Monitorul Oficial 7/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0007 - Vineri, 12 ianuarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege cu privire la consumul gazelor naturale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1990 se desființează cotele de gaze naturale prevăzute pentru populație în scopul încălzirii locuințelor, apei calde menajere și preparării hranei.

Pe aceeași dată se stabilește tariful unic de 1 leu/m.c. pentru gazele naturale consumate pentru încălzirea locuințelor, apei calde menajere și prepararea hranei.

Art. 2. - Se abrogă toate reglementările contrare prevederilor prezentului decret cuprinse în Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea, în continuare, a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți combustibili și în Decretul nr. 272/1987 privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de gaze naturale și energie electrică.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Petrolului ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret-lege.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 10 ianuarie 1990 | Nr. 11.

Decret-lege privind abrogarea și modificarea unor dispoziții din Codul penal și din Codul de procedură penală

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Denumirea titlului I din partea specială a Codului penal se modifică din „Infracțiuni contra securității statului” în „Infracțiuni contra statului”.

Art. 2. - Sunt și rămân abrogate următoarele dispoziții din Codul penal: art. 164 (sabotajul), art. 166 alin. 2 (propaganda împotriva orânduirii socialiste), art. 245 (trecerea frauduloasă a frontierei) și art. 251 (divulgarea unor secrete privind interesele obștești).

De asemenea, sunt și rămân abrogate dispozițiile art. 206 din Codul de procedură penală privind competența organelor de cercetare ale securității.

Art. 3. - Intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea frauduloasă a frontierei constituie contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la 15 zile la 30 de zile sau cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 10 ianuarie 1990 | Nr. 12.

Decret-lege privind unele măsuri în legătură cu asigurările de stat

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Administrația Asigurărilor de Stat acordă, în afara cazurilor prevăzute de lege, despăgubiri pentru pagubele produse în timpul revoluției de:

1. efectul acțiunii gloanțelor sau altele asemenea, nearmate de incendiu sau explozie, căzute asupra unor bunuri, care în prezent sunt:

A. asigurate prin efectul legii:

a) clădiri și alte construcții aparținând cetățenilor și unităților agricole cooperatiste;

b) alte mijloace fixe decât clădiri, precum și mijloace circulante materiale, aparținând unităților agricole cooperatiste;

B. asigurate facultativ:

a) bunuri de uz casnic și gospodăresc aparținând cetățenilor;

b) mijloace fixe (clădiri, alte construcții, mașini, utilaje etc.) și mijloace circulante materiale aparținând unităților din rețeaua CENTROCOOP și UCECOM, pentru pagube produse de incendiu și calamități;

c) mijloace circulante materiale (încărcături) pentru cazurile de pagube produse în timpul transportului, la unitățile din rețeaua UCECOM;

2. efectul acțiunii apelor provenite din conducte și instalații de orice fel sparte sau defectate ca urmare a folosirii armelor, la asigurările prin efectul legii menționate la pct. 1 lit. A;

3. lovirea sau izbirea unor bunuri de vehicule, inclusiv cele constituind tehnică de luptă:

a) la asigurările prin efectul legii menționate la pct. 1 lit. A;

b) la asigurările facultative menționate la pct. 1 lit. B, lit. a) și b);

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 10 ianuarie 1990 | Nr. 13.

Decret-lege privind abrogarea reglementărilor referitoare la repartizarea în producție a absolvenților instituțiilor de învățământ superior, cursurile de zi

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se abrogă Decretul nr. 54/1975, precum și orice alte reglementări cu privire la repartizarea în producție a absolvenților instituțiilor de învățământ superior, cursurile de zi.

Art. 2. - Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale vor prezenta, în termen de 60 de zile, propuneri de reglementare a repartizării în producție a absolvenților instituțiilor de învățământ superior, cursurile de zi și seral.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 10 ianuarie 1990 | Nr. 14.

Decret-lege privind urmărirea, judecarea și pedepsirea unor infracțiuni de speculă

În timpul și după victoria revoluției populare din luna decembrie 1989 unele persoane necinstite, sfidând cele mai elementare norme umanitare, au sustras bunuri ce fuseseră trimise din spirit de solidaritate internațională poporului român și le-au vândut sau încercat să le vândă la prețuri de speculă în scopul realizării de profituri.

De asemenea, profitând de situația grea a economiei moștenite de la fostul regim dictatorial, persoane necinstite se dedau la acte de speculă, vânzând cu suprapreț unele mărfuri care mai sunt încă deficitare.

Având în vedere cele de mai sus,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, confiscarea parțială a averii și interzicerea unor drepturi, comercializarea oricăror bunuri primite în cadrul acțiunii de ajutorare internațională a statului, obținute prin sustragere sau în orice mod, fără drept.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează vânzarea cu suprapreț a oricăror mărfuri.

Dacă modul de obținere a bunurilor constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni.

Prin derogare de la dispozițiile legii penale, tăinuirea și favorizarea la infracțiunile prevăzute în alin. 1 și 2 se sancționează cu pedeapsa arătată în acele alineate.

Tentativa se pedepsește.

Art. 2. - Faptele prevăzute în art. 1, săvârșite până la data adoptării prezentului decret-lege, se pedepsesc potrivit prevederilor în vigoare la data comiterii lor.

