Monitorul Oficial 78/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0078 - Marți, 29 mai year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind stabilirea prețurilor de vânzare ale locuințelor construite din fondurile statului, recepționate după 1 ianuarie 1990

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Decretul-lege nr. 61/1990, prețurile de vânzare ale locuințelor, boxelor și garajelor realizate din fondurile statului și recepționate după 1 ianuarie l990 se stabilesc pe baza prețurilor de deviz ale acestora, la care se adaugă comisionul de 1,5% cuvenit unității specializate în vânzarea locuințelor.

În prețurile de vânzare determinate potrivit celor de mai sus se includ corecțiile de nivel și de zonă prevăzute în tabelele nr. 2 și 3 și, respectiv, la pct. 18 în anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.

Primăriile județene și a municipiului București vor lua măsuri ca repartizarea pe zone a locuințelor care se vând populației să asigure compensarea globală, la nivelul județului sau al municipiului București, a diferențelor rezultate din aplicarea corecțiilor de preț privind zonarea localităților.

Art. 2. - Prețurile de deviz ale clădirilor de locuit se determină potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 449/1990.

Prețurile locuințelor, boxelor, garajelor și ale spațiilor cu altă destinație din clădirile de locuit și ale lucrărilor tehnico-edilitare aferente, a căror execuție a început în anii anteriori și continuă după 1 ianuarie 1990, precum și ale celor care au documentația întocmită sau în curs de elaborare la data prezentei hotărâri, se vor determina ținând seama de corecțiile prevăzute în anexă, care se vor aplica la valoarea lucrărilor executate după 1 ianuarie 1990. În cazul în care, în perioada execuției lucrărilor, se aprobă noi prețuri sau noi rețele de salarizare, acestea se vor introduce în documentația lucrărilor rămase de executat la data aprobării, conform prevederilor Hotărârii guvernului nr. 449/1990, iar prețurile de vânzare se vor recalcula corespunzător, prevăzându-se clauză în acest sens în contractul de vânzare-cumpărare.

Art. 3. - Pentru locuințele amplasate în zona centrală a municipiului București, proiectate și executate în condiții derogatorii de la reglementările în vigoare privind alcătuirea, finisarea și dotarea, indiferent de data recepției acestora, prețurile de vânzare se determină pe baza prețurilor de deviz, în care se includ corecțiile de nivel și de zonă prevăzute la art. 1 alin. 2 din prezenta hotărâre, la care se adaugă comisionul de 1,5% cuvenit unității specializate în vânzarea locuințelor.

Prețurile de deviz menționate la alineatul precedent sunt cele legal aprobate pentru perioada de execuție a lucrărilor.

Art. 4. - Metodologia pentru determinarea prețurilor locuințelor, boxelor și garajelor, precum și ale spațiilor cu alte destinații în cadrul valorilor calculate pe obiect, se va elabora de Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Ministerul Construcțiilor și se va aviza de Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prețuri în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Unitățile specializate în vânzarea locuințelor vor asigura consultarea acestei metodologii de către cumpărători în vederea perfectării contractelor de vânzare-cumpărare.

Art. 5. - Condițiile de contractare, cumpărare, vânzare, creditare și celelalte prevederi din Decretul-lege nr. 61/1990 se aplică și locuințelor care fac obiectul prezentei hotărâri.

Prin unitate specializată, în sensul prevederilor art. 7 din Decretul-lege nr. 61/1990, se înțelege Casa de Economii și Consemnațiuni.

Art. 6. - Prevederile pct. 8 din anexa nr. 6 la Decretul nr. 216/1981 și orice dispoziții contrare prezentei hotărâri nu se aplică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 mai 1990 | Nr. 608.


Anexă

Corecții ce se aplică la valoarea lucrărilor care se execută după 1 ianuarie 1990, ale căror documentații tehnico-economice sunt întocmite sau în curs de elaborare la data prezentei hotărâri

