Monitorul Oficial 82/1991

De la wiki.civvic.ro
Salt la: navigare, căutare

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0082 – Partea I - Miercuri, 17 aprilie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat și avantajele ce se acordă producătorilor agricoli la animale, păsări vii și produse animale, preluate la fondul de stat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat, precum și avantajele ce se pot acorda producătorilor agricoli pentru produsele animale, păsări și animale vii livrate la fondul de stat, se stabilesc potrivit anexei.

Condiția de livrare a produselor agricole este loco producător, încărcate în mijlocul de transport.

Art. 2. - Prețurile pentru animale, păsări vii și produse animale vii livrate la fondul de stat, care nu sunt prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin negociere între agenții economici.

Art. 3. - Se autoriză Ministerul Finanțelor să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și bugetul de stat pe anul 1991, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii și Alimentației și ministerelor beneficiare, prezentate în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 aprilie 1991.

Dispozițiile contrare prezentei hotărâri nu se aplică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 3 aprilie 1991 | Nr. 243.


Anexă

Prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat și condițiile de acordare a prețurilor și avantajelor contractuale la animale, păsări vii și produse animale
I. Prețurile de contractare și de achiziție
Nr. crt. Denumirea produsului U.M. Prețul de contractare și de achiziție
- lei/U.M. -
1. Tineret bovin:
- în greutate de 300-400 kg viu/cap kg/viu 48,00
- în greutate de peste 400 kg viu/cap kg/viu 53,00
2. Bovine adulte (taurine și bubaline):
- calitatea I kg/viu 42,00
- calitatea a II-a kg/viu 38,00
3. Porcine:
- 80-90 kg kg/viu 45,00
- 91-105 kg kg/viu 50,00
- peste 105 kg kg/viu 52,00
4. Tineret ovin și caprin peste 20 kg/cap și batali kg/viu 45,00
5. Ovine și caprine adulte:
- calitatea I kg/viu 40,00
- calitatea a II-a kg/viu 38,00
6. Păsări vii:
- pui de găină peste 1 kg/cap kg/viu 50,00
- găini și cocoși kg/viu 45,00
- curci și curcani (tineret și adulte) kg/viu 55,00
- rațe (tineret și adulte) kg/viu 53,00
- gâște (tineret și adulte) kg/viu 55,00
7. Lapte și smântână:
- lapte de vacă cu 3,5% grăsime hl 1.100,00
- lapte de oaie cu 7% grăsime hl 2.200,00
- lapte de bivoliță cu 7% grăsime hl 1.800,00
- lapte de capră cu 4% grăsime hl 1.300,00
- smântână din lapte de vacă și bivoliță cu 35% grăsime kg 90,00
8. Ouă de găină:
- mari (peste 50 g/buc.) buc. 2,90
- mici (sub 50 g/buc.) buc. 2,70


Pentru brânzeturile preluate la fondul de stat de la producători, prețurile se vor negocia de Ministerului Agriculturii și Alimentației cu Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor.

II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

1. Producătorii agricoli - crescători individuali -, care contractează și livrează animale și produse animaliere, sunt scutiți de impozit pentru toate animalele de la care s-au obținut produși și produse. Ministerului Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Finanțelor vor elabora, în 15 zile de la data prezentei hotărâri, instrucțiuni privind modul de acordare a scutirii de impozit.

2. Organele sanitar-veterinare sunt obligate să asigure vaccinarea gratuită a animalelor ce urmează a fi livrate pe bază de contracte, iar primăriile să elibereze certificatele de proprietate și sănătate a animalelor.

3. Pentru laptele de vacă, bivoliță, oaie și capră, livrat cu un conținut de grăsime mai mare sau mai mic decât cel prevăzut la pct. 7 din prezenta anexă, prețurile de contractare și de achiziție vor fi majorate sau reduse corespunzător conținutului de grăsime.

4. Prețurile de contractare și de achiziție la animale în viu și lapte se înțeleg în condiția de livrare loco producător, respectiv tabără de vară, drum accesibil, încărcat în mijlocul de transport.

Pentru producătorii agricoli individuali, condiția de livrare este loco centrul de recepționare, stabilit de comun acord de către beneficiari și producători.

