Monitorul Oficial 74/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0074 - Vineri, 18 mai year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind preluarea patrimoniului și a unor activități ale fostei Uniuni a Asociațiilor Studenților Comuniști din România de către organizațiile studențești legal constituite la nivelul institutelor de învățământ superior din centrele universitare din România

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, activul și pasivul fostei Uniuni a Asociațiilor Studenților Comuniști, ale caselor de cultură studențești, Complexului cultural-sportiv studențesc Tei din București și Complexului cultural-sportiv studențesc din municipiul Cluj-Napoca sunt preluate de către organizațiile studențești legal constituite la nivelul institutelor de învățământ superior din centrele universitare.

Preluarea patrimoniului se va face proporțional cu numărul studenților din centrele universitare, pe baza datelor cuprinse în bilanțul contabil la data de 31 decembrie 1989.

Art. 2. - Casele de cultură studențești din centrele universitare se transformă, pe aceeași dată, în „Student cluburi”, ca unități cultural-artistice și de divertisment studențești, autofinanțate și cu personalitate juridică, subordonate organizațiilor studențești din centrele universitare respective.

Patrimoniul „Student cluburilor” se constituie din patrimoniul caselor de cultură ale studenților existent în momentul adoptării prezentei hotărâri.

Mijloacele de practică culturală aflate în dotarea cluburilor culturale studențești din unitățile de învățământ superior vor fi preluate de către organizațiile studențești din unitățile de învățământ respective, urmând ca ele să fie folosite în beneficiul tuturor studenților.

„Student cluburile” vor asigura condițiile de organizare și desfășurare a acțiunilor culturale, artistice, distractive, turistice, precum și a altor servicii pentru studenți. În cadrul „Student cluburilor” pot funcționa cercuri de cercetare-proiectare interdisciplinare care își desfășoară activitatea pe bază de contracte încheiate cu alte unități. La executarea contractelor participă studenți și cadre didactice care vor putea fi salarizate prin devizele lucrărilor respective.

Art. 3. - Pe data prezentei hotărâri se înființează complexele „Student parc” din București și „Student parc” din Cluj-Napoca, ca unități cultural-artistice, sportive și de divertisment studențești independente și autofinanțate.

Patrimoniul „Student parc” din București se constituie din activul și pasivul Complexului cultural-sportiv studențesc Tei, iar patrimoniul „Student parc” din Cluj-Napoca se constituie din activul și pasivul Complexului cultural-sportiv studențesc din Cluj-Napoca potrivit bilanțului contabil încheiat la 31 decembrie 1989 și evidențelor contabile existente în momentul aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4. - „Student cluburile” din centrele universitare, precum și „Student parc” din București și „Student parc” din Cluj-Napoca sunt unități cu personalitate juridică proprie.

Conducerea acestora va fi asigurată de către consilii de conducere formate din reprezentanți special împuterniciți de către fiecare organizație studențească creată la nivel de institut de învățământ superior din centrul universitar respectiv.

Consiliile de conducere vor numi un birou executiv care va asigura conducerea operativă a unităților respective.

Art. 5. - Modul de organizare și funcționare, structura proprie și orice alte reglementări relative la administrarea „Student cluburilor”, precum și a „Student parc” din București și a „Student parc” din Cluj Napoca, se stabilesc în termen de maximum 30 de zile de la data prezentei hotărâri de către consiliile de conducere.

Art. 6. - Personalul salariat al caselor de cultură studențești din centrele universitare și al complexelor cultural-sportive din București și Cluj-Napoca se transferă în interesul serviciului la „Student cluburile” din centrele universitare, respectiv la „Student parc” București și „Student parc” Cluj-Napoca.

Prevederile acestui articol nu se referă la personalul care a îndeplinit funcții ideologice și de conducere politică.

Art. 7. - De activitățile desfășurate în cadrul „Student cluburilor” și în cadrul „Student parc” București și „Student parc" Cluj-Napoca vor beneficia toți studenții, precum și alte categorii de persoane prevăzute în regulamentele proprii.

De activitățile desfășurate în cadrul cluburilor organizate la nivelul institutelor de învățământ superior vor beneficia studenții institutelor respective, precum și alte categorii de persoane prevăzute în regulamentele proprii.

În toate situațiile studenții vor beneficia de aceste activități chiar dacă nu sunt membri ai organizațiilor studențești.

Art. 8. - Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se constituie, pe baze democratice, un comitet național al reprezentanților tuturor organizațiilor studențești legal constituite.

Până la constituirea comitetului, toate obiectele de patrimoniu și de investiții rămân în administrarea Ministerului Învățământului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 mai 1990 | Nr. 539.


