Monitorul Oficial 7/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0007 - Partea I - Marți, 15 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind unele eliberări și numiri în funcție la Ministerul Apărării Naționale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 4 ianuarie 1991 general-colonel Logofătu Dumitru Gheorghe se eliberează din funcția de secretar de stat, șef al Departamentului pentru învățământ, știință și cultură din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 2. - Cu aceeași dată, general-maior Cioflina Ioan Dumitru se numește în funcția de secretar de stat, șef al Departamentului pentru învățământ, știință și cultură din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1991 | Nr. 1.


Hotărâre privind unele eliberări și numiri în funcție la Ministerul Comerțului și Turismului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1991, Ceuca Cornel se eliberează din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului comerțului interior, iar Calihman George se eliberează din funcția de subsecretar de stat la Departamentul comerțului interior.

Art. 2. - Pe aceeași dată se fac următoarele numiri în funcție:

 • Voicu Ștefan, secretar de stat și șeful Departamentului comerțului interior;
 • Popescu Sorin, secretar de stat la Departamentul comerțului interior;
 • Ceuca Cornel, subsecretar de stat la Departamentul comerțului exterior;
 • Calihman George, subsecretar de stat și adjunct al șefului Corpului de control al primului-ministru.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1991 | Nr. 2.


Hotărâre privind finanțarea și realizarea de către Ministerul Apărării Naționale, a unor lucrări comemorative pentru cinstirea eroilor căzuți în Revoluția din decembrie 1989

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Ministerul Apărării Naționale să execute lucrări comemorative pentru cinstirea eroilor căzuți în Revoluția din decembrie 1989.

În acest scop, va fi amenajat Cimitirul Eroilor Tineri în municipiul București și vor fi realizate și instalate însemne funerare pentru eroii căzuți în alte localități.

Art. 2. - Finanțarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se va face în întregime de către Ministerul Apărării Naționale, din fonduri proprii, realizate în urma activităților autofinanțate din cadrul ministerului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 ianuarie 1991 | Nr. 3.


Hotărâre privind eliberarea din funcție a unui secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Dumitru-Marian Papahagi se eliberează din funcția de secretar de stat, șef al Departamentului învățământ universitar din Ministerul Învățământului și Științei.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 ianuarie 1991 | Nr. 4.


Hotărâre privind numirea unui subsecretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Dumitru Vișan se numește în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei, pentru sectorul economic.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 ianuarie 1991 | Nr. 5.


Hotărâre privind regimul de export și de import

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Exportul mărfurilor este liberalizat, fiind supus licențelor de export automate, în scop statistic.

Art. 2. - Ministerul Comerțului și Turismului, de comun acord cu ministerele interesate, va stabili lista mărfurilor supuse licențelor de export care necesită avizul ministerelor de resort, precum și lista mărfurilor supuse contingentelor de export, în scopul protejării resurselor necesare realizării producției interne, precum și pentru asigurarea produselor necesare consumului populației.

Art. 3. - Importul mărfurilor este liberalizat, fiind supus licențelor de import automate, în scop statistic.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor, la propunerea Ministerului Comerțului și Turismului, poate institui suprataxe vamale de import, cu caracter temporar, în cazul în care anumite importuri pot prejudicia grav producția internă de anumite produse. Aceste suprataxe se vor aplica până la eliminarea influențelor negative rezultate din importuri avute în vedere la instituirea lor.

Instituirea suprataxelor vamale se face la cererea, temeinic fundamentată, a ministerelor sau a agenților economici ori a asociațiilor de agenți economici interesate.

Art. 5. - Ministerul Comerțului și Turismului, de comun acord cu ministerele interesate, poate institui restricții cantitative la import, în următoarele cazuri:

a) când apare riscul iminent al unui dezechilibru al balanței de plăți externe, iar mărfurile al căror import este urmărit se pot procura din țară în condiții competitive;
b) în scopul creării unor rezerve valutare normale, cu respectarea procedurii stabilite prin Acordul general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.).

Art. 6. - Mărfurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre sunt prohibite la import și, respectiv, la export.

Art. 7. - Eliberarea licențelor de import sau export, precum și administrarea contingentelor, se realizează de către Ministerul Comerțului și Turismului prin Departamentul comerțului exterior.

Cererile pentru eliberarea licențelor de export se prezintă, în mod obligatoriu, la Ministerul Comerțului și Turismului însoțite de o atestare a producătorului mărfii, din care să rezulte că va pune la dispoziția solicitantului marfa, în cantitatea înscrisă în cerere.

Cererile pentru eliberarea licențelor de import, în cazul importurilor care se realizează din fondul valutar de stat, se avizează de ministerul titular al fondului valutar, cu privire la existența disponibilităților de plată necesare.

