Monitorul Oficial 71-72/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină este incompletă. Puteți contribui la editare (completare, formatare, diacritice etc.). Sfaturi utile pentru editare găsiți pe pagina de Ajutor pentru corectură. După completare vă rugăm să ștergeți această etichetă.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0071-72 - Miercuri, 16 mai year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind organizarea și funcționarea învățământului în România în anul școlar (universitar) 1990/1991

Guvernul României hotărăște:

Cetățenii României au dreptul la învățătură, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie și fără orice altă îngrădire care ar putea constitui nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului. În România, învățământul are un caracter deschis, fiecărui cetățean asigurându-i-se accesul la toate gradele și formele de învățământ, cât și posibilitatea trecerii de la un tip de școală la altul, prin examene de diferență.

Statul asigură condiții de protecție și ocrotire a minorilor până la vârsta de 16 ani prin cuprinderea în diferite forme de învățământ sau de ocrotire.

Învățământul de toate gradele se desfășoară în limba română. Pentru minoritățile naționale se organizează condiții de însușire a limbii materne și, după caz, pregătire în limba maternă.

Întregul învățământ este subordonat Ministerului Învățământului, care răspunde de organizarea, conținutul și controlul procesului instructiv-educativ.

Capitolul A - Sistemul de învățământ

Art. 1. - În anul școlar 1990/1991, sistemul de învățământ din România cuprinde:

 • învățământul preșcolar;
 • învățământul primar cu clasele I-IV;
 • învățământul gimnazial cu clasele V-VIII;
 • învățământul liceal cu clasele IX-XII sau IX-XIII;
 • învățământul profesional cu anii I-III sau I-IV;
 • învățământul complementar sau de ucenici cu anii I-II sau I-III;
 • învățământul tehnic de maiștri cu anii I-II sau I-III;
 • învățământul postliceal de specialitate cu anii I-II sau I-III;
 • învățământul superior cu anii I-VII;
 • învățământul postuniversitar;
 • doctoratul;
 • alte forme de perfecționare.

Secțiunea I - Învățământul preșcolar

Art. 2. - Învățământul preșcolar se organizează pentru copiii în vârstă de 3-6 (7) ani și se realizează prin grădinițe de copii cu program normal, cu program prelungit, cu program săptămânal sau prin grădinițe speciale pentru copiii cu deficiențe senzoriale și intelectuale. Grădinițele se înființează de către inspectoratele școlare.

Grădinița se organizează cu cel puțin o grupă de copii, din aceeași localitate sau din două localități rurale apropiate.

Activitățile în grădinițe se desfășoară pe grupe de copii.

Grupa se constituie, în medie, din 25 copii, dar nu mai mult de 30 copii și nu mai puțin de 15 copii. La grădinițele speciale pentru copiii cu deficiențe senzoriale și intelectuale grupa se constituie, în medie, din 10 copii, dar nu mai mult de 14 copii și nu mai puțin de 7 copii.

Pentru fiecare grupă de preșcolari se încadrează câte o educatoare, iar la grădinițele cu program prelungit, săptămânal și la cele speciale pentru copiii cu deficiențe se încadrează încă o educatoare la fiecare grupă pentru tura de după-amiază.

La grădinițele cu program săptămânal se încadrează câte încă o educatoare la fiecare două posturi, iar la grădinițele speciale pentru copiii cu deficiențe și la casele de copii preșcolari se încadrează câte o educatoare la fiecare grupă pentru desfășurarea activității cu copiii în zilele libere.

Art. 3. - Pentru copiii orfani, fără susținători legali sau proveniți din familii dezorganizate se organizează case de copii preșcolari de către inspectoratele școlare.

Activitatea în casele de copii preșcolari se desfășoară pe grupe constituite, în medie, din 10 copii, dar nu mai mult de 14 copii și nu mai puțin de 7 copii.

Normarea educatoarelor la casele de copii preșcolari se face la fel ca la grădinițele speciale pentru copii cu deficiențe.

Secțiunea II - Învățământul primar și gimnazial

Art. 4. - Învățământul primar se organizează ca învățământ de zi și funcționează cu clasele I-IV, de regulă, cu program de dimineață.

În clasa I a învățământului primar sunt cuprinși, de regulă copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar.

Art. 5. - În funcție de mărimea populației școlare, de gradul de dispersare a localităților și de baza materială existentă, învățământul primar funcționează în școli cu clasele I-IV, I-VIII sau în licee.

În învățământul primar, clasele se constituie în medie din 26 elevi, fără a depăși 30 elevi, dar nu mai puțin de 15 elevi.

Clasele existente la această dată pot funcționa în mod excepțional chiar dacă au un efectiv de peste 30 elevi, dar nu mai mult de 36 elevi.

Activitatea de învățământ pentru fiecare clasă se asigură de către un învățător, iar la limbile moderne de către profesori de specialitate.

În localitățile izolate se organizează școli cu clasele I-IV cu predare simultană, dacă există cel puțin 5 elevi de vârsta acestor clase. Desfășurarea procesului de învățământ se asigură de către:

 • un învățător pentru 5-20 elevi;
 • doi învățători pentru 21-40 elevi, de regulă unul la clasele I-III și al doilea la clasele II-IV;
 • trei învățători pentru 41-60 elevi;
 • patru învățători pentru 60 elevi.

Art. 6. - Învățământul gimnazial se organizează ca învățământ de zi cu clasele V-VIII.

În mod excepțional, învățământul gimnazial se poate organiza și ca învățământ seral sau fără frecvență numai pentru persoanele care au depășit vârsta școlarizării.

În învățământul gimnazial clasele se constituie, în medie, din 26 elevi, fără a depăși 30 elevi, dar nu mai puțin de 15 elevi, în funcție de baza materială existentă.

Art. 7. - În comunele și satele în care funcționează școli cu predare în limbile minorităților naționale se organizează și clase cu predarea în limba română, chiar dacă numărul elevilor este mai mic de 15.

Art. 8. - În cadrul învățământului primar și gimnazial, pentru copiii cu aptitudini artistice sau sportive se pot organiza școli cu clasele I-VIII cu program de muzică, arte plastice și coregrafie sau școli cu program de educație fizică și sport.

Școlile cu program de educație fizică și sport se organizează pe ramuri sportive. Clase cu acest program se pot organiza și în cadrul altor școli cu clasele I-VIII.

Clasele de început din școlile cu program de muzică, arte plastice și coregrafie, precum și din școlile cu program de educație fizică și sport, se constituie din 25 elevi. Activitatea de învățământ din aceste școli se desfășoară pe clase, pe grupe sau individual. Numărul de elevi din care se constituie o grupă se stabilește prin norme, de către Ministerul Învățământului, în funcție de specificul activității.

Art. 9. - Pentru promovarea activității elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal cu aptitudini deosebite pentru sportul de performanță funcționează cluburi și cercuri sportive, ca instituții de învățământ cu profil special. Elevii acestor cluburi și cercuri sunt selecționați din toate clasele diferitelor școli unde se realizează pregătirea de bază.

Cluburile sportive școlare pot funcționa ca unități independente sau pe lângă școli și licee.

Cercurile sportive școlare vor fi organizate numai ca secții pe lângă școli și licee.

În cadrul cluburilor și cercurilor sportive școlare activitatea se organizează pe grupe; efectivele grupelor se stabilesc de Ministerul Învățământului.

Art. 10. - Pentru copiii cu deficiențe senzoriale și intelectuale se organizează școli cu clasele I-VIII.

Pentru copiii orfani, fără susținători legali sau proveniți din familii dezorganizate se organizează case de copii școlari, în cadrul cărora pot funcționa și unități de învățământ.

În școlile pentru copii cu deficiențe senzoriale și intelectuale, clasele se constituie, în medie, din 10 elevi, dar nu mai mult de 14 elevi și nu mai puțin de 7 elevi. Pentru copiii cu deficiențe asociate, clasele se constituie din 4-8 elevi.

La casele de copii școlari care funcționează împreună cu școli speciale pentru copii cu deficiențe, clasele se constituie, în medie, din 10 elevi, dar nu mai mult de 14 elevi și nu mai puțin de 7 elevi. La casele de copii școlari, grupele se constituie din 15-20 copii.

Art. 11. - Pentru a oferi elevilor posibilitatea de a desfășura și activități extrașcolare se organizează case ale elevilor și copiilor, ca instituții subordonate inspectoratelor școlare. În municipiul București funcționează Palatul copiilor, subordonat Ministerului Învățământului.

Activitatea în aceste instituții se desfășoară pe baza unor norme stabilite de Ministerul Învățământului.

Art. 12. - Învățământul primar și gimnazial se desfășoară pe baza unor planuri de învățământ și programe unitare elaborate de Ministerul Învățământului.

Art. 13. - Școlile primare și gimnaziale se înființează de către inspectoratele școlare.

Secțiunea III - Învățământul liceal

Art. 14. - Învățământul liceal se realizează prin licee, respectiv colegii, școli normale și seminarii teologice, cu clasele IX-XII sau IX-XIII, ca învățământ de zi sau seral.

Art. 15. - Învățământul liceal se organizează prin următoarele tipuri:

 • licee și colegii teoretice;
 • licee industriale;
 • licee agricole;
 • licee silvice;
 • licee sanitare;
 • licee economice-administrative și de servicii;
 • licee de informatică;
 • licee de metrologie;
 • școli normale;
 • licee de artă;
 • licee cu program de educație fizică și sport;
 • licee militare;
 • seminarii teologice.

Art. 16. - a) Liceele și colegiile teoretice se organizează cu clasele IX-XII învățământ de zi și IX-XIII învățământ seral, în profilurile: real (cu clase de matematică-fizică, chimie-biologie, fizică-chimie etc.) și umanist (cu clase de filologie, limbi străine, limbi clasice, istorie-științe sociale etc.). În cadrul acestui tip de licee se asigură pregătirea umanist-socială și științifică generală, acordându-se pondere disciplinelor specifice profilului și, respectiv, claselor menționate.

b) Liceele industriale, agricole, silvice, sanitare, economice-administrative și de servicii se organizează cu clasele IX-XIII învățământ de zi și seral, iar cele de informatică și de metrologie cu clasele IX-XII învățământ de zi. În cadrul acestor tipuri de licee se asigură atât pregătire generală asemănătoare celei date prin liceele teoretice, cât și pregătire de specialitate, tehnologică și instruire practică într-o meserie, conform nomenclatorului de pregătire din anexa nr. 1.

c) Școlile normale se organizează cu clasele IX-XIII învățământ de zi. Aceste școli pregătesc învățători și educatoare necesare școlilor primare, respectiv grădinițelor de copii și caselor de copii preșcolari.

d) Liceele de artă se organizează cu clasele IX-XII învățământ de zi sau IX-XIII învățământ seral, într-unul din profilurile: arte plastice și decorative, muzică și coregrafie. Activitatea în aceste licee se desfășoară pe clase, pe grupe și individual, conform normelor stabilite de Ministerul Învățământului.

e) Liceele cu program de educație fizică și sport se organizează cu clasele IX-XII învățământ de zi și asigură atât pregătire generală asemănătoare celei date prin liceele teoretice, cât și pregătire pentru o ramură de sport (gimnastică, atletism, șah, fotbal, handbal, rugbi și altele).

Clase cu program de educație fizică și sport se pot organiza și în alte licee.

Activitatea în liceele cu program de educație fizică și sport se organizează pentru una până la trei ramuri sportive, pe grupe constituite conform normelor stabilite de Ministerul Învățământului.

f) Liceele militare se organizează de Ministerul Apărării Naționale potrivit normelor stabilite de acest minister, cu respectarea planurilor de învățământ pentru liceele teoretice cu profil real și a programelor școlare avizate de Ministerul Învățământului.

g) Seminariile teologice se organizează de Ministerul Cultelor potrivit normelor stabilite de acest minister, cu respectarea planurilor de învățământ pentru liceele teoretice cu profil umanist și a programelor școlare avizate de Ministerul Învățământului.

Art. 17. - În învățământul liceal, clasele se constituie din 28 elevi, fără a depăși 36 elevi, dar nu mai puțin de 18 elevi.

În liceele de artă și în cele cu program de educație fizică și sport, clasele de început se constituie din 25 elevi.

