Monitorul Oficial 80/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0080 - Joi, 7 iunie year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind înființarea Centrului de cercetări biologice din orașul Jibou, județul Sălaj

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul de cercetări biologice Jibou, județul Sălaj, unitate cu personalitate juridică, prin reorganizarea Stațiunii tinerilor naturaliști din Jibou.

Art. 2. - Centrul desfășoară activități de cercetare dezvoltare în domeniul științelor naturale și biologiei, educație-formare-specializare, microproducție, activități muzeistice și turistice.

Art. 3. - Centrul de cercetări biologice Jibou funcționează în subordinea Direcției generale a cercetării științifice și dezvoltării tehnologice de pe lângă Ministerul Învățământului.

Art. 4. - Unitatea funcționează în regim de autofinanțare și își organizează activitatea cu personal propriu și de la alte unități, precum și cu persoane fizice, pe bază de contracte și tarife convenite.

Art. 5. - Structura organizatorică și numărul de personal se aprobă de către Direcția generală a cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, la propunerea consiliului de administrație al unității, în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 6. - Personalul Stațiunii tinerilor naturaliști din Jibou trece la Centrul de cercetări biologice Jibou, fiind transferat în interesul serviciului, iar baza materială a stațiunii se preia de către centru.

Art. 7. - Se abrogă Ordinul ministrului învățământului nr. 3092/1974 privind înființarea Stațiunii tinerilor naturaliști Jibou, cât și alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 18 mai 1990 | Nr. 565.


Hotărâre privind reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru activitatea de poștă și telecomunicații se reorganizează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, cu sediul în București, având ca obiect de activitate aprovizionarea tehnico-materială cu materii prime, materiale, piese de schimb, echipamente specifice, necesare activității de poștă și telecomunicații și se încadrează în grupa a IV-a de ramuri.

Art. 2. - Centrul de calcul electronic pentru poștă și telecomunicații se reorganizează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, cu sediul în București, având ca obiect de activitate prelucrarea automată a datelor și informațiilor din sistemul de poștă și telecomunicații și se încadrează în grupa a III-a de ramuri.

Art. 3. - Unitățile reorganizate potrivit art. 1 și art. 2 vor funcționa pe principiul autonomiei economice și se organizează potrivit normelor unitare de structură aprobate pentru activitatea de aprovizionare tehnico-materială și, respectiv, informatică.

Art. 4. - Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor va lua măsuri pentru o mai bună organizare a muncii, pentru creșterea eficienței și obținerea unor rezultate economice superioare, în vederea acoperirii prin eforturi proprii a fondurilor suplimentare necesare aplicării prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 18 mai 1990 | Nr. 566.


Hotărâre privind înființarea Institutului de învățământ superior din Arad

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Institutul de învățământ superior din Arad.

Art. 2. - Profilul și structura acestui institut vor fi stabilite de Ministerul Învățământului împreună cu factorii interesați.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 18 mai 1990 | Nr. 567.


Hotărâre privind plata fondului de participare la beneficii și a fondului de premiere anuală pe anul 1989

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Constituirea și utilizarea fondului de participare la beneficii se fac potrivit reglementărilor legale, fără a mai fi necesară elaborarea unui act normativ pentru aprobarea sumelor cuvenite.

(2) Din fondul de participare la beneficii stabilit în condițiile legii, pentru întregul an 1989, se scad sumele plătite, din acest fond, în luna decembrie 1989, potrivit prevederilor Decretului nr. 310/1987 și Decretului nr. 311/1989.

Art. 2. - La constituirea și utilizarea fondului de participare la beneficii și a fondului de premiere anuală se vor avea în vedere reglementările prezentate în anexă.

Art. 3. - Plata fondului de participare la beneficii și a fondului de premiere anuală se va face începând cu data de 1 iulie 1990 pe baza unui grafic elaborat de băncile finanțatoare, împreună cu conducerile unităților beneficiare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 24 mai 1990 | Nr. 594.