Pentru mărfurile la care au fost introduse restricții cantitative la export sau import, Ministerul Comerțului și Turismului poate cere, după caz, ministerelor de resort, avize care trebuie formulate în termen de cel mult 5 zile de la înregistrare.

Art. 8. - Licențele de export sau import se vor elibera în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii de licență, cu excepția celor având ca obiect operațiuni comerciale cu mărfuri supuse unor restricții cantitative și pentru care au fost solicitate avize din partea ministerelor de resort potrivit art. 7, caz în care termenul de eliberare este de maximum 15 zile de la înregistrarea cererii.

Art. 9. - Licențele de export sau import pentru mărfurile contingentate se eliberează cu valabilitate limitată, pentru a evita blocarea contingentelor de către agenții economici care nu realizează operațiunile respective.

Art. 10. - Restricțiile la export și import, care se pot institui în baza prezentei hotărâri, se dau publicității cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea lor.

Art. 11. - Respingerea cererilor pentru licențe de export sau import se face motivat. În cazul în care temeiul respingerii nu se încadrează între acelea lăsate potrivit legii la aprecierea Ministerului Comerțului și Turismului, persoana nemulțumită poate acționa în conformitate cu dispozițiile Legii privind contenciosul administrativ.

Art. 12. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1991.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 6.


Anexă

Lista mărfurilor prohibite la import și export

a) La import
 1. Arme, muniții, cu excepția celor autorizate de lege;
 2. Echipamente, instalații componente și tehnologii, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice, biologice sau de rachete purtătoare aferente, așa cum rezultă ele din angajamentele internaționale ale României privind neproliferarea armelor respective;
 3. Materiale și produse radioactive, chimice și biologice, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice sau biologice, așa cum rezultă ele din angajamentele internaționale ale României privind neproliferarea armelor respective;
 4. Produse explozibile și toxice, cu excepția celor autorizate de lege;
 5. Droguri și narcotice, cu excepția celor autorizate de lege;
 6. Echipament militar, cu excepția celui autorizat de lege;
 7. Medicamente, aparatură medicală și materiale tehnico-sanitare neautorizate sau neavizate de Ministerul Sănătății;
 8. Înscrisuri, tipărituri și imprimate de orice fel, care nu sunt admise de lege; `
 9. Alte produse care nu sunt admise prin reglementările legale în vigoare.
b) La export
 1. Arme, muniții, cu excepția celor autorizate de lege;
 2. Echipamente, instalații componente și tehnologii, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice, biologice sau de rachete purtătoare aferente, așa cum rezultă ele din angajamentele internaționale ale României privind neproliferarea armelor respective;
 3. Materiale și produse radioactive, chimice și biologice, care ar putea servi la producția de arme nucleare, chimice sau biologice, așa cum rezultă ele din angajamentele internaționale ale României privind neproliferarea armelor respective;
 4. Produse explozibile și toxice, cu excepția celor autorizate de lege;
 5. Droguri și narcotice, cu excepția celor autorizate de lege;
 6. Echipament militar, cu excepția celui autorizat de lege;
 7. Medicamente, aparatură medicala și materiale tehnico-sanitare neautorizate sau neavizate de Ministerul Sănătății;
 8. Bunuri care fac parte din patrimoniul cultural național, cu excepția celor care, potrivit legii, au primit autorizarea de a fi scoase din țară temporar;
 9. Metale prețioase, pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea, cu excepția celor a căror scoatere din țară este permisă potrivit legii;
 10. Timbre filatelice, cu excepția celor care fac obiectul schimburilor prin unitățile autorizate sau sunt destinate expozițiilor internaționale.


Hotărâre privind unele măsuri financiare pentru stimularea suplimentară a exporturilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu 1 ianuarie 1991, agenții economici producători de mărfuri pentru export pot obține prin solicitare de la Ministerul Finanțelor restituirea de la bugetul administrației centrale a impozitului pe circulația mărfurilor cuprins în prețul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor reprezentând principalele consumuri intermediare pentru realizarea mărfurilor de export.

Art. 2. - Metodologia și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească producătorii de mărfuri de export pentru a beneficia de prevederile art. 1 se stabilesc de Ministerul Finanțelor, în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 3. - Agenții economici producători de mărfuri pentru export care au livrat marfa pe credit apelând în acest scop, la rândul lor, la credite interne în lei, pot beneficia de valuta în care au încasat dobânzile la exporturile cu plata în condiții de credit, fiind obligate numai la plata dobânzilor aferente creditului intern în condițiile convenite cu banca finanțatoare.

Art. 4. - În cazul în care agenții economici au apelat la credite bancare pentru plata avansului sau efectuarea altor cheltuieli anterioare sosirii mărfurilor din import, dobânda aferentă acestor credite va fi suportată de agenții economici în cauză și nu va mai fi suportată de la bugetul statului.

