Monitorul Oficial 85-86/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0085-86 - Miercuri, 20 iunie year::1990

Hotărâri ale Adunării Deputaților

Hotărâre pentru aprobarea Normelor preliminare privind activitatea Adunării Deputaților

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Normele preliminare privind activitatea Adunării Deputaților prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele de vârstă al Adunării Deputaților, Policrat Réne-Radu | București, 9 iunie 1990 | Nr. 1.


Anexă

Norme preliminare privind activitatea Adunării Deputaților

Art. 1. - Până la alegerea biroului permanent, lucrările Adunării Deputaților sunt conduse, potrivit Decretului-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, de cel mai în vârstă deputat, asistat de 4 secretari, stabiliți din rândul celor mai tineri deputați.

Imposibilitatea exercitării atribuțiilor de către președintele de vârstă sau de către unu ori mai mulți secretari prevăzuți în alin. 1 atrage, de drept, înlocuirea acestora cu deputatul cel mai în vârstă sau, după caz, cu cei mai tineri deputați din rândul celor prezenți.

Art. 2. - În vederea formării organelor de lucru și desfășurării activității adunării, deputații se constituie în grupuri parlamentare alcătuite din cel puțin 10 deputați care au figurat în alegeri pe listele partidelor sau formațiunilor politice respective.

Deputații aleși din partea unor partide sau formațiuni politice care nu întrunesc numărul necesar pentru a constitui un grup parlamentar se pot reuni, pentru a constitui un asemenea grup, sau se pot afilia la alte grupuri parlamentare constituite potrivit alin.1.

Grupurile parlamentare astfel constituie își aleg un președinte și, după caz, unu sau mai mulți vicepreședinți.

Președintele grupului comunică adunării numărul deputaților și componența nominală a grupului parlamentar pe care îl conduce.

Succesiunea comunicărilor se stabilește de către președintele de vârstă al adunării, în ordinea mărimii grupurilor parlamentare.

Art. 3. - Pentru validarea mandatelor, Adunarea Deputaților alege, în prima sa ședință, o comisie compusă din 30 de deputați care să reflecte, în mod proporțional, configurația politică a adunării, așa cum aceasta rezultă din constituirea grupurilor parlamentare.

Comisia de validare funcționează pe întreaga durată a mandatului Adunării Deputaților.

Art. 4. - Numărul deputaților ce vor fi desemnați în comisia de validare de către fiecare grup parlamentar este în funcție de proporția membrilor fiecărui grup în totalul deputaților.

Propunerile pentru stabilirea numărului de deputați ce revine fiecărui grup parlamentar se fac de către președinții acestor grupuri și se transmit secretarilor.

Președintele de vârstă prezintă adunării aceste propuneri în ordinea mărimii grupurilor parlamentare, iar Adunarea Deputaților hotărăște asupra lor cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Propunerile pentru componența comisiei se fac de grupurile parlamentare în limita numărului de locuri în comisie aprobat.

Componența comisiei este aprobată de adunare cu votul a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi.

Art. 5. - Comisia de validare își alege un președinte și doi vicepreședinți, care alcătuiesc biroul comisiei, și se organizează în 9 grupe de lucru, alcătuite din câte 3 membri, cu respectarea regulii proporționalității prevăzută la art. 3 alin. 1. Alegerea se face prin vot deschis.

Art. 6. - Biroul comisiei repartizează grupelor de lucru dosarele primite de la Biroul Electoral Central pentru alegerea deputaților, cu excepția celor privind membrii grupelor de lucru.

Verificarea legalității alegerii deputaților care compun grupele de lucru se face de către biroul comisiei de validare.

Biroul comisiei de validare și grupele lucru sunt obligate să prezinte comisiei propunerile privind validarea sau invalidarea mandatelor de deputați, în scris, în termen de cel mult 3 zile de la constituirea comisiei. Aceste propuneri se adoptă cu votul majorității membrilor.

După expirarea termenului de 3 zile, discutarea dosarelor nesoluționate se face în plenul comisiei.

Art. 7. - Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui deputat numai în cazul în care:

a) există contestații care nu au fost soluționate potrivit legii;
b) constată că soluționarea contestațiilor s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la procedura de soluționare;
c) constată că alegerea deputatului s-a făcut prin fraudă electorală.

Art. 8. - Comisia, în cel mult 4 zile de la constituire, întocmește un raport în care vor fi precizați deputații pentru care se propune validarea sau invalidarea mandatelor cu motivarea pe scurt a propunerilor de invalidare.