  1. Valoarea materialelor se va corecta cu diferența între prețurile de deviz și prețurile de livrare în vigoare ale acestora, valori ce se vor definitiva până la recepția lucrărilor, pe baza acordului beneficiarului.
  2. Manopera directă, inclusiv cota pentru maiștri, se va corecta cu un coeficient de 1,40, coeficient care conține și efectul săptămânii de lucru cu durata de 5 zile.
  3. La valoarea utilajelor se va aplica un spor de 10%.
  4. Pentru asigurări sociale se va aplica cota de 14% la valoarea totală a manoperei.
  5. Cota de cheltuieli indirecte pentru lucrările de construcții la clădiri de locuit, inclusiv pentru spațiile cu alte funcțiuni în cadrul clădirii, va fi de 10,7%.
  6. Cota pentru tehnica nouă va fi de 0,3%.
  7. Cota de diverse și neprevăzute va fi de maximum 3,5%, valoare ce se va deconta pe baza documentației justificative elaborate de constructor și însușite de beneficiar. Din această cotă se vor suporta și cheltuielile pe timp friguros, spor pentru execuția lucrărilor pe timp de noapte și alte sporuri legale care se cuvin constructorului.
  8. Cota de organizare de șantier ce se aplică la valoarea lucrărilor de construcții-montaj este de maximum 3,5%.
  9. Pentru exercitarea inspecției de stat asupra calității construcțiilor se prevede un comision de 0,1% aplicat la valoarea de construcții-montaj.


Hotărâre privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Nevăzătorii în vârstă de peste 18 ani cu venituri inferioare pensiei minime de invaliditate de gradul II au dreptul la un ajutor social lunar egal cu pensia minimă de invaliditate de gradul II.

(2) Nevăzătorii invalizi de gradul I au dreptul la o indemnizație lunară pentru însoțitor în sumă de 300 lei.

Art. 2. - (1) La stabilirea pensiei integrale pentru munca depusă și limită de vârstă a nevăzătorilor pe baza unei vechimi în muncă de 15 ani bărbații și 10 ani femeile, pentru timpul cât depășește aceste vechimi se acordă un spor la pensie, calculat la salariul tarifar folosit ca bază de calcul a pensiei, de 1% pentru fiecare an în plus pentru primii 5 ani și de 0,5% pentru următorii ani.

(2) Nevăzătorii pot fi menținuți în activitate, după împlinirea vârstei de pensionare, numai cu aprobarea conducerii unității și pe o perioadă de cel mult 3 ani.

(3) Nevăzătorii care, datorită stării de sănătate, nu mai pot continua activitatea salariată, pot solicita pensionarea pentru munca depusă și limită de vârstă înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege, dacă au realizat vechimea în muncă prevăzută în alin. (1).

Art. 3. - Nevăzătorii accidentați de război în afara serviciului ordonat sau cei pensionați pentru invalidități produse de accidente de muncă ori boli profesionale pot primi, pe lângă pensia de invaliditate, și pensia pentru limită de vârstă, stabilită pe baza vechimii în muncă dobândite ulterior.

Art. 4. - Durata concediului de odihnă stabilită potrivit legii, în raport cu vechimea în muncă se majorează, pentru salariații nevăzători, cu 6 zile lucrătoare.

Art. 5. - (1) Nevăzătorii au dreptul, gratuit, în cursul unui an calendaristic, la 2 călătorii dus-întors cu trenul de persoane clasa a II-a.

(2) În localitățile în care domiciliază, nevăzătorii pot călători gratuit cu orice mijloc de transport în comun.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază și persoana care însoțește pe nevăzător în timpul călătoriei.

Art. 6. - (1) Copiii nevăzători, aflați în întreținerea familiei, beneficiază de alocația de stat pentru copii în cuantumurile prevăzute de lege, majorate cu 50%.

(2) De alocația de stat pentru copii beneficiază și copiii nevăzători ai căror părinți nu se încadrează în categoriile prevăzute de lege pentru acordarea alocației.

Art. 7. - Nevăzătorii și soții acestora sunt exceptați de la obligația de plată a contribuției fixe lunare datorate, potrivit legii, de persoanele fără copii.

Art. 8. - Nevăzătorii au dreptul, în caz de îmbolnăvire, la asistență medicală gratuită în spitale și ambulatorii, la întreținere, medicamente, materiale sanitare și proteze în timpul internării și beneficiază de gratuitate la medicamente, materiale sanitare și proteze pe timpul tratamentului ambulatoriu.

Art. 9. - În spațiul locativ deținut împreună cu familia, nevăzătorul are dreptul la o suprafață locativă suplimentară, sub forma unei camere separate.

Art. 10. - Unitățile producătoare și bazele de aprovizionare au obligația să asigure cu prioritate aprovizionarea cu materii prime și materiale specifice a cooperativelor sau secțiilor acestora în care lucrează nevăzătorii, la cerere, pe bază de comandă și fără repartiții.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 mai 1990 | Nr. 610.