Hotărâre privind realizarea sistemului informatic național pentru evidența populației

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă realizarea unui sistem informatic unitar pentru evidența populației în județe și municipiul București, conform anexei.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Comisia Națională de Informatică vor asigura fondurile necesare realizării sistemului informatic unitar pentru evidența populației.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 mai 1990 | Nr. 548.


Anexă

1. Ministerul de Interne, prin inspectoratul general al poliției și inspectoratele de poliție județene și al municipiului București, va furniza datele în vederea implementării pe calculator a evidenței populației, precum și pentru ținerea în actualitate a sistemului informatic.

2. Comisia Națională de Informatică va realiza, prin centrele teritoriale de calcul electronic, banca de date a populației în regim de teletransmisie și teleprelucrare a informațiilor, asigurând accesul cadrelor de specialitate din Inspectoratul general al poliției și inspectoratele de poliție județene și al municipiului București în vederea exploatării și actualizării acestor date.

Pentru activitatea de culegere și codificare, înregistrare pe suport magnetic, validare, corectare și înregistrare în banca de date a evidenței populației se acordă Comisiei Naționale de Informatică suma de 80 milioane lei, iar pentru costul formularelor folosite, 2 milioane lei.


Hotărâre privind înființarea Companiei Mecanică Fină

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 16 mai 1990 se înființează Compania Mecanică Fină cu un capital social de 9.032 mil. lei, cu sediul în municipiul București, compusă pe principiul liberei asocieri, din unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Compania se înființează ca societate, pe bază de acțiuni, cu personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate producția, comercializarea și serviciile în domeniul mecanicii fine în țară și străinătate.

Art. 3. - Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Modificarea și aprobarea ulterioară a structurii și statutului companiei, față de prevederile incluse în anexele nr. 1 și 2 din prezenta hotărâre, vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor companiei, ca organ suprem de conducere al acesteia.

Art. 5. - Pe data prezentei hotărâri, unitățile economice prevăzute în anexa nr. 1 se transformă în divizii de producție, iar la nivelul companiei se înființează divizia de management. Atribuțiile diviziilor și respectiv, departamentelor diviziei de management sunt prevăzute în statutul din anexa nr. 2.

Art. 6. - Pe aceeași dată se desființează Centrala industrială de mecanică fină. Întreprinderea de oțeluri speciale forjate Cristuru Secuiesc, din subordinea Centralei industriale de mecanică fină, devine întreprindere autonomă în subordinea directă a Ministerului Industriei Electrotehnice și Electronice.

Art. 7. - Compania Mecanică Fină este autorizată să utilizeze un procent de 20% din suma în valută încasată din exporturile efectuate, în condițiile unei balanțe excedentare export-import.

Art. 8. - Compania Mecanică Fină va putea beneficia de credite în lei și în valută, de la instituțiile bancare, conform prevederilor legale.

Art. 9. - Creditele acordate în valută, precum și fondurile constituite conform prevederilor art. 7, vor fi utilizate pentru promovarea cu prioritate a exportului, cât și pentru realizarea unor importuri destinate dezvoltării producției, introducerii de tehnologii noi și în alte scopuri pe care le va decide Consiliul de administrație al Companiei Mecanică Fină.

Art. 10. - Salarizarea personalului companiei va fi efectuată corespunzător legislației în vigoare, conform prevederilor din statut (anexa nr. 2).

Art. 11. - Modificarea ulterioară a sistemului de salarizare se va face de Compania Mecanică Fină, cu avizul ministerului coordonator, al Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Art. 12. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerul Industriei Electrotehnice și Electronice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 mai 1990 | Nr. 549.


Anexa Nr. 1

Lista unităților economice de stat - membrii fondatori ai Companiei Mecanică Fină

 1. Întreprinderea de mecanică fină București
 2. Întreprinderea „Balanța” Sibiu
 3. Întreprinderea de scule și elemente hidraulice Focșani
 4. Întreprinderea de aparate de măsură și control Vaslui
 5. Întreprinderea de aparate și utilaje pentru cercetare București
 6. Întreprinderea de scule Râșnov
 7. întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic „Hesper” București
 8. Întreprinderea de unelte și scule Brașov
 9. Întreprinderea de scule și accesorii Pașcani
 10. Întreprinderea de echipament hidraulic Râmnicu Vâlcea
 11. Întreprinderea de accesorii mașini-unelte Blaj
 12. Întreprinderea mecanică Bistrița
 13. Întreprinderea de orologerie industrială Arad
 14. Întreprinderea de scule, subansambluri, accesorii Rădăuți
 15. Fabrica de aparate de măsură și control Drobeta Turnu Severin
 16. Întreprinderea „Electrometal” Cluj-Napoca
 17. Întreprinderea „Precizia” București
 18. Întreprinderea de prelucrări mecanice Roșiori de Vede
 19. Întreprinderea „Someșul” Gherla
 20. Institutul de cercetare și proiectare pentru mecanică fină București
 21. Centrul de calcul București al Centralei industriale de mecanică fină
 22. Direcția de comerț exterior „Mefin” București


