Monitorul Oficial 66/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0066 - Sâmbătă, 12 mai year::1990

Decrete-lege

Decret-lege pentru prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea și salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activității

Pentru a se asigura condițiile necesare utilizării corespunzătoare a personalului și salarizării acestuia potrivit activității desfășurate, precum și în vederea constituirii unui fond central,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Prevederile Decretului-lege nr. 25 din 14 ianuarie 1990 se aplică în continuare până la data de 30 iunie 1990.

Fondul de salarii pentru personalul stabilit de conducerea întreprinderii ca nefiind necesar să fie prezent în unitate și rămâne la domiciliu, în condițiile prevăzute la art. 3 din Decretul-lege nr. 25 din 14 ianuarie 1990, se eliberează de bănci în afara normativului de salarizare stabilit pe unitate și se suportă direct din cheltuielile de producție la unitățile economice sau din bugetul de venituri și cheltuieli la celelalte unități.

Art. 2. - Începând cu data de 1 mai 1990, toate unitățile economice și bugetare de stat, unitățile particulare, cooperatiste, precum și persoanele fizice care utilizează muncă salariată, vor contribui la constituirea unui fond centralizat care va fi gestionat de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Fondul se constituie prin aplicarea unei cote de 2,5% asupra fondului de salarii realizat, suportându-se din cheltuielile de producție sau, după caz, din alocații bugetare.

Sumele rezultate prin aplicarea prevederilor alin. 2 se virează lunar în contul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, care le va utiliza conform legii.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 11 mai 1990 | Nr. 144.


Decret-lege pentru stabilirea unor măsuri privind pensiile avocaților

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Avocații pensionați după data de 10 iulie 1978, potrivit Decretului nr. 251/1978, vor beneficia de procentele de calcul ale pensiei prevăzute de art. 10 din acest decret, astfel cum a fost modificat prin Decretul-lege nr. 128/1990.

Art. 2. - Avocații pensionați anterior datei de 10 iulie 1978 vor beneficia de o pensie majorată astfel:

 • până la 2.000 lei, cu 300 lei;
 • între 2.001 și 3.000 lei, cu 200 lei;
 • peste 3.000 lei, cu 100 lei.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 11 mai 1990 | Nr. 145.


Decret-lege pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din Legea nr. 3/1988 privind încheierea și executarea contractelor economice

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. I. - Legea nr. 3/1988 privind încheierea și executarea contractelor economice, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 18 din 2 aprilie 1988, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Produsele trec în proprietatea sau administrarea directă a unităților beneficiare, după cum urmează:

a) pe data predării produselor către unitatea beneficiară;
b) pe data predării produselor către organizația de transport, în cazul în care expedierea produselor se face de unitatea furnizoare.

Organizațiile de transport au obligația de a asigura transportul produselor în bune condiții și răspund, în caz de daune, pentru prejudiciile cauzate.”

2. Alineatul 1 al articolului 56 va avea următorul cuprins:

„Contractele externe, precum și modificarea acestora, se constată în formă scrisă, cu respectarea condițiilor pentru validitatea convențiilor.”

3. Din alineatul 2 al articolului 64 se elimină cuvintele „și organele financiar-bancare”, iar din alineatul 3 al articolului 83 se elimină cuvintele „sau Ministerul de Interne”.

Art. II. - Secțiunea a 2-a „Înregistrarea contractelor economice” din cadrul capitolului II, art. 13 și 14, art. 18, art. 23 alin. 2 și 3, art. 28 alin. 2, art. 67 alin. 1, art. 73-78, art. 81, art. 83 alin. 2 pct. I lit. c) și pct. II lit. a), b), d) și e), art. 84, art. 86 alin. 2, precum și anexele nr. 1 și nr. 9 pct. 2 alin. 3, din Legea nr. 3/1988 privind încheierea și executarea contractelor economice, se abrogă.

Art. III. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică și contractelor în curs de executare.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 11 mai 1990 | Nr. 146.