5. Crescătorii de animale pot primi, contra cost, la prețul cu amănuntul, câte 0,300 kg tărâțe pentru fiecare litru de lapte de vacă sau bivoliță, recalculat la 3,5 % grăsime, livrat pe bază de contract, și câte 0,300 kg tărâțe pentru fiecare litru de lapte de oaie sau capră livrat pe bază de contract, recalculat la 7 % grăsime și, respectiv, 4% grăsime.

6. Prețurile la păsări și ouă se înțeleg în condiția de livrare loco producător, încărcate în mijlocul de transport, exclusiv ambalajul de transport, care se asigură de beneficiar.


Hotărâre privind unele măsuri referitoare la obiectivul de investiții „Casa Republicii”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea asigurării condițiilor de desfășurare a activității Adunării Deputaților, se aprobă continuarea lucrărilor de proiectare și execuție la obiectivul de investiții „Casa Republicii”, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Adunarea Deputaților este ordonator principal de credite pentru alocațiile bugetare anuale acordate în vederea finalizării lucrărilor prevăzute la alin. 1 și beneficiarul spațiilor respective pe care le administrează în exclusivitate.

Regia autonomă de construcții și proiectare „Carpați” este antreprenorul general al obiectivului pentru activitatea de construcții-montaj, procurarea de utilaje, echipamente și montarea acestora.

Art. 2. - În scopul executării lucrărilor prevăzute în anexă și conservării celorlalte spații din obiectivul de investiții „Casa Republicii”, Adunarea Deputaților preia de la Primăria Capitalei activul și pasivul aferente acestora, stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 31 martie 1991, iar lucrările se continuă de la stadiile fizice existente la data prezentei hotărâri.

Art. 3. - Continuarea lucrărilor se va face în paralel cu avizarea și aprobarea studiului tehnico-economic, iar finanțarea, executarea și decontarea lucrărilor de investiții prevăzute în anexă se vor efectua pe baza devizelor pe categorii de lucrări sau părți de categorii de lucrări, a listelor de utilaje, dotări și devizelor financiare aprobate de ordonatorul de fonduri al Adunării Deputaților.

Art. 4. - Acoperirea financiară a cheltuielilor de investiții privind executarea lucrărilor din anexa la prezenta hotărâre se va face din bugetul Adunării Deputaților, care se suplimentează pentru semestrul I/1991 cu suma de 600 milioane lei, pe seama fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului României. În cadrul alocațiilor bugetare se includ și cheltuielile necesare pentru conservarea spațiilor neocupate și a bunurilor aflate în „Casa Republicii”.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările ce rezultă din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 aprilie 1991 | Nr. 246.


Anexă

Spații și lucrări ce se vor finaliza pentru funcționarea Adunării Deputaților în „Casa Republicii”
 • Rețele edilitare, puncte de alimentare și instalații pe soluție definitivă (apă, canal, electrice, termice - ventilații, telefoane)
 • Platformele din fața corpurilor A2, A3
 • Galerii de acces nivel -9,00
 • Corpurile A3, G și F
 • Accese pe verticală (scări și lifturi)
 • Completarea teraselor, luminatoarelor, fațadelor și ferestrelor
 • Corpurile A2, B2, B4 și D3
 • Subsolurile până la nota +/- 0,00
 • Corpurile A1, C4,5,6, B1, B3 între cotele +31,50 ÷ 54,00
 • Parcajul subteran
 • Dotarea spațiilor utilizate de Adunarea Deputaților.


Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului de Control al Guvernului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Departamentul de Control al Guvernului.

Departamentul de Control al Guvernului este subordonat direct primului-ministru, care îi aprobă programul de activitate și căruia îi raportează activitatea.

Art. 2. - În cadrul Departamentului de Control al Guvernului funcționează:

a) Compartimentul de control economico-financiar, tehnic și investițional;
b) Compartimentul pentru protecția consumatorului și protecția socială;
c) Compartimentul juridic;
d) Compartimentul de coordonare a activității de control și de rezolvare a sesizărilor adresate primului-ministru și Guvernului;
e) Compartimentul de studii interdepartamentale elaborate pe baza concluziilor desprinse din controalele efectuate.