Anexa Nr. 2

Statutul Companiei Mecanică Fină - societate pe acțiuni -

Capitolul I

Firma și obiectul de activitate

1. Denumirea societății este Compania Mecanică Fină, societate pe acțiuni, cu sediul central în strada Popa Lazăr nr. 6, sector 2, București.

2. Compania Mecanică Fină[1] este o societate pe acțiuni cu răspundere limitată.

3. Obiectul companiei îl constituie activitatea de producție, comercializare și servicii în țară și străinătate de:

 • aparate de măsură și control;
 • echipamente hidraulice și pneumatice;
 • scule;
 • aparatură de laborator;
 • alte produse.

4. Compania se constituie prin asocierea pe baza liberului consimțământ a unităților proprietate de stat care acționează în domeniul mecanicii fine.

5. Capitalul social al firmei este de 9.032 milioane lei, stabilit pe baza rezultatelor bilanțului anual al membrilor fondatori la data de 31 martie 1990.

Evaluarea capitalului social și a întregului patrimoniu al C.M.F. se va efectua pe baza metodologiei aprobate de guvern.

Membrii fondatori și capitalul subscris se prezintă în anexa la statut.

6. Capitalul social se constituie din titluri de valori - acțiuni - în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

7. Acțiunile emise în limita capitalului social constituit au următorul regim:

 • în prima etapă, unicul proprietar al acțiunilor C.M.F. este statul;
 • în etapa următoare, pe măsura trecerii la economia de piață, statul poate pune în vânzare acțiunile C.M.F. prin bursa de valori.

8. Activitatea, ca firmă, a C.M.F. începe din momentul înregistrării actului de constituire la Ministerul Finanțelor.

Înființarea C.M.F., obiectul de activitate și capitalul social se vor aduce la cunoștință publică prin Monitorul Oficial.

9. La C.M.F. se poate asocia orice altă organizație economică sau firmă, cu aprobarea organelor de conducere ale companiei, dobândind statut de membru asociat cu toate drepturile și obligațiile membrilor fondatori.

10. C.M.F., pe baza hotărârilor adunării generale a acționarilor, se poate diviza sau lichida în condițiile legii.

Capitolul II

Structura Companiei Mecanică Fină

11. Structura C.M.F. cuprinde:

 • divizia de management;
 • divizii de producție.

12. Divizia de management are următoarele atribuții:

a) realizarea activității de marketing prin: studierea conjuncturii pieței interne și externe; elaborarea politicii de produs; stabilirea politicii de promovare și reclamă; elaborarea strategiei de prețuri; realizarea rețelei de vânzare; organizarea activității de relații publice;

b) realizarea activității de cercetare-dezvoltare prin: elaborarea de prognoze tehnico-științifice; desfășurarea activității de cercetare și dezvoltare; stabilirea strategiei de investiții și corelarea acesteia cu dezvoltarea diferențiată; elaborarea politicii de calitate și realizarea sistemului de asigurare a calității;

c) realizarea orientării și programării producției corelat cu potențialul diviziilor de producție și interesele companiei prin: asigurarea condițiilor contractării producției; asigurarea bazei tehnico-materiale; organizarea cooperării în producție și a livrărilor de produse și servicii între divizii pe baza unui sistem de circulație internă;

d) stabilirea politicii de vânzare a producției la intern și extern; organizarea rețelei de desfacere, service și asistență tehnică; organizarea unui sistem propriu de transporturi;

e) organizarea cooperării economice și tehnico-științifice internaționale;

f) realizarea activității economico-financiare prin stabilirea performanțelor de profit; elaborarea propunerilor de destinație a profiturilor; elaborarea și realizarea sistemului de contabilitate și de control financiar al companiei;

g) realizarea sistemului informațional și statistic prin crearea rețelei proprii; implementarea bazelor automate de date; asigurarea sistemului ierarhic distribuit; implementarea programelor speciale pentru activitatea de management; asigurarea interfațării cu alte sisteme și cu sistemul național;

h) politica de asigurare și pregătire a forței de muncă; stabilirea politicii de salarizare, compensare și stimulare a personalului. Formele de salarizare în etapa actuală, când statul este principalul acționar, se vor stabili de către consiliul de administrație al companiei, cu respectarea prevederilor Decretului-lege nr. 68/1990 și ale Legii nr. 57/1974;

i) elaborarea proiectului contractului colectiv de muncă;

j) elaborarea de programe sociale, culturale și educative.