Anexă

Reglementări

 1. Decretul nr. 310/1987 privind unele măsuri în legătură cu plata fondului de participare la beneficii, art. 3.
 2. Decretul nr. 105/1989 privind fondul de participare la beneficii și fondul de premiere pentru anul 1988 și cotele de constituire a acestor fonduri pe anul 1989, art. 2.
 3. Pct. 2, 4, 6 din nota la anexa nr. 1 la Decretul nr. 105/1989.
 4. Legea nr. 57/1974, republicată în 1980, art. 51 alin. (1) lit. b)-e) și alin. (3), art. 52, 53, 55 și 58 alin. (3) și (4);
 5. Decretul nr. 325/1983 pentru majorarea retribuției personalului muncitor art. 8 alin. (3) și (4), anexa nr. 3 cap. I pct. 6 lit. a)-d), cap. II pct. 4 și cap. V.
 6. Legea nr. 1/1982 privind retribuirea muncii în unitățile agricole cooperatiste, art. 58-61.
 7. Decretul nr. 27/1989 privind Planul național unic pe anul 1989, vol. IX C, cap. 2 g/8.
 8. Decretul-lege nr. 50/1990 privind unele măsuri pentru anularea unor penalități, art. 9.
 9. Decretul nr. 383/1984 privind perfecționarea sistemului de stimulare, art. 4-12.
 10. Normele metodologice nr. 2188/1985 referitoare la aplicarea Decretului nr. 383/1984.
 11. Pct. 2-6 din nota la anexa nr. 2 la Decretul nr. 105/1989.


Hotărâre privind înființarea Întreprinderii „Grand-Hotel” București, în subordinea Ministerului Turismului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea „Grand-Hotel” București, având personalitate juridică, cu sediul în București, în subordinea Ministerului Turismului, care, în aplicarea hotărârii Guvernului României nr. 115/1990, preia hotelul delegațiilor oficiale din Centrul Civic București, obiectiv de investiții în curs de execuție și care urmează a fi finanțat în continuare de la bugetul statului.

Art. 2. - Întreprinderea „Grand-Hotel” București are ca obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, alimentație publică, vânzări de mărfuri și alte servicii turistice.

Art. 3. - Structura organizatorică a Întreprinderii „Grand-Hotel” se aprobă de Ministerul Turismului, pe baza prevederilor legale. Numărul de personal va fi stabilit pe etape de către Ministerul Turismului, în corelare cu desfășurarea lucrărilor de investiții.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce în planul și bugetul pe anul 1990 modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri, pe baza propunerilor Ministerului Turismului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 24 mai 1990 | Nr. 599.


Hotărâre privind înființarea Studioului de creație cinematografică în subordinea Ministerului Culturii

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Studioul de creație cinematografică în subordinea Ministerului Culturii, unitate care va funcționa în regimul instituțiilor de stat autofinanțate, putând primi în completarea veniturilor proprii alocații de la buget.

Art. 2. - Studioul de creație cinematografică este instituție de stat, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București.

Art. 3. - Studioul de creație cinematografică are ca obiect de activitate realizarea unor filme artistice, de acțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj, de interes cultural deosebit, în cadrul politicii culturale naționale.

Art. 4. - Pentru producția și difuzarea filmelor realizate, Studioul de creație cinematografică încheie contracte, în condițiile legii, cu creatorii care participă la producerea filmelor, cu studiourile de producție cinematografică, precum și cu distribuitorii de filme din țară și străinătate.

Studioul poate realiza filme și în cooperare cu alte studiouri de creație cinematografică din țară și străinătate, cu respectarea normelor legale.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 24 mai 1990 | Nr. 600.


Hotărâre privind înființarea Teatrului „Masca”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Teatrul „Masca”, teatru de gest, pantomimă și expresie corporală.

Art. 2. - Teatrul „Masca” se organizează la nivel de teatru dramatic de categoria I, fiind instituție bugetară, în subordinea Ministerului Culturii.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a indicatorilor economico-financiari pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 24 mai 1990 | Nr. 601.


Hotărâre privind înființarea Teatrului „Emil Botta”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Teatrul „Emil Botta”, teatru dramatic de categoria I, instituție bugetară în subordinea Ministerului Culturii.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a indicatorilor economico-financiari pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 24 mai 1990 | Nr. 603.


Hotărâre privind înființarea și organizarea Întreprinderii „Termorom” Cluj-Napoca

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea „Termorom", cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, din cadrul Centralei industriale de utilaj energetic București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, prin reorganizarea Fabricii de mașini termoenergetice, din structura Combinatului de utilaj greu Cluj-Napoca.