Art. 9. - Raportul este aprobat de comisie cu votul a jumătate plus unu din membrii acesteia; în caz de paritate, votul președintelui este hotărâtor.

Art. 10. - Raportul comisiei de validare se prezintă Adunării Deputaților de către președintele comisiei a doua zi după aprobarea acestuia.

Adunarea Deputaților se convoacă, de drept, în a 5-a zi de la constituirea comisiei de validare, pentru dezbaterea raportului acesteia.

Art. 11. - În cazul deputaților pentru care nu există motive de invalidare potrivit art. 7, se întocmește o lista cu numele și prenumele acestora, asupra căreia adunarea se pronunță printr-un singur vot. În cazul deputaților la care a fost propusă invalidarea mandatului, adunarea dezbate și se pronunță prin vot pentru fiecare caz în parte.

Validarea sau invalidarea mandatelor de deputați se face cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Adunării Deputaților.

Art. 12. - Adunarea Deputaților este legal constituită după validarea a două treimi din mandatele de deputați.

Art. 13. - După constituirea legală a Adunării Deputaților se alege președintele Adunării Deputaților și biroul permanent al acesteia.

Președintele Adunării Deputaților este și președintele biroului permanent, din care mai fac parte 3 vicepreședinți, 4 secretari și 3 chestori.

Biroul permanent se constituie cu respectarea, pe cât posibil, a configurației politice a adunării, așa cum rezultă din constituirea grupurilor parlamentare.

Art. 14. - Președintele Adunării Deputaților este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt înscrise numele și prenumele tuturor candidaților propuși de grupurile parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere.

Este declarat ales președinte al Adunării Deputaților candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul a cel puțin jumătate plus unu din voturile tuturor deputaților.

Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar, se organizează un al doilea tur de scrutin în cadrul căruia va fi declarat președinte al Adunării Deputaților candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor exprimate.

În caz de egalitate de voturi se organizează un nou tur de scrutin la care vor participa candidații aflați în balotaj.

Art. 15. - Odată cu alegerea președintelui adunării activitatea președintelui de vârstă încetează.

Art. 16. - Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor care compun biroul permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare.

În vederea depunerii propunerilor, Adunarea Deputaților stabilește numărul de locuri din biroul permanent care revine fiecărui grup parlamentar, în condițiile art. 4. Propunerile se transmit președintelui Adunării Deputaților.

Propunerile nominale pentru funcțiile prevăzute la alin. 1 se fac de președinții grupurilor parlamentare, în cadrul numărului de locuri stabilit potrivit alin. 2. Propunerile se înaintează președintelui Adunării Deputaților, care le va supune votului adunării în condițiile art. 14.

Art. 17. - Odată cu alegerea biroului permanent activitatea secretarilor desemnați în condițiile art. 1 alin. 1 încetează.

Art. 18. - După alegerea biroului permanent, președintele Adunării Deputaților de comun acord cu președintele Senatului convoacă ședința comună a Adunării Deputaților și Senatului pentru prezentarea hotărârii Curții Supreme de Justiție privitoare la validarea alegerii Președintelui României.

Art. 19. - Lucrările ședinței comune se desfășoară în prezența candidatului a cărui alegere a fost validată de Curtea Supremă de Justiție și sunt conduse de președinții celor două camere.

Art. 20. - Președintele Curții Supreme de Justiție prezintă în ședința comună a Adunării Deputaților și Senatului hotărârea Curții Supreme de Justiție cu privire la validarea alegerii Președintelui României.

Art. 21. - Biroul permanent, după constituirea sa, supune adunării, spre dezbatere, articol cu articol, proiectul de regulament al Adunării Deputaților elaborat în termen de o săptămână de către o comisie formată din 9 deputați desemnați de către adunare, pe bază proporțională. Acest proiect se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul deputaților.

Art. 22. - Hotărârile prevăzute de prezentele norme se adoptă prin vot deschis, în afară de cazurile în care se prevede altfel.

Art. 23. - Prezentele norme preliminare se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul deputaților, prin vot deschis.


Hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de validare a mandatelor de deputați

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă componența Comisiei de validare a mandatelor de deputați, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele de vârstă al Adunării Deputaților, Policrat Réne-Radu | București, 9 iunie 1990 | Nr. 2.