13. Divizia de management este condusă de directorul general al companiei și are în componență:

 • departamentul de marketing și relații publice;
 • departamentul de cercetare-dezvoltare-organizare, care are în componență și unități de cercetare-proiectare;
 • departamentul producție-aprovizionare;
 • departamentul vânzări la intern;
 • departamentul comerț exterior;
 • departamentul financiar;
 • departamentul informatică și statistică, care are în componența sa și unități de calcul electronic;
 • departamentul personal, salarizare, juridic și programe sociale.

Departamentele sunt conduse de directori; organizarea și salarizarea personalului de conducere și execuție din cadrul departamentelor, în actuala etapă, când statul este principalul acționar, se vor face în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 65/1990 și ale Legii nr. 57/1974 (anexa nr. VI, lit. A).

Stabilirea concretă a funcțiilor și nivelurilor de salarizare se va face prin statul de funcții aprobat de consiliul de administrație și avizat de ministerul coordonator.

14. Sediul diviziei de management: strada Popa Lazăr nr. 6, sector 2, București.

15. Diviziile de producție ale C.M.F. sunt unități cu personalitate juridică și au următoarele atribuții:

a) realizarea activității de producție prin contractarea producției la intern și extern; contractarea bazei materiale; programarea și livrarea producției în corelație cu clauzele contractuale; îndeplinirea obligațiilor de cooperare în cadrul C.M.F.; funcționarea sistemului de asigurare a calității; încasarea producției la intern și extern;

b) răspunderea pentru realizarea performanțelor de profit stabilite de C.M.F. prin gestionarea proprie a costurilor și competență în stabilirea prețului de vânzare;

c) încadrarea și pregătirea forței de muncă;

d) aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, asigurarea condițiilor de protecție a muncii și a calității mediului înconjurător;

e) implementarea de programe sociale referitoare la condiții de locuit, alimentație și aprovizionare, îngrijirea și educarea copiilor, asistență medicală, turism, sport, agrement, cultură, burse, sprijinirea pensionarilor și acțiuni filantropice.

16. Diviziile de producție au, de asemenea, ca atribuții elaborarea și implementarea de programe de marketing pe produse, elaborarea de programe de politică de produs și dezvoltare pe produs, organizarea de activități de relații publice și alte atribuții de management.

17. Atribuțiile prevăzute la art. 15 sunt exercitate de diviziile de producție în cadrul politicii stabilite de divizia de management C.M.F., iar cele prevăzute la art. 16 în limita competențelor stabilite cu conducerea diviziei de management C.M.F.

18. Diviziile de producție, unitățile de cercetare proiectare, de comerț exterior și centrul de calcul - în etapa actuală - au organizarea și salarizarea aprobate conform prevederilor Decretului-lege nr. 65/1990, Decretului nr. 162/1973 și Legii nr. 57/1974, cu completările și adaptările ulterioare.

Capitolul III

Organele de conducere ale companiei

19. Organele de conducere ale C.M.F. sunt:

 • Adunarea generală a acționarilor C.M.F.;
 • Consiliul de administrație ales de adunarea generală;
 • Comitetul directorial numit de consiliul de administrație.

A. Adunarea generală a acționarilor C.M.F.

20. Adunarea generală a acționarilor, în actuala etapă, este compusă din membrii fondatori, reprezentați prin directorii diviziilor de producție, directorul general al companiei, directorii departamentelor din divizia de management și delegatul ministerului coordonator ca reprezentant al statului. Adunarea generală reprezintă organul suprem de conducere al companiei și are ca atribuții:

a) aprobă și modifică statutul companiei;

b) aprobă structura companiei, asocierea, fuzionarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

c) stabilește numărul membrilor consiliului de administrație și alege nominal pe membrii acestuia, desemnează președintele consiliului de administrație.

În prima etapa, când statul este unicul proprietar al acțiunilor, președintele consiliului de administrație este numit de ministerul de profil din colectivul de conducere al acestuia;

d) alege comisia de cenzori;

e) examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit;

f) aprobă repartizarea profitului, crearea fondului de rezervă și mărimea dividendelor;

g) aprobă mărirea sau reducerea capitalului social;

h) aprobă modificarea numărului de acțiuni sau a valorii acestora;

i) aprobă investirea de capital în alte societăți, utilizarea fondurilor de rezervă și a fondului de dezvoltare viitoare;

j) aprobă contractarea de împrumuturi;

k) dă acordul asupra contractelor muncă.

