bănești din conturile deschise după 22 decembrie 1989 la unitățile bancare și ale Casei de Economii și Consemnațiuni pentru ajutorarea României. Sumele din conturi sunt, în condițiile legii, producătoare de dobândă.

Art. 2. - Veniturile „Fondului Libertatea” vor fi utilizate pentru:

a) repararea clădirilor proprietate de stat, cooperatistă sau obștească, distruse în timpul revoluției din decembrie 1989, precum și a utilităților aferente acestora;

b) refacerea locuințelor proprietatea unor cetățeni și acordarea de ajutoare pentru înlocuirea de bunuri casnice și gospodărești distruse în timpul revoluției; ajutoarele se vor acorda în completarea despăgubirilor plătite de Administrația Asigurărilor de Stat;

c) acordarea unor ajutoare bănești persoanelor care au suferit o invaliditate ca urmare a participării la triumful revoluției;

d) acordarea unor ajutoare bănești familiilor celor care au dispărut ca urmare a participării active la înfăptuirea revoluției;

e) amenajarea cimitirelor eroilor revoluției și construirea de monumente în cinstea eroilor revoluției;

g) finanțarea acțiunilor pentru perpetuarea memoriei eroilor;

h) construirea și înzestrarea unui muzeu al revoluției și a altor așezăminte de cultură;

i) încurajarea unor tinere talente de excepție din domeniul științei și artei prin acordarea de burse și alte forme de ajutoare în vederea perfecționării pregătirii lor profesionale;

j) dotarea căminelor de elevi și studenți, precum și a căminelor tineretului nefamilist, cu obiecte de inventar gospodăresc și cultural-sportiv;

k) dotarea și îmbunătățirea asistenței sociale pentru creșele, grădinițele și căminele de copii și a căminelor de bătrâni, îndeosebi pentru casele și așezămintele de copii;

l) dotarea caselor tineretului;

m) ajutoare pentru bolnavii nerecuperabili și handicapați, inclusiv pentru importul de medicamente;

n) achiziționarea de utilaje și construirea unei fabrici de lapte pentru sugari;

o) contribuții la înzestrarea institutelor de cercetare și bibliotecilor publice;

p) cheltuieli pentru cazare, carburanți, depozitare, manipulare și pază ocazionate de primirea cu titlu gratuit a ajutoarelor umanitare din străinătate.

Repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor „Fondului Libertatea” se stabilește prin hotărâre a Guvernului României.

Art. 3. - Veniturile pentru care depunătorul a stabilit o anumită destinație nu vor putea fi folosite în alte scopuri.

Art. 4. - Administrarea „Fondului Libertatea” se face de către Consiliul de administrație, numit de Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională.

Hotărârile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor săi și sunt obligatorii pentru unitățile bancare și ale Casei de Economii și Consemnațiuni la care sunt deschise conturile fondului.

Consiliul de administrație stabilește regimul conturilor bănești, condițiile în care se pot efectua cheltuielile și aprobă cuantumul acestora, pentru fiecare acțiune sau obiectiv, precum și structura și normele de lucru ale aparatului propriu.

Art. 5. - Controlul gestiunii „Fondului Libertatea” se asigură de către Corpul de control economico-financiar al primului-ministru.

Art. 6. - Fundația „Fondul Libertatea” va pune la dispoziția fiecărui județ și municipiului București 50% din fondurile bănești în lei colectate în cadrul unității administrativ-teritoriale respective pentru a fi folosite, în condițiile prevăzute la art. 2, pe baza deciziilor consiliilor provizorii de uniune națională locale și ale primăriilor.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 124.


Decret-lege privind reglementarea unor drepturi ale personalului de dirijare, control și informare a traficului aerian civil

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Personalul operativ de dirijare și control al traficului aerian civil prevăzut în anexa nr. 1, lit. A, care lucrează la aeroportul Otopeni și centrele de dirijare de gradul I, beneficiază de un concediu suplimentar de odihnă de 12 zile lucrătoare.

Personalul de dirijare și control de la celelalte aeroporturi, aerodromuri și centre de dirijare, precum și personalul de informare și control prevăzut în anexa nr. 1, lit. B, vor beneficia de un concediu suplimentar de odihnă de 9 zile lucrătoare.

Art. 2. - Personalul prevăzut la art. 1 alin. 1 beneficiază, potrivit recomandării medicale a organelor competente, de un concediu de recuperare psihologică, obligatoriu și gratuit, de 12 zile calendaristice anual într-o stațiune balneoclimaterică; pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. 2 durata acestui concediu este de 10 zile calendaristice anual.

Pe timpul concediului de recuperare psihologică personalul primește salariu tarifar corespunzător funcției deținute.

Art. 3. - Timpul lucrat de personalul prevăzut la art. 1 alin. 1 se încadrează în grupa I de muncă, iar timpul lucrat de personalul prevăzut la art. 1 alin. 2 se încadrează la grupa II de muncă.

Persoanele care au lucrat în condițiile prevăzute la alin. 1 se pensionează potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 3/1977.

Art. 4. - Personalul prevăzut la art. 3, care din punct de vedere medical nu mai este apt să presteze activitate de dirijare, control și informare a traficului aerian din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, va fi trecut într-o altă muncă corespunzătoare pregătirii sale. Pe această perioadă va primi, pe lângă salariul pentru munca efectiv prestată, și o sumă plătită din fondurile asigurărilor sociale de stat, până la nivelul salariului tarifar al funcției avute la data trecerii în altă muncă. La împlinirea vârstei de pensionare se poate cere stabilirea pensiei pentru munca depusă și limită de vârstă.