Anexă

Componența Comisiei de validare a mandatelor de deputați

 1. Severin Adrian - F.S.N.
 2. Rădulescu Vasile - F.S.N.
 3. Nichita Sandu - F.S.N.
 4. Albu I. Gheorghe - F.S.N.
 5. Puiu Aurel - F.S.N.
 6. Dijmărescu Eugen - F.S.N.
 7. Mureșan Liviu - F.S.N.
 8. Albu Alexandru - F.S.N.
 9. Ardelean Ionel - F.S.N.
 10. Roman Ionel - F.S.N.
 11. Scorţan Gheorghe-Dorin - F.S.N.
 12. Stancov George-Iulian - F.S.N.
 13. Georgescu Ioan - F.S.N.
 14. Piticari Gheorghe - F.S.N.
 15. Toană Ion-Oltea - F.S.N.
 16. Iordache Mihai - F.S.N.
 17. Leș Ioan - F.S.N.
 18. Tocoian Iosif - F.S.N.
 19. Lupuţiu Teodor - F.S.N.
 20. Brezniceanu Alexandru - F.S.N.
 21. Podhradszky Vasile - U.D.M.R.
 22. Tokay Gheorghe - U.D.M.R.
 23. Radu Ciuceanu - P.N.L.
 24. Roşculeţ Radu Voicu - P.N.L.
 25. Topliceanu Constantin - M.E.R.
 26. Ghiță Eugeniu - P.E.R.
 27. Răducanu Gheorghe - Din partea minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
 28. Gib Constantin - P.D.A.R.
 29. Morar Petrişor - Gruparea Democratică de Centru
 30. Gionea Vasile - P.N.Ț.-c.d.


Hotărâre privind instituirea Comisiei de redactare a proiectului de regulament al Adunării Deputaților

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se instituie Comisia de redactare a proiectului de regulament al Adunării Deputaților, având următoarea componență:

 • Marţian Dan - Grupul parlamentar al F.S.N.
 • Adrian Năstase - Grupul parlamentar al F.S.N.
 • Nicolae Radu - Grupul parlamentar al F.S.N.
 • Marian Enache - Grupul parlamentar al F.S.N.
 • Victor Babiuc - Grupul parlamentar al F.S.N.
 • Cazimir Ionescu - Grupul parlamentar al F.S.N.
 • Attila Varga - Grupul parlamentar al U.D.M.R.
 • Mircea-Teodor Vaida - Grupul parlamentar al P.N.L.
 • Serghei Mesaroş - Grupul parlamentar de centru.

Președintele de vârstă al Adunării Deputaților, Policrat Réne-Radu | București, 9 iunie 1990 | Nr. 3.


Hotărâre cu privire la validarea alegerii deputaților aleși în Adunarea Deputaților la 20 mai 1990

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează alegerea deputaților aleși în Adunarea Deputaților la 20 mai 1990, menționați în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se amână validarea mandatului de deputat al domnului Munteanu Gabriel, ales în Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu.

Președintele de vârstă al Adunării Deputaților, Policrat Réne-Radu | București, 18 iunie 1990 | Nr. 4.


Anexă

Lista deputaților în Adunarea Deputaților ale căror mandate au fost validate în ședința din 18 iunie 1990.

Circumscripția electorală nr. 1 Alba

 1. Brendus Iuliu - U.D.M.R.
 2. Ciuceanu Radu - P.N.L.
 3. Enăchescu Mihail-Apostol - F.S.N.
 4. Fleșer Petru - Partidul Ecologist Român
 5. Florea Ioan - Partidul Ecologist Român
 6. Mărginean Nicolae - F.S.N.
 7. Niculiță-Cândea Ioan - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 2 Arad

 1. Dragomir Nelu-Aristide - F.S.N.
 2. Ivan Dan-Gheorghe-Lazăr - F.S.N.
 3. Popescu Constantin - F.S.N.
 4. Popescu-Tăriceanu Calin - P.N.L.
 5. Ștefănuț Petru - P.N.Ț.-c.d.
 6. Tarnea Marta-Nora - F.S.N.
 7. Tokay Gheorghe - U.D.M.R.