Art. 2. - Întreprinderea „Termorom” Cluj-Napoca are ca obiect de activitate fabricarea de cazane de abur industrial și cazane de apă fierbinte, părți specifice cazane, arzătoare și piese de schimb și se organizează pe baza gestiunii economico-financiare proprii cu personalitate juridică, pe baza normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii economici și financiari și contractele economice aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la Întreprinderea „Termorom” Cluj-Napoca.

Personalul care trece la unitatea nou înființată se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceiași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor din prezenta hotărâre, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic București se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 mai 1990 | Nr. 611.


Hotărâre privind înființarea și organizarea Întreprinderii de comerț exterior „Metanef”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de comerț exterior „Metanef”, cu sediul în municipiul București, în subordinea Departamentului de metalurgie neferoasă, din cadrul Ministrului Industriei Metalurgice. Obiectul de activitate al acestei întreprinderi de comerț exterior este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Întreprinderea de comerț exterior „Metanef” se organizează pe baza gestiunii economico-financiare și valutare proprii, având personalitate juridică.

Structura organizatorică și numărul de personal se vor stabili pe baza normelor legale în vigoare și a volumului de activitate aprobate de către Departamentul de metalurgie neferoasă, cu avizul Ministerului Comerțului Exterior.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri, activul și pasivul, împreună cu indicatorii de plan economici, financiari și valutari, precum și cu contractele încheiate, trec de la întreprinderile de comerț exterior care au sarcini în acest sector de activitate la Întreprinderea de comerț exterior „Metanef”.

Personalul care trece la Întreprinderea de comerț exterior „Metanef” se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Întreprinderea de comerț exterior „Metanef" va avea în dotare două autoturisme și un microbuz pentru transportul persoanelor.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Industriei Metalurgice.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 mai 1990 | Nr. 612.


Anexă

Obiectul de activitate al Întreprinderii de comerț exterior „Metanef”

A. Export

 • cupru, plumb, zinc, aluminiu și alte metale neferoase și aliajele lor;
 • produse cu conținut de metale neferoase;
 • produse prelucrate din metale neferoase;
 • laminate din metale neferoase;
 • aliaje dure și produse din acestea;
 • oxizi de metale neferoase (miniu, litargă, etc.);
 • pulberi din metale neferoase;
 • săruri de metale neferoase și pământuri decolorante;
 • subproduse ale metalurgiei neferoase;
 • licențe, brevete de invenție românești, proiecte, know-how, engineering, din ramura de extracție și prelucrare a metalelor neferoase;
 • alte utilaje și instalații, inclusiv piese de schimb pentru industria metalurgică neferoasă;
 • lucrări de construcții-montaj pentru utilaje și instalații din industria metalurgica neferoasă;
 • acțiuni de cooperare și specializare în producție, operațiuni de leasing, participare la societăți mixte de producție și societăți comerciale din țară și străinătate pentru promovarea exportului și importului din domeniul său de activitate.

B. Import

 • concentrate de cupru, plumb, zinc etc.;
 • bauxită, săruri de fluor și alte produse chimice auxiliare specifice industriei neferoase;
 • oxizi de wolfram, titan, cobalt și ai altor metale;
 • metale primare neferoase, cupru, plumb, zinc, antimoniu, staniu, cobalt și altele;
 • laminate de cupru, bronz, alamă, aluminiu etc.;
 • deșeuri de metale neferoase;
 • pulberi de metale și amestecuri;
 • catalizatori pentru industria de acid sulfuric aferente metalurgiei neferoase;
 • piese de schimb, subansambluri, echipamente și materiale speciale necesare industriei metalurgiei neferoase;
 • licențe, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologii, service, asistență tehnică, școlarizare și alte servicii din domeniul metalurgiei neferoase.

C. Operațiuni pe cont propriu în vederea obținerii de aport valutar


Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de industrializare a cărnii Făgăraș

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 mai 1990 se înființează Întreprinderea de industrializare a cărnii Făgăraș în subordinea Centralei industrializării cărnii de sub îndrumarea și controlul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, prin reorganizarea subunităților Întreprinderii de industrializare a cărnii Brașov, situate în municipiul Făgăraș.

Sediul și obiectul de activitate sunt prevăzute în anexă, împreună cu gradul de organizare și grupa de ramuri.