Art. 5. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1991.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 7.


Hotărâre privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea importurilor de produse prevăzute în balanțele materiale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici care importă produse cuprinse în balanțele materiale întocmite de ministere acoperă costul în valută al importurilor din următoarele surse:

a) fonduri valutare realizate din exporturi proprii, în cota stabilită potrivit legii;
b) fonduri obținute din credite în valută sau în cadrul unor linii de finanțare;
c) cumpărarea de valută de pe piața valutară.

Art. 2. - Agenții economici care realizează operațiuni de export în cadrul acordurilor de cliring sau de barter pot beneficia de o cotă de până la 50% în devize convertibile, dacă mărfurile importate sunt din cele cuprinse în balanțele materiale. Prin autorizația de export, Ministerul Comerțului și Turismului, cu avizul prealabil al ministerului în resortul căruia se găsește beneficiarul de import și al Băncii Naționale, va fixa cota exactă în devize convertibile la care va fi îndreptățit exportatorul. Sumele în devize convertibile se vor aloca din fondul valutar al statului.

Art. 3. - În cazul în care sursele prevăzute la art. 1 nu acoperă necesarul de valută pentru realizarea importului, agenții economici care importă produse potrivit sarcinilor de livrare prevăzute în balanțele materiale întocmite de ministere cumpără diferența de valută din fondurile valutare ale statului, la cursul oficial.

În acest scop guvernul, la propunerea Comisiei Naționale de Plan, Prognoză și Conjunctură Economică și Băncii Naționale a României, întocmită cu consultarea ministerelor economice, distribuie resursele din fondul valutar al statului pe ministere și pe principalele produse.

Art. 4. - Realizarea operațiunilor prevăzute la art. 3 se face pe baze competitive, prin alegerea unui importator din cel puțin 3 importatori aflați în concurență.

În cazul în care există mai puțin de 3 importatori interesați, fondurile se atribuie societății comerciale importatoare solicitante sau, după caz, regiei autonome stabilite de ministerul de resort.

Art. 5. - Întreprinderile de stat care nu s-au reorganizat, în condițiile legii, ca regii autonome sau societăți comerciale, pot să-și deschidă conturi tranzitorii prin care să efectueze operațiunile valutare la care au dreptul potrivit legii.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1991.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 8.


Hotărâre privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 15/1990 și organizarea activităților de piață valutară în vederea trecerii la convertibilitatea leului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se împuternicește Banca Națională a României să autorizeze societăți bancare și alți agenți economici cu sediul în România să efectueze licitații valutare în condițiile stabilite prin Legea nr. 15/1990. Cererile și ofertele primite în cadrul acestor licitații vor sta la baza determinării libere a cursului între leu și devizele convertibile cotate de fiecare bancă autorizată, urmând ca operațiunile de schimb valutar propriu-zise să aibă loc la un curs fixat prin convenția tuturor băncilor implicate.

Art. 2. - Banca Națională a României va stabili regulamentul de efectuare a operațiunilor de schimb pe piața valutară prevăzute la art. 1. Un exemplar al acestui regulament va fi depozitat la Secretariatul general al Guvernului României, prin grija Băncii Naționale a României, în termen de 7 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data emiterii ei, perioadă în care Primăria municipiului București și Ministerul Comunicațiilor vor pune la dispoziția băncilor și a Băncii Naționale a României spații corespunzătoare și vor sprijini asigurarea tehnică a efectuării operațiunilor de piață valutară.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 9.


Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „România azi” - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe acțiuni „România azi" - S.A., cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 39 A, prin preluarea activului și pasivului „Trustului de presă Azi”.

Art. 2. - Societatea comercială „România azi” - S.A. își începe activitatea cu un capital inițial de 111.500 mii lei, împărțit în 11.150 acțiuni cu o valoare nominală de 10.000 lei fiecare.

Capitalul social al societății se va definitiva pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Societatea își desfășoară activitatea potrivit statutului din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile legale ale Adunării generale vor fi îndeplinite de Consiliul împuterniciților statului.

Art. 4. - Pe data constituirii Societății comerciale „România azi” - S.A., Întreprinderea de stat „Trustul de presă Azi” își încetează activitatea.

Art. 5. - Personalul trecut de la „Trustul de presă Azi” la Societatea comercială „România azi” - S.A. se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 6. - Hotărârea guvernului nr. 812/1990 se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 10.


