Monitorul Oficial 55/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0055 - Miercuri, 25 aprilie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind unele măsuri referitoare la activitatea Uniunii arhitecților din România și ai asociațiilor teritoriale ale arhitecților

În spiritul noilor condiții create de revoluția din decembrie 1989, Uniunea arhitecților din România, continuatoarea tradiției Societății arhitecților români, înființată în 1891, are ca scop sprijinirea creației arhitecturale originale, ținând seama de asigurarea calității construcțiilor, de inserția lor armonioasă în mediul înconjurător, de protejarea peisajelor naturale și construite, precum și a zestrei imobiliare de interes public.
Pentru asigurarea cadrului juridic corespunzător desfășurării activități Uniunii arhitecților din România și a asociațiilor teritoriale ale arhitecților,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Uniunea arhitecților din România este persoană juridică deplin autonomă, cu sediul în municipiul București.

Arhitecții se pot constitui, în condițiile legii, în asociații teritoriale ale arhitecților, unități autonome cu personalitate juridică.

Organizarea și funcționarea Uniunii arhitecților din România și a asociațiilor teritoriale ale arhitecților se stabilesc prin statut.

Uniunea arhitecților din România și asociațiile teritoriale ale arhitecților reprezintă interesele membrilor lor în relațiile internaționale, precum și în relațiile cu celelalte uniuni de creație, instituții, mass-media.

Art. 2. - Aderarea arhitecților sau a asociațiilor acestora la Uniunea arhitecților din România se face potrivit prevederilor statutului.

Art. 3. - Uniunea arhitecților din România și asociațiile teritoriale ale arhitecților organizează, pe baza principiilor rentabilității și eficienței economice, activități de cercetare științifică, consultanță și asistență tehnică în țară și în străinătate, concursuri, edituri, unități poligrafice, ateliere de creație, biblioteci, cluburi, reviste, ziare și alte unități necesare realizării scopului lor.

La elaborarea studiilor și proiectelor de arhitectură, artă monumentală, urbanism și amenajarea teritoriului, care au drept urmare realizarea lor practică, pot participa absolvenți ai institutelor de învățământ superior de arhitectură, împreună cu alți specialiști.

Studiile și proiectele prevăzute la alin. 2 se pot realiza în mod individual sau prin asociere în forme particulare, cooperatiste sau de stat.

Uniunea arhitecților din România protejează drepturile de autor ale membrilor săi potrivit reglementărilor legale.

Art. 4. - Concursurile de arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului se organizează, în funcție de importanța obiectului acestora, cu participarea Uniunii arhitecților din România sau, după caz, a asociațiilor teritoriale ale arhitecților. Concursurile se organizează potrivit regulamentelor aprobate de comitetul de conducere al Uniunii arhitecților din România.

Art. 5. - Uniunea arhitecților din România și asociațiile teritoriale ale arhitecților participă la elaborarea și avizarea actelor normative privitoare la arhitectură, construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 6. - Uniunea arhitecților din România și asociațiile teritoriale ale arhitecților vor fi consultate de către primăriile județene și municipale cu privire la desemnarea persoanei ce urmează a ocupa postul de arhitect-șef.

Art. 7. - Uniunea arhitecților din România și, după caz, asociațiile teritoriale ale arhitecților colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale, precum și cu organele locale, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 127.


Decret-lege privind majorarea unor pensii din cadrul sistemului de pensionare a avocaților

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Se stabilește la 800 lei pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă a avocaților pensionari care au lucrat în mai multe sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare, dacă în aceste sectoare s-a aplicat majorarea prevăzută de Decretul nr. 210/1988.

Procentele de majorare a pensiilor avocaților pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă, diferențiate pe niveluri de pensii, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pensiile de invaliditate în cuantum de până la 3.000 lei lunar se majorează, în medie, cu 8 la sută.

Procentele de majorare a pensiilor de invaliditate, diferențiate pe niveluri de pensii, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Pensia minimă este de 950 lei pentru gradul I de invaliditate, 800 lei pentru gradul II de invaliditate și 600 lei pentru gradul III de invaliditate.

Art. 3. - Pensiile de urmaș din cadrul Casei de asigurări a avocaților, ajutoarele sociale și ajutoarele pentru copiii urmași, invalizi de gradul I sau II, se majorează cu câte 100 lei lunar pentru fiecare titular de drepturi.