Decret-lege privind modificarea sau abrogarea unor dispoziții legale care limitează libertatea muncii

Pentru a înlătura din legislația României dispozițiile care limitează libertatea muncii și alte drepturi fundamentale ale cetățenilor,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. I. - Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972, Codul muncii, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Libertatea muncii constituie un drept fundamental al tuturor cetățenilor României.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Tuturor cetățenilor României, fără nici o îngrădire sau deosebire de sex, naționalitate, rasă sau religie, convingeri politice și origine socială, le este garantat dreptul la muncă, având posibilitatea de a desfășura o activitate în domeniul economic, tehnico-științific, administrativ, social sau cultural, potrivit aptitudinilor, pregătirii profesionale și aspirațiilor fiecăruia, în funcție de nevoile întregii societăți.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Începând cu vârsta de 16 ani, fiecare persoană aptă de muncă poate să desfășoare, până la vârsta de pensionare, o muncă utilă societății, care să-i asigure mijloacele de existență și de dezvoltare spirituală. Încadrarea în munci temporare se poate face și de la vârsta de 14 ani, iar în unitățile industriale de la vârsta de 15 ani, cu încuviințarea părinților sau a tutorilor, dar numai pentru munci potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele lor. Cel în cauză are dreptul și îndatorirea să-și continue studiile pentru absolvirea învățământul general obligatoriu. Unitățile care au încadrat în muncă tineri în vârstă de 14-16 ani au obligația să-i sprijine în vederea continuării învățământului general obligatoriu.”

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Relațiile de muncă sunt așezate pe principiul însușirii liber consimțite și aplicării cu consecvență a disciplinei muncii. Respectarea cu strictețe a ordinii și disciplinei la locul de muncă constituie o obligație a fiecărui salariat din întreprinderi și instituții."

5. Articolul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Perfecționarea pregătirii profesionale și de cultură generală constituie un drept și o îndatorire a salariaților, în raport cu care aceștia urmează a fi încadrați ori promovați în funcții corespunzătoare.”

6. Articolul 164 va avea următorul cuprins:

„Art. 164. - Sindicatele sunt organizații profesionale care se constituie în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituție și funcționează pe baza statutelor proprii."

Art. II. - Articolul 2 din Statutul personalului din aviația civilă, aprobat prin Decretul nr. 413/1979, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Personalul din aviația civilă trebuie să dea dovadă de disciplină, să-și însușească o temeinică pregătire profesională și să asigure o înaltă calitate serviciilor prestate pentru călători. Fiecare, în funcția pe care o deține, poartă răspunderea pentru organizarea și desfășurarea activităților aeronautice civile, potrivit legilor și celorlalte acte normative care reglementează aceste activități.”

Art. III. - Art. 13 alin. 2 și art. 165-170 din Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972, Codul muncii, art. 13 lit. g) din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile de stat, art. 1 din Statutul personalului din aviația civilă, aprobat prin Decretul nr. 413/1979, și art. 81 din Legea nr. 5/1978 privind organizarea și conducerea unităților de stat se abrogă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 11 mai 1990 | Nr. 147.


Decret-lege pentru modificarea și completarea Decretului nr. 194/1980 privind folosirea fondului locativ de către persoanele juridice străine, reprezentanțele acestora și persoanele fizice străine aflate pe teritoriul României

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Anexa nr. 3 a Decretului nr. 194/1980 privind folosirea fondului locativ de către persoanele juridice străine, reprezentanțele acestora și persoanele fizice străine aflate pe teritoriul României se modifică, având următorul cuprins:

Tarifele de închiriere pentru suprafețele locative și terenurile aferente acestora închiriate de Oficiul de prestări servicii pentru corpul diplomatic persoanelor juridice străine, reprezentanțelor acestora și persoanelor fizice străine prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1

A. Tariful de bază pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe, birouri și alte destinații, exclusiv cele cu destinație comercială

Categoria locuințelor Tariful lunar pe metru pătrat în funcție de categoria suprafețelor locative pentru:
Clădiri folosite în exclusivitate Apartamente cu confort obișnuit Apartamente cu confort deosebit
dolari S.U.A. ruble U.R.S.S. dolari S.U.A. ruble U.R.S.S. dolari S.U.A. ruble U.R.S.S.
Suprafața locuibilă 7,00 8,50 6,50 8,00 5,50 6,50
Suprafața dependințelor și depozitelor 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 2,00