Art. 3. - Urmărirea și judecarea infracțiunilor prevăzute în art. 1 și 2 se fac de urgență, potrivit procedurii privind infracțiunile flagrante.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 11 ianuarie 1990 | Nr. 15.

Decret-lege privind modul de calcul al unor pensii militare

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Militarilor din cadrele permanente ale fostului Departament al securității statului, fostului Comandament al trupelor de securitate și celor din organele și unitățile care au funcționat în subordinea acestora, care în prezent intră în componența Ministerului Apărării Naționale, trecuți în rezervă cu drept de pensie, începând cu data de 22.12.1989, li se va lua ca bază de calcul la stabilirea pensiei retribuția tarifară corespunzătoare funcțiilor echivalente din Ministerul Apărării Naționale, precum și celelalte elemente prevăzute de lege pentru cadrele acestui minister.

Pentru funcțiile care nu se regăsesc în nomenclatorul Ministerului Apărării Naționale, echivalarea se va face de către o comisie numită de ministrul apărării naționale.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 12 ianuarie 1990 | Nr. 16.

Decrete

Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali și acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înaintează în gradul de general-colonel generalul-locotenent Eftimescu Vasile Nicolae.

Art. 2. - Se înaintează în gradul de general-locotenent următorii:

 • generalul-maior Gușă Gheorghe Ștefan
 • generalul-maior Perju-Ursu Neculai Toader
 • generalul-major Stănicioiu Petre Gheorghe.

Art. 3. - Se acordă gradul de general-maior următorilor:

 • colonelului Barbu Stelian Pavel
 • colonelului Berheciu Constantin Vasile
 • colonelului Botoș Ioan Ioniță
 • colonelului Buliga Petru Constantin-Raul
 • colonelului Cerbu Nicolai Nicolai-Ovidiu
 • colonelului Ciocoiu Ion Pantelimon
 • colonelului Costin Stoica Grigore
 • colonelului Dincă Ion Constantin
 • colonelului Florea Gheorghe Marin
 • colonelului Gabor Petru Dan
 • colonelului Geantă Iosif Petre
 • colonelului Gheorghe Marin Radu
 • colonelului Grigoraș Iordachi Gheorghe
 • colonelului Luca Vasile Dumitru
 • colonelului Lupu Stoica Ion
 • colonelului Năstase Nicolaie Victor
 • colonelului Nițescu Constantin Demetru-Valentin
 • colonelului Pariș Ion Victor
 • colonelului Polivanov Ioan Dumitru
 • colonelului Roman Dumitru Dumitru
 • colonelului Safta Ion Ion
 • colonelului Stavăr Toma Ion
 • colonelului Stănică Gheorghe Ion
 • colonelului Șarpe Vasile Paul
 • colonelului Zice Ana Mircea.

Art. 4. - Se acordă gradul de contraamiral căpitanului de rangul 1 Ivancu Constantin Petre.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 11 ianuarie 1990 | Nr. 45.

Decret privind trecerea în rezervă a unor generali

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se trec în rezervă prin aplicarea art. 43 lit. l) din Statutul corpului ofițerilor următorii generali:

 • generalul-colonel Olteanu Emanoil Constantin
 • generalul-locotenent Ceaușescu Andruță Ilie.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 11 ianuarie 1990 | Nr. 46.

Decret privind eliberarea și numirea în funcție a unor generali din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Generalul-colonel Nicolescu Voinea Marin se eliberează din funcția de adjunct al ministrului apărării naționale, urmând a primi alte însărcinări.

Art. 2. - Generalul-locotenent Bălteanu Gheorghe Marin se numește în funcția de adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Departamentului pentru producția de apărare și înzestrare a armatei.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 11 ianuarie 1990 | Nr. 47.

Decret privind trecerea în rezervă a unor generali din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se trec în rezervă prin aplicarea art. 43 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor următorii generali:

 • generalul-maior Dumitru Ion Dumitru
 • generalul-maior Truță Emilian Florian.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 11 ianuarie 1990 | Nr. 48.

Decret privind numirea unui secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Nicolae Vladimir se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 11 ianuarie 1990 | Nr. 49.

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind numirea adjuncților ministrului comerțului exterior

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Mărgăritescu Alexandru, Stancu Ștefan, Vasiliu Ioan-Emil și Ion Aurel se numesc în funcția de adjunct al ministrului comerțului exterior.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1990 | Nr. 30.

Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului comerțului exterior

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Micu Mihail se numește în funcția de adjunct al ministrului comerțului exterior.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1990 | Nr. 31.

Hotărâre privind numirea adjuncților ministrului industriei electrotehnicii, al electronicii și informaticii

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Matache Valeriu, Sideriaș Constantin și Baltac Vasile se numesc în funcția de adjunct al ministrului industriei electrotehnicii, al electronicii și informaticii.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1990 | Nr. 32.

Hotărâre privind numirea adjuncților ministrului învățământului

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Stănășilă Octavian, Palfalvi Attila și Cornea Paul se numesc în funcția de adjunct al ministrului învățământului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1990 | Nr. 33.

Hotărâre privind numirea adjuncților ministrului culturii

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Penescu Dan și Babeți Coriolan se numesc în funcția de adjunct al ministrului culturii.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1990 | Nr. 34.