Art. 5. - Personalul prevăzut în anexa nr. 1 va beneficia de un spor pentru condiții grele de muncă de până la 15% la salariul tarifar, care va fi diferențiat pe funcții de către Departamentul aviației civile. Personalul care își desfășoară activitatea la ecrane radar poate beneficia concomitent și de un spor de salariu pentru condiții nocive de muncă în cuantum de 100 lei lunar.

Art. 6. - Personalul operativ de dirijare, control și informare a traficului aerian civil va beneficia de un spor de vechime neîntreruptă în aceeași unitate în aceleași cote din salariul tarifar ca și personalul operativ din unitățile de exploatare a căilor ferate subordonate Ministerului Transporturilor, a căror activitate este legată direct de siguranța circulației.

Art. 7. - Se completează anexa nr. IV, cap. V pct. 4 lit. A, b) din Legea nr. 57/1974 cu funcțiile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 8. - Durata timpului de muncă pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. 1 este de 36 de ore pe săptămână.

Art. 9. - Personalul de dirijare, control și informare a traficului aerian civil va beneficia anual de l2 călătorii gratuite pe cursele interne și de o călătorie gratuită pe cursele internaționale, în limita locurilor disponibile.

Soțul sau soția persoanei în cauză, precum și copiii săi minori și cei care sunt elevi ori studenți, vor beneficia, în aceleași condiții, de câte 6 călătorii pe cursele interne și de o călătorie pe cursele internaționale.

Art. 10. - Departamentul aviației civile va lua măsuri pentru buna organizare a muncii controlorilor de trafic aerian care să conducă la deplina siguranță a zborurilor.

Art. 11. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor, pe baza fundamentării prezentate de Ministerul Transporturilor, vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990, inclusiv în rezerva bugetară.

Art. 12. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică cu data de 1 martie 1990.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 125.


Anexa Nr. 1

Personalul operativ de dirijare, control și informare a traficului aerian civil

Litera A: Controlor trafic operativ dirijare și control:
1. Șef tură ACC, APP, TWR, aeroport, aerodrom
2. Navigator principal instructor ACC, APP, TWR
3. Navigator principal radar SRE și PAR
4. Navigator principal radar ACC, APP, TWR
5. Navigator radar SRE și PAR
6. Navigator principal non-radar ACC, APP, TWR, aeroport, aerodrom
7. Navigator radar ACC, APP, TWR
8. Navigator non-radar ACC, APP, TWR, aeroport, aerodrom
9. Șef tură sol
10. Operator radar SRE și PAR
11. Operator radar ACC, APP, TWR
12. Navigator principal sol
13. Controlor non-radar ACC, APP, TWR, aeroport, aerodrom
14. Navigator sol
15. Controlor sol
Litera B: Controlor trafic operativ informare și control
1. Șef tură Briefing, Notam, Programări zbor
2. Navigator principal instructor Briefing, Notam, Programări zbor
3. Navigator principal Briefing, Notam, Programări zbor
4. Navigator principal Prelucrare mesaje, Flight-data
5. Navigator Briefing, Notam, Programări zbor
6. Controlor Briefing, Notam, Programări zbor
7. Controlor Prelucrare mesaje, Flight-data
8. Navigator principal Fic, Atis, Volmet
9. Navigator Fic, Atis, Volmet
10. Controlor Fic, Atis, Volmet, Benzi evidență progresivă
11. Controlor trafic stagiar
12. Dispecer aeroport


Anexa Nr. 2

Personalul operativ de protecție a navigației aeriene și dirijare zbor

Nr. crt. Denumirea funcției Nr. gradații Clasa de retribuire la nivelul de bază
Gradul de organizare al unității
Aeroporturi
Otopeni I II III
Centre dirijare zbor
I II III -
1. Șef tură dirijare zbor 6 27 25 - -
2. Navigator principal instructor dirijare zbor 7 26 24 - -
3. Șef tură informare zbor 6 23 22 - -
4. Navigator principal instructor informare zbor 7 22 21 - -
5. Navigator principal dirijare zbor 7 25 23 21 -


Decret-lege privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Ca urmare a abrogării Decretului nr. 358/1948, prin Decretul-lege nr. 9 din 31 decembrie 1989, Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) este recunoscută oficial.

Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) se organizează și funcționează în conformitate cu regimul juridic general al cultelor religioase din România.

Art. 2. - Bunurile preluate de către stat prin efectul Decretului nr. 358/1948, aflate în prezent în patrimoniul statului, cu excepția moșiilor, se restituie, în starea lor actuală, Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică). În vederea identificării, inventarierii și predării acestor bunuri se instituie o comisie formată din reprezentanți ai statului și ai Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică), numiți prin hotărâre a guvernului.

Art. 3. - Situația juridică a lăcașurilor de cult și a caselor parohiale care au aparținut Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică) și au fost preluate de Biserica Ortodoxă Română se va stabili de către o comisie mixtă, formată din reprezentanți clericali ai celor două culte religioase, ținând seama de dorința credincioșilor din comunitățile care dețin aceste bunuri.

Art. 4. - În localitățile în care numărul lăcașurilor de cult este insuficient în raport cu numărul credincioșilor, statul va sprijini construirea de noi lăcașuri de cult, în care scop va pune la dispoziția cultelor respective terenul aferent în cazul în care acestea nu dispun de acest teren și va contribui cu fonduri bănești la constituirea resurselor financiare necesare.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 126.Decrete

Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Paraschiv Benescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Arabă Siriană.

Art. 2. - Ion Mielcioiu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Arabă Siriană.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 9 februarie 1990 | Nr. 115.