B. Tariful de bază pentru suprafețele locative cu destinație comercială

Zona I Zona II
dolari S.U.A.
pe mp/lună
ruble U.R.S.S.
pe mp/lună
dolari S.U.A.
pe mp/lună
ruble U.R.S.S.
pe mp/lună
Pentru suprafața comercială 22,00 26,50 19,00 23,00
Pentru dependințele aferente 15,00 18,00 12,00 14,50
 • Zona I - b-dul. N. Bălcescu, b-dul. General Magheru, str. Batiștei, b-dul. 1848, calea Victoriei, b-dul. Gheorghe Gheorghiu-Dej din București
 • Zona II - alte străzi și bulevarde nenominalizate din București

C. Tarife pentru garaje

Tarife
dolari S.U.A. ruble U.R.S.S.
Pentru garaje individuale (exclusiv cotele de întreținere) tarif pe mp/lună 3,85 4,50
Pentru locuri de parcare și garaje comune (inclusiv cotele de întreținere) tarif lunar 80,00 96,00
 • Pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative închiriate, indiferent de destinație, tariful lunar al chiriei este de 0,20 dolari S.U.A. pe mp și respectiv de 0,25 ruble U.R.S.S.
 • Pentru clădirile folosite în exclusivitate, care dispun de finisări interioare și exterioare, precum și de condiții de confort și amplasare deosebită, se va aplica o majorare de până la 20% a chiriei rezultate din calcul prin aplicarea tarifului în care se încadrează suprafața locativă respectivă.
 • Pentru suprafețele locative folosite ca sedii se va aplica o majorare de 20% a chiriei rezultate din calcul prin aplicarea tarifului în care se încadrează suprafața locativă respectivă.
  În cazurile când atât sediul, cât și locuințele unor membri ai reprezentanței sunt situate în același imobil, se va aplica o majorare de 10%.
 • Pentru suprafețele locative situate la mansardă sau la subsol se aplică o reducere de 15% la tariful de bază în care se încadrează spațiul respectiv.
 • Pentru suprafața locativă care nu este dotată cu încălzire centrală sau gaze se aplică o reducere de 15% la chiria rezultată din calcul prin aplicarea tarifului pentru categoria respectivă.
 • Plata chiriilor se va efectua prin Banca Română de Comerț Exterior în valută efectivă sau în lei proveniți din schimb valutar la cursul de schimb în vigoare la data efectuării plății. Chiria se poate plăti și la casieria oficiului în lei, pe baza borderoului de schimb valutar sau a documentelor justificative de ridicare a numerarului din bancă.
 • La închirierea de suprafețe locative, beneficiarii străini vor depune o sumă echivalentă cu chiria pe o lună. Această sumă va fi restituită beneficiarilor străini de Oficiul de prestări servicii pentru corpul diplomatic, la încetarea contractului de închiriere, după predarea suprafeței locative închiriate. Din această sumă se vor reține eventualele obligații de plată legate de folosința suprafeței locative ce le-a fost închiriată.
 • Beneficiarii străini sunt obligați să plătească, la termenele stabilite prin contractul de închiriere, chiria cuvenită. Neplata chiriei pe o perioadă mai mare de o lună de la termenul de plată stabilit prin contract atrage după sine plata unei penalități de 0,05% pe zi de întârziere. La propunerea Oficiului de prestări servicii pentru corpul diplomatic, Ministerul Afacerilor Externe este împuternicit să avizeze rezilierea contractului de închiriere când neplata chiriei se referă la o perioadă mai mare de 6 luni. În cazul rezilierii contractului, beneficiarul străin urmează să elibereze și să pună la dispoziția Oficiului de prestări servicii pentru corpul diplomatic suprafața locativă închiriată.
 • Beneficiarii străini vor plăti lunar, pentru toate persoanele cu care locuiesc, cheltuieli de întreținere (apă, canalizare, iluminat, încălzire etc.), precum și alte cheltuieli ce decurg din folosirea părților și instalațiilor comune ale clădirii. La închirierea de suprafețe locative, beneficiarii străini vor depune la Oficiul de prestări servicii pentru corpul diplomatic o sumă echivalentă cu cheltuielile de întreținere și cele ce decurg din folosința părților și instalațiilor comune ale clădirii, calculată la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari. Această sumă va fi restituită beneficiarilor străini, la încetarea contractului de închiriere, după predarea suprafeței locative închiriate și achitarea, la zi, a tuturor cheltuielilor de întreținere legate de folosirea acesteia. Ministerul Afacerilor Externe este împuternicit să avizeze, la propunerea Oficiului de prestări servicii pentru corpul diplomatic, rezilierea contractului de închiriere, în cazul în care beneficiarii străini nu plătesc aceste cheltuieli pe o perioadă mai mare de 3 luni. Beneficiarii străini nu sunt membri ai asociațiilor de locatari constituite la clădirile în care sunt situate suprafețele locative ce le sunt închiriate.
 • Tarifele de chirii în ruble U.R.S S. se aplică numai țărilor membre ale C.A.E.R. și altor țări socialiste, plata acestora efectuându-se la cursurile de schimb convenite pe cale bi și multilaterală cu aceste țări.”