21. Adunarea generală a acționarilor se convoacă în sesiuni ordinare o dată pe an și extraordinare la cererea deținătorilor a 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori sau a președintelui consiliului de administrație.

Convocarea adunării generale a acționarilor se face prin încunoștințare publică, cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată.

Adunarea generală este statutar constituită în prezența deținătorilor sau a reprezentanților acestora, reprezentând minimum 51% din capitalul social.

Hotărârile se adoptă cu jumătate plus 1 din numărul de voturi prezente.

22. Deciziile adunării generale a acționarilor, în limitele statutului și ale legilor în vigoare, sunt obligatorii pentru toți acționarii.

B. Consiliul de administrație al C.M.F.

23. Consiliul de administrație este organul de conducere între sesiunile adunării generale și este format din reprezentanții acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

a) aprobă tactica și strategia de marketing;

b) aprobă politica de dezvoltare produse și tehnologii;

c) aprobă domeniile orientative ale producției;

d) aprobă politica de vânzări;

e) aprobă operații de credit;

f) examinează și înaintează adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit;

g) aprobă programele sociale și reprezintă compania în relațiile de muncă stipulate în contractul colectiv de muncă;

h) numește și revocă directorul general al companiei;

i) angajează și concediază personalul de conducere al diviziilor și departamentelor.

24. Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui sau a 1/3 din membrii săi.

Consiliul de administrație este legal constituit în prezența reprezentanților a minimum 51% din capitalul subscris.

Hotărârile se adoptă cu jumătate plus 1 din numărul voturilor prezente.

25. Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză și decizională consilieri și consultanți din diferite alte sectoare ale vieții economice și sociale. Activitatea acestora va fi compensată material, conform înțelegerilor reciproce, pe bază de contract.

C. Comitetul directorial

26. Comitetul directorial este organul de derulare a activității curente a companiei. Este compus din directorul general și directorii de departamente ale diviziei de management C.M.F.

Comitetul directorial se întrunește în ședințe săptămânale și este condus de directorul general al companiei.

Atribuțiile comitetului directorial sunt:

a) asigură îndeplinirea atribuțiilor prevăzute pentru divizia de management în prezentul statut;

b) stabilește programul de activitate al departamentelor diviziei de management;

c) analizează activitatea diviziilor de producție și împreună cu conducerea acestora stabilește măsurile care se impun;

d) numește personalul din cadrul departamentelor diviziei de management.

27. Directorul general asigură conducerea curentă a companiei și urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație și a deciziilor adoptate de comitetul directorial.

Capitolul IV

Comisia de cenzori

28. Pentru exercitarea controlului asupra activității economico-financiare a companiei se constituie o comisie de cenzori din 5 membri numiți din cadrul salariaților C.M.F., de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de un an. Salarizarea acestora se va face cu aprobarea consiliului de administrație la un nivel maxim egal cu cel al directorilor de departamente din divizia de management.

29. Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

a) împreună cu comitetul directorial stabilește forma bilanțurilor și a situației acționarilor;

b) examinează cel puțin trimestrial evidența contabilă și documentele financiare ale companiei;

c) efectuează controale inopinate asupra operațiunilor și situației bancare a companiei și a diviziilor de producție;

d) verifică bilanțurile contabile și prezintă raportul său adunării generale a acționarilor;

e) participă la toate adunările generale ale acționarilor;

f) convoacă, conform normelor, adunarea generală a acționarilor în sesiune extraordinară.

Capitolul V

Bugetul de venituri și cheltuieli. Bilanțul contabil și contul de profit

30. Bugetul anual de venituri și cheltuieli al C.M.F. exprimă în formă sintetică veniturile și cheltuielile privind activitatea companiei.

Bugetul are un caracter previzional, întocmindu-se în trim. IV al anului financiar curent pentru anul următor, și se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

31. Bilanțul contabil reprezintă documentul de consemnare a rezultatelor financiare ale activității C.M.F. pe baza căruia se determină mărimea profitului rezultat în anul de execuție.

Bilanțul contabil este verificat de comisia de cenzori și se aprobă de adunarea generală a acționarilor. Proiectul bilanțului contabil se aduce la cunoștința acționarilor cu cel puțin 10 zile înaintea datei de convocare a adunării generale.

32. Prin contul de profit se stabilește destinația profitului, inclusiv cota ce se atribuie ca dividende acționarilor;

În cazul în care se consemnează pierderi se stabilește modul lor de acoperire.