Art. 18. - Admiterea în clasa a IX-a în învățământul liceal se face prin concurs organizat potrivit normelor stabilite de Ministerul Învățământului. La concursul de admitere pot participa absolvenți ai învățământului gimnazial. Elevii admiși în clasa a IX-a de liceu, începând cu anul școlar 1990/1991, pot continua studiile până la absolvirea învățământului liceal.

Art. 19. - Promovații clasei a XII-a cursuri de zi, respectiv ai clasei a XIII-a cursuri serale, de la toate tipurile de licee, pot susține examenul de bacalaureat. La școlile normale examenul de bacalaureat se susține după promovarea clasei a XIII-a. Diploma de bacalaureat eliberată de Ministerul Învățământului pentru toate tipurile de licee și școli normale (inclusiv liceele militare și seminariile teologice) conferă titularilor dreptul de a participa la concursul de admitere în învățământul superior, în învățământul postliceal de specialitate sau să ocupe funcții pentru care se cer studiile medii.

Art. 20. - Elevii cuprinși în liceele industriale, agricole, silvice, sanitare și economic-administrative și de servicii, cursuri de zi, pot continua studiile în clasa a XIII-a, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, după absolvirea clasei a XII-a. În clasa a XIII-a de liceu, cursuri de zi, se asigură aprofundarea pregătirii tehnologice și practice în meseria în care vor fi calificați elevii. Pentru această perioadă se pot încheia contracte de școlarizare între elevi și unitățile economice. În cazul când numărul de burse de contract ce pot fi oferite de unitatea economică este mai mic decât numărul de candidați, se stabilesc, de către unitatea economică și unitatea școlară, criterii de departajare, prin care să se stimuleze interesul la învățătură al elevilor.

După promovarea clasei a XIII-a elevii susțin examenul de calificare organizat pe baza normelor stabilite de Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Elevii care promovează acest examen primesc certificat de calificare, ce le conferă dreptul să exercite meseria respectivă.

În cazul liceelor de informatică și de metrologie, cu durata de 4 ani (clasele IX-XII), examenul de calificare se susține după promovarea clasei a XII-a.

Art. 21. - Trecerea la noua structură a învățământului liceal se face începând cu anul școlar 1990/1991, pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Elevii din clasele a XII-a cursuri de zi și din clasele a XII-a și a XIII-a cursuri serale, anul școlar 1990/1991, vor continua studiile după planurile de învățământ aplicate în anul școlar 1989/1990.

Admiterea în clasa a XI-a de liceu, în anii școlari 1990/1991 și 1991/1992, se face, după caz, prin probe de verificare a cunoștințelor în vederea departajării, organizate potrivit normelor stabilite de Ministerul Învățământului.

Secțiunea IV - Învățământul profesional, complementar sau de ucenici

Art. 22. - Învățământul profesional se realizează prin școli profesionale cu durata de 3-4 ani, învățământ de zi, potrivit nomenclatorului de pregătire din anexa nr. 2. Școlile profesionale se organizează de ministere, de alte organe centrale, precum și de primăriile județene și a municipiului București, cu acordul Ministerului Învățământului. Aceste școli pot funcționa de sine stătător sau împreună cu licee, școli tehnice de maiștri și școli postliceale de specialitate, constituind grupuri școlare cu conducere unică.

Prin procesul de învățământ ce se organizează în aceste școli se asigură atât pregătire profesională și instruire practică, cât și o pregătire generală, asemănătoare celei din clasele IX-X de liceu.

Clasele de elevi din școala profesională se constituie, în medie, din 30 elevi, dar nu mai mult de 36 elevi și nu mai puțin de 18 elevi.

Art. 23. - Admiterea în școlile profesionale se face pe bază de concurs organizat potrivit normelor stabilite de Ministerul Învățământului. La concursul de admitere pot participa absolvenți ai învățământului gimnazial.

Art. 24. - La școlile profesionale studiile se încheie prin examen de absolvire și calificare. Promovații acestui examen primesc diplomă de absolvire în meseria în care s-au pregătit, care le conferă dreptul să exercite meseria respectivă, în concordanță cu normele stabilite de Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 25. - Absolvenții școlii profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal, cursuri serale, după promovarea unor examene de diferență, organizate ca probe de concurs.

Art. 26. - În anii școlari 1990/1991 și 1991/1992 se organizează, în continuare, învățământ profesional pentru absolvenții clasei a X-a. În aceste școli înscrierea elevilor se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Învățământului.

Art. 27. - Învățământul complementar sau de ucenici se organizează de către organele administrative locale, respectiv de către unitățile economice, pentru promovații clasei a VIII-a gimnaziale care nu au fost cuprinși în învățământul liceal sau profesional.

Învățământul complementar sau de ucenici se organizează ca învățământ de zi și seral cu durata de 2-3 ani. Clasele se constituie, în medie, din 25 elevi, dar nu mai mult de 30 elevi și nu mai puțin de 20 elevi. Acestea funcționează în cadrul grupurilor școlare, școlilor profesionale sau școlilor cu clasele I-VIII.

În cadrul învățământului complementar sau de ucenici se asigură pregătire generală, asemănător claselor IX-X de liceu, precum și pregătire profesională și de instruire practică într-o meserie corespunzătoare nevoilor locale din cooperație, prestări servicii, inițiativă particulară, asociații cu caracter industrial și din alte sectoare.

Art. 28. - Meseriile în care se pregătesc elevii prin acest învățământ se aleg din cele prevăzute în indicatoarele tarifare de calificare, care nu se regăsesc în nomenclatorul de pregătire prin licee sau școli profesionale.

Art. 29. - Încheierea studiilor învățământului complementar sau de ucenici se face prin examene de absolvire și calificare.

Absolvenții primesc diplomă de absolvire, ceea ce le dă dreptul să exercite meseria în care au fost pregătiți, în concordanță cu normele stabilite de Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 30. - Absolvenții învățământului complementar sau de ucenici, care doresc să continue studiile în învățământul liceal, pot susține examene de diferență, organizate sub formă de concurs pentru înscrierea în clasa a X-a (cei care au urmat școli cu durata de 2 ani) sau în clasa a XI-a (cei care au urmat școli cu durata de 3 ani).

Secțiunea V - Învățământul tehnic de maiștri

Art. 31. - Învățământul tehnic de maiștri se realizează prin școli tehnice de maiștri cu o durată de 1½-2 ani cursuri de zi sau 2-3 ani cursuri serale, organizate de ministere și alte organe centrale, conform nomenclatorului de pregătire din anexa nr. 3.

Art. 32. - Clasele la școlile tehnice de maiștri se constituie, în medie, din 30 elevi, dar nu mai mult de 36 elevi și nu mai puțin de 18 elevi. Acestea se organizează în cadrul grupurilor școlare.

Art. 33. - Concursul și condițiile de admitere, precum și examenul de absolvire în școlile tehnice de maiștri, se organizează potrivit normelor stabilite de Ministerul Învățământului.

Absolvenții școlilor tehnice de maiștri primesc diplomă de absolvire, ceea ce le conferă dreptul să profeseze în specialitatea respectivă, în concordanță cu normele stabilite de Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Secțiunea VI - Învățământul postliceal de specialitate

Art. 34. - Învățământul postliceal de specialitate are o durată de 2 sau 3 ani și se realizează în școli postliceale de specialitate organizate de ministere sau alte organe centrale. În aceste școli pot fi școlarizați absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care doresc să se pregătească în vederea exercitării unor profesiuni de nivel mediu tehnic, economic sau social-cultural și sanitar, conform nomenclatorului de pregătire din anexa nr. 4.

Școlile postliceale de specialitate se organizează cu învățământ de zi și seral în cadrul grupurilor școlare sau împreună cu unitățile de învățământ liceal.

Pentru pregătirea institutorilor în dublă specializare se organizează școli postliceale de specialitate cu durata de 3 ani cu predare atât în limba română, cât și în limbi ale minorităților naționale.

Art. 35. - Clasele școlilor postliceale de specialitate se constituie, în medie, din 30 elevi, dar nu mai mult de 36 elevi și nu mai puțin de 18 elevi.

Art. 36. - Admiterea în școlile postliceale de specialitate și examenul de absolvire se organizează pe baza normelor stabilite de Ministerul Învățământului.

Absolvenții primesc diplomă de absolvire, ceea ce le conferă dreptul să profeseze în specialitatea absolvită.

Secțiunea VII - Alte categorii de școli

Art. 37. - În subordinea Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale vor funcționa: cămine-școală pentru deficienți mintali, motori și mintali-motori incapabili de inserția socială, școli profesionale speciale pentru deficienți de auz, de vedere, mintali, motori și mintali-motori recuperabili, licee speciale pentru deficienți de vedere și motori recuperabili, școli speciale de reeducare și cursuri de calificare și recalificare pentru invalizi. Procesul de învățământ din aceste școli se desfășoară pe baza planurilor de învățământ și programelor școlare specifice, avizate de Ministerul Învățământului.

Art. 38. - Pentru corectarea vorbirii elevilor din învățământul primar și gimnazial se organizează centre logopedice.

Centrul logopedic interșcolar funcționează pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii școlari și preșcolari și se organizează pe lângă o grădiniță sau școală gimnazială, fiind coordonat și îndrumat de inspectoratul școlar.

Centrul logopedic se organizează cu cel puțin 2 posturi de profesori logopezi. Fiecare profesor logoped lucrează 8 ore pe zi, în medie, din care 18 ore săptămânal activitate direct cu un număr de 12-15 copii. Activitatea se desfășoară cu un copil sau cu 2-4 copii în decursul a câte 2-5 ședințe săptămânal.

Art. 39. - Pentru a veni în sprijinul elevilor și al părinților, cât și pentru creșterea eficienței sistemului învățământului, se organizează laboratoare de orientare școlară și profesională.

Laboratoarele de orientare școlară și profesională sprijină activitatea de orientare a elevilor desfășurată în școli. Ele îndrumă profesorii și diriginții în cunoașterea, informarea și educarea elevilor pentru alegerea profesiunii, efectuează examene psihologice și acordă consultații la cererea elevilor și părinților.

Laboratoarele de orientare sunt instituții cu caracter interșcolar și se înființează de Ministerul Învățământului cel mult unu pe județ sau în municipiul București, fiind subordonate direct inspectoratelor școlare.

Personalul didactic al laboratoarelor se normează:

 • 2-3 posturi de profesori pentru orientare (specialitatea psihologie sau pedagogie), în funcție de numărul elevilor și complexitatea activității.

Personalul auxiliar se normează:

 • 1 post de asistentă socială sau de laborant la fiecare laborator.

Personalul medical se normează potrivit normativelor Ministerului Sănătății.

În unitățile școlare mari se pot organiza cabinete de orientare școlară și profesională, afiliate laboratoarelor și încadrate cu personal de specialitate. Un cabinet de orientare se organizează pentru un număr de cel puțin 800 elevi din școala respectivă. Nu se pot înființa mai mult de 6 cabinete într-un județ, respectiv 12 în municipiul București.

La cabinetul de orientare lucrează un profesor pentru orientare.

Profesorii pentru orientare lucrează, în medie, 8 ore pe zi, din care activitate la clasă 25% din norma didactică.

Secțiunea VIII - Învățământul superior și postuniversitar

Art. 40. - Învățământul superior pregătește specialiști cu înaltă calificare pentru toate domeniile de activitate și se realizează prin: universități, politehnici, institute și academii, organizate pe facultăți și secții.

Instituțiile de învățământ superior se înființează prin hotărâri ale guvernului, iar facultățile și secțiile prin ordin al ministrului învățământului.

Studiile în instituțiile de învățământ superior se realizează prin cursuri de zi, serale și fără frecvență cu durate intre 4 și 7 ani.

Art. 41. - Învățământul postuniversitar se realizează prin cursuri de zi și fără frecvență.

Secțiunea IX - Învățământul în limbile minorităților naționale

Art. 42. - Copiilor și elevilor din rândurile minorităților naționale li se asigură condiții egale de pregătire în limba maternă ca și celor de naționalitate română.

Art. 43. - În localitățile cu populație din rândul minorităților naționale pot funcționa grădinițe, școli primare și gimnaziale, licee teoretice, școli normale, licee de artă, clase, grupe sau secții cu predarea în limba maternă.