Art. 2. - Pentru contractele în vigoare, noile tarife vor fi aplicate la data expirării termenului acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 1990.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 11 mai 1990 | Nr. 148.


Decret-lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Sunt și rămân abrogate următoarele acte normative:

 • Regulament de funcționare a Marii Adunări Naționale;
 • Legea nr. 24/1969 privind organizarea și funcționarea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România;
 • Legea nr. 15/1971 pentru organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ;
 • Legea nr. 15/1972 cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale;
 • Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare;
 • Hotărârea nr. 10/1974 a Marii Adunări Naționale referitoare la Raportul Guvernului Republicii Socialiste România asupra aplicării hotărârilor de partid și de stat cu privire la introducerea regimului de economii la energie, combustibil, materii prime, materiale și cheltuieli administrativ-gospodărești;
 • Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativă și conferințele consiliilor populare;
 • Legea nr. 32/1977 privind Consiliul Organizării Economico-Sociale;
 • Legea nr. 13/1980 privind constituirea, repartizarea și folosirea pe județe a resurselor pentru aprovizionarea populației cu carne, lapte, legume și fructe;
 • Hotărârea nr. 4/1983 a Marii Adunări Naționale referitoare la Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal;
 • Hotărârea nr. 5/1983 a Marii Adunări Naționale referitoare la Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pământului, mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55-60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combatere a eroziunii solului;
 • Hotărârea nr. 1/1984 a Marii Adunări Naționale referitoare la Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii în perioada 1983-1985 și până în 1990;
 • Hotărârea nr. 2/1984 a Marii Adunări Naționale referitoare la Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibil și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor în perioada 1983-1985 și până în 1990;
 • Legea nr. 2/1986 - Legea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1986-1990;
 • Legea nr. 3/1986 - Legea Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe perioada 1985-1993;
 • Legea nr. 24/1986 privind organizarea congresului și conferințelor județene ale oamenilor muncii, alegerea și atribuțiile organelor acestora;
 • Legea nr. 6/1987 privind constituirea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, având rolul elaborării orientărilor de perspectivă și a planurilor naționale unice de dezvoltare economică și socială a țării;
 • Hotărârea nr. 6/1989 a Marii Adunări Naționale referitoare la Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990;
 • Legea nr. 70/1934 pentru organizarea și reglementarea comerțului de bancă;
 • Decretul nr. 269/1949 privind organizarea muncii de descărcare, manipulare și încărcare a obiectelor și mărfurilor în cadrul activității instituțiilor și întreprinderilor de stat;
 • Decretul nr. 131/1952 privind răspunderea pentru nepredarea în termen de către gospodăriile agricole individuale și cetățeni a produselor agricole supuse colectării, precum și procedura de urmărire silită a executării acestor obligațiuni;
 • Decretul nr. 48/1959 privind cursurile de scurtă durată pentru pregătirea muncitorilor și a personalului tehnico-administrativ;
 • Decretul nr. 466/1960 privind reglementarea transmiterii bunurilor de la și către Partidul Comunist Român;
 • Decretul nr. 139/1964 privind reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea persoanelor fizice;
 • Decretul nr. 406/1968 privind înființarea Protocolului de Stat de pe lângă Consiliul de Stat;
 • Decretul nr. 972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România;
 • Decretul nr. 674/1969 pentru stabilirea unor măsuri privind îndrumarea, coordonarea și controlul în domeniul construcțiilor, arhitecturii și sistematizării;
 • Decretul nr. 127/1970 privind reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea Organizației Pionierilor;
 • Decretul nr. 149/1970 privind reglementarea transmiterii bunurilor de la și către Uniunea Tineretului Comunist;
 • Decretul nr. 414/1970 privind trecerea Direcției Centrale de Statistică ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România;
 • Hotărârea Consiliului de Stat nr. 25/1971 privind analizele care se efectuează de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, din însărcinarea Consiliului de Stat, asupra activității organelor administrației de stat și a celorlalte organe ale statului;
 • Decretul nr. 77/1971 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor;
 • Decretul nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe baza principiului conducerii colective;
 • Decretul nr. 167/1973 privind structura organizatorică a aparatului Marii Adunări Naționale;