Art. 4. - Casa de asigurări a avocaților va lua măsuri pentru modificarea indicilor financiari prevăzuți pentru anul 1990.

Art. 5. - Majorarea prevăzută la art. 1-3 se acordă cu începere de la data de 1 februarie 1990.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 128.


Anexa Nr. 1

Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă diferențiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor Procentul de majorare Nivelul pensiei după majorare -lei-
minim maxim
până la 550 45,5 800 -
551 - 700 25,2 800 877
701 - 800 15,2 877 922
801 - 900 13,7 922 1.024
901 - 1.000 7,9 1.024 1.079
1.001 - 1.100 5,6 1.079 1.162
1.101 - 1.200 5,2 1.162 1.263
1.201 - 1.300 4,8 1.263 1.363
1.301 - 1.400 4,4 1.363 1.462
1.401 - 1.500 4,1 1.462 1.562
1.501 - 1.700 3,4 1.562 1.758
1.701 - 2.000 3,0 1.758 2.060
2.001 - 2.200 2,6 2.060 2.258
2.201 - 2.500 2,3 2.258 2.558
2.501 - 2.700 1,9 2.558 2.752
2.701 - 3.000 1,8 2.752 3.054

În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.054 lei, cât devine pensia de 3.000 lei majorată cu procentul de 1,8 la sută.


Anexa Nr. 2

Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de invaliditate de gradul I, II și III diferențiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor Procentul de majorare Nivelul pensiei după majorare -lei-
minim maxim
până la 500 20,0 600 -
501 - 600 16,7 600 700
601 - 700 14,3 700 800
701 - 800 12,5 800 900
801 - 900 11,1 900 1.000
900 - 1.000 10,0 1.000 1.100
1.001 - 1.100 9,1 1.100 1.200
1.101 - 1.200 8,3 1.200 1.300
1.201 - 1.300 7,7 1.300 1.400
1.301 - 1.400 7,1 1.400 1.500
1.401 - 1.500 6,7 1.500 1.600
1.501 - 1.700 5,9 1.600 1.800
1.701 - 2.000 5,0 1.800 2.100
2.001 - 2.200 4,5 2.100 2.300
2.201 - 2.500 4,0 2.300 2.600
2.501 - 2.700 3,7 2.600 2.800
2.701 - 3.000 3,3 2.800 3.100

Pensia minimă pentru gradul I de invaliditate se stabilește la 950 lei, pentru gradul II de invaliditate la 800 lei, iar pentru gradul III de invaliditate la 600 lei.

În vederea corelării:

 • pensiile de invaliditate de gradul II în cuantum de peste 700 lei lunar care au fost ridicate la minima de 800 lunar potrivit Decretului nr. 210/1986 vor fi majorate cu diferența de până la 100 lei;
 • pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.100 lei, cât devine pensia de 3.000 lei majorată cu 3,3 la sută.


Decret-lege pentru modificarea și completarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. I. - Decretul nr. 251/1978 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„Beneficiază, de asemenea, de dreptul la pensie avocații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă. Cuantumul pensiei se stabilește în funcție de cauzele și gradul de invaliditate, precum și de vechimea în muncă.”

2. Alineatul 8 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„În cazul când cel care solicită pensie a fost încadrat în muncă și într-o unitate de stat, pensia se stabilește de către sectorul unde a prestat cei mai mulți ani de activitate, luându-se în considerare vechimea din ambele sectoare, fiecărui sector revenindu-i obligația de a suporta cota-parte aferentă numărului de ani prestați în sectorul respectiv."

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Pensia integrală pentru munca depusă și limită de vârstă se determină în procente din venit diferențiate pe tranșe astfel:

Venit -lei- Pensia în procente din venit Cuantumul minim al pensiei -lei-
până la 1.200 75 -
1.201-1.600 70 900
1.601-2.000 65 1.120
2.001-2.500 62 1.300
2.501-3.000 60 1.550
3.001-3.500 58 1.800
3.501-4.000 56 2.030
peste 4.000 54 2.240”

4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Avocații care, datorită unor accidente survenite în timpul îndeplinirii îndatoririlor profesionale ori datorită tuberculozei, și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, primesc pensie, indiferent de vechimea în muncă, pe perioada cât durează invaliditatea. Se asimilează cu accidentul survenit în timpul îndeplinirii îndatoririlor profesionale și cel survenit în perioada deplasării la și de la locul de muncă, în intervalul și pe traseul normal necesar deplasării.