Anexă

Statutul Societății comerciale pe acțiuni „România azi”

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „România azi” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „România azi” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, Calea Victoriei nr. 39 A. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerț și Industrie a municipiului București.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății este:

a) Realizarea, editarea, tipărirea și administrarea de:
 • publicații (ziare, reviste), cărți, afișe, pliante, prospecte, cărți poștale, imprimate diverse etc.;
 • ambalaje de prezentare și transport din hârtie și carton;
 • produse papetărie: dosare, caiete, role telex;
 • hârtie parafinată;
 • obiecte publicitare.
b) Comercializarea în țară și străinătate a bunurilor realizate și a serviciilor prestate.
c) Proiectare, consulting, service, implementare în domeniile:
 • derulare de investiții;
 • tehnic, tehnologic;
 • servicii de reprezentanta a firmelor străine furnizoare de mașini, utilaje și materiale poligrafice;
 • mecano-energetic;
 • întreținere-reparații;
 • studiul muncii;
 • informatică;
 • perfecționarea pregătirii profesionale;
 • promovare produse;
 • publicitate internă și externă;
 • coparticipare cu firme din țară și străinătate pentru acțiuni de realizare, editare, tipărire, desfacere de produse poligrafice și publicitare.
d) Comercial, pentru:
 • intermediere, aprovizionare, desfacere materii prime, materiale, piese de schimb, utilaje;
 • depozitare, magazinare, expediții;
 • desfacerea în țară și în străinătate prin unități proprii sau prin terțe unități a produselor proprii și a altor produse aprovizionate din țară și din străinătate.
Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial ai societății comerciale este în valoare de 111.500 mii lei, împărțit în 11.150 acțiuni nominative, în valoare nominală de 10.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial se compune din: mijloace fixe în valoare de 108.500 mii lei și mijloace circulante în valoare de 3.000 mii lei.

Capitalul social inițial este deținut integral de stat, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile vor fi nominale și vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea Consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aport în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată comisiei de cenzori de către Consiliul de administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii Consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
e) analizează rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație, al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.
Articolul 14

Felurile adunării

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la articolul 13 lit. a)-g), m) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-l), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 15

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă potrivit alin. 1 ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

Administratorii sunt obligați să convoace adunarea la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social. În condițiile legii, adunarea se convoacă și la cererea comisiei de cenzori.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocare va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 16

Prezidarea lucrărilor adunării

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunarea generală alege, dintre membrii săi, doi secretari care vor face prezența la Adunarea generală a acționarilor și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 17

Condiții de validitate

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă depun cel puțin 1/2 din capitalul social. Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu votul acționarilor ce dețin capitalul prevăzut de lege.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 18

Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care capitalul este deținut în întregime de stat, atribuțiile Adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la ședința de constituire a Adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este compus din 7 persoane numite de ministerul de resort.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența Adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Remunerarea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta de drept activitatea pe data constituirii Adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 19

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 7 persoane alese de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general, calitate în care conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale Consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu. Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 20

Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
e) supune anual Adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității.
Capitolul VI

Controlul societății

Articolul 21

Controlul gestiunii

Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori, numită în condițiile legii de Adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, din care cel puțin unul trebuie să fie contabil.

Articolul 22

Prezentarea de date

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 23

Atribuțiile Comisiei de cenzori

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând Adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă Adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 24

Mod de lucru

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează Adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea generală a acționarilor, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, dacă adunarea generală nu a fost convocată de Consiliul de administrație.

Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 25

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 26

Contabilitatea

Societatea va ține evidența contabila în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 27

Beneficiul

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 28

Salarizarea

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către Adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație.

Articolul 29

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 30

Transformarea societății

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea cu capital integral de stat va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

Articolul 31

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social sau realizarea acestuia;
 • pierderea a cel puțin 1/2 din capitalul social, dacă Adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
 • în orice alte situații pe baza hotărârii Adunării genera1e a acționarilor.
Articolul 32

Lichidarea societății

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 33

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 34

Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Romcereal” - R.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonomă „Romcereal” - R.A., cu sediul în municipiul București, str. Transilvaniei nr. 2, sector 1.

Regia autonomă „Romcereal” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Agriculturii și Alimentației reprezintă interesele statului în Consiliul de administrație a Regiei autonome „Romcereal” - R.A.

Art. 2. - Patrimoniul Regiei autonome „Romcereal” - R.A. este în valoare de 12.780.191 mii lei, stabilit pe bază de bilanț contabil încheiat la 30 septembrie 1990, reprezentând activul și pasivul preluate de la Direcția generală economică pentru achiziționarea produselor agricole și unitățile economice prevăzute în anexa nr. 1 care, pe data prezentei hotărâri, se desființează. Capitalul social va fi definitivat după reevaluarea patrimoniului, efectuată în condițiile legii.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Romcereal” - R.A. îl constituie:

 • contractarea, achiziționarea și preluarea de la producătorii agricoli a cerealelor, leguminoaselor boabe și semințelor oleaginoase la fondul de stat și păstrarea acestora până la livrare;
 • preluarea, depozitarea și păstrarea cantităților de cereale, leguminoase boabe și semințe oleaginoase importate de stat, precum și pregătirea și livrarea cantităților disponibilizate și aprobate pentru export;
 • asigurarea, formarea, păstrarea și administrarea stocurilor de cereale rezervă de stat finanțată de la bugetul statului;
 • organizarea transportului produselor preluate din zonele mari producătoare în cele deficitare, în vederea aprovizionării în mod ritmic a beneficiarilor de produse din fondul de stat.