 • Decretul nr. 168/1973 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Stat;
 • Decretul nr. 80/1974 privind componența și funcționarea Consiliului Național pentru Protecția Mediului Înconjurător;
 • Decretul nr. 111/1974 privind structura organizațională a aparatului Consiliului de Miniștri;
 • Decretul nr. 21/1975 cu privire la compunerea comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare;
 • Decretul nr. 100/1975 privând elaborarea de noi standarde de stat și norme interne departamentale pentru bunurile de consum din ramura industriei ușoare;
 • Decretul nr. 159/1975 privind înlocuirea denumirii unor funcții;
 • Decretul nr. 11/1975 privind regimul de înălțime a clădirilor de locuit;
 • Decretul nr. 204/1976 privind interpretarea general-obligate a legilor;
 • Decretul nr. 303/1977 privind schimbarea subordonării unor întreprinderi industriale;
 • Decretul nr. 414/1977 privind înlocuirea unor noțiuni în legislația Republicii Socialiste România;
 • Decretul nr. 71/1978 privind organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste între consiliile populare județene și al municipiului București, municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale;
 • Decretul nr. 113/1978 privind schimbarea subordonării Întreprinderii de utilaj greu Craiova;
 • Decretul nr. 51/1979 privind aprobarea influențelor asupra indicatorilor de plan pe anul 1979 pe industria socialistă și ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ca urmare a nerealizării resurselor de materii prime din recolta pe 1978;
 • Decretul nr. 60/1980 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie;
 • Decretul nr. 213/1981 privind înființarea unor centrale industriale și unități de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în subordinea Ministerului Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică și Electronică;
 • Decretul nr. 30/1983 privind trecerea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară din subordinea Consiliului de Miniștri în subordinea Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie;
 • Decretul nr. 32/1983 privind trecerea Institutului central pentru conducere și informatică din subordinea Consiliului Organizării Economice-Sociale în subordinea Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie;
 • Decretul nr. 337/1983 privind aprobarea conținutului contractului-angajament pentru întreprinderi, centrale, ministere, alte organe centrale și comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și a conținutului angajamentelor individuale;
 • Decretul nr. 151/1984 privind condițiile de preluare spre execuție, prin acțiuni de muncă patriotică, a unor lucrări, de către organizațiile Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România;
 • Decretul nr. 395/1984 privind reorganizarea Centralei industriei bumbacului;
 • Decretul nr. 25/1985 privind stabilirea normei de reprezentare pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională;
 • Decretul nr. 26/1985 privind stabilirea modelului listei de alegători, al buletinelor de vot și al ștampilei de control pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în consiliile populare;
 • Decretul nr. 27/1985 privind delimitarea, numerotarea și denumirea circumscripțiilor electorale pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională;
 • Decretul nr. 28/1985 privind stabilirea numărului circumscripțiilor electorale pentru alegerea deputaților în consiliile populare județene și al municipiului București;
 • Decretul nr. 219/1985 privind înființarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și a Ministerului Industriei Electrotehnice;
 • Decretul nr. 242/1985 privind înființarea Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Industriei Petrochimice;
 • Decretul nr. 439/1985 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Științei și Învățământului și a consiliilor științei și învățământului județene și al municipiului București;
 • Decretul nr. 251/1986 privind modificarea și completarea statutului cooperației meșteșugărești și al cooperativei de invalizi;
 • Decretul nr. 23/1987 privind constituirea aparatului de specialitate al Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor;
 • Decretul nr. 2/1988 privind înființarea Ministerului Contractării și Achiziționării Produselor Agricole;
 • Decretul nr. 315/1988 privind asigurarea producției de energie, folosirea rațională a energiei electrice, termice și a gazelor naturale și regimul de lucru al unităților economice și sociale pe perioada de iarnă 1988-1989;
 • Decretul nr. 261/1989 privind aprovizionarea populației cu ulei comestibil și zahăr;
 • Decretul nr. 272/1989 privind reorganizarea Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe;
 • Decretul nr. 280/1989 privind stabilirea normelor de consum la carne și pește pentru desfacerile prin comerțul socialist, precum și pentru cantine, unități sanitare, unități de alimentație publică și de turism.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 11 mai 1990 | Nr. 149.