Pregătirea de specialitate și tehnologică, precum și instruirea practică se realizează în limba română.

Art. 44. - Pentru a putea participa activ la întreaga viață economică, socială, politică și culturală a României, trebuie ca tinerii din rândul minorităților naționale să cunoască limba română, asigurându-se condițiile necesare în acest scop.

Limba și literatura română este probă obligatorie la examenul de bacalaureat.

Art. 45. - Tinerilor proveniți din rândul minorităților naționale care au optat pentru clase cu predarea în limba română li se asigură, la cerere, însușirea limbii materne.

Art. 46. - La concursurile și examenele de admitere în învățământul superior și la probele de verificare, candidații din rândul minorităților naționale pot susține probele în limba maternă.

Art. 47. - În situații deosebite, funcționarea unor grupe de preșcolari sau clase din celelalte tipuri de învățământ cu efective mai mici de 15 copii sau elevi va fi aprobată de către Ministerul Învățământului.

Ministerul Învățământului stabilește, în funcție de cerințele învățământului gimnazial și liceal și ale vieții culturale, cifre corespunzătoare de școlarizare în limbile minorităților naționale, în cadrul instituțiilor de învățământ superior și la școlile postliceale de specialitate pentru institutori.

Capitolul B - Dispoziții finale

Art. 48. - Finanțarea cheltuielilor pentru salariile tuturor categoriilor de personal se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Învățământului, pentru toate gradele de învățământ și inspectoratele școlare.

Baza materială se asigură de ministere, alte organe centrale sau locale care organizează instituția de învățământ după cum urmează:

 • grădinițele, de către ministere, alte organe centrale sau locale;
 • școlile primare, gimnaziale și instituțiile de învățământ superior, de către Ministerul Învățământului;
 • liceele, școlile profesionale, complementare, de ucenici, postliceale și de maiștri, de către ministere, alte organe centrale sau locale.

Art. 49. - Planul de școlarizare, pentru anul de învățământ 1990/1991, pentru toate gradele de învățământ, este cel prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 50. - Numărul de locuri la cursurile de perfecționare se stabilește de Ministerul Învățământului.

Art. 51. - Rețeaua școlară și denumirea instituțiilor de învățământ se aprobă de Ministerul Învățământului.

Planul de școlarizare pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, instituțiile de educație, de ocrotire și învățământul complementar sau de ucenici se repartizează pe inspectorate școlare de Ministerul Învățământului.

Planul de școlarizare pentru învățământul liceal, superior și postuniversitar se repartizează pe instituții de învățământ de Ministerul Învățământului.

Planul de școlarizare pentru învățământul profesional, tehnic de maiștri și postliceal de specialitate se repartizează pe instituții de învățământ de Ministerul Învățământului în colaborare cu ministerele organizatoare de școli.

Art. 52. - Norma medie săptămânală de predare în învățământul gimnazial, liceal, profesional, complementar sau de ucenici, tehnic de maiștri și postliceal de specialitate este de 18 ore în mediul urban și 16 ore în mediul rural pentru profesori și 24 de ore săptămânal pentru maiștri instructori.

Art. 53. - Ministerul Învățământului elaborează planurile de învățământ și programele școlare pentru învățământul preuniversitar cu sprijinul Institutului de cercetări pedagogice, al comisiilor de specialitate pe discipline și în colaborare cu ministerele și celelalte organe centrale pentru pregătirea de specialitate, tehnologică și instruire practică din unitățile de învățământ organizate de acestea. Manualele școlare pentru toate gradele de învățământ se elaborează numai pe bază de concurs și se aprobă de către Ministerul Învățământului.

Nomenclatoarele de meserii și specialități pentru toate gradele și formele de învățământ preuniversitar se elaborează de Ministerul Învățământului împreună cu Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și în colaborare cu celelalte ministere sau alte organe centrale.

Art. 54. - Ministerul Învățământului răspunde de conținutul, îndrumarea și controlul procesului instructiv-educativ privind pregătirea generală, de specialitate și profesională, din toate instituțiile de învățământ.

Ministerele și celelalte organe centrale răspund de organizarea și, împreună cu Ministerul Învățământului, de conținutul și controlul procesului instructiv-educativ cu privire la pregătirea de specialitate și profesională din instituțiile de învățământ din subordinea acestora.

Inspectoratele școlare județene și al municipiului București răspund de organizarea și controlul procesului instructiv-educativ privind pregătirea generală, de specialitate și profesională din toate instituțiile de învățământ preuniversitar de pe raza județului (a municipiului București).

Art. 55. - Situațiile deosebite privind funcționarea unor grupe de preșcolari sau clase de elevi din celelalte tipuri de învățământ, cu efective mai mici sau mai mari, respectiv cu norme de predare mai mici decât cele stabilite, vor fi analizate și aprobate de Ministerul Învățământului.

Art. 56. - Începând cu anul școlar 1990/1991, specialiștii care asigură predarea disciplinelor de specialitate și tehnologice, precum și instruirea practică, vor fi încadrați în instituțiile de învățământ ca personal didactic și salarizați de la bugetul de stat, după rețeaua de salarizare a personalului didactic. Profesorilor și maiștrilor instructori care asigură pregătire de specialitate și profesională, precum și instruirea practică în gimnazii, în licee și școli profesionale, transferați în unități economice pe baza decretelor nr. 476/1983 și 451/1984, li se recunosc drepturile pe care le-au avut în calitate de cadre didactice până la data transferării, cât și vechime în învățământ perioada cât au fost încadrați în producție, dar au prestat activitate de predare, respectiv de instruire practică, în învățământul preuniversitar.

Art. 57. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor asigura fondurile necesare pentru plata salariilor personalului din învățământ, pentru cheltuielile bugetare necesare unităților de învățământ, precum și pentru bursele ce se acordă elevilor și studenților.

Art. 58. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul de învățământ 1990/1991.

Pe aceeași dată se abrogă din Legea educației și învățământului nr. 28/1978, art. 1, 3, 8, 12 lit. b), d), 16, 19-65, 74, 93, 94, 115-123, 142 lit. a), 148 lit. b), c), e) și 188.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 mai 1990 | Nr. 521.


Anexa Nr. 1

Nomenclatorul de meserii în care se pregătesc elevii prin învățământul liceal

Nr. crt. Domeniul de activitate Meseria
I. Licee industriale
I.1. Construcții de mașini

1. Lăcătuș construcții de mașini 2. Mecanic montator, întreținere și reparații în industria construcțiilor de mașini 3. Mecanic ale mecanică fină 4. Optician-montator de aparatură optico-mecanică 5. Mecanic motoare termice 6. Sculer-matrițer 7. Prelucrător prin așchiere 8. - Prelucrător în sectoare calde 9. Prelucrător cu tehnici de precizie 1.2 Electrotehnica și electronică 10. Electrician montator, întreținere și reparații instalații electrice industriale și echipamente de automatizare 11. confecționer produse electrotehnice 12. Electromecanic montator, întreținere și reparații mașini și aparate electrice 13. Electronist montator și depanator aparate de radio și televizoare 14. Electronist montator și depanator tehnică de calcul 15. Electronist montator și depanator echipamente de electronică profesională l 16. Electronist montator și depanator echipamente de automatizare 17. Electronist pentru electronică nucleară 18. Confecționer produse electronice și de telecomunicații 19- Operator robot i industriali 1.3. Mine 20. Preparator substanțe minerale utile 21. Topograf de mină 22. Electronist automatizări miniere 23. Electromecanic de mină 24. Electromecanic pentru cariere L4. Petro! 25 Sondor foraj și exploatare zăcăminte de petrol și gaze 26. Operator geolog pentru prospectarea, explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze 27. Mecanic exploatare, întreținere și reparare mașini și utilaje petroliere 28. Electrician mașini și echipamente electrice pentru foraj-extracție l 5. Metalurgie 29. Metalurgist feroase 30. Metalurgist neferoase 31. Prelucrător produse metalurgice 32. Operator la fabricarea produselor refractare și abrazive 33. Mecanic exploatare, întreținere și reparare mașini și utilaje metalurgice 34. Electromecanic exploatare, întreținere și reparare mașini și instalații din industria metalurgica 35. Automatist exploatare, întreținere și reparare echipa-

menta din industria metalurgicä8 MONITORUL OFICIAL AL româniei Nr 71-72

î: Domeniul de activitate Meseria l 6 Energetic

36; Mecanoenergetic centrale termoeiectrice

37 Mecanoenergetic centrale hidroelectrice

38 Operator instalații termomecanice centrale nucleareelectrice

39 Mecanoenergetic aparate de măsură, control și automatizare în centrale electrice

40 Mecanic întreținere centrale nuclearoelectrice

41 Lăcătuș mecanic agregate energetice

42 Electroenergetic stații și rețele electrice

43 Electr energetic centrale termo și nuclcaroczlectrire

44 Electroenergetic protecția prin relee automatizări și măsurători (PRAM) centrale, stații și rețele electrice

45 Electrician automatizări centrale nuclearoclectrice

46 Electromecanic centrale nuclearoelectrice

l 7 Chimic industrială

47 Operator în industria chimică anorganică

48 Operator în industria chimică organică și petrochimică

49 Operator în industria polimerilor

50 Operator în industria fibrelor chimice și artificiale

51 Laborant analize fizice-chimice

52 Automatist exploatare, întreținere și reparare echipamente din industria chimică și petrochimică

53 Mecanic întreținere și reparare mașini și utilaje din industria chimică și petrochimică

18 Materiale de construcții

54 Operator la fabricarea materialelor izolatoare

55 Operator la fabricarea lianților și azbocimentului

56 Operator la fabricarea prefabricatelor din beton

57 Operator la fabricarea sticlei

58 Operator la fabricarea produselor ceramice pentru construcții

59 Operator la fabricarea ceramicii fine

60 Decorator-gravor produse ceramice și de sticlă

61 Mecanic întreținere și reparare mașini și utilaje din industria materialelor de construcții

62 Automatist exploatare, întreținere și reparare echipamente din industria materialelor de construcții

!9 Construcții-montaj

63 Constructor structuri

64 Constructor finisor

55 Constructor lucrări de izolații și șamotă

56 Instalator în construcții

57 Electrician în construcții

53 Desenator tehnic pentru construcții, arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului

59 Lăcătuș pentru construcții

70 Mecanic exploatare, întreținere și reparare mașini și utilaje de consum secții-montaj

110 Exploatarea. și industrializarea lemnului

71 Mecanizator exploalăz i, construcții și transporturi forestiere

72 Operator la fabricarea produselor semifinite din lemn

73 Operator la fabricarea celulozei și hârtiei

74 Operator 1a fabricarea produselor finite din lemn

75 Mecanic întreținere și reparare utilaje și instalații

pentru exploatarea și industrializarea lemnului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71-72 9c" Domeniul de activitate Meseria I 11 Transporturi

76 Electromecanic vagoane

77. Electromecanic locomotive

78 Electromecanic auto

79 Electrician instalații fixe de tracțiune electrică

80 Electromecanic telecomenzi feroviare

81 Electromecanic comunicații feroviare

82 Electromecanic utilaje terasamente și cale

83 Electrician nave

84 Motorist nave

85 Marinar

86 Constructor căi ferate

87 Constructor drumuri și poduri

I 12 Poștă și telecomunicații 88 Electronist telecomunicații 89 Operator P T T R iii Industrie alimentară

90 Operator în morărit și panificație

91 Operator în industria alimentară extractivă

92 Operator în industria alimentară fermentativä

93 Operator în industria ia cărnii, laptelui și conservelor

94 Mecanic frigotehnist

95 Mecanic exploatare, întreținere și reparare mașini și

utilaje din industria alimentară 96. Automatist exploatare, întreținere și reparare echipamente din industria alimentară 114 Industrie ușoară

