Monitorul Oficial 8/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0008 - Sâmbătă, 13 ianuarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind instituirea Comisiei naționale pentru rezolvarea sesizărilor și doleanțelor cetățenilor

Luând în considerare multiplele dificultăți prin care trece populația de pe urma moștenirii dezastruoase lăsate de dictatură,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se instituie o comisie națională pentru rezolvarea sesizărilor și doleanțelor tuturor cetățenilor țării care au fost victime ale dictaturii.

Această comisie funcționează direct sub conducerea Frontului Salvării Naționale.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 12 ianuarie 1990 | Nr. 19.


Decret-lege pentru modificarea articolului 50 din Decretul nr. 207/1976 privind răspunderea materială a militarilor

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Articolul 50 din Decretul nr. 207 din 5 iulie 1976 privind răspunderea materială a militarilor, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 269/1980, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - Ministrul apărării naționale și ministrul de interne stabilesc prin instrucțiuni, cu avizul Ministerului Finanțelor, regulile de scădere a bunurilor materiale consumate sau uzate în procesul pregătirii de luptă sau altor activități, declasarea și casarea materialelor, scăderea pierderilor din rebuturi, precum și scăzămintele procentuale pentru pierderile determinate de perisabilități, transport, depozitare, conservare, manipulare, transformarea și modul în care se aplică aceste scăzăminte.”

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 12 ianuarie 1990 | Nr. 21.


Decret-lege privind abrogarea unor acte normative

În scopul înlăturării din legislație a unor reglementări emise de vechiul regim dictatorial referitoare la asigurarea de condiții excepționale de transport feroviar pentru fostul dictator și familia sa, precum și în vederea eliminării acelor acte normative care impuneau condiții de muncă forțată ori discriminatorii pentru militarii din forțele noastre armate,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Sunt și rămân abrogate următoarele acte normative:

  1. Decretul nr. 70 din 7 martie 1978 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, pregătirea și executarea transporturilor feroviare de importanță excepțională.
  2. Decretul nr. 35 din 25 ianuarie 1979 privind acordarea burselor pentru elevii cursurilor și școlilor militare ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne.
  3. Decretul nr. 108 din 22 aprilie 1981 privind drepturile personalului care participă la organizarea, pregătirea și executarea zborurilor de importanță excepțională.
  4. Decretul nr. 9 din 12 ianuarie 1983 privind drepturile ce se acordă soldaților și gradaților rezerviști concentrați pentru executarea de lucrări în economia națională.
  5. Decretul nr. 210 din 29 august 1987 privind unele măsuri în legătură cu realizarea lucrărilor de construcții la obiectivul „Casa Republicii”.
  6. Decretul nr. 57 din 23 februarie 1988 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de încărcare-descărcare și expediere a mărfurilor și eliminarea imobilizării mijloacelor de transport.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 12 ianuarie 1990 | Nr. 22.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind trecerea Întreprinderii de comerț exterior „Carpați” în subordinea Ministerului Comerțului Exterior

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri Întreprinderea de comerț exterior „Carpați”, cu sediul în municipiul București, trece în subordinea Ministerului Comerțului Exterior, cu întreg activul și pasivul.

Art. 2. - Obiectul de activitate, structura organizatorică, precum și condițiile de desfășurare a activității întreprinderii, vor fi stabilite de ministrul comerțului exterior.

Art. 3. - Toate operațiunile de comerț exterior ale Întreprinderii de comerț exterior „Carpați” vor fi autorizate de Ministerul Comerțului Exterior, potrivit legii.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru modificarea corespunzătoare, în planul pe anul 1990, a indicatorilor economico-financiari corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1990 | Nr. 35.


Hotărâre privind reorganizarea activității de comerț exterior în cadrul unităților din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Întreprinderile de comerț exterior „Electroexport-import” și „Electronum” își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii.

Art. 2. - Se înființează Direcția de comerț exterior „Arcas” în subordinea Centralei industriale de articole casnice București, care va funcționa ca unitate cu personalitate juridică, având ca obiect activități de comerț exterior specifice întreprinderilor producătoare din cadrul centralei.

Art. 3. - Se înființează Direcția de comerț exterior în subordinea Centralei industriale de echipamente de automatizări București, care va funcționa ca unitate cu personalitate juridică, având ca obiect activități de comerț exterior specifice întreprinderilor producătoare din cadrul centralei.

Art. 4. - Se înființează Direcția de comerț exterior „Mefin” în subordinea Centralei industriale de mecanică fină și mașini textile București, care va funcționa ca unitate cu personalitate juridică, având ca obiect activități de comerț exterior specifice întreprinderilor din subordinea centralei.

Art. 5. - Se înființează Direcția de comerț exterior în subordinea Centralei industriale de electronică și tehnică de calcul București, care va funcționa ca unitate cu personalitate juridică, având ca obiect activități de comerț exterior specifice întreprinderilor producătoare din cadrul centralei.

Art. 6. - Structura organizatorică, numărul de personal și obiectul detaliat de activitate al întreprinderilor și direcțiilor menționate la articolele de mai sus, precum și denumirile, vor fi aprobate de Ministerul Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii, pe baza propunerilor centralelor industriale și cu avizul Ministerului Comerțului Exterior.

Art. 7. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii și centralelor industriale menționate.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 11 ianuarie 1990 | Nr. 36.


Hotărâre privind numirea vicepreședintelui Comisiei Naționale pentru Statistică

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Radocea Alexandru se numește în funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Statistică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 ianuarie 1990 | Nr. 38.


Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului culturii

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Horváth Andor se numește în funcția de adjunct al ministrului culturii.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 ianuarie 1990 | Nr. 39.