Decrete

Decret privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului este organ central de specialitate al administrației de stat, care îndeplinește rolul de serviciu public și are funcții de elaborare, sinteză, coordonare și avizare la nivel național și de orientare și control la nivel local.

Art. 2. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului desfășoară activități de concepere, organizare, proiectare, construire și întreținere a cadrului în care se desfășoară viața colectivităților umane, urmărind, pe baza soluțiilor științifice, tehnice, funcționale și estetice ale construcțiilor și amenajărilor din localități, îmbunătățirea calității vieții populației, protecția mediului, sporirea eficienței economice și sociale a localităților.

Art. 3. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură, în domeniul său de activitate, aplicarea legilor și decretelor, precum și a hotărârilor guvernului.

Art. 4. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului colaborează cu ministerele și celelalte organe centrale, precum și cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin.

Art. 5. - Pentru îndeplinirea acțiunilor specifice urbanismului și amenajării teritoriului, Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului colaborează cu Uniunea arhitecților, Asociația profesională a urbaniștilor, Uniunea artiștilor plastici și cu alte organizații științifice, profesionale și de creație.

Capitolul II

Atribuții

Art. 6. - Comisia Naționala pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului are următoarele atribuții principale:

a) organizează consultarea populației, a reprezentanților acesteia și specialiștilor în problemele de urbanism și amenajarea teritoriului prin desfășurarea de anchete, sondaje, concursuri și alte forme;

b) promovează și coordonează cercetarea științifică pluridisciplinară, inclusiv elaborarea de studii de prognoză în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

c) elaborează proiecte de acte normative, norme tehnice, studii, sinteze și rapoarte privitoare la urbanism și amenajarea teritoriului, promovând concepții științifice de conducere și gestiune a localităților și unităților teritoriale;

d) elaborează programe privind protecția mediului în localități și acționează pentru realizarea acestora;

e) elaborează proiecte de acte normative, norme tehnice și metodologii pentru proiectarea și avizarea, realizarea și funcționarea elementelor componente ale localităților;

f) elaborează proiecte de acte normative, norme tehnice și metodologii de proiectare și avizare a funcționalității construcțiilor de locuințe și a dotărilor pentru învățământ, cultură, ocrotirea sănătății, comerț, odihnă, recreere, turism, precum și pentru utilizarea, întreținerea și renovarea acestora;

g) elaborează, în colaborare cu alte instituții, norme tehnice privind proiectarea, amplasarea și întreținerea echipamentelor tehnice din clădiri, localități și teritoriu pentru alimentarea cu apă și energie, canalizare, salubritate, comunicații, transporturi și reglementarea circulației;