97 Filator

98 Țesător

99, Finisor produse textile 100 Tricoter 101 confecționer îmbrăcăminte din țesături și tricoturi 102 confecționer produse din piele și înlocuitori 103 Mecanic întreținere și reparare mașini și utilaje din

industria ușoară l 15 Poiigratie 104 Poligraf 105 Operator în tehnici cinematografice 106 Mecanic întreținere și reparare mașini și utilaje din industria poligrafice 116 Gospodărirea apelor 107 Agent hidrotehnic 108 Hidrometrist 109 Observator meteorolog 110 Laborant analize hidrochimice și hidrobiologice pentru protecția calității apei și aerului 111 Constructor lucrări de gospodărire a apelor 112 Electromecanic statii de pompare, alimentari cu apă și canalizări II Licee agricole

113 Agronom 114 Horticultor 115. Zootehnist 116. Apicultor-sericâculțor

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71-72C1 t Domeniul de activitate Meseria

117 Veterinar

118 Agent protecția plantelor

119 Contabil, planificator, statistician în agricultură 120 Mecanic agricol

121 Mecanic instalații și utilaje zootehnice 122 Mecanic îmbunătățiri funciare și terasamente

III Licee silvice 123 Silvicultor IV Licee economice-administrative și de servicii IV 1 Comerț 124 Comerciant-merceolog 125 Vitiinier-decorator IV 2 Finanțe contabilitate 126 Contabil-statistician IV 3 alimentație publică și turism 127 Lucrător în alimentația publică 128 Lucrător în turism IV4 Administrație și servicii 129 Lucrător în administrație și servicii V Licee de informatică 130 Programator Analist-ajutor 131 Operator tehnică de calcul VI Licee de metrologie 132 Metrolog VII Licee sanitare 133 Soră (oficiant) medicală


Anexa Nr. 2

NOMENCLATORUL DE MESERII

în care se pregătesc elevii prin școlile profesionale


Nr... Durata c“ Domeniul de activitate M e s e ri a Ani


I Școli profesionale industriale

Il Construcții de mașini

ü)

Lăcătuș construcții metalice

Lăcătuș construcții navale

Mecanic-montator întreținere și reparații în industria construcțiilor de mașini

Mecanic motoare termice

Mecanic de mecanică fină

Sculer-matrițer

Sudor

Forjor-tratamentist

Din-I o:

din-amanam' ca wwcawusooMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71-72 11 &ț Domeniul de activitate M es prin *'33 9 Turnător 3 10 Modelier 4 11 strungar 3 12 Frezor-rabotor-mortezor 3 13 Rectificator 3 14 Tubulator naval 3 15 Vopsitor-protejator metale 3 I 2 Electrotehnica 'și electronică 16 Confecționer produse electrotehnice 3 17 Confecționer produse electronice și dc telecomunicații 3 18 Electrician întreținere și reparații instalații și echipamente electrice ` 3 19 Montator ceasuri și instalații de orologerie industrială 3 20 Mașinist la mașini pentru confecționat cabluri și materiale electr izolate 3 21 Mecanic instalații hidraulice și pneumatice 3 13 Mine 22 Miner 4(2) *) 23 Electrician de mină 4(2) 24 Electrician întreținere și reparații utilaj carieră 4(2) 25 Mecanic mașini și utilaje de mină 4(2) 26 Mecanic utilaje carieră 4(2) 14 Petrol 27 Sondor foraj și exploatare zăcăminte de petrol și gaze 4 28 Operator la extracția, transportul și tratarea țițeiului 4 29 Operator la extracția, transportul, tratat ea și distribuția gazelor 4 30 Lăcătuș mecanic construcții-montaje instalații și conducte magistrale pentru petrol și gaze 3 31 Mecanic exploatare, întreținere și reparare mașini și utilaje petroliere 3 32 Mecanic exploatare, întreținere și reparare motoare și compresoare pentru petrol și gaze 4 33 Instalator sudor în instalații și rețele de gaze 3 34 Electrician mașini și echipamente electrice pentru foraj-este acte 3 15 _ltletalurgie 35 Furnalist 3 36 Oțelar 3 37 Electrometalurgist la fabricarea feioaliajelor 3 38 Operator la fzibiicarea cocsului și valorificarea subproduselor 3 39 lvictalurgist neferoase grele 3 40 Metalurgist neferoase ușoare 3 41 Laminator la fabricarea profilelor și produselor plate 3 42 Laminator la fabricarea țevilor 3 43 Tr filator-trăgător 3 44 Operator la fabricarea produselor refractare și abrazive 3 45 Lăcătuș mecanic întreținere și reparare utilaje și instalații metalurgice 3 46 Lăcătuș mecanic întreținere și reparare aparate și instalații de acționare hidraulică în metalurgie 3 47 Operator la fabricarea electrozilor siderurgiei și produselor cărbunoase 3 48 Zidar de cuptoare metalurgice și utilaje de turnare 3


 • ) Pentru industria minelitului absolvenții de 8 clase se pregătesc în 4 ani, iar cei de 10 clase în 2 ani

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71--72


Domeniul de activitate Meseria 1121x3333

16 Energetic 49 Electrician centrale, stații și rețele electrice 3 50 Electrician protecții prin relee și automatizări în instalațiile electroenergetice 3 51 Operator cazane cu aburi 3 52 Operator turbine cu aburi sau gaze 3 53 Operator la turbinele hidroenergetice 3 54 Operator la tratarea apei tehnologice 3 55 Electromecanic centrale hidroelectrice 3 56 Lăcătuș mecanic agregate energetice 3 17 Chimie industrială 57 Operator chimist în industria anorganică și îngrășămintelor chimice 3 58 Operator chimist în industria de sinteze organice 3 59 Operator chimist în industria de medicamente și produse cosmetice 3 60 Operator chimist în industria de prelucrare țiței și petrochimie 3 61 Operator chimist în industria produselor sodice și clorosodice 3 62 Operator chimist la fabricarea și prelucrarea maselor plastice 3 63 Operator chimist la fabricarea și prelucrarea cauciucului 3 64 Operator chimist la fabricarea și prelucrarea fibrelor chimice și artificiale 3 65 Mecanic ani eținere și reparații pentru industria chimică și petrochimică 3 66 Electi mecanic AM A pentru industria chimică și petrochimică 3 I 8. Materiale de construcții 67 Operator prefabricate din beton armat 3 68 Operator în industria ceramicii brute 3 69 Operator ceramică fină pentru construcții 3 70 Prelucrător montator piatră, marmură, granit 3 71 Operator lianți,și azbociment 3 72 Lăcătuș mecanic întreținere și reparare mașini și utilaje din industria materialelor de construcții 3 73 Sticlar prelucrător topitură 3 74 Sticlar instalații automate 3 75 Ceramist ceramică fină 3 76 Operator la fabricarea materialelor izolatoare 3 77 Emailator 3 19 Construcții-montaj 78 Constructor structuri monolite 3 79 Constructor structuri prefabricate 3 80 Constructor finisor 3 81 Constructor tâmplar-parchetar 3 32 Constructor izolator 3 83 Constructor șamotor-pietrar 3 84 Instalator tehnico-sanitare și gaze 3 85 Instalator încălzire centrală 3 86. Instalator de ventilare și condiționare 3 87 Instalator electrician pentru construcții 3 88 Mașinist-mecanic pentru mașini și utilaje de construcții 3 89 Lăcătuș pentru construcții 3 9.0 tinichigiu pentru construcții 3MONITORUL OFICIAL 'AL româniei Nr 71-412 13

Domeniul de activitate Mese Pia 32g??

I 10 Exploatarea și industrializarea lemnului 91 Mecanizator exploatări forestiere 3 92 Operator la sortarea și preiqdustiializarea lemnului 3 93 Mecanic întreținere și reparare utilaje și instalații pentru exploatarea lemnului 3 94 Mecanic întreținere și reparare utilaje și instalații pentru industrializarea lemnului 3 95 Operator la fabricarea cherestelei 3 96 Operator la fabricarea plăcilor aglomerate și fibrolemnoase din lemn 3 97 Operator la fabricarea furnirului, placajului și panelului 3 98 Tâmplar 3 99 sculptor intarsier 4 100 Tapițer 3 101 Constructor instrumente muzicale din lemn 4 102 Operator la fabricarea chibriturâlor 3 103 Operator la fabricarea celulozei și hârtiei 3 l 11 Transporturi 104 Lăcătuș reparații vagoane 3 105 Lăcătuș reparații locomotive 3 106 Electrician reparații vagoane 3 107 Electrician reparații locomotive 3 108 mașinist-mecanic utilaje terasamente și cale 3 109 Constructor căi ferate i 3 110 Constructor drumuri și poduri 3 111 Motorist nave ` 3 112 Tinichigiu-vopsitor auto 3 113 Șofer mecanic auto 4 114 Electrician auto 3 115 Lăcătuș montator telecomenzi feroviare 3 116 Lăcătuș montator instalații fixe de tracțiune electrică 3 117 conducător utilaje portuare 3 I 12 Poștă și telecomunicații 118 Elcctromecanâc rețele de telecomunicații 3 I 13 Industrie alimentară 119 Operator în industria alimentară extractivă. 3 120 Operator în industria alimentară fermentativă 3 121 Operator în morărit și panificație: 3 122 Preparator în industria cărnii 3 123 Preparator în industria laptelui 3 124 Preparator m industria conservelor de legume și fructe 3 125 Mecanic exploatare, întreținere și reparare mașini și utilaje din industria alimentară. 3 126 Mecanic frigotehnist 3 I 14 Industrie ușoară 127 Filator 3 128 Țesător 3 129 Finisor produse textile 3 130 Tricoter 3 131 confecționer îmbrăcăminte 3 132 confecționer încălțăminte 3 133 confecționer articole de marochinărie, mănuși, articole tehnice și de blănărie 3 134 Tăbăcar 3 135 Lăcătuș mecanic întreținere și reparare mașini și utilaje din industria ușoară 3 136 Reglor în industria ușoară 4

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71-72

gg Domeniul de activitate M e s e r i a I 15 Poligratie 137 Poligraf _ _. 133 Mecanic întreținere și reparare mașini și utilaje poligrafice

116 Gospodărirea apelor

139 Agent hidrotehnic

140 Constructor lucrări de gospodărire a apelor

141 Mecanic exploatare, întreținere și reparare mașini și utilaje

pentru stații de epurare a apelor uzate 142 Electromecanic exploatare, întreținere și reparare stații de pompare, alimentări cu apă și canalizări II Școli profesionale agricole

143 Agronom

144 Legumicultor culturi de câmp și forțate

145 Pomicultor-pepinierist

146 Viticultor-pepinierist

147 Vinificator-pivnicer `

148 Preparator băuturi spirtoase

149 Preparator băuturi răcoritoare din fructe și legume

150 Floricultor-peisagist

151 Zootehnist

152 Frigotehnist depozite horticole

153 Apicultor

154 Preparator produse apicole și cosmetice

155 Mecanic pentru exploatarea instalațiilor și utilajelor din

zootehnie 156 Mecanic pentru exploatarea tractoarelor Mai mașinilor agricole 157 Mecanic pentru exploatarea utilajelor de îmbunătățiri funciare 158 Mecanic pentru repararea tractoarelor și mașinilor agricole 159 Mecanic pentru repararea utilajelor de îmbunătățiri funciare 160 Piscicultor-pescar III Școli profesionale silvice 161 Muncitor silvicultor IV Școli profesionale comerciale IV1 Comerț 162 Comerciant-vânzător mărfuri alimentare 163. Comerciant-vânzător mărfuri nealimentare IV2 Alimentație publică

164 Comerciant-bucătar

165 Comerciant-cofetar-patiser

166 Comerciant-ospătar, barman, vânzător în unitățile de alimen-

căție publică 167 Mecanic întreținere și reparare utilaje comerciale și frigorifice V Școli profesionale pentru cooperația meșteșugărească și de consum V1 Industrie mică și prestări servicii