Circumscripția electorală nr. 3 Argeș

 1. Argatu Constantin-Calinic - F.S.N.
 2. Constantinescu Cornel - F.S.N.
 3. Dragomir Constantin - F.S.N.
 4. Duță Adrian - F.S.N.
 5. Enescu Nicolae - P.N.L.
 6. Georgescu Filip - F.S.N.
 7. Nica Cornel - P.S.D.R.
 8. Olteanu Nicolae - F.S.N.
 9. Popovici Dan-Ion-Cristian - F.S.N.
 10. Rădulescu Cătălin-Marian - F.S.N.
 11. Sandu Nichita - F.S.N.
 12. Topliceanu Constantin - Mișcarea Ecologistă din România

Circumscripția electorală nr. 4 Bacău

 1. Aramă Viorel - F.S.N.
 2. Brăneanu Dumitru - F.S.N.
 3. Ciocan Nicolae - F.S.N.
 4. Cristea Sorin - F.S.N.
 5. Lupu Neculai - F.S.N.
 6. Melinte Doina-Ofelia - F.S.N.
 7. Nistor Vasile - F.S.N.
 8. Opriș Octavian - F.S.N.
 9. Protopopescu Cornel - Partidul Ecologist Român
 10. Șerbănescu Rodica - P.N.L.
 11. Vespan Gheorghe - F.S.N.
 12. Voicea Ioan - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 5 Bihor

 1. Blaga Vasile - F.S.N.
 2. Carp Mihai - P.N.L.
 3. Csapo Iosif - U.D.M.R.
 4. Hedea Vasile-Ionel - F.S.N.
 5. Heckel Matei - Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România
 6. Lupău Gheorghița - F.S.N.
 7. Nagy Bela - U.D.M.R.
 8. Negruț Ioan-Liviu - Partidul Socialist Democrat Român
 9. Seracin Ioan - P.D.A.R.
 10. Seremi Ştefan - F.S.N.
 11. Szilagyi Zsolt - U.D.M.R.
 12. Șuta Vasile - A.U.R.
 13. Tocoian Iosif - F.S.N.
 14. Ţepelea Gabriel - P.N.Ț.-c.d.

Circumscripția electorală nr. 6 Bistrița-Năsăud

 1. Catarig Ioan - F.S.N.
 2. David Mircea - F.S.N.
 3. Ilieș Paul-Adrian - F.S.N.
 4. Oltean Ioan - F.S.N.
 5. Szilagy Ioan - U.D.M.R.

Circumscripția electorală nr.7 Botoșani

 1. Gulea Aurelian - F.S.N.
 2. Marcu Gheorghe - F.S.N.
 3. Mocanu Dumitru - F.S.N.
 4. Nechifor Dumitru - F.S.N.
 5. Paicu Ion - F.S.N.
 6. Ureche Nicolai - F.S.N.
 7. Zofotă Severin - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 8 Brașov

 1. Bran Vasile - F.S.N.
 2. Bese George-Ioan - P.N.L.
 3. Crisbășan Florin - Mișcarea Ecologistă din România
 4. Drugă Alin-Mihai-Dumitru - A.U.R.
 5. Enache Octavian - F.S.N.
 6. Ghiță Eugeniu - Partidul Ecologist Român
 7. Itu Ion - F.S.N.
 8. Lascu Vasile - Partidul Social-Democrat Român
 9. Madaras Lazar - U.D.M.R.
 10. Munteanu Vasile - F.S.N.
 11. Nicoară Adrian - P.N.Ț.-c.d.
 12. Șerbu Vasile-Octavian - F.S.N.
 13. Stoica Emil - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 9 Brăila

 1. Băteanu Nicolae - F.S.N.
 2. Ciupală R. Elarie - F.S.N.
 3. Dumitrescu A. Florica - F.S.N.
 4. Ene R. Elena - F.S.N.
 5. Stanciu E. Glicherie - F.S.N.
 6. Ștefan C. Ion - F.S.N.

Circumscripția electorala nr. 10 Buzău

 1. Albu Alexandru - F.S.N.
 2. Dumitrescu Alexandru - F.S.N.
 3. Partal Petre - F.S.N.
 4. Petrescu Mihail - F.S.N.
 5. Petrescu Ovidiu-Cameliu - F.S.N.
 6. Pîslaru Dumitru - F.S.N.
 7. Posea Nicolae-Petre - F.S.N.
 8. Sandu Costin - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 11 Caraș-Severin

 1. Balaban Marian - P.N.L.
 2. Bălan Gheorghe-Pavel - F.S.N.
 3. Bona Petru - F.S.N.
 4. Dijmărescu Antonică - M.E.R.
 5. Drăghicescu Ioan - F.S.N.
 6. Dumitrescu Nichita - P.N.Ț.-c.d.
 7. Matei Vasile - F.S.N.
 8. Vilău Ioan-Adrian - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 12 Călărași

 1. Androne Gh. Stelian - F.S.N.
 2. Damian V. Ioan - F.S.N.
 3. Gurău V. Ion - F.S.N.
 4. Savu-Radu Dumitru - F.S.N.
 5. Tăut Gh. Nicolae - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 13 Cluj