Art. 2. - Întreprinderea de industrializare a cărnii Făgăraș ce se înființează are personalitate juridică și autonomie economică și se organizează potrivit normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Întreprinderea de industrializare a cărnii Făgăraș se înființează în cadrul indicatorilor de plan aprobați pentru Centrala industrializării cărnii.

Art. 4. - Personalul care trece de la Întreprinderea de industrializare a cărnii Brașov la noua Întreprindere de industrializare a cărnii Făgăraș se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii de plan economico-financiari și contractele aferente încheiate de unitățile din care se desprind, se preiau pe bază de protocol.

Art. 6. - Pentru Întreprinderea de industrializare a cărnii Brașov se modifică gradul de organizare de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 mai 1990 | Nr. 616.


Anexă

Unitatea ce se înființează în subordinea Centralei industrializării cărnii București

Nr. crt. Denumirea unității ce se înființează Localitatea Județul Gradul de organizare Obiectul de activitate Denumirea unității din care organizează
1. Întreprinderea de industrializare a cărnii Făgăraș Făgăraș Brașov 5 Tăierea animalelor tranșarea și industrializarea cărnii și subproduselor de abator, îngrășarea animalelor și contractarea și achiziționarea animalelor Întreprinderea de industrializare a cărnii Brașov


Hotărâre privind înființarea Întreprinderii „Ideal” Mediaș

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea „Ideal” Mediaș, cu sediul în municipiul Mediaș, județul Sibiu, în subordinea Centralei industriale mecanică și de articole casnice de sub îndrumarea Ministerului Industriei Electrotehnice și Electronice.

Art. 2. - Întreprinderea „Ideal” Mediaș are ca obiect de activitate fabricarea de cărucioare și vehicule pentru copii, articole sport și de uz casnic din țeavă de oțel.

Întreprinderea va fi organizată potrivit normelor unitare de structură în vigoare și va funcționa cu autonomie economică, având personalitate juridică.

Art. 3. - În cadrul întreprinderii „Ideal” Mediaș se va aplica rețeaua de salarizare pentru grupa IV de ramuri și rețeaua tarifară pentru construcții de mașini „B” acord și regie.

Art. 4. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele încheiate, aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la Întreprinderea „Ideal” Mediaș.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei industriale mecanică și de articole casnice București se completează corespunzător prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 mai 1990 | Nr. 617.


Hotărâre privind trecerea Întreprinderii de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Bragadiru în subordinea Centralei antrepriză generală de construcții-montaj din subordinea Primăriei municipiului București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 iunie 1990 Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Bragadiru, subordonată Centralei materialelor de construcții București în cadrul Ministerului Construcțiilor, trece în subordinea Centralei-antrepriză generală de construcții-montaj București din cadrul Primăriei municipiului București.

Trecerea se face cu întreg activul și pasivul stabilite prin bilanțul contabil încheiat la data de 31 mai 1990 și indicatorii de plan economico-financiari pe anul 1990, precum și cu contractele semnate, pe baza protocolului ce se va încheia între cele două centrale.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990, precum și în volumul și structura bugetului de stat.

Art. 3. - Anexa nr. 4 la Decretul nr. 92/1984 și anexa nr. 6 la Hotărârea guvernului nr. 85/1990 se modifică în mod corespunzător.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 29 mai 1990 | Nr. 626.


Hotărâre privind măsuri pentru reducerea riscului de avariere a construcțiilor afectate de cutremure

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Deținătorii de construcții atât proprietate de stat, cât și proprietate particulară sunt obligați de a inventaria și analiza starea tuturor construcțiilor din patrimoniu.

Se va da prioritate construcțiilor afectate de seismele din perioada 1940-1990.

Urmare a acestor analize se va trece la expertizarea, proiectarea și executarea lucrărilor de reparații și consolidări necesare, începând cu clădirile de importanță socială stabilite de ministere și primării.

În vederea realizării acestei acțiuni, deținătorii de construcții vor apela la institute de cercetare și proiectare în construcții, institute de învățământ superior în construcții, alte instituții cu specialiști în domeniu sau specialiști particulari atestați, precum și la unități de execuție de stat sau particulare atestate.