33. Evaluarea veniturilor, cheltuielilor și a profitului se face în lei, pentru operațiunile efectuate în valută, utilizând-se cursul în vigoare.

Operațiunile în valută se evidențiază separat în contabilitatea companiei, în care scop aceasta dispune de un cont valutar în bancă.

Capitolul VI

Titlurile de valori

34. Titlurile de valori emise conform art. 6 din statut au înscrise:

 • denumirea societății;
 • data actului constitutiv al C.M.F. și aceea a publicării sale;
 • mărimea capitalului social, numărul și suma totală a acțiunilor emise;
 • valoarea nominală a acțiunii și numărul ei de ordine;
 • semnătura președintelui Consiliului de administrație al C.M.F.

35. Proprietatea acțiunilor se transferă prin simpla transmitere a titlului respectiv.

36. Acțiunea conferă posesorilor ei drepturi egale, asigurând-se pentru fiecare acționar dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor.

37. Dividendul fiecărei acțiuni se plătește din profitul real al C.M.F. și reprezintă pentru acționar un drept social, iar de la data aprobării bilanțului de către adunarea generală a acționarilor se transformă într-un drept de creanță exigibil față de companie.

38. Situația acțiunilor pe principalii acționari va fi publicată anual împreună cu bilanțul contabil al companiei.

Capitolul VII

Dispoziții finale și tranzitorii

39. Directorul general al C.M.F. răspunde în fața consiliului de administrație pentru acțiunile de management și de angajare a companiei.

Directorii departamentelor din divizia de management C.M.F. și directorii diviziilor de producție răspund în fața directorului general al C.M.F. pentru activitățile de management și de execuție în limita atribuțiilor stabilite.

40. Prezentul statut C.M.F. reprezintă cadrul constitutiv pentru desfășurarea și realizarea obiectului companiei și se întregește cu prevederile legislației comerciale și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

41. Pentru aplicarea completă a prevederilor prezentului statut, consiliul de administrație va aproba, la propunerea diviziei de management, regulile interne de funcționare a C.M.F.


Anexă

Membrii fondatori și capitalul social subscris la Compania Mecanică Fină

Nr.crt Denumirea membrului fondator Capitatul social subscris[2]
- milioane lei -
1. Întreprinderea de mecanică fină București 1.275
2. Întreprinderea „Balanța” Sibiu 858
3. Întreprinderea de scule și elemente hidraulice Focșani 906
4. Întreprinderea de aparate de măsură și control Vaslui 293
5. Întreprinderea de aparate și utilaje pentru cercetare București 289
6. Întreprinderea de scule Râșnov 809
7. Întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic București 713
8. Întreprinderea de unelte și scule Brașov 393
9. Întreprinderea de scule și accesorii Pașcani 379
10. Întreprinderea de echipament hidraulic Râmnicu Vâlcea 424
11. Întreprinderea de accesorii mașini-unelte Blaj 202
12. Întreprinderea mecanică Bistrița 751
13. Întreprinderea de orologerie industrială Arad 304
14. Întreprinderea de scule, subansambluri, accesorii Rădăuți 445
15. Fabrica de aparate de măsură și control Drobeta-Turnu Severin 112
16. Întreprinderea „Electrometal” Cluj-Napoca 231
17. Întreprinderea „Precizia” București 190
18. Întreprinderea de prelucrări mecanice Roșiori de Vede 115
19. Întreprinderea „Someșul” Gherla 88
20. Institutul de cercetare și proiectare pentru mecanică fină București 212
21. Centrul de calcul București al Centralei industriale de mecanică fină 31
22. Direcția de comerț exterior „Mefin” București 12
Total capital social C.M.F 9.032


Hotărâre privind reorganizarea Academiei militare și înființarea Academiei tehnice militare

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se reorganizează Academia militară și se înființează Academia tehnică militară.

Art. 2. - Academia militară, cu sediul în municipiul București, subordonată Ministerului Apărării Naționale, este instituție de învățământ superior, care pregătește ofițeri-studenți pentru a deveni comandanți și ofițeri în statele majore de la eșaloanele tactice și operative și în sistemul de asigurare logistică necesari armatei, precum și unor beneficiari interni și externi.

Academia îndeplinește, totodată, sarcini de cercetare științifică în domeniile doctrinei și științei militare, conducerii și automatizării conducerii trupelor.

Art. 3. - Pregătirea în Academia militară se realizează numai prin învățământ de zi, cu durata de 3 ani.

Art. 4. - Academia militară organizează cursuri postacademice de perfecționare și specializare, prin învățământ de zi, cu durata de 4-10 luni, potrivit nomenclatorului aprobat de ministrul apărării naționale.