Avocații care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unor boli obișnuite au dreptul la pensie numai dacă dovedesc vechimea în muncă minimă arătată la art. 301.

Avocații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obștești beneficiază de aceleași drepturi în funcție de cauza invalidității.”

5. Alineatul 1 al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„Pensia de invaliditate de gradul I se stabilește în raport cu vechimea în muncă, în procente din venit, diferențiată pe tranșe astfel:

Venit -lei- Pensia în procente din venit pentru 5 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din venit pentru 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din venit pentru 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei-
până la 1.200 50 650 60 - 75 -
1.201-1.600 45 660 55 720 70 900
1.601-2.000 40 700 50 880 65 1.120
2.001-2.500 37 725 47 1.000 62 1.300
2.501-3.000 35 800 45 1.175 60 1.550
3.001-3.500 33 900 43 1.350 58 1.800
3.501-4.000 31 980 41 1.505 56 2.030
peste 4.000 29 1.040 39 1.640 54 2.240


6. Alineatul 3 al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.”

7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Avocații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unor accidente produse în afara îndeplinirii îndatoririlor profesionale beneficiază de pensie de invaliditate conform art. 301.”

8. Alineatul 1 al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„Pensia se stabilește în procente din venit, diferențiate pe tranșe și ani de vechime în muncă. Pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate se stabilește după cum urmează:

Venit -lei- Pensia în procente din venit pentru 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din venit pentru 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei-
până la 1.200 40 - 70 -
1.201 - 1.600 35 480 65 840
1.601 - 2.000 33 560 60 1.040
2.001 - 2.500 31 650 57 1.200
2.501 - 3.000 30 775 55 1.425
3.001 - 3.500 29 900 53 1.650
3.501 - 4.000 28 1.015 51 1.855
peste 4.000 27 1.120 49 2.040"

9. Alineatul 2 al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„Pentru vechimea de până la 30 de ani, pensia se calculează proporțional cu numărul anilor lucrați.”

10. Alineatul 5 al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate."

11. Alineatul 6 al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„Pensionarii pentru invaliditate de gradul III vor primi, pe timpul cât vor exercita profesia de avocat, drepturile prevăzute la art. 18 alin. 5.”

12. După articolul 30 se introduce articolul 301, cu următorul cuprins:

„Art. 301. - Avocații care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obișnuite, precum și cei accidentați în afara procesului de muncă, au dreptul la pensie de invaliditate numai dacă au vechimea în muncă în raport cu vârsta, arătate în tabelul următor:

Vârsta la data ivirii invalidității Vechimea minimă în muncă (ani)
până la 25 ani 1
de la 25 ani la 30 ani 3
de La 30 ani la 35 ani 4
de la 35 ani la 40 ani 7
de la 40 ani la 45 ani 9
de la 45 ani la 50 ani 11
de la 50 ani la 55 ani 13
de la 55 ani la 60 ani 15
peste 60 ani 17”

13. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Copiii au drept la pensie de urmaș:

a) până la vârsta de 16 ani sau, dacă continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 25 de ani;

b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea vârstelor arătate la lit. a), pe toată durata invalidității.”

14. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:

„Dacă numărul beneficiarilor pensiei de urmaș se modifică, pensia se recalculează potrivit art. 36 alin. 2.”

15. Alineatul 1 al articolului 44 va avea următorul cuprins:

„Pensiile se plătesc celor care la data cererii de pensionare exercitau profesia de avocat, începând cu data la care li s-a aprobat pensionarea prin decizia Consiliului Casei de asigurări a avocaților. Baroul nu poate dispune radierea avocatului care a cerut înscrierea la pensie decât după ce a primit decizia de pensionare.”

16. După articolul 51 se introduc articolele 511 și 512, care vor avea următorul cuprins:

„Art. 511. - Avocații pensionari pentru limită de vârstă care și-au continuat activitatea în barouri pot cere recalcularea pensiei de asigurări sociale prin adăugarea timpului lucrat după pensionare. Recalcularea se face avându-se în vedere baza de calcul folosită la stabilirea inițială a pensiei.