168 Bijutier

169 Ceasornicar

170 Reparator aparatură mecanică fină

171 Reparator electromecanic auto

172 Constructor-reparator instrumente muzicale

173 Croitor

174 Țesător manualDu: ata Ani

OJ

0302920303& wwwwwwwwwwww w w 030°

&hbh

Lit

GAÄwOQWOOWC-\î

MONITORUL OFICIAL ROMÂNIEI Nr 71--72 15


Durata

N* Domeniul de activitate M e s e r i a Ani

art


175 Tricoter-confecționer îmbrăcăminte 3 176 Cizmar 3 177 Marochiner 3 178 Blănar-argăsitoi vopsitor 3 179 confecționat îmbrăcăminte din piele și înlocuitori 3 180 Tâmplar universal 3 181 Instalator tehnico-sanitar și de gaze 3 182 Instalator încălziri centrale 3 183 Tinichigiu industrial s 3 184 Lăcătuș mecanic universal 3 185 Mecanic de întreținere și reparat mașini de cusut și tricotat 3 186 Electrician instalator întreținere și reparații în construcții 3 187 Vânzător universal 3 188 Electromecanic reparații obiecte de uz casnic și utilaj comerț-

cel 3 139 tapițer-saltelar-plăpumar 3 190 F1 idem-coafoi -manichiurist-pedichiurist 3 1 91 Zidar-zugrav-vopsitor-mozaicai -faianțar 3


Anexa Nr. 3

NOMENCLATORUL specialităților în care se pregătesc elevii prin școlile tehnice de maiștri

leii Domeniul de activitate Specialitatea Iägțââșa l Construcții de mașini 1 Maistru la pieluci a1 ea metalelor prin așchiere 2 2 Maistru cazangerie, construcții metalice și sudură 2 3 Maistru mecanic 2 4 Maistru forjor-tratamentist 2 5 Maistru turnător 2 6 Maistru modelor pentru turnătorie 2 7 Maistru sculer-matrițer 2 8 Maistru construcții navale 2 9 Maistru construcții structuri aeronave 2 10 Maistru protecții anticoi orice 2 'II Electrotehnica și electronică 11 Maistru electromecanic aparate de măsură și automatizări 2 12 Maistru montare și reparații mașini și apei ațe electrice 2 13 Maistru electronist 2 14 Maistru pirotehnist 2 III Mine 15 Maistru electromecanic mine: 2 16 Maistru miner 2 17 Maistru 1a prepararea substanțelor minerale utile 2 IV Petrol 18 Maistru SOHdOI la forajul sondelor 2 19 Maistru sondor la probe de producție, intervenții și distribuția gazelor 2 20 Maistru la extracția, transportul, trata: ea și distribuția țițeiului 2 21 Maistru mecanic construcții-montaje instalații și conducte ma-

magistrale pentru pețiol și gaze 2

1a MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71-72


'.,.. - D t m; Domeniul de activitate Mese “a (láăâf


23, Maistru mecanic la exploatarea, întreținerea și repararea utilaje

celor și echipamentelor de foraj-extracție 2 23_ Maistru electrician instalații, utilaje și aparate electrice _pentru

petrol și gaze 2 24 Maistru electromecanic la exploatarea, întreținerea și repararea

aparatelor de măsură și control pentru petrol și gaze 2 25 Maistru electromecanic la exploatarea, întreținerea și repara-

rea elementelor și instalațiilor de automatizare pentru petrol

și gaze 2

V Metalurgie

26 Maistru furnalist 2 27 Maistru oțelar 2 28 Maistru la producerea metalelor neferoase 2 29 Maistru laminator _ 2 30 Maistru la fabricarea cocsului și chimizarea gazului de cocs 2 31 Maistru la fabricarea electrozilor siderurgiei și produselor

cărbunoase 2 32, Maistru la fabricarea produselor refractare și abrazive 2 33 Maistru pentru construcția cuptoarelor industriale 2

VI Energetic

34 Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice _ 2 35 Maistru electrician protecții prin relee și automatizări în cen-

gradele electrice 2 36 Maistru electrician exploatare și întreținere centrale nucleara-

electrice 2 37 lvlaistru electromecanic automatizări, măsurări electrice și con-

trol termotehnic 2 33 Maistru mecanic montare și reparare agregate energetice 2 39 Maistru mecanic întreținere centrale nuclearoelectrice 2 40 Maistru electronist automatizări în centralele nuclearoelectfice 2 41 Maistru mecanic exploatare instalații termoenergetice din cen-

gradele nuclearoelectrice 2 42 Maistru termoenergetic 2 43 Maistru hidroenergetic 3 44, Maistru construcții hidroenergetice 2

VII Chimie industrială

45 Maistru pentru tehnologia chimică organică 2 46 Maistru pentru tehnologia chimică anorganică 2 47 Maistru la prelucrarea țițeiului și petrochimie 2 48 Maistru la prelucrarea materialelor plastice și cauciucului A 2

Maistru la fabricarea și prelucrarea fibrelor, firelor chimice și 49 artificiale 2

VIII Materiale de construcții 50 Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcții 2 51 Maistru la fabricarea lianților și produselor din azbociment 2 52 Maistru la fabricarea materialelor de izolații în construcții 2 53 Maistru ceramist Ceramică brute 2 54 Maistru ceramist Ceramică fină 2 55 Maistru sticlar 2 IX Construcții-montaj

56 Maistru construcții civile, industriale și agricole 2 57 Maistru construcții din șamotă și izolații 2 58 Maistru instalator în construcții 2 59 Maistru electrician în construcții 2 60 Maistru mecanic utilaje de construcții 2 .51 Maistru lăcătuș pentru construcții 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71--72 17


Nr

m Domeniul de activitate Specialitatea Ama

Ani


X Exploatarea și industrializarea

lemnului 32 Maistru la fabricarea celulozei și hârtiei 2 63 Maistru la fabricarea cherestelei 2 64 Maistru la fabricarea placajului, panelului și furnirului 2 65 Maistru mecanic întreținere și reparare utilaje și instalații de exploatare și industrializare a lemnului 2 66 Maistru la fabricarea plăcilor aglomerate și fibrolemnoase din lemn 2 67 Maistru tâmplar mobilă și finale 2 68 Maistru exploatări și transporturi forestiere 2 XI Transporturi 69 Maistru mecanic pentru utilaje de construcții și terasamente 2 70 Maistru electromecanic locomotive 2 71 Maistru electromecanic vagoane 2 72 Maistru electromecanic auto 2 73 Maistru la construcții de căi ferate, drumuri și poduri 2 XII Poștă și telecomunicații 74 Maistru telecomunicații 2 XIII Industrie alimentară 75 Maistru pentru industrii alimentare extractive 2 76 Maistru pentru industrii alimentare fermentative 2 77 Maistru la industrializarea laptelui 2 78 Maistru la industrializarea cărnii 2 79 Maistru 1a industrializarea legumelor și fructelor 2 80 Maistru morar 81 Maistru pentru produse făinoase și panificație 2 82; Maistru piscicultor-pescar 2 XIV Industrie ușoară 33 Maistru filator 2 84 Maistru țesător 2 85 Maistru tricoter 2 86 Maistru finisor produse textile 2 87 Maistru confecții îmbrăcăminte Maistru croitor 2 88 Maistru tăbăcar 2 89 Maistru confecții încălțăminte Maistru cizmar 2 90 Maistru marochiner ' 3 XV Polâgrafie 91 Maistru poligraf 2 XVI Agricultură 92 Maistru agronom 2 93 Maistru horticultor 2 94 Maistru zootehnist 2 95 Maistru mecanic agricol 2 96 Maistru frigotehnist depozite agricole 2 97 Maistru construcții rurale-biologice 2 98 Maistru electromecanic stații de pompare 2 99 Maistru mecanic utilaje construcții agricole și terasamente 2


Anexa Nr. 4

NoMENcLATonUL specialităților i în care se pregătesc elevii prin școlile postliceale de specialitate ăî Domeniul de activitate Specialitatea ligă?? Observații I Construcții de mașini 1 Tehnolog prelucrări la rece 2 2 Tehnolog prelucrări la cald 2 3 Proiectant în industria construcțiilor de mașini 2 4 Tehnician control nedișțructiv 2 5 Operator pentru roboțiindustriali 2 6 Prelucrător cu tehnici de precizie _2 7 Desenator-trasator industrial 2 II Electrotehnica și electronică 8 Tehnician electronist pentru radioteleviziune, automatizări, tehnică de calcul, electronică profesională 2 9 Tehnician electrician montator și de întreținere instalații industriale și echipamente de automatizări 2 10 Tehnician electromecanic pentru exploatarea, întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor poligrafice și xerografice 2 in Mine 11 Tehnician proiectant minier 2 12 Tehnician topograf minier 2 13 Tehnician cartograf 2 14 Tehnician producție 2 IV Petrol 15 Operator la prepararea, tratarea și condițio- Numai cu absolvirea fluidelor de foraj și a pastelor de veni din licee de ciment 2 profil petrol 16 Operator lucrări geologice 2 Idem 17 Operator lucrări geofizice 2 Idem 18 Operator lucrări speciale sonde 2 Idem 19 Mecanic la exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor de reglare și ardere a gazelor 2 Idem 20 Electromecanic la exploatarea, întreținerea și repararea aparatelor de măsură și control pentru petrol și gaze 2 Idem 21 Proiectant în industria de petrol și gaze 2 Idem V Geologie 22 Tehnician lucrări geologice și geofizice 2 23 Tehnician topograf 2 VI Metalurgie 24 Tehnolog la prelucrări metalurgice 2 25 Proiectant utilaje și instalații metalurgice 2 26 Laborant în industria metalurgica 2 27 Tehnolog la elaborarea fontelor și oțelurilor 2 23 Electromecanic pentru echipamente și aparate de măsură și automatizări în industria metalurgica 2 39 Tehnolog la fabricarea produselor refractare v și abrazive 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71-72 19 gl; Domeniul de activitate Specialitatea ață?? observații 30 Tehnolog la fabricarea cocsului și produse-

lor cărbunoase 2 31 Mecanic pentru aparate și instalații hidraulice în metalurgie 2 VII Energetic 32 Tehnician proiectant electroenergetic 2 33 Tehnician proiectant termoenergetic 2 34 Tehnician proiectant hidroenergetic 2 35 Tehnician electromagnetic în centrale nuclearoelectrice 3 36 Tehnician mecanic în centrale nuclearoelectrice 3 37 Tehnician automatizări și calculatoare în centrale nuclearoelectrice 3 VIII Chimie industrială 38 Tehnologie chimică 2 39 Laborant analize fizice-chimice 2 40 Prevenirea și stingerea incendiilor 2 IX Materiale de construcții 41 Proiectant forme pentru sticlărie și ceramică 2 X Arhitectură, sistematizare și construcții-montaj 42 Tehnician proiectant pentru construcții 2 43 _Tehnician proiectant pentru instalații în construcții 2 44 Tehnician proiectant pentru instalații electrice în construcții 2 45 Desenator arhitectură și sistematizare în construcții 2 46 Tehnician pentru urbanism și amenajarea teritoriului 2,5 47 Tehnician topograf în construcții 2 43 Tehnician normare și salarizare în construc- 2 ții 49 Tehnician devize și măsurători în construcții 2 50 Tehnician laborant pentru construcții 2 51 Merceolog gestionar pentru materiale de construcții și instalații 2 XI Exploatarea și industrializarea lemnului 52 Tehnician pentru produse finite din lemn 2 53 Operator la fabricarea celulozei și hârtiei 2 54 Desenator-designarist în industria lemnului 2 XII Transporturi 55 Electronist locomotive 2 56 Electromecanic utilaje căi ferate 2 XIII Poștă și telecomunicații 57 Diriginte 1 5 58 Tehnician telecomunicații 1,520 MONITORUL OFICIAL AL româniei Nr 71--72 ?ț Domeniul de activitate- Specialitatea 11211.33' Observații XIV Industrie alimentară 59 Tehnician în industrii alimentare extractiva 2 60 Tehnician în industrii alimentare fermentative 2 61 Tehnician în morărit și panificație 2 62 Tehnician în industria cărnii 2 63 Tehnician în industria laptelui 2 64 Tehnician în industria conservelor de legume și fructe 2 65 Labor-ant în industria alimentară 2 XV Industrie ușoară 66 Structura și proiectarea țesăturilor 2 67 Structura și proiectarea tricoturilor 2 68 Proiectarea îmbrăcăminte 2 69 Proiectarea articolelor din piele și înlocuitori Ale domenii 2 O XVI Agricultură 70 Agent agroturism montan 2 _71 Laborant agricol 2 72 Agent cadastru funciar 2 73 Hidroameliorator 2 74 Constructor hidrotehnic 2 75 Vmpifâcator 2 76. Operator conservarea cerealelor 2 XVII Silviculturii 77 Tehnician silvic 2 Numai cu absolvenți din licee cu profil silvic XVIII Gospodărirea apelor 78 Tehnician hidrolog z 79 Tehnician meteorolog 2 XIX. Comerț 8D Tehnolog comercial rețea 2 81 Conducător-.unități comerciale din de alimentație publică 2 82 Corespondență comercială și stenodactilografie 2 XX finanțe, contabilitate, administrativ 83 Contabil Ale domenii de activitate 2 84 Prognoză și evidentă ` 2 85 Tehnician organizarea și normarea muncii Ale domenii de activitate 2 86 Administrator instituții social-culturale 2 XXI Turism 87 Tehnician pentru prestații turistice Ale domenii de activitate 2 88 Tehnician hotelier Ale domenii de activi-i toate 2 89 Tehnician alimentație publică Ale domenii de activitate 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71--72 21Nr