Art. 2. - Institutele de cercetare și proiectare în construcții, institutele de învățământ superior în construcții, alte unități cu specialiști în domeniu, precum și unitățile de execuție din subordinea ministerelor și primăriilor, vor organiza colective de specialiști care să poată asigura cu promptitudine analizarea, expertizarea, elaborarea proiectelor și execuția lucrărilor de reparații și consolidări pentru construcțiile afectate de seisme, pe bază de contracte încheiate cu deținătorii acestora.

Art. 3. - Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate, prin Inspecția de Stat în Construcții, va urmări ca deținătorii de construcții să realizeze acțiunile de la art. 1 alin. 1 și va controla executarea lucrărilor de reparații și consolidări ale construcțiilor afectate de seisme.

Proiectele elaborate de specialiști sau asociații particulare vor avea avizul unui institut de stat de specialitate.

Art. 4. - În vederea completării și îmbunătățirii actelor normative privind proiectarea și execuția construcțiilor rezistente la seisme și a reparațiilor și consolidărilor construcțiilor afectate de seisme, se dispun următoarele:

a) Ministerul Construcțiilor, prin institutele de cercetare și proiectare subordonate, va colecta, analiza și interpreta datele instrumentale ale rețelei seismologice din teritoriu comparativ cu datele culese din observațiile de pe teren;

b) Ministerul Construcțiilor, prin Institutul de cercetări în construcții și economia construcțiilor, împreună cu Centrul de Fizică a Pământului vor analiza harta de macrozonare seismică a teritoriului țării și standardul pentru stabilirea intensităților seismice, în vederea preluării ultimelor cunoștințe teoretice și practice din țară și străinătate;

c) Ministerul Construcțiilor în colaborare cu Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate vor elabora, până la data de 30 septembrie 1990, completări la normele pentru protecția seismică a clădirilor și localităților;

d) Ministerul Construcțiilor, Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, împreună cu unitățile de cercetare, proiectare și execuție, vor elabora și organiza un program privind perfecționarea specialiștilor în domeniul reparațiilor și consolidărilor construcțiilor afectate de seisme. De asemenea, vor propune spre aprobare guvernului un program de dotare a unităților de cercetare, proiectare și execuție cu utilaje și aparatură specifice.

Art. 5. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, împreună cu alte organe centrale, va iniția un program național pentru educarea populației privind comportarea în cazul producerii seismelor.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri sunt completări la Legea nr. 8/1977, iar nerespectarea lor se sancționează conform legii.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 mai 1990 | Nr. 644.


Hotărâre privind înființarea unor întreprinderi la Ministerul Industriei Ușoare

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 iulie 1990 unitățile economice prevăzute în anexă[1] se organizează ca întreprinderi cu personalitate juridică, prin preluarea activităților de la întreprinderile de care au aparținut.

Art. 2. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30 iunie 1990 trec împreună cu indicatorii de plan economici și financiari, precum și cu contractele încheiate, de la întreprinderile existente la noile întreprinderi, pe bază de protocol.

Art. 3. - Personalul care trece la întreprinderile nou înființate se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel încadrat în funcții cu salarii mai mici beneficiază pe o perioadă de 3 luni de salariul avut anterior.

Art. 4. - Modificarea indicatorilor de plan economici și financiari rezultați din reorganizare se va face de Ministerul Industriei Ușoare.

Art. 5. - Anexele nr. 4 a) - 4 f) inclusiv la Hotărârea guvernului nr. 152/1990 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 iunie 1990 | Nr. 646.


Hotărâre privind înființarea și organizarea Întreprinderii navale de elice Galați în subordinea Centralei industriale navale Galați, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea navală de elice Galați, cu sediul în municipiul Galați, județul Galați, în subordinea Centralei industriale navale Galați, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, prin reorganizarea Fabricii navale de elice și prelucrări la cald, din structura Întreprinderii mecanice navale Galați.

Art. 2. - Întreprinderea navală de elice Galați are ca obiect de activitate fabricarea și repararea elicelor pentru navale maritime și fluviale, piese turnate din oțel și neferoase, piese forjate și matrițate și se organizează pe baza gestiunii economico-financiare proprii, cu personalitate juridică, pe baza normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 31 mai 1990, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele economice aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la Întreprinderea navală de elice Galați.

Personalul care trece la unitatea nou înființată se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor din prezenta hotărâre beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei industriale navale Galați se completează corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 iunie 1990 | Nr. 649.Referințe

 1. Anexa se comunică unităților interesate.