h) orientează, coordonează și avizează documentațiile, regulamentele privind protejarea și integrarea în localități a zonelor cu valoare istorică și arhitecturală și cu alte caracteristici specifice;

i) avizează, potrivit prevederilor legale, documentațiile pentru construcții, urbanism și amenajarea teritoriului, elaborate de ministere, institute de specialitate, unități organizate pe baza liberei inițiative, urmărind o bună amplasare și distribuție teritorială a tuturor activităților umane;

j) avizează proiecte de acte normative și norme tehnice elaborate de ministere și instituții centrale și locale cu implicații în activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului;

k) elaborează proiecte de acte normative și norme tehnice privind controlul disciplinei în construcții și amenajări din localități și teritoriu;

l) participă la pregătirea, în rețeaua învățământului public, a specialiștilor și tehnicienilor în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

m) organizează perfecționarea specialiștilor și tehnicienilor în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului prin cursuri, sesiuni științifice, seminarii, documentare, schimburile de experiență și alte forme de activitate;

n) sprijină activitatea de informare a opiniei publice în probleme de urbanism și amenajarea teritoriului prin presă, radio, televiziune, activitate editorială;

o) asigură reprezentarea țării noastre în activitățile organizațiilor internaționale de profil și în relațiile cu organisme guvernamentale din alte țări;

p) elaborează programe anuale și de perspectivă pentru desfășurarea activității proprii și a unităților subordonate;

r) întocmește și execută bugetul de venituri și cheltuieli;

s) elaborează și execută programul de cooperare și relații internaționale;

t) asigură finanțarea investițiilor proprii și urmărește realizarea lor;

u) analizează bilanțurile și dările de seamă periodice ale unităților subordonate și întocmește bilanțul centralizat al Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

v) execută controlul gestionar de fond la unitățile economice și bugetare subordonate.

Art. 7. - În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 6, Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură, pe baza principiului descentralizării, sprijinirea și orientarea primăriilor județene, municipale, orășenești și comunale, precum și a unităților de specialitate din subordinea acestora.

Capitolul III

Organizare și funcționare

Art. 8. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului are un colegiu de conducere care hotărăște în problemele generale privind activitatea comisiei.

Conducerea operativă a comisiei și asigurarea îndeplinirii hotărârilor colegiului de conducere se realizează de către consiliul de administrație.

Colegiul de conducere și consiliul de administrație, organe cu caracter deliberativ, se organizează potrivit prevederilor legale.

Art. 9. - La ședințele colegiului de conducere pot fi invitați delegați ai unor ministere, instituții și organizații, ai unor institute de cercetare și proiectare interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum și alți specialiști.

Art. 10. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului are în conducerea sa un președinte cu rang de ministru secretar de stat și un vicepreședinte cu rang de ministru adjunct.

Art. 11. - Președintele Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului reprezintă comisia în raporturile cu alte organe, organizații și persoane fizice din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 12. - În exercitarea atribuțiilor comisiei, președintele emite ordine, instrucțiuni și alte acte prevăzute de lege.

Art. 13. - Atribuțiile și normele de funcționare ale compartimentelor din structura Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 14. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului are în subordinea sa unități de cercetare, studii, proiectare, învățământ, documentare, perfecționare și calcul stabilite prin hotărâre a guvernului.

Art. 15. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului este finanțată de la bugetul de stat.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 11 mai 1990 | Nr. 220.


Decret privind funcționarea și atribuțiile Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare este organ central de specialitate al administrației de stat, care îndeplinește funcția de organism național de autorizare și control cu privire la toate activitățile de introducere, dezvoltare și folosire în scopuri pașnice a energiei nucleare.

Art. 2. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare autoriză amplasarea, construcția și exploatarea obiectivelor nucleare și controlează realizarea protecției față de radiații a personalului, populației și mediului înconjurător.

Art. 3. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare asigură, în domeniul său de activitate, aplicarea legilor și decretelor, precum și a hotărârilor guvernului.

Art. 4. - În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare colaborează cu celelalte organisme naționale care au atribuții specifice de autorizare și control.