Art. 5. - Admiterea în Academia militară se face pe bază de concurs, la care se pot prezenta numai ofițeri.

Condițiile de înscriere, probele de concurs, organizarea și desfășurarea acestuia se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naționale.

Art. 6. - Academia tehnică militară este instituție de învățământ superior politehnic militar, cu sediul în municipiul București, subordonată Ministerului Apărării Naționale, care formează ofițeri-ingineri și subingineri necesari armatei, precum și unor beneficiari interni și externi.

Totodată, academia efectuează cercetare științifică fundamentală și aplicativă în domeniile specifice, potrivit solicitărilor armatei și altor sectoare ale economiei naționale.

Art. 7. - Pregătirea în Academia tehnică militară se realizează numai prin învățământ de zi cu durata de 5-6 ani pentru ingineri și 3-4 ani pentru subingineri.

Art. 8. - La absolvirea anului III de studii, studenților Academiei tehnice militare li se acordă gradul de sublocotenent activ.

Art. 9. - Academia tehnică militară organizează învățământul postacademic (postuniversitar) de perfecționare, specializare și conducere pentru inginerii militari, precum și pentru ingineri civili, la cererea unor beneficiari interni sau externi, prin cursuri de zi la specializările și cu durata stabilită prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 10. - Admiterea la Academia tehnică militară se face pe bază de concurs, la care se pot prezenta absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat din rândul militarilor în termen, tinerilor civili, ofițerilor, subofițerilor și maiștrilor militari, care îndeplinesc criteriile prevăzute în legea învățământului și în ordinele ministrului apărării naționale.

Art. 11. - Candidații admiși în Academia tehnică militară vor încheia angajamente scrise cu Ministerul Apărării Naționale, prin care se obligă ca, după absolvire, să îndeplinească serviciul în armată cel puțin 8 ani.

În cazul în care au fost îndepărtați din serviciu pentru motive ce le sunt imputabile, absolvenții în cauză sunt obligați să restituie cheltuielile de întreținere, ținându-se seama de timpul servit.

Aceeași obligație de restituire a cheltuielilor de întreținere se menține și în cazul celor îndepărtați din academie pentru lipsă de interes la învățătură și abateri disciplinare grave, începând cu anul II de studii.

Prin cheltuieli de întreținere se înțeleg cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea și transportul pe timpul vacanțelor, permisiilor, precum și alte drepturi primite de studenți.

Art. 12. - Structurile Academiei militare și Academiei tehnice militare se stabilesc de către Ministerul Apărării Naționale.

Normele didactice sunt cele stabilite de Ministerul Învățământului, adaptate la specificul militar, aprobate de ministerul apărării naționale.

Planurile de școlarizare, profilurile, specializările și direcțiile de aprofundare se stabilesc de Ministerul Apărării Naționale.

Planurile de învățământ se aprobă de către ministrul apărării naționale, iar programele de învățământ, de către comandanții academiilor, la propunerea senatelor.

Art. 13. - Studiile în academiile militare se încheie prin examen de diplomă.

Absolvenților li se acordă diplomă de licență în științe militare, respectiv de inginer sau subinginer, în specialitatea în care s-au pregătit.

Absolvenții academiilor militare vor fi repartizați în funcție de rezultatele obținute la învățătură și în raport cu nevoile armatei.

Art. 14. - Academia militară și Academia tehnică militară organizează, potrivit legii, perfecționarea pregătirii specialiștilor militari și civili, cetățeni români și din alte țări, prin doctorat în ramurile știință militară și tehnică militară, potrivit reglementărilor existente pe plan național.

Art. 15. - Diplomele care atestă absolvirea Academiei militare și Academiei tehnice militare, precum și titlurile științifice obținute, dau dreptul titularilor să fie încadrați și în funcții civile pentru care normele legale în vigoare prevăd studii de același nivel, în specialitățile ce se vor stabili printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Învățământului și Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 16. - Ofițerii-studenți și studenții care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmează cursurile academiilor vor continua învățământul în condițiile prevăzute de normele legale în vigoare la data admiterii.

Art. 17. - Numirea în funcție, promovarea și desfășurarea activității cadrelor didactice militare în academiile militare se fac pe baza normelor elaborate de Ministerul Apărării Naționale și în concordanță cu prevederile legii învățământului.

Numirea, transferarea și eliberarea din funcție a personalului didactic civil se fac de Ministerul Apărării Naționale, cu acordul Ministerului Învățământului, conform prevederilor Statutului personalului didactic.

Art. 18. - Personalul de conducere din cele două academii - prorectori, decani, prodecani și șefi de catedră - este ales pentru cel mult 2 legislaturi, prin vot secret, din rândul cadrelor militare care au deținut funcția de profesor, conferențiar sau cercetător științific și au o vechime de cel puțin 3 ani sau au titlul de doctor.