art Domeniul de activitate Specialitatea Observații XXII cooperație meșteșugărească și de consum 90 Electronist depanator aparate de radio și televizoare 3 91 Depanator echipamente electronice de calcul 3 92 Depanator roboti casnici, industriali și sisteme automatizate 3 93 Depanator aparatură Videocamere de luat vederi și videocasetofoane 3 94 Electromecanic real altor obiecte de uz casnic 2 95 Cosmeticiană 2 96 Optician 2 97 Mecanic mecanică fină 2 98 Fotograf-fotoceramist 2 99 Tehnolog gastrotehnică, alimentație publică și turism 2 100 Merceologie și marketing 2 101 Proiectant film și operator aparatură video 2 XXIII Informatică 102 Informatician 2 103 Operator pentru unități de calcul electronic 2 104 Operator la calculatorul electronic 2 105 Programator-analist asistent 2 106 Operator tehnică de calcul 2 XXIV Metrologie 107 Tehnician metrolog 2 XXV Sanitar 108 Asistent medical 3 109 Asistent medical pentru pediatrie și ocrotire 3 Numai fete 110 Asistent medical obstetrică și ginecologie 3 Numai fete 111 Asistent medico-social 3 112 Asistent de radiologie 2 113 Asistent de igienă și sănătate publică 2 114 Asistent de farmacie 2 115 Asistent de laborator 2 116 Tehnician dentar 2 117 Asistent medical 1 Numai cu absolvenți de licee sanitare 118 Maseur 1 Numai pentru nevăzătoii XXVI Cultură 119 Librar 2 120 Proiectant-tehnic editor, restaurator cărți, legător de artă 2 121 Bibliotecar 2 122 Arhivar 2 123 Personal tehnic-artistic T V și cinematogra-

fină: 2


22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71-72

PLAN DE școlarizare

pentru anul școlar (universitar) 1990/1991, la toate gradele de învățământ

I învățământ preșcolar Număr de copii cuprinși în grădinițe

din care în:

 • grădinițe cu program normal
 • grădinițe cu program prelungit, săptămânal, pentru copii cu deficiențe și case de copii preșcolari

II învățământ primar și gimnazial

1 Număr de elevi în:

a) clasele I-IV b) clasele V-VIII

 • învățământ de zi
 • învățământ seral
 • învățământ fără frecvență

2 Număr de elevi în clasele și grupele cu program de muzică, arte plastice și coregrafie

3 Număr de elevi în școlile cu program de educație fizică și sport

III Număr de elevi care se pregătesc pe linie sportivă în cercuri și cluburi

IV Număr de elevi cu deficiențe grave senzoriale și intelectuale care se pregătesc în școlile pentru deficienți

V Număr de copii în casele de copii școlari

VI Număr de cadre didactice care îndrumă activitatea extrașcolară în casele elevilor și copiilor

VII Număr de logopezi în centrele de corectare a vorbirii

VIII învățământ liceal Număr de elevi a) învățământ de zi

licee reale

licee umaniste

licee industriale

licee economice-administrative și de servicii licee agricole

 • licee silvice
 • licee sanitare
 • licee de informatică
 • licee de metrologie
 • licee cu program deteducație fizică și sport
 • licee de artă
 • școli normale
 • licee militare
 • seminarii teologice

Hill

b) învățământ seral

IX învățământ profesional 1 Număr de elevi în anul I în clasele cu promovați de 8 clase

 • învățământ de zi

2 Număr de elevi în anul I în clasele cu absolvenți de 10 clase

 • învățământ de zi
 • învățământ seral

X învățământ complementar sau de ucenici Număr de elevi în anul I) a) învățământ de zi b) învățământ seral

XI învățământ dc maiștri Număr de elevi în anul I)

a) învățământ de zi b) învățământ seral

clasa a IX-a 200 000

55 000 35 000 49 000 15 000 20 000 500

3 300 6 000 200

4 400 4 000 5 000 600

2 000

8 000

Anexa Nr. 5

820 000

596 000 224 000

l 317 000

1 470 000 2 000

20 000

20 000 20 000

90 000

30 500 29 600

2 900 410

clasa a XI-a 160 000

36 000 10 000 80 990 6 100 15 748 300

3 620 2 000 252

2 000 500

1 430 710 350

90 000

70 000

90 000 3 000

90 000 1 000

3 000 7 000

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71--72 23

XII învățământ_ postliceal de specialitate Număr de elevi în anul I)

a) învățământ de zi b) învățământ seral XIII Muncii și Ocrotirilor Sociale

8 000 2 000

învățământ pentru copii cu deficiențe din subordinea Ministerului

1 cămine-școală pentru deficienți mintali, motori și mintali-motori

incapabili de inserție socială

 • total copii și elevi

5 200

2 Școli profesionale speciale pentru deficienți de auz, de vedere,

mintali, motori și mintali-motori recuperabili

 • total elevi -

15 700

3 Licee speciale pentru deficienți de vedere și motori recuperabili

 • total elevi

800

4 Școli postliceale speciale pentru deficienți de vedere și motori

recuperabili

 • total elevi

5 Școli speciale de reeducare

150

 • total elevi la învățământul primar, gimnazial, liceal industrial și

profesional

1 450

6 Cursuri de calificare-recalificare pentru invalizi, cu durata de

6--12 luni

 • total cursanți

învățământ superior Număr studenți în anul I)

 • învățământ de zi
 • învățământ seral
 • învățământ fără frecvență

XIV

XV învățământ postuniversitar Număr de cursanți

 • învățământ de zi Specializare
 • învățământ fără frecvență

200

42 OOO 4 000 2 000

1 000 10 000

Hotărâre privind stabilirea alocațiilor zilnice de hrană în unitățile sanitare

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Alocațiile zilnice de hrană pentru bolnavii internați în unitățile sanitare, precum și cele ale donatorilor de sânge, sunt cele prevazute în anexele nr. 1 și 2[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Copiii până la vârsta de 3 ani din evidența specială, prematuri, gemelari, distrofici, rahitici, bolnavi sau contactați de tuberculoză, ori cu probleme socio-familiale, precum și copiii până la vârsta de 7 ani cu o insuficientă dezvoltare staturo-ponderală, au dreptul la 0,5 litri lapte zilnic, reconstituit din lapte praf, care se acordă prin unitățile sanitare teritoriale ambulatorii.

Art. 3. - Unitățile sanitare au obligația să asigure regimuri adecvate specificului bolii, diferențiate în raport cu necesitățile fiziologice ale bolnavului, în cadrul alocației de hrană zilnică, astfel ca, la finele fiecărui an, să se încadreze în alocațiile legal stabilite.

În cadrul alocației de hrană zilnică se cuprinde numai valoarea alimentelor.

Art. 4. - Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, primăriile, cooperația de consum, întreprinderile agricole de stat și cooperatiste vor asigura aprovizionarea prioritară și de calitate superioară a unităților sanitare, de regulă la prețuri de livrare.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii de plan și financiari pe anul 1990.

Art. 6. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 mai 1990 | Nr. 522.


Anexa Nr. 1

           ALOCATIILE DE HRANA în unitatile sanitare pentru bolnavii internati și alocatiile de hrana pentru donatorii de singe

Beneficiarii              Alocatia
  de                 zilnica de
 alocatii                hrana
                     - lei -

 I. Alocatii zilnice de hrana pentru
  bolnavi
- bolnavi adulti internati în unitati
 sanitare                   30
- bolnavi internati în stationare la zi    15
- copii nou-nascuti, prematuri, in
 maternitati, sectii sau compartimente[2]    5
- copii 0-3 ani internati în unitatile
 sanitare                   15
- copii 3-16 ani internati în unitatile
 sanitare                   25
- copii în crese cu program zilnic       15
- copii în crese cu program saptaminal     23
- copii în leagane de copii          23
- bolnavi arsi internati în unitatile
 sanitare                   40
- bolnavi în leprozerii            50
- insotitori ai bolnavilor internati in
 unitati sanitare               30
- alocatie pentru o ratie de 0,500 litri
 de lapte la bucatariile de lapte       3
  II. Alocatii de hrana pentru donatorii
    de singe                50

Hotărâre privind modificarea prețurilor cu amănuntul la unele tipuri de componente electronice și a prețurilor de producție, livrare și cu amănuntul la baterii - elemente galvanice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă prețurile cu amănuntul matiificate la unele tipuri de- componente electronice și prețurile de producție, livrare și cu amănuntul la baterii - elemente galvanice, conform listei anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - Prețurile aprobate conform art 1 se înțeleg în condiția de livrare france depozit furnizor, exclusiv ambalajul de transport, urmând a se aplica de la data aprobării prezentei hotărâri

Art. 3. - Prețurilecu amănuntul la baterii - elemente galvanice din import se modifică în mod cerespunzător prin corelare cu prețurile cu amănuntul din

producția internă de către Ministerul Comerțului Interior, cu acordul Ministerului Finanțelor - Departamentul pentru prețuri

Art. 4. - Ministerul Industriei Metalurgice va stabili, cu acordul Ministerului Finanțelor - Departamentul pentru prețuri, preț de- producție și de livrare rentabil pentru bioxidul de mangan destinat bateriilor

 • elementelor galvanice

Art. 5. - Regularizarea diferențelor financiare din modificarea prețurilor cu amănuntul se va face conform reglementărilor legale în vigoare

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 mai 1990 | Nr. 523.

Anexă

prețurilor cu amănuntul modificate la componente electronice și a prețurilor de producție, livrare ș: cu amănuntul la baterii-elemente galvanice


 • lei/bucată --

prețul cu amănuntul

Denumirea pn dusului actual modificat I Componente electronice î Rezistențe chimice tip RCG (RMC) 1025 (2025) 0,125W; 0,25Wi5°/0 1 00 0,50

2 Idem, RCG (RMG) 1050; 0,5W_J_r 5% 1,00 0,50 3 Condensatoaue ceramice până 1a 500 V disc sau plate ›- 1-220 pF 1,50 1,00 4 Idem, 221--500 pF 2,00 1,25 5 Idem, 501--10000 pF 2,50 1,50 6 Idem, 10001--50000 pF 3,00 1,75 7 Idem, 50001-100000 pF 3,50 2,00 8 Condensator de tzecexe 1--1000 pF 3,00 2,25 A 1001-4500 pF 3,50 2,50 9 Tex motoare disc TG--IIOO 6,50 1,00 10 Termistoare TG-GOOO 6,50 4,00 11 Vaxistoaxe disc 5,00 3,50 12 Varistoare cilindrice 7,30 4,50 13 Rezistențe bobinate 3 W 5,00 1,50 14 Idem, 5 W 6,25 1,75 15 Idem, 7 W 7,00 2,00 16 Idem, 9 W 12,00 2,50 7 Idem, 10 W 12,00 5,50 18 Idem, 16 W 12,00 7,50 19 Rezistență peliculă metalică RPM j_ 5% 50 pot 5,75 2,75 20 Rezistență peliculá metalică RPM j 5% 100 pot 5,25 2,25 21 Idem, j; 5% 150 pot 4,25 2,00 22 Idem, i 2% 50 pot 6,75 3,25 23 Idem, j; 2% 100 pot 6,25 3,00 24 Idem, -1: 29/0 150 pot 5,25 2,50 25 Idem, j; 1% 50 pot 8,00 4,00 26 Idem, j_ 1% 100 pot 7,50 3,50 27 Idem, j_- 1% 150 pot 6,50 3,00 28 Idem, i 0,50/o 50 pot 10,00 4,50 29 Idem,:l: 0,50/o 100 pot 9,50 4,00 30 Idem, -1: 0,5% 150 pot 8,50 3,50 31 Idem i 0,25",r'0 50 pot 12,50 5,25 ' 2 Idem,:j: 0,25";'„ 100 pot 12,00 4,75 3 Idem, i 0,25% 150 pot 11,00 4,50 34 Condensator cu folie poliester Un: ›01 -- 1000 Mic 10,1--100 nF 6,00 5,50 35 Idem, 101-200 nF 8,00 7,50 36 Idem, 201-400 n'F 10,00 8,50 37 Idem, 401-1000 nF 12,00 11,00 38 Potențiometru P 32897 12,50 7,25 39 Potențiometru P 32961 12,50 8,00 40 Potențiometru P 32899 14,00 12,50 41 Potențiometru P 32825 7,00 6,50 42 Potențiometru P 32844 12,50 7,00 43 Condensatoaze antipazazitaxe auto PNZ 5420 3,3 uF, 250 V; 5414 ani, 250 Mic 25,00 13,35 44 Diodă F 407 52,50 6,25 45 Diodă IN 4002 11,00 0,75 46 Diodă IN 4007 23,00 2,75 47 Diodă 1N 4003 14 00 0,75 48 Diodă IN 4004 15,00 0,75 49 Diodă IN 4001 9 00 0,75 50 Diodă IN 4005 17,00 2,00 51 Diodă IN 4006 18,00 2,25 52 Diodă BA 159 26,00 2,2526 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 71--72