Art. 4. - Regia autonomă „Romcereal” - R.A. are în structura sa sucursale teritoriale de preluare, stocaj și distribuție, Oficiul pentru tehnologia și controlul calității cerealelor și plantelor tehnice și proiectare și Oficiul de calcul, care funcționează ca unități fără personalitate juridică, cu denumirea și sediul prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei autonome „Romcereal” - R.A., prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. - Regia autonomă „Romcereal” - R.A. este autorizată să efectueze direct operațiuni de comerț exterior privind importul de substanțe toxice de combatere a dăunătorilor de depozit, piese de schimb și subansamble pentru utilajele și instalațiile provenite din import.

Art. 7. - Conducerea Regiei autonome „Romcereal” - R.A. revine Consiliului de administrație, compus din 15 membri, care se întrunește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Din Consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Resurselor și Industriei, Ministerului Agriculturii și Alimentației, precum și ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al Regiei autonome „Romcereal” - R.A.

Art. 8. - Activitatea curentă a Regiei autonome „Romcereal” - R.A. este condusă de un director general, numit de Consiliul de administrație, cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 9. - Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Romcereal” - R.A. se stabilește de Consiliul de administrație.

Art. 10. - Personalul provenit de la Direcția generală economică pentru achiziționarea produselor agricole și unitățile subordonate care trece la Regia autonomă „Romcereal" - R.A. și unitățile din structura acesteia se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel trecut în funcții cu salarii mai mici beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar avut și de sporul de vechime.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri și de introducere a modificărilor corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 13. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 12.


Anexa nr. 1

Lista întreprinderilor din subordinea Direcției generale economice pentru achiziționarea produselor agricole, care se desființează

Nr. crt.
Denumirea unității
Localitatea
Județul
1.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Afumați Comuna Afumați Sector agricol Ilfov
2.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Alba municipiul Alba Iulia Alba
3.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Arad municipiul Arad Arad
4.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Argeș municipiul Pitești Argeș
5.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Bacău municipiul Bacău Bacău
6.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Bihor municipiul Oradea Bihor
7.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Bistrița-Năsăud municipiul Bistrița Bistrița-Năsăud
8.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Botoșani municipiul Botoșani Botoșani
9.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Brașov municipiul Brașov Brașov
10.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Brăila municipiul Brăila Brăila
11.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Buzău municipiul Buzău Buzău
12.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Caraș-Severin municipiul Reșița Caraș-Severin
13.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Călărași municipiul Călărași Călărași
14.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Cluj municipiul Cluj-Napoca Cluj
15.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Constanța municipiul Constanța Constanța
16.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Covasna municipiul Sfântu Gheorghe Covasna
17.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Dâmbovița municipiul Târgoviște Dâmbovița
18.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Dolj municipiul Craiova Dolj
19.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Galați municipiul Galați Galați
20.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Giurgiu municipiul Giurgiu Giurgiu
21.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Gorj municipiul Târgu Jiu Gorj
22.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Harghita municipiul Miercurea-Ciuc Harghita
23.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Hunedoara municipiul Deva Hunedoara
24.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Ialomița municipiul Slobozia Ialomița
25.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Iași municipiul Iași Iași
26.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Maramureș municipiul Baia Mare Maramureș
27.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Mehedinți municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
28.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Mureș municipiul Târgu Mureș Mureș
29.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Neamț municipiul Piatra Neamț Neamț
30.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Olt municipiul Slatina Olt
31.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Prahova municipiul Ploiești Prahova
32.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Satu Mare municipiul Satu Mare Satu Mare
33.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Sălaj municipiul Zalău Sălaj
34.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Sibiu municipiul Sibiu Sibiu
35.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Suceava municipiul Suceava Suceava
36.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Teleorman municipiul Alexandria Teleorman
37.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Timiș municipiul Timișoara Timiș
38.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Tulcea municipiul Tulcea Tulcea
39.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Vaslui municipiul Vaslui Vaslui
40.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea Vâlcea
41.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Vrancea municipiul Focșani Vrancea
42.
Oficiul pentru tehnologia și controlul cerealelor și plantelor tehnice municipiul București -


Anexa nr. 2

Lista unităților care se înființează în structura Regiei autonome „Romcereal” - R.A.