Numirea în funcție a celor aleși se face de către conducerea Ministerului Apărării Naționale, la propunerea comandanților academiilor.

Art. 19. - Cheltuielile pentru școlarizarea și întreținerea studenților aparținând altor ministere și unități economice se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naționale, urmând să fie recuperate de la ministerele și unitățile respective, pe baza deconturilor trimestriale. Cu sumele recuperate, Ministerul Apărării Naționale va reconstitui creditele la articolele de la care s-au efectuat.

Art. 20. - Statutul ofițerilor-studenți și al studenților, precum și regulamentele de funcționare ale academiilor, se vor elabora de senatele acestora, în baza prevederilor prezentei hotărâri și a reglementărilor corespunzătoare pe plan național și se vor aproba de ministrul apărării naționale.

Art. 21. - Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 mai 1990 | Nr. 550.


Hotărâre privind înființarea în cadrul Academiei navale „Mircea cel Bătrân”, din municipiul Constanța, a Facultății de marină civilă

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, în cadrul Academiei navale „Mircea cel Bătrân”, din municipiul Constanța, se înființează Facultatea de marină civilă, care pregătește ofițeri maritimi și fluviali, la cererea unor beneficiari interni și externi.

Art. 2. - Facultatea de marină civilă organizează și desfășoară învățământul în următoarele specialități:

 • conducerea și exploatarea navei de transport maritim;
 • conducerea și exploatarea navei de pescuit oceanic;
 • radioelectronică navală;
 • electromecanică navală;
 • electrotehnică navală;
 • conducerea și exploatarea navei de transport fluvial;
 • electromecanică transport fluvial;
 • exploatări portuare.

Art. 3. - Durata studiilor în cadrul Facultății de marină civilă este de 5 ani pentru formarea ofițerilor maritimi și de 3 ani pentru formarea ofițerilor fluviali.

Art. 4. - Absolvenților Facultății de marină civilă cu durata de 5 ani, reușiți la examenul de diplomă, li se acordă diploma de inginer și brevetul de ofițer 3 maritim, în conformitate cu specialitatea urmată, iar celor cu durata de 3 ani, diploma echivalentă stabilită de Ministerul Învățământului și brevetul de ofițer 3 fluvial.

Art. 5. - Absolvenților anului III de studii li se acordă gradul de aspirant (sublocotenent) în rezervă.

Art. 6. - Studenții de la Facultatea de marină civilă, în primul an de studii, vor desfășura activitățile în conformitate cu regulamentele militare în vigoare, perioadă în care își vor îndeplini obligațiile de instruire militară și vor purta uniforma militară.

Începând cu anul II, studenții Facultății de marină civilă își desfășoară activitatea în conformitate cu normele stabilite pentru învățământul superior și vor purta uniforma civilă stabilită de senatul Academiei navale „Mircea cel Bătrân”.

Art. 7. - Pentru absolvenții Facultății de marină civilă se pot organiza doctorate, cursuri postacademice în domeniile optimizării conducerii și exploatării navelor și a flotelor civile, precum și alte cursuri la cererea celor interesați.

Art. 8. - Cheltuielile de școlarizare și întreținere a studenților din Facultatea de marină civilă a academiei navale „Mircea cel Bătrân” se vor efectua din planul de cheltuieli al Ministerului Apărării Naționale și vor fi recuperate de la beneficiari, pe baza deconturilor trimestriale.

Cu sumele recuperate, Ministerul Apărării Naționale va reconstitui creditele bugetare din planul său de cheltuieli la articolele de la care acestea s-au efectuat.

Art. 9. - Admiterea în Facultatea de marină civilă din cadrul Academiei navale „Mircea cel Bătrân” se va face în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Învățământului.

Art. 10. - Planurile și programele de învățământ pentru Facultatea de marină civilă se elaborează de către senatul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din municipiul Constanța, cu acordul Ministerului Învățământului și al beneficiarilor și vor fi aprobate de ministerul apărării naționale.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul universitar 1990/1991.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 mai 1990 | Nr. 551.


Hotărâre privind numirea unui vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Gheorghe Carabasan se numește în funcția de vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 mai 1990 | Nr. 552.


Hotărâre privind numirea unui vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Vladimir Soare se numește în funcția de vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 mai 1990 | Nr. 553.Referințe

 1. În continuare în text C.M.F.
 2. Evaluarea capitalului social și a întregului patrimoniu al C.M.F. se va efectua pe baza metodologiei aprobate de guvern.