 1. Bia Marian - F.S.N.
 2. Căpățînă Octavian-Dan - A.U.R.
 3. Crețu Mircea - A.U.R.
 4. Eckstein Kovacs Peter - U.D.M.R.
 5. Gavra Ioan - A.U.R.
 6. Lapușan Alexandru - F.S.N.
 7. Pillich Ladislau Ştefan - U.D.M.R.
 8. Podhradszky Vasile - U.D.M.R.
 9. Rațiu Ion - P.N.Ț.-c.d.
 10. Roman Ionel - F.S.N.
 11. Sălăgean Vasile - F.S.N.
 12. Timen Iosef - F.S.N.
 13. Vaida Teodor-Mircea - P.N.L.

Circumscripția electorală nr. 14 Constanța

 1. Dumitru S. Nicolae - F.S.N.
 2. Dumitrescu Ioan - F.S.N.
 3. Gemil Tahsin - Uniunea Democratică Turcă Musulmană
 4. Georgescu Ioan - F.S.N.
 5. Iuruc St. Nicolae P.D.A.R.
 6. Mangiurea Marin-Anton - F.S.N.
 7. Manole Adrian - F.S.N.
 8. Moinescu Dumitru - F.S.N.
 9. Radu Alexandru - F.S.N.
 10. Roșculeţ Radu-Voicu - P.N.L.
 11. Surdu Victor - P.D.A.R.
 12. Turlacu Ioan - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 15 Covasna

 1. Bajcsi Akos - U.D.M.R.
 2. Domokos Geza - U.D.M.R.
 3. Marton Arpad Francisc - U.D.M.R.
 4. Ursache Ion - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 16 Dîmbovița

 1. Albu I. Gheorghe - F.S.N.
 2. Andreescu Constatin - P.N.L.
 3. Boștinaru C. Victor - F.S.N.
 4. Dumitru Elena - F.S.N.
 5. Dumitrache I. Constantin - F.S.N.
 6. Gib Constantin - P.D.A.R.
 7. Mihălăchioiu Marius - F.S.N.
 8. Pătrașcu Bogdan - F.S.N.
 9. Silistraru Adrian - F.S.N.
 10. Staicu Constantin-Dan-Dorin - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 17 Dolj

 1. Berceanu Radu Mircea - F.S.N.
 2. Brezniceanu Alexandru - F.S.N.
 3. Cîrjoi Vasile - F.S.N.
 4. Comișel Constanța - F.S.N.
 5. Găină Viorel - F.S.N.
 6. Gongu Petre - F.S.N.
 7. Ilie Ştefan - F.S.N.
 8. Ispas Radu-Mircea - F.S.N.
 9. Ivanovici Constantin - F.S.N.
 10. Nedelcu Ariton - P.N.L.
 11. Pappa Dan-Ionel - F.S.N.
 12. Scrieciu Gheorghe - P.D.A.R.
 13. Somicu Simion-Silviu - Partidul Socialist Democrat Român

Circumscripția electorală nr. 18 Galați

 1. Arhire Constantin - F.S.N.
 2. Beznea Dumitru - F.S.N.
 3. Buruiană-Aprodu Daniela - F.S.N.
 4. Comănescu Alexandru - F.S.N.
 5. Dobrițoiu Teodoru - F.S.N.
 6. Gheorghiu Costel - F.S.N.
 7. Grigore Radu - P.N.L.
 8. Iamandi Ioan-Cătălin - F.S.N.
 9. Mircea Constantin - F.S.N.
 10. Săndulache Adrian - F.S.N.
 11. Tupilatu Ioan-Florin - M.E.R.

Circumscripția electorală nr. 19 Giurgiu

 1. Iușut Mihail - F.S.N.
 2. Miron Mihai - F.S.N.
 3. Nicolescu Dimitrie-Gabriel - F.S.N.
 4. Predilă Marin - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 20 Gorj

 1. Diaconescu Dumitru - F.S.N.
 2. Mischie Alexandru-Nicolae - F.S.N.
 3. Murea Victor - F.S.N.
 4. Popescu-Bejat Ştefan-Marian - F.S.N.
 5. Tomescu Ion - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 21 Harghita

 1. Borbely Erno - U.D.M.R.
 2. Borsos Geza Jozsef - U.D.M.R.
 3. Csutak Ştefan Francisc - U.D.M.R.
 4. Incze Bela - U.D.M.R.
 5. Nagy Benedek - U.D.M.R.
 6. Oancea Ioan - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 22 Hunedoara

 1. Armășescu Dumitru - F.S.N.
 2. Butulescu Valeriu - F.S.N.
 3. Edelhauser Vioreica - P.E.R.
 4. Iliescu Ion - F.S.N.
 5. Alexandru Ioan - P.N.Ț.-c.d.
 6. Krausz Francis-Septimiu - F.S.N.
 7. Marcu Ioan - F.S.N.
 8. Takacs Albert Csaba - U.D.M.R.
 9. Timiș Ioan - F.S.N.
 10. Todoroni Aron - P.N.L.
 11. Vaida Victor - M.E.R.