Nr. crt.
Denumirea unității
Localitatea
Județul
1.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție a Sectorului agricol Ilfov municipiul București -
2.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Alba municipiul Alba Iulia Alba
3.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Arad municipiul Arad Arad
4.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Argeș municipiul Pitești Argeș
5.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Bacău municipiul Bacău Bacău
6.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Bihor municipiul Oradea Bihor
7.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Bistrița-Năsăud municipiul Bistrița Bistrița-Năsăud
8.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Botoșani municipiul Botoșani Botoșani
9.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Brașov municipiul Brașov Brașov
10.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Brăila municipiul Brăila Brăila
11.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Buzău municipiul Buzău Buzău
12.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Caraș-Severin municipiul Reșița Caraș-Severin
13.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Călărași municipiul Călărași Călărași
14.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Cluj municipiul Cluj-Napoca Cluj
15.
Întreprinderea de contractare, achiziționare şi păstrare a produselor agricole Constanța municipiul Constanța Constanța
16.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Covasna municipiul Sfântu Gheorghe Covasna
17.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Dâmbovița municipiul Târgoviște Dâmbovița
18.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Dolj municipiul Craiova Dolj
19.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Galați municipiul Galați Galați
20.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Giurgiu municipiul Giurgiu Giurgiu
21.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Gorj municipiul Târgu Jiu Gorj
22.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Harghita municipiul Miercurea-Ciuc Harghita
23.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Hunedoara municipiul Deva Hunedoara
24.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Ialomița municipiul Slobozia Ialomița
25.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Iași municipiul Iași Iași
26.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Maramureș municipiul Baia Mare Maramureș
27.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Mehedinți municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
28.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Mureș municipiul Târgu Mureș Mureș
29.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Neamț municipiul Piatra Neamț Neamț
30.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Olt municipiul Slatina Olt
31.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Prahova municipiul Ploiești Prahova
32.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Satu Mare municipiul Satu Mare Satu Mare
33.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Sălaj municipiul Zalău Sălaj
34.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Sibiu municipiul Sibiu Sibiu
35.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Suceava municipiul Suceava Suceava
36.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Teleorman municipiul Alexandria Teleorman
37.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Timiș municipiul Timișoara Timiș
38.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Tulcea municipiul Tulcea Tulcea
39.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Vaslui municipiul Vaslui Vaslui
40.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea Vâlcea
41.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Vrancea municipiul Focșani Vrancea
42.
Oficiul pentru tehnologia și controlul calității cerealelor și plantelor tehnice și proiectare municipiul București -
43.
Oficiul de calcul municipiul București -


Anexa nr. 3

Regulament de organizare și funcționare al Regiei autonome „Romcereal” - R.A.

Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediu] și patrimoniul

Art. 1. - Regia autonomă „Romcereal” - R.A., denumită în prezentul regulament regia, este un agent economic autonom, cu capital de stat.

Art. 2. - Regia este persoană juridică română și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, desfășurându-și activitatea în conformitate cu legile în vigoare și cu prezentul regulament.

Art. 3. - Sediul principal al regiei este în România, municipiul București, str. Transilvaniei nr. 2, sector 1.

Sediul regiei poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Consiliului de administrație.

Art. 4. - Patrimoniul regiei este de 12.780.191 mii lei, reprezentând fondurile fixe și mijloacele circulante proprii ale unităților din structură la data de 30 septembrie 1990.

Capitolul II
Obiectul de activitate al regiei

Art. 5. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Romcereal” - R.A. îl constituie:

 • contractarea, achiziționarea și preluarea de la producătorii agricoli a cerealelor, leguminoaselor boabe și semințelor oleaginoase la fondul de stat și păstrarea acestora până la livrare;
 • preluarea, depozitarea și păstrarea cantităților de cereale, leguminoase boabe și semințe oleaginoase importate de stat, precum și pregătirea și livrarea cantităților disponibilizate și aprobate pentru export;
 • asigurarea, formarea, păstrarea și administrarea stocurilor de cereale rezervă de stat finanțată de la bugetul statului;
 • organizarea transportului produselor preluate din zonele mari producătoare în cele deficitare, în vederea aprovizionării în mod ritmic a beneficiarilor de produse din fondul de stat.
Capitolul III
Atribuțiile regiei

Art. 6. - Atribuțiile principale ale regiei sunt următoarele:

A. Cu privire la constituirea și distribuția fondului de stat

 • organizează și asigură încheierea contractelor cu producătorii agricoli, pentru preluarea produselor la fondul de stat;
 • asigură preluarea integrală a produselor ce se livrează la fondul de stat prin contractări și achiziții și a uiumurilor de moară și preselor de ulei;
 • asigură preluarea, depozitarea și distribuția importurilor de cereale, leguminoase boabe și semințe oleaginoase, precum și pregătirea și expedierea produselor destinate exportului;
 • organizează în mod corespunzător bazele de recepție și spațiile de depozitare, asigurând recepționarea cantitativă și calitativă a produselor, potrivit normelor legale;
 • răspunde de starea calitativă și sanitară a produselor depozitate;
 • asigură distribuția produselor din fondul de stat pe întreg teritoriul țării, în funcție de necesități;
 • elaborează periodic propuneri de distribuție a fondului de stat, pe baza cantităților recepționate și a calității acestora;
 • elaborează tehnologii privind recepționarea, depozitarea și păstrarea produselor.