Art. 3. - Departamentul de Control al Guvernului are următoarele atribuții principale:

a) controlează legalitatea alocărilor bugetare și utilizarea acestora conform aprobărilor și principiilor de eficacitate;
b) întocmește coraportul asupra execuției bugetului de stat;
c) controlează execuția balanței de încasări și plăți externe, precum și a planului de încasări și plăți în numerar;
d) controlează modul de utilizare a creditelor guvernamentale sau garantate de către Guvern;
e) verifică mărimea și cauzele datoriei publice și propune măsuri de diminuare a acesteia;
f) controlează integritatea patrimoniului statului din țară și străinătate, inclusiv a societăților din străinătate cu capital de stat;
g) verifică modul de utilizare a resurselor umane, materiale și financiare de către organele centrale și locale ale administrației de stat;
h) pune la dispoziția Guvernului studii cu privire la modul de aplicare a legilor și hotărârilor Guvernului, la introducerea mecanismelor economiei de piață și la implementarea reformei;
i) controlează activitatea desfășurată de împuterniciții statului la regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat;
j) controlează, din însărcinarea Guvernului, modul de acordare a contractelor și comenzilor de stat, inclusiv adjudecarea unor licitații de import cu fonduri de stat;
k) verifică, preventiv și ulterior, utilizarea subvențiilor acordate de Guvern;
l) controlează, la solicitare, utilizarea unor fonduri publice neguvernamentale (Fondul „Libertatea”, ajutoare neguvernamentale etc.);
m) controlează, preventiv și ulterior, realizarea obiectivelor de investiții din fondurile statului;
n) controlează programele de modernizare și retehnologizare a capacităților de producție ce se realizează prin subvenții de stat;
o) realizează controlul asupra modului în care se asigură protecția consumatorului, coordonând acțiunile de combatere a speculei;
p) controlează, din însărcinarea Guvernului, realizarea programelor privind protecția mediului și a echilibrului ecologic, finanțate de Guvern;
r) controlează, din însărcinarea Guvernului, realizarea programelor de protecție socială;
s) realizează, la cererea persoanelor ce se consideră vătămate prin acte administrative, controale asupra activității organelor de control ale ministerelor și departamentelor, privind problemele sesizate înainte de declanșarea procedurii de contencios administrativ;
t) verifică reclamațiile și sesizările adresate primului-ministru și Guvernului, cu privire la neregulile din activitatea organelor de conducere din administrația centrală, locală și instituții publice;
u) îndeplinește orice altă sarcină de control și analiza dată spre rezolvare de către primul-ministru sau Guvern.

Art. 4. - Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat care participă, în calitate de invitat, la ședințele de Guvern.

În activitatea sa, șeful Departamentului de Control al Guvernului emite ordine și instrucțiuni.

Art. 5. - Șeful Departamentului de Control al Guvernului are un adjunct, cu rang de subsecretar de stat.

Art. 6. - Numărul maxim de posturi din aparatul propriu, exclusiv demnitarii, este de 50.

Statul de funcțiuni, încadrarea, atribuțiile compartimentelor funcționale, precum și sarcinile personalului din aparatul propriu, se aprobă prin ordin al șefului de departament.

Art. 7. - Personalul preluat de Departamentul de Control al Guvernului de la Corpul de Control Economico-Financiar al primului-ministru se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul Corpului de Control Economico-Financiar al primului-ministru, care trece la alte unități, va beneficia, timp de trei luni, de același salariu tarifar de încadrare, dacă, la noul loc de muncă, salariul tarifar de încadrare este mai mic.

Art. 8. - În realizarea sarcinilor sale, Departamentul de Control al Guvernului poate solicita colaborarea specialiștilor din Ministerul Finanțelor și băncilor cu capital de stat, Ministerului de Interne, ministerelor și departamentelor de ramură, precum și altor instituții și specialiști, care sunt obligați să răspundă prompt acestor solicitări.

Art. 9. - În exercitarea atribuțiilor ce le revin, inspectorii Departamentului de Control al Guvernului se bucură de protecția legii, putând aplica sancțiuni prevăzute de legislația specifică activității de control.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 26 aprilie 1991.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 5 aprilie 1991 | Nr. 260.