Capitolul II

Atribuții

Art. 5. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare are următoarele atribuții principale:

a) emite norme tehnice și instrucțiuni cu caracter obligatoriu, precum și ghiduri de securitate nucleară privind asigurarea calității și funcționarea în condiții de siguranță la radiații a obiectivelor și instalațiilor nucleare, protecția împotriva radiațiilor nucleare personalului expus profesional, a populației, mediului înconjurător și bunurilor materiale, protecția fizică, evidența, păstrarea și transportul materialelor radioactive și materialelor fisionabile speciale, precum și gestiunea deșeurilor radioactive;

b) eliberează autorizații de asigurare a calității și de securitate nucleară unităților care desfășoară activități în domeniul nuclear și acordă personalului permisul de exercitare a acestor activități, în condițiile prevăzute de lege și normele tehnice specifice;

c) controlează respectarea legii și a normelor de securitate nucleară cu privire la desfășurarea activităților în domeniul nuclear de către unitățile și persoanele autorizate să exercite aceste activități;

d) avizează planurile de intervenție pentru cazurile de accident nuclear și participă, potrivit legii, la asigurarea intervenției;

e) controlează aplicarea prevederilor Programului de asigurare a calității la beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare, precum și la întreprinderile și unitățile care proiectează, produc și montează echipamentele, sistemele și construcțiile cu funcții de securitate nucleară;

f) controlează, la beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare, listele de furnizori acceptați de produse și servicii și actualizarea corectă a acestor liste în ceea ce privește respectarea cerințelor de asigurare a calității de către beneficiari, furnizorii și sub-furnizorii acestora, la toate nivelurile de derulare a raporturilor contractuale, efectuând și controale prin sondaj necesare în acest scop;

g) aprobă planurile anuale de examinări tehnice pentru asigurarea calității elaborate de beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare cu privire la activitatea proprie și a furnizorilor de produse și servicii și inspectează modul de aplicare a acestuia;

h) în îndeplinirea sarcinilor de control stabilește măsurile necesare, cu termene de îndeplinire a acestora, și aplică sancțiunile prevăzute de lege;

i) stabilește și percepe taxe pentru efectuarea evaluărilor, expertizelor, analizelor și controalelor în vederea emiterii autorizațiilor prevăzute de lege. Taxele se stabilesc cu acordul Ministerului Finanțelor și se fac venit la bugetul statului;

j) stabilește relații cu alte ministere și organisme naționale specializate din țară, precum și cu organisme naționale din alte țări și cu organizații internaționale de profil;

k) avizează importul de licențe, documentații, tehnologii de fabricație, echipamente, aparatură, surse de radiații și asistență tehnică necesare obiectivelor și instalațiilor nucleare din țară;

l) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaționale în vigoare privind controlul garanțiilor, protecția fizică, transportul materialelor fisionabile și radioactive, protecția contra radiațiilor, asigurarea calității și securitatea nucleară a instalațiilor;

m) face propuneri cu privire la probleme de standardizare și avizează standardele naționale în domeniul său de activitate;

n) avizează proiectele actelor normative care au implicații în domeniul nuclear, elaborate de organele competente;

o) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Capitolul III

Organizare și funcționare

Art. 6. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare are un colegiu de conducere care hotărăște în problemele generale privind activitatea comisiei.

Art. 7. - La ședințele colegiului de conducere pot fi invitați delegați ai unor ministere, instituții și organizații, ai unor institute de cercetare și proiectare interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum și alți specialiști.

Art. 8. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare are în conducerea sa un președinte cu rang de ministru secretar de stat.

Președintele îndeplinește și atribuțiile inspectorului de stat șef al activităților nucleare, împreună cu un inspector de stat șef adjunct.

Art. 9. - Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare reprezintă comisia în raporturile cu alte organe, organizații și persoane fizice din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 10. - În exercitarea atribuțiilor comisiei, președintele emite ordine, instrucțiuni și alte acte prevăzute de lege.

Art. 11. - Atribuțiile și normele de funcționare ale compartimentelor din structura Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă de colegiul de conducere.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 11 mai 1990 | Nr. 221.