Pensionarii arătați la alin. 1, care au lucrat după stabilirea pensiei o perioadă de cel puțin 5 ani, pot cere recalcularea pensiei luând ca bază de calcul, potrivit prevederilor art. 4 alin. 4 și art. 15, fie venitul mediu avut în vedere la stabilirea inițială a pensiei, fie venitul mediu realizat în ultimii 5 ani de activitate.

Recalcularea se poate face o singură dată, la încetarea activității.

De recalcularea pensiei pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute în alin. 1, 2 și 3, beneficiază și cei pensionați potrivit reglementărilor anterioare.

Avocații pensionari de invaliditate de gradul III, care și-au continuat sau își continuă activitatea după pensionare în barou, au dreptul să li se recalculeze pensia ori de câte ori au realizat o vechime în muncă de cel puțin 5 ani. Baza de calcul a pensiei astfel recalculată este cea avută în vedere la stabilirea inițială a pensiei sau, dacă este mai avantajoasă, media veniturilor realizate în ultimii 5 ani de activitate.

Recalcularea pensiei poate fi cerută și de către beneficiarii pensiei de urmaș.

Art. 512. - Pensiile de invaliditate de gradul III, existente la data adoptării Decretului-lege nr. 70 din 8 februarie 1990, vor fi recalculate în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3.”

17. Alineatul 4 al articolului 61 va avea următorul cuprins:

„Folosind ca bază de calcul venitul realizat efectiv pe ultimele 6 luni, baroul asigură calculul și plata acestor drepturi din cota de 25% cuvenită Casei de asigurări a avocaților. Concediile de odihnă vor fi, de asemenea, calculate și plătite de barou tot din cota de 25%.”

18. Se modifică articolul 65, care va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - Conducerea Casei de asigurări a avocaților, precum și administrarea bunurilor ce aparțin acesteia, se exercită de un consiliu compus din:

 • un președinte;
 • un vicepreședinte;
 • trei consilieri, numiți de Consiliul Uniunii avocaților din România pe timp de 5 ani, dintre cei definitivi. Aceștia vor primi indemnizații lunare pentru activitatea depusă.

Președintele asigură executarea deciziilor consiliului și reprezintă Casa de asigurări a avocaților în fața organelor de jurisdicție și în raport cu organele de stat și orice alte persoane juridice și fizice.”

19. De la data adoptării prezentului decret-lege se înlocuiesc, în cuprinsul Decretului nr. 251/1978, termenii de:

 • Republica Socialistă România cu România;
 • Legalitate populară și legalitate socialistă cu lege;
 • Colegiul de avocați cu baroul;
 • Președintele Colegiului de avocați cu decanul baroului;
 • Ministerul Justiției cu Uniunea avocaților din România;
 • Ministrul justiției cu Comisia permanentă a Uniunii avocaților din România sau, după caz, cu președintele Uniunii avocaților din România.

Art. II. - Sumele plătite în plus, până la data intrării în vigoare a prezentului decret-lege, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin acest act normativ, nu vor mai fi recuperate.

Art. III. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.

Art. IV. - Prezentul decret-lege se aplică începând cu data de 1 martie 1990.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 129.


Decret-lege pentru completarea Legii nr. 1/1970 a organizării și disciplinei muncii în unitățile de stat

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. I. - Legea nr. 1/1970 a organizării și disciplinei muncii în unitățile de stat se completează după cum urmează:

După articolul 9 se introduce un nou articol cu următorul cuprins :

„ Art. 91. - Beneficiază de vechime neîntreruptă în aceeași unitate și cel care s-a încadrat într-o unitate de stat, în termen de 90 de zile de la data ieșirii dintr-o cooperativă meșteșugărească în care a lucrat ca membru cooperator, cu acordul conducerii cooperativei. Beneficiază de vechime neîntreruptă în aceeași unitate și avocatul care se încadrează la o unitate de stat.”

Art. II. - În calculul vechimii neîntrerupte în aceeași unitate pentru persoanele prevăzute în art. 1 se include și perioada lucrată ca membru cooperator sau ca avocat până la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege.