 • Iei/bucată --

Préțul cu amănuntul ăla_ Denumirea produsului actual modificat 53. Diodă BA 157 13,00 1,75 54. Diodă BA 158 2,00 55. Diodă DRR 104 133.00 1,25 56. Diodă DRR 114 31,00 2,50 57. Diodă DRR 204“ 18,00 1,50 58. Diodă DRR 404 22,00 1,75 59. Diodă DRE 604 2100 2,50 60. Diodă DZ 10 7,25 1,00 61. Diodă DZ 11 1,00 62. Diodă DZ 8V2 7,25 1,00 63. Mic-dă DZ 9V1 7,25 1,00 64. Diodă PL 10Z 11,10 1,25 65. Diodă PL 11Z 11,10 1,25 66. Diodă PL 12Z 11,10 1,25 67. Diodă PL 13Z 11,10 1,25 68. Diodă PL 15Z 11,10 1,25 69. Diodă PL 16Z 11,10 1,25 70. Diodă PL 3V3Z 12,10 2,50 71. Diodă PL 33Z 11,10 1,25 72. Diodă PL 3V6Z 12,10 02,50 73. Diodă PL 3V9Z 12,10 2,50 74. Diodă PL 4V3Z 12,10 2,50 75. Diodă PL 4V7Z 12,10 2,50 76. Diodă PL 5V1Z 12,10 2,50 77. Diodă PL 51Z 11,10 1,25 78. Diodă PL 5V6Z 12,10 2,50 79. Diodă PL 56 Z 11,10 1,25 80. Diodă PL 6V2Z 12,10 2,50 81. Diodă PL 622 11,10 1,25 82. Diodă PL 6V8Z 12,10 2,50 33. Diodă PL 68Z 11,10 1,25 84. Diodă PL 7V5Z 8,10 1,25 85. Diodă PL '75Z 11,10 1,25 86. Diodă PL 8V2Z 8,10 1,25 87. Diodă PL 9V1Z 8,10 1,25 38. Diodă PL 91Z 11,10 1,25 89. Diodă BB 139 25,00 1,50 90. Diodă BB 125B 22,00 1,25 91. DiodăBA 243 43,10 0,75 92. Diodă BA 244 45,00 0,75 93. Diodă BA 170 10,25 0,50 94. Diodă BA 171 17.50 0.50 95. Diodă DA 172 18.75 0, 50 96. Diodă GDRR 4P 23,00 15,50 97. Diodă IN 4148 26,00 1,00 98. Diodă SDRR 2P 20,50 13,50 99. Diodă DC 2 5,30 1,25 100. Diodă DRD 2 3,40 3,00 101. Diodă DRD 3 5,40 3,50 102. Diodă DC 4 1,25 103. Tranzistor BC 328-40 68,00 5,75 104. Tranzistor BC 328 57,50 4,25 105. Tranzistor BC 327--40 68,00 6,25 106. Tranzistor BC 338--40 68,00 5,25 107. Tranzistor BC 327 57,50 4,50 108. Tranzistor BC 338 57.50 4,00 109. Tranzistor BCF 337 57.50 4,00 110. Tranzistor BC 337--40 68,00 5,75 111. Tranzistor BC 250 A 12,00 1,50MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71-«72 etc

 • Iei/bucată --

Prețul cu amănuntul

Denumnea produsului actual modificat

112 Tranzistor BC 250 10,50 1,25 113 Tranzistor BC 179 A 50,50 5,00 114 'Pranzistm BC 253 B 33,00 4,25 115 Tranzistor BC 252 29,50 3,50 116 Tranzistor BC 253 29,50 4,00 117 Tranzistor BC 178 50,50 3,50 118 Tranzistor BC 178 A 63,00 4,50 119 Tranzistor BC 178 B 63,00 4,50 120 Tranzistor' BF 5-06 49,00 4,25 121 Tranzistor BF 509 49,00 4,50 122 Tranzistor BC 177 A 03 50 5,00 123 Tranzistor BC 251 A 35,50 4,00 124 Tranzistor BC 251 B 35,50 4,00 125 Tranzistor BC 251 31,50 3,75 126 Tranzistor BF 254 45,50 3,75 127 Tranzistor BF 255 45,50 3,75 128 Tranzistor BUR 607 D 65,00 26,25 129 Tranzistor BUR 607 60,00 30,00 130 Tranzistor BC 170 A 27,00 1,00 131 Tranzistor BC 108 A 63,50 4,25 132 Tranzistor BC 170 B 27,00 1,00 133 Tranzistor BC 109 B 63,50 5,00 134 Tranzistor BC 108 B 63,50 4,25 135 Tranzistor BC 173 A 39,50 3,50 136 Tranzistor BC 172 A 39,50 3,25 137 Tranzistor BC 173 B 39,50 3,50 138 Tranzistor BC 172 B 39,50 3,25 139 Tranzistor BC 173 C 39,50 3,50 140 Tranzistor BC 107 A 63,50 4,50 141 Tranzistor BC 107 B 63,50 4,50 142 Tranzistor BC 171 A 42,60 3,75 143 Tranzistor BC 171 B 42,50 3,75 144 Tranzistor BC 171 C 42,50 3,75 145 Tranzistor BC 190 70,50 4.75 146 Tranzistor BC 174 A 50,50 4,25 147 Tranzistor BC 174 B 50,50 4,25 148 Tranzistor BF 200 63,50 5,75 149 Tranzistor BF 181 63,50 7,25 150 Tranzistor BF 180 63,50 3,75 151 Tranzistor BF 167 63,50 4,25 152 Tranzistor BF 193 49,00 4,25 153 Tranzistor BF 173 63,50 4,25 154 Tranzistor BF 199 49,00 3,50 155 Tranzistor BF 214 63,50 3,75 156 Trarizistor BF 240 50,00 3,75 157 Tranzistor BF 215 63,50 3,75 158 Tranzistor BF 241 50,00 3,00 159 Tranzistor BFX 89 90,00 33,00 160 Tranzistor BFX 90 90,00 45,75 161 Tranzistor BD 136 sortat special G 80,00 7,50 162 Tranzistor BD 136 80,00 6,00 163 Tranzistor BD 138 88,00 6,50 164 Tranzistor BD 238 11,30 10,75 165 Tranzistor BD 140 96,00 7 25 166 Tranzistor BD 135 80,00 5,75 167 Tranzistor BD 137 88 00 6,00 168 Tranzistor BD 237 128,00 9 50 169 Tranzistor BD 139 96,00 6,75 170 Tranzistor BF 357 56,00 5,50 171 Tranzistor BF 458 58,00 6,75

28

art

172 173 174 175 176 177 178 179

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

210 211 212 213 214

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

MONITORUL OFICIAL AL RIOhrliĂNiiii NI


Denumit ea produsului

Tranzistor BF 459 Tranzistor BF 257 Tranzistor BF 258 Tranzistor 2N 3055/2 Tranzistor 2N 3055 Tranzistor 2N 3055/6 Tranzistor 2N 3442 Tiristor T3 F05

Tiristor T3 Nl Tiristor T3 F1 Tir istor T3 N2 Tiristor T3 F2 Tiristor T3 N4 Tiristor T3 N6 Tiristor T3 F4 Tiristor T3 F6 Tiristor T3 N8 Triac TB 10N2

Triac TB 10N3 Triac TB 10N4 Triac TB 10N5 Triac TB 10N6 Punți IPM 05 Punți IPM 1 Punți 3PM 2 Punți 3PM 4 Punți 3PM 05 Punți 3PM 1

Circuit integi at BETA AA 145 Circuit integrat BETA M 3900 BE Circuit integrat BETA 3900 AE Circuit integrat BETA A 741/TO 116 Circuit integrat BETA TDA 1046 Circuit integrat TCA 150 T

Circuit integrat TBA 440 P

Circuit integrat ZTC 33

C11 cât integrat TBA 570 A

Circuit integrat SAS 570 S

Circuit integi at BETA 758 C Circuit integrat BETA A 758 Circuit integrat TBA 790 Circuit integrat TBA 950/1 Circuit integrat TBA 950/2

Din cât integrat TAA 661

Condensator HS 6522 0,22 (LF &150/o zincat Idem, HAM 2730 3,75 pF EEIOO/o, 380 V Idem HMPM 4090 7,5 uF il0o/o, 400 V Idem, HMPM 5013 15 P-F iIM/o, 450 V Idem, EG 6123 470 pF -IOO/o, +100°/o 4 V

Idem, EG 6111 100 ție -100/0, +100°/o 6,3 V Idem, EG 6121 150 p-F -100/0, +100°/o 6 3 V Idem, EG 6121 220 pot -100/0, +100°/o 6,3 V Idem, EG 6123 330 șah -10°/o, +100°,/o 6,3 V Idem, EG 6123 470 (LF - 100/o, -l- 100°/o 6,3 V

Idem, EG 6111 47 uF -100/0, -1-1000/0 10 V

Idem EG 6122 100 çxF _100/0, -1-1000/9 10 V Idem, EG 6121 150 41* «100/0, +100°/„ 10 V Idem, EG 6123 220 41-* _100/0, +100°/„ 10 V Idem, EG 6123 330 mai -100/„5-1-1000 o 10 V Idem, EG 6144 680 0.1“ -100/9, +1000, 10 V

71-72

P1 etui cu amănuntul

actual

62 00 49 00 61 50 37 50 55 00 46 00 97 00

110,00

115,00 115,00 120 00 120 00 125 00 135,00 125,00 135,00 140,00

95,00 105,00 115,00 125 00 135 00

16 00.