B. Cu privire la rezerva de stat

 • asigură acumularea în rezerva de stat a produselor;
 • coordonează activitatea de repartizare în teritoriu, depozitarea, conservarea și împrospătarea;
 • asigură integritatea și păstrarea caracteristicilor calitative ale produselor din rezerva de stat;
 • propune construirea de capacități de depozitare în concordanță cu ritmul de creștere a stocurilor;
 • întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea finanțării de la bugetul de stat a constituirii și administrării rezervei de stat.

C. Alte atribuții

 • organizează și asigură desfășurarea activității de investiții, invenții și inovații;
 • asigură necesarul de materii prime, materiale și piese de schimb din producția internă și import;
 • organizează sistemul informațional și statistic specific;
 • întocmește regulamentul de organizare a sucursalelor teritoriale înființate în structura regiei;
 • organizează activitatea de normare a muncii, stabilind norme de muncă unitare și locale;
 • organizează activitatea economico-financiară, prin elaborarea și realizarea sistemului de contabilitate și control financiar;
 • stabilește și asigură aplicarea normelor de protecție și igienă a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și a celor de pază a bunurilor;
 • stabilește norme și normative de consum și de stoc, de reparații și întreținere la fonduri fixe;
 • ia măsuri pentru organizarea și optimizarea transporturilor interne;
 • asigura administrarea și inventarierea patrimoniului;
 • stabilește prețuri și tarife, cu excepția prețurilor de contractare-achiziție și cu ridicata la cereale și plante tehnice, care se aprobă prin acte normative;
 • menține relații comerciale de cooperare și colaborare cu organisme interne și internaționale similare;
 • stabilește salariile personalului regiei, primele și alte stimulente materiale;
 • organizează selecționarea, pregătirea profesională, angajarea și promovarea salariaților;
 • asigură facilități de interes social pentru personalul regiei și membrii familiilor lor;
 • asigură aplicarea măsurilor de protecție socială;
 • efectuează operațiuni de încasări și plăți, prin conturi curente, cât și prin casieria proprie. Operațiunile de încasări și plăti cu străinătatea se vor efectua prin unitățile Băncii Române de Comerț Exterior sau alte bănci.

Art. 7. - Regia este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea dreptului de proprietate, regia posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Înstrăinarea bunurilor imobile care aparțin regiei sau încheierea de tranzacții în litigii cu o valoare de peste 10 milioane lei se face cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 8. - Regia trebuie să acopere cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor și să obțină profit.

Cheltuielile vor putea depăși veniturile numai pentru motive temeinice, în special pentru executarea de lucrări și servicii în interes public, cu aprobarea, pentru fiecare caz în parte, a ministrului de stat pentru orientarea economică, pe baza propunerii Ministerului Agriculturii și Alimentației, avizată de Ministerul Finanțelor. În asemenea cazuri, o dată cu aprobarea, se vor stabili cuantumul și sursele de compensare a pierderilor suferite de regie.

Art. 9. - Regia întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al regiei se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 10. - Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, sumele necesare satisfacerii unor necesități social-culturale și sportive ori de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și protecție socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al regiei poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților menționate la alineatul 1 reprezintă profitul net al regiei. Din acest profit, 5% se utilizează pentru constituirea unui fond de participare a angajaților la profituri, iar restul se varsă, după caz, la bugetul statului.

Art. 11. - Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, mijloacele regiei nu sunt suficiente, regia poate contracta credite financiare cu Banca Națională a României sau alte bănci, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia poate beneficia de subvenții de la bugetul de stat ori poate contracta credite bancare.

Capitolul IV
Structura organizatorică a regiei

Art. 12. - Regia este condusă de un Consiliu de administrație compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.

