Monitorul Oficial 75/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0075 - Luni, 21 mai year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind unele dispoziții referitoare la cetățenia română

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Foștii cetățeni români care, înainte de data de 22 decembrie 1989, au pierdut cetățenia română din diferite motive, o pot redobândi la cerere, în baza unei declarații autentificate, în străinătate, la reprezentanțele diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar în țară la Notariatul de stat al municipiului București, chiar dacă au o altă cetățenie și nu își stabilesc domiciliul în România.

Dobândirea cetățeniei potrivit alin. 1 este scutită de plata taxelor consulare.

Art. 2. - Se abrogă prevederile art. 3 alin. 2 și ale art. 19 alin. 2 lit. e) din Legea cetățeniei române nr. 24/1971.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 11 mai 1990 | Nr. 137.


Decrete-lege

Decret-lege privind înființarea fundațiilor pentru tineret

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege se înființează în județe și în municipiul București fundații pentru tineret, persoane juridice de utilitate publică, cu sediul în reședințele de județ.

Art. 2. - Patrimoniul fundațiilor se constituie din bunurile, inclusiv fondurile bănești, ce au aparținut fostelor organizații ale tineretului comunist din județe și a municipiului București, precum și din donații, legate și alte surse provenite în condițiile legii.

Art. 3. - Scopul fundațiilor pentru tineret este administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor și al organizațiilor de tineret, cu excepția organizațiilor ce aparțin partidelor și formațiunilor politice.

Fundațiile pentru tineret nu pot avea scopuri contrare ordinii de drept, principiilor democrației și asigurării drepturilor fundamentale ale omului.

Art. 4. - Conducerea fundațiilor pentru tineret prevăzute la art. 1 se asigură de consilii formate din reprezentanți ai tuturor organizațiilor de tineret legal constituite la nivel de județe și al municipiului București, cu excepția celor care aparțin partidelor și formațiunilor politice.

Art. 5. - Normele cu privire la organizarea, funcționarea, precum și la reprezentarea fundațiilor în raporturile cu organele de stat și terțe persoane, se stabilesc de către consiliul fundației, prin regulament.

Art. 6. - Bunurile, inclusiv fondurile bănești, ale fostelor organizații ale tineretului comunist din întreprinderi și instituții trec în proprietatea organizațiilor de tineret nou înființate în cadrul acestora.

Bunurile, inclusiv fondurile bănești, aflate în patrimoniul fostei organizații a tineretului comunist, administrate în trecut pe plan central, trec în conservare la stat; regimul juridic al acestora urmează a fi stabilit ulterior, cu consultarea organizațiilor de tineret legal constituite la nivel național și a reprezentanților consiliilor fundațiilor pentru tineret din județe și municipiul București.

Art. 7. - Predarea bunurilor fostei organizații a tineretului comunist către fundațiile pentru tineret înființate potrivit art. 1 se face de către cei care le au în conservare sau administrare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, iar preluarea se asigură de comisii desemnate de consiliile fundațiilor din fiecare județ și municipiul București.

Art. 8. - Orice dispoziție contrară prezentului decret-lege se abrogă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 11 mai 1990 | Nr. 150.Decrete

Decret privind acreditarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Nicolae Muntean se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Populară Mongolă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 15 martie 1990 | Nr. 156.