Art. III. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică de la data de 1 mai 1990.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 130.


Decret-lege privind abrogarea unor prevederi și acte normative din domeniul transporturilor auto

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Pe data de 30 aprilie 1990 se abrogă:

 • Decretul nr. 468/1977 cu privire la organizarea și efectuarea transporturilor cu autovehicule, cu modificările ulterioare;
 • Decretul nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de carburanți și gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule, cu modificările ulterioare;
 • articolele 10 lit. c) și d), 11, 12, 44-47 din Decretul nr. 620/1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a combustibililor și energiei;
 • articolul 15 și anexele nr. VII-IX din Decretul nr. 377/1979 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosință locală sau proprie din dotarea unităților socialiste, cu modificările ulterioare;
 • articolul II din Decretul nr. 385/1984 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 468/1977 cu privire la organizarea și efectuarea transporturilor cu autovehicule, precum și unele măsuri pentru asigurarea transportului de mărfuri în condiții de reducere a consumului de carburanți și lubrifianți.

Art. 2. - Până la data prevăzută la art. 1, guvernul va stabili, prin hotărâre, normele privind organizarea activității din domeniul transporturilor auto ce fac obiectul reglementărilor abrogate prin prezentul decret-lege.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 131.


Decret-lege pentru abrogarea unor reglementări privind alocațiile zilnice de hrană în unitățile de învățământ și sanitare și alocațiile zilnice de hrană și a normativelor de personal în unitățile de asistență socială

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Pe data de 30 aprilie 1990 se abrogă Decretul nr. 232/1978 privind stabilirea alocațiilor zilnice de hrană în unitățile sanitare, Decretul nr. 46/1982 cu privire la majorarea retribuțiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocațiilor de stat pentru copii, a pensiilor și altor drepturi care se acordă în raport de nivelul retribuțiilor sau pensiilor, cu excepția art. 3 și 5, anexa nr. 2 la Decretul nr. 141/1973 pentru modificarea Decretului nr. 783/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, cu modificările ulterioare, anexa nr. 3 la Decretul nr. 398/1977 pentru modificarea Decretului nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile sanitare, cu modificările ulterioare, precum și prevederile referitoare la alocația de hrană din anexa nr. 6 la Decretul nr. 279/1983 privind reglementarea asistenței medicale cu plată.

Până la data prevăzută la alin. 1, guvernul va stabili, prin hotărâre, reglementările necesare în locul celor abrogate prin prezentul decret-lege.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 132.


Decret-lege privind abrogarea unor prevederi din domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și proiectării

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Prevederile Decretului nr. 297/1973 cu privire la stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile de cercetare și de proiectare se abrogă.

Art. 2. - Guvernul României va stabili, printr-o hotărâre, normele privind organizarea activității din domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și proiectării, ce fac obiectul reglementărilor abrogate prin prezentul decret-lege.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 133.


Decret-lege pentru abrogarea Decretului nr. 223/1978 privind stabilirea sumelor în valută la care au dreptul persoanele care călătoresc în străinătate în interes personal

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Prevederile Decretului nr. 223/1978 privind stabilirea sumelor în valută la care au dreptul persoanele care călătoresc în străinătate în interes personal se abrogă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 134.


Decret-lege privind statutul observatorilor străini pentru alegerile din 20 mai 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - La alegerile pentru parlament și Președintele României din 20 mai 1990 pot asista observatori din partea unor state, a unor organizații internaționale guvernamentale, precum și din partea unor organizații internaționale neguvernamentale, împuterniciți de către statul sau organizația ce i-a trimis, ca și personalități ale vieții politice internaționale invitate cu acest prilej.

Art. 2. - În vederea îndeplinirii misiunii lor, observatorii din străinătate vor trebui să obțină acreditarea din partea Guvernului României.

Art. 3. - Pe timpul desfășurării activității, observatorii străini au statutul care rezultă din împuternicirea primită conform art. 1 și vor respecta prevederile legislației românești, ca și practica internațională cu privire la misiunile observatorilor.

Art. 4. - Observatorii străini au dreptul să urmărească modul în care decurge campania electorală și să asiste la desfășurarea operațiunilor electorale care au loc în secțiile de votare, precum și la birourile electorale.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 aprilie 1990 | Nr. 135.