Art. 13. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 14. - Componența Consiliului de administrație este următoarea:

 • director general - președintele Consiliului de administrație;
 • un reprezentant al Ministerului Finanțelor;
 • un reprezentant al Ministerului Resurselor și Industriei;
 • un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 15. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare pe care îl adoptă și hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Art. 16. - Atribuțiile Consiliului de administrație sunt următoarele:

 • conduce și controlează întreaga activitate a regiei;
 • stabilește structura organizatorică a regiei și sucursalelor teritoriale;
 • aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale teritoriale;
 • se pronunță asupra necesității și oportunității realizării de investiții noi și dezvoltări importante, potrivit obiectului său de activitate, hotărând sursele de finanțare proprie, credite bancare sau alocații de la bugetul statului;
 • analizează și hotărăște asupra modalităților de realizare a sarcinilor ce revin regiei;
 • se pronunță asupra propunerilor privind dezvoltarea regiei, a rapoartelor, bugetului, bilanțurilor, precum și a cererilor de credite și a cheltuielilor în valută și le supune aprobării Ministerului Finanțelor;
 • propune organelor competente nivelul cheltuielilor de transport de la producători la locurile de depozitare și adaosurile fixe pentru acoperirea cheltuielilor regiei;
 • propune organelor competente proiecte de distribuție a fondului de stat, pe baza cantităților recepționate și a calității acestora;
 • aprobă normele de consum unitare din cadrul regiei privind forța de muncă, materii prime, materiale și reparații;
 • aprobă programele de pregătire a cadrelor;
 • stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului regiei, pe compartimente;
 • stabilește salariile personalului regiei, în conformitate cu dispozițiile legale, precum și nivelul de stimulente, recompense și premii;
 • aprobă regulamentele și instrucțiunile aplicabile activităților și personalului regiei.

Consiliul de administrație se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie pentru buna desfășurare a activității regiei, la convocarea directorului general. Consiliul poate funcționa și lua hotărâri în mod valabil în prezența a cel puțin 11 membri; deciziile pot fi luate numai cu majoritate de 2/3 din voturile membrilor prezenți.

Art. 17. - Membrii Consiliului de administrație:

a) se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani;
b) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație sau participa la societăți comerciale cu care regia întreține relații de afaceri sau are interese contrare;
c) își păstrează calitatea de angajați în instituția de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate;
d) sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de Consiliul de administrație, pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 18. - Consiliul de administrație poate propune ministrului agriculturii și alimentației înlocuirea unui membru considerat a fi necorespunzător.

Art. 19. - În prima lună a fiecărui an, Consiliul de administrație prezintă Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de regie în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 20. - Dezbaterile Consiliului de administrație au loc lunar, pe baza proiectului ordinii de zi, stabilite și comunicate cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează într-un proces-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație.

Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Art. 21. - Activitatea curentă a regiei este condusă de directorul general numit de Consiliul de administrație, cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 22. - Directorul general al regiei are următoarele atribuții:

 • conduce întreaga activitate a regiei, aplicând legile, regulamentele și instrucțiunile în vigoare;
 • execută toate dispozițiile care emană din hotărârile definitive ale Consiliului de administrație;
 • reprezintă regia în raporturile cu persoanele juridice și fizice, precum și în fața organelor jurisdicționale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare și altor persoane din cadrul regiei;
 • urmărește creșterea eficienței economice a activității în cadrul regiei, îmbunătățirea tehnologiilor de producție, folosirea eficientă a capacităților de depozitare și îmbunătățirea calității produselor;
 • organizează activitatea de prognoza, prospectare și dezvoltare în perspectivă a regiei;
 • asigură controlul activității economico-financiare și gestionare de fond a unităților componente;
 • numește și concediază personalul regiei și aplică acestuia sancțiunile disciplinare;
 • reprezintă regia în raporturile cu organismele, firmele și companiile străine în relațiile de colaborare, cooperare, import-export în domeniul de activitate al acesteia;
 • supune anual Consiliului de administrație, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea regiei, bilanțul și contul de profit pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și al bugetului regiei, pe anul următor.

Directorul general este ajutat în conducerea regiei de directori, din care unul poate fi numit locțiitor de drept în lipsa acestuia și căruia îi va putea delega o parte din atribuțiile sale.

Directorul general este numit de ministrul agriculturii și alimentației.

Capitolul V
Modalitatea de constituire a subunităților din structura regiei și relațiile dintre acestea

Art. 23. - Sucursalele teritoriale, atelierele, oficiile de calcul din structura regiei se înființează prin decizia directorului general, dată în baza hotărârii Consiliului de administrație.

Art. 24. - Relațiile dintre subunități sunt relații de colaborare, iar pentru realizarea obiectului lor de activitate, acestea se desfășoară pe bază de comenzi emise în aplicarea repartițiilor stabilite de conducerea regiei.

Art. 25. - Relațiile unităților din cadrul regiei cu terții se derulează pe bază de contract.

Capitolul VI
Dispoziții finale

Art. 26. - Prin regulamente interne se vor determina:

a) regulile de funcționare a bazelor și silozurilor;
b) dispoziții pentru angajarea, salarizarea, promovarea și stimularea salariaților din toate domeniile de activitate ale regiei;
c) atribuțiile compartimentelor funcționale și ale personalului din cadrul regiei;
d) măsurile de ordine care trebuie respectate în cadrul regiei.