16,00

49,50

49,50

35,00

35,00 125,00 100,00 100,00 100 00 150 00 150,00 150 00

18,00 150,00

93,50 150 00 150,00 150,00 156,00 156,00

100 00 19 40 52 00

118 00

217,00 12 00

8 00 9 00 10,00 12,00 12,00 7 O0 8,00 9 00 10,00 12,00 24,00

 • lei/bucată --`

modificat

&25 775 050 2Lo0 3125 2650 5350 2425 2425 25j5 2600 2700 3150 3800 3300 3000 3050 4425 4000 5400 5000 6400 1400 1550 3575 3075 2775 3L75 1050 ani 1050 1375 3300 2300 1500 450 3325 1675 2000 2325 &75 1450 1450 -775 1150 3400 3250 13050 400 500 500 500 GJ5 635 450 550 500 675 675

13,50

MONITORUL OFICIAL AL româniei Nr. 71--72 29

 • lei/bucată --

Prețul cu amănuntulDenumirea produsului actual modificat

232. Condensator, EG 6144 1000 MF --100/„, + 1000/o, 10 V 28,00 15,00 233. Idem, EG 6144 680 MF -100/0, +500& 16 V 24.00 13,50 234. Idem, EG 6144 100 MF -100/0, -L-500& 16 V 28,00 15.00 235. Idem, EG 6144 680 MF -100,-'„_, +1000& 16 V 24,00 13.50 236. Idem, EG 6144 1000 MF-100/, +1000& 16 V 28,00 15,50 237. Idem, EG 6111 22 MF -100/0, +1000& 25 V 7.00 4.50 238. Idem, EG 6121 47 MF -100/0, +1000& 25 V 7.00 5,00 239. Idem, EG 6123 100 MF --100&, +1000/0 25 V 8.00 6,75 240. Idem, EG 6142 470 MF -100/0, +1000& 16 V 12,00 9,50 241. Idem, EG 6111 10 MF -100/0, +1000& 40 V 6,50 4,50 242. Idem, EG 6111 4,7 MF _100/0, -I-1000& 40 V 6,50 4,50 243. Idem, EG 5248 100 MF -100/0, +1000& 4 V 8,00 5,25 244. Idem, EG 5249 150 MF -100/2), +1000& 4 V 9,00 5,00

Idem, EG 5252 220 MF -100/0, +1000& 4 V 10,00 6,00

2445-. Idem, EG 5256 470 MF--100/0, +1000& 4 V 12,00 6,50 247. Idem, EG 5245 47 MF -100/0, +1000& 6,3 V 7,00 4,75 248. IdemțEG 5245 100 MF -100/0, +1000& 6,3 V 8,00 4,75 249. Idem, EG 5252 220 MF -100/0, +4000& 6,3 V 10,00 6,00 250. Idem, EG 5257 680 MF -100/0, +1000& 6,3 V 24,00 3,50 251. Idem, EG 5261 1000 MF -100/0, +1000& 6,3 V 23,00 10,00 252. Idem, EG 5249 150 MF -- 100/o, + 1000,& 6,3117 9,00 6,00 253. Idem, EG 5257 470 MF -100/0, +4000& 6,3 V 12,00 6,25 254. Idem, EG 5251 100 MF -100/0, +1000& 10 V 8,00 6,50 255. Idem, EG 5252 150 pF -100/0, +1000& 10 V 9,00 6,00 256. Idem, EG 5253 220 MF -100/0, +1000& 10 V 10,00 6,50 257. Idem, EG 5257 330 MF -100/0, +1000& 10 V 12,00 6,50 258. Idem, EG 5258 470 MF -100/0, +1000& 10 V 12,00 5,50 259. Idem, EG 5262 1000( MF -100/0, +1000& 10 V 23,00 12,25 260. Idem, EG 5251 47 MF -100/0, +1000& 10 V 7,00 5,25 261. Idem, EG 5244 33 MF -100/, +1000& 10 V 7,00 5,00 262. Idem, EG 5242 22 MF -100/0, +1000& 10 V 7,00 4,50 263. Idem, EG 5247 22 MF -100/0, +1000& 16 V 7,00 4,75 264. Idem, EG 5249 47 MF -100/0, +1000& 16 V 7,00 5,00 265. Idem, EG 5252 100 MF -100/0, +1000& 16 V 8,00 6,00 266. Idem, EG 5257 220 MF -100/g, +1000& 16 V 10,00 6,25 267. Idem, EG 5257 330 MF -100/0, +1000& 16 V 12,00 7,50 268. Idem, EG 5260 470 MF -4100/0, +1000& 16 V 12,00 10›00 269. Idem, EG 5261 680 MF -100/0, +1000& 16 V 24,00 11,00 270. Idem, EG 5263 1000 MF -100/0, +1000& 16 V 28.00 12,25 271. Idem, EG 5261 1000 MF -100/0, +500& 16 V 28,00 12,75 272. Idem, EG 5252 150 MF -100/0, -l-500& 16 V 9,00 6,25 273. Idem, EG 5244 10 MF -100/0, +1000& 25 V 6,00 4,75 274. Idem, EG 5248 22 MF -100/, +1000& 25 V 7,00 5,25 275. Idem, EG 5250 47 MF -100/0, +1000/0 25 V 7,00 5,75 276. Idem, EG 5253 100 MF -100/0, +1000& 25 V 3,00 6,50 277. Idem, EG 5258 220 MF -100/0, +1000/0 25 V 10,00 6.50 278. Idem, EG 5258 330 MF -100/0, +1000& 25 V 12,00 10,00 279. Idem, EG 5244 15 MF -100/0, +1000& 25 V 7,00 4,75 280. Idem, EG 5263 680 MF -100/, +1000& 25 V 24,00 12,75 281. Idem, EG 5250 68 MF -100/0, +1000& 25 V 8.00 5,75 282. Idem, EG 5263 1000 MF -100/0, 4-1000& 25 V 28,00 13,25 283. Idem, EG 5243 4,7 MF -100/, +1000& 40 V 6.50 4.50 284. Idem, EG 5247 10 MF -100&, +1000& 40 V 650 4,75 23. Idem, EG 5253 4,7 MF -100/0, +1000& 40 V 11.00 6,50 286. Idem, EG 5257 100 MF -100/0, +1000,"9 40 V 11.00 6,50 287. Idem, EG 5240 22 MF -100/0, +1000& 40 V 8.00 4I75 288. Idem, EG 5247 15 MF -100/0, +1000/0 40 V 8.00 4.75 289. Idem, EG 5243 2,2 MF -100/0, +1000& 63 V 5.50 435

290. Idem, EG 5247 4,7 MF -- 100/o, -i- 100°& 63 V 5,50 4,75

30


art

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Ni 71-72

Denumii ea produsului

 • !săi/bucată --

P1 etui cu amănuntul

actual modificat 291 Condensator, EG 5249 10 @F - 10%, + 1009/0 63 V 6 50 4 75 292 Idem, EG 5252 22 @F -100/0, 4-1000/0 63 V 3100 6,00 293 idem, EG 5257 47 @F -100/0, +1000., 63 V „,50 550 294 Idem, EG 5249 15 @F -100/0, -1-1000/0 63 V 3,09 61,0 295 Idem, EG 5247 6,8 @F -10°/o, +100°/o 63 V 6,50 4,75 296 Idern, EG 5247 2,2 @F -100/0, +100°/o 100 V 6,50 5 oo 297 Idem, EG 5252 10 @F -100/0, -I-IOOO/o 100 V 6 50 6,25 298 Idem, EG 5257 22 @F -100/0, +100°/0 100 V 8,00 6,50 299 Idem, EG 5261 4,7 @F -1-100/0, -|-100°/o 100 V 11,00 10,50 300 Idem, EG 5243 1,5 @F -109/0, +100°/0 100 V 6,50 4,75 301 Idem, EG 7474 1000 @F -100/0, +100°/0 25 V 28,00 16,00 302 Idem, EG 7476 1500 @F -10°/o, *I-IOOO/o 25 V 32 00 21,00 303 Idem, EG 7477 2200 @F -100/0, +100°/0 25 V 37 00 25,00 304 Idem, EG 7476 1000 uF -100/0, '-|- 50% 40 V 28,00 21,00 305 idem, EG 5261 10 ție -100/0, +100%, 350 V 11,50 10,00 306 Idem, HMPM 50138 20 @F 400 V 328 00 275,00 307 Idem, HSA 3530 4,2 @F 380 V 88,90 57,50 308 Circuit integrat TBA 810 S 150 00 45,75 309 Circuit integrat TBA 810 AS 150,00 47,50 310 C11 cât integrat TCA 640 150,00 36,75 311 Circuit integrat TCA 650 150,00 43,50 312 Circuit integrat TCA 660 150,00 36,75 313 Circuit integrat TCA 1170 S 150 00 21,75 314 Circuit integrat TDA 1028 150,00 43,50 315 C11 cât integrat TDA 1029 150 00 43,50 316 T1 tranzistor BF 272 A 50 00 3,25 317 Tranzistor BF 272 B 50 00 11 50 318 Tranzistor BF 316 A 50 00 7 00 319 Tranzistor BC 516 49 00 6 25 320 Tranzistor BC 517 49 00 5,75 321 Tranzistor BC 414 60 00 9,50 322 Tranzistor BC 414 B 60 00 9 50 323 Tranzistor BC 414 C 60 00 10,50 324 Tranzistor BC 415 69 99 5,50 325 Tranzistor BC 415 A 00 00 7,75 326 Tranzistor BC 415 B 60 00 3 75 327 Tranzistor BC 415 C 60 00 9 50 328 T1 tranzistor BC 416 60 00 9 00 329 Tranzistor BC 416 A 60 00 10 50 330 Tranzistor BC 416 B 60 00 11 '75 331 Tranzistor BC 416 C 60 00 13 00 332 Diodă 6 DRR 1 PR '33 00 12 75 333 Diodă 6 DRR 2 PR K5 50 13 75 334 Diodă 6 DRR 4 PR 37 00 15 50 335 Condensator HMPM 50138 20 @F 400 V 328 00 275 00 336 Condensator HSA 4,2 @F 380 V 90 00 57 337 Tranzistor BU 806 R 55 00 36 00 338 T1 tranzistor BU 807 R 00 3.2 50 339 Tranzistor AC 185 46 20 10 50 340 Tranzistor BC 107 C b:: 5!) 4 50 341 Ti tranzistor BC 170 C 27 00 100 342 Tranzistor SDT 9204 SS 00 8 50 343 T1 anzistm EFT 373 00 7 344 I`1 anzistoi BD 237/6 136i 00 16 00 345 Tzarwistor BD 1140 H 98 iii 9 25 346 T1 31121510). AD 132 83 50 75 34." Tranzistor EFT 213 47 80 14 Z5 348 T1a11Z1S10l EET 250 10411 00 1475 549 1111810: T 3 N 05 110 00 Z2 51)

Circuit integrat BM 324 100,00 17,35

351 Circuit integrat BM 339 83,00 15,25


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr 71--72 31 • lei/bucată --

Prețul cu amănuntul

î” Demnnin ea produsului “t actual modificat 352 Condensator Hz 9402-022 „F 25,00 13,00 353 Condensator electrolitic 25 ptF/IZ 7,00 4,50 354 Condensator electrolitic 180 țLF/B V 10,00 6,00 355 Condensator electrolitic 200 pF/IO V 10,00 6,50 356 Condensator electrolitic 470 pF/25 V 11,00 10,75 357 Condensator electrolitic 20 uF/SO V 8,00 4,75 358 Condensator electrolitic 20 pF/IO V 7,00 4,50 359 Condensator electrolitic 50 pF/IO V 7,00 5,25 360 Condensator electrolitic 50 pot'16 7,00 4,75 361 Rezistență chimică RCG (RMG) 1100-1 W 1,20 0,75 362 Rezistență chimică RGG (RMG) 1200-2 W 1,50 1,00 363 Rezistență bobinată RB 2 W 5,00 1,75 364 Rezistență bobinată RB 3 W 5,00 1,75 365 Rezistență bobinată RB 4 W 5,00 1,75 366 Rezistență bobinată RB 8 W 7,00 2,50 367 Condensator; cel amic 1 uF/SOO V 2,00 0,75 368 Condensator ce: amic 4,7 pF/25 V 2,00 0,75 369 condensator ce: amic 3,3 017/500 V 2,00 1,25 370 condensator ceramic 10 pLF/25 V 2,50 1,50 371 Condensator ceramic 22!AF/l KV 3,30 2,00 372 condensator cu folie de poliester tip PMP 1,5 pF/IOO V 14,00 2,50 373 condensator cu folie de poliester tip PMP 2,2 @[100 V 14,00 2,75

prețul de producție, livrate Prețul cu amănuntul

actual modificat actual u modificat II Baterii - elemente galvanice

1 Baterie electrică R 14 M, C 2,80 3,60 2,90 4,00 2 Element galvanic R 20 M 4,45 5,40 3,60 6 00 3 Pilă electrică R ZO-MP, C 3,30 5,40 3,35 6,00 4 Baterie electrică 3 R I2-P, C' 4,35 5,40 4,00 6,00


Referințe

 1. Anexa 2 se comunică unităților interesate.
 2. În cazul alimentatiei naturale, de alocatia nou nascutului poate beneficia mama copilului.