Circumscripția electorală nr. 23 Ialomița

 1. Cerchez Ioan - F.S.N.
 2. Iordache Mihai - F.S.N.
 3. Pâravu Constantin - F.S.N.
 4. Radu Nicolae - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 24 Iași

 1. Alexandrescu Emil-Lucian - F.S.N.
 2. Amihăesei Ioan - F.S.N.
 3. Bejan Costache - Partidul Democrat Agrar din România
 4. Calance Dumitru - F.S.N.
 5. Diacon Vasile - F.S.N.
 6. Hobjila Vasile - Partidul Socialist Democratic Român
 7. Hopulele Ion - F.S.N.
 8. Noghin Doina - Miscarea Ecologistă din România
 9. Oarză Florin-Lucian - F.S.N.
 10. Orhei Constantin - F.S.N.
 11. Piticari Gheorghe - F.S.N.
 12. Rădăuceanu Dumitru - F.S.N.
 13. Staicu Ioan - F.S.N.
 14. Zăinescu Cristian-Constantin - P.N.L.

Circumscripția electorală nr. 25 Maramureș

 1. Bivolaru Marin - P.N.L.
 2. Botiș-Griguță Augustin - F.S.N.
 3. Ciplea Silviu-Ioan - F.S.N.
 4. Farcașiu Gheorghe - F.S.N.
 5. Grec Marcel - F.S.N.
 6. Lupuțiu Teodor - F.S.N.
 7. Man Mircea - F.S.N.
 8. Moisei Filip - M.E.R.
 9. Zonda Attila - U.D.M.R.

Circumscripția electorală nr. 26 Mehedinți

 1. Durac I. Marin - F.S.N.
 2. Mareși C. Dumitru - F.S.N.
 3. Policrat Rene Radu - P.N.L.
 4. Popescu Virgil - F.S.N.
 5. Schverin Gerthard - F.S.N.
 6. Tîrîșescu C. Ştefan - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 27 Mureș

 1. Borbely Ladislau - U.D.M.R.
 2. Bucur Coriolan - A.U.R.
 3. Burcă P. Petru - A.U.R.
 4. Ciobanu Paul - A.U.R.
 5. Frunda Gheorghe - U.D.M.R.
 6. Gingulescu Mihail-Constantin - F.S.N.
 7. Kerekes Karoly - U.D.M.R.
 8. Moldovean Corneliu - F.S.N.
 9. Pop Dumitru-Petru - A.U.R.
 10. Zsigmond Laszlo - U.D.M.R.

Circumscripția electorală nr. 28 Neamț

 1. Bujor Liviu - P.N.L.
 2. Burduja Marinel - F.S.N.
 3. Ghiță-Eftimie Stelian - F.S.N.
 4. Hanganu Mihai - Partidul Socialist Democratic Român
 5. Mancaș Mihai Emilian - F.S.N.
 6. Ninosu Petre - F.S.N.
 7. Rădulescu Cristian - F.S.N.
 8. Stancov George Iulian - F.S.N.
 9. Stoica Mihai - F.S.N.
 10. Surdu Dumitru - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 29 Olt

 1. Ciobanu I. Nicolae - F.S.N.
 2. Ciuciu Vasile - F.S.N.
 3. Cojocaru Ioan-Paul - F.S.N.
 4. Crăciun R. Gheorghe - F.S.N.
 5. Dîrdală I. Ştefan - F.S.N.
 6. Ionică Marin - F.S.N.
 7. Mitu Eugen - F.S.N.
 8. Sindile Antonie - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 30 Prahova

 1. Ardelean Ionel - F.S.N.
 2. Blaga Ionel - F.S.N.
 3. Chirițescu Marcel - F.S.N.
 4. Florescu Horia - F.S.N.
 5. Gionea Vasile - P.N.Ț.-c.d.
 6. Ionescu Quintus-Mircea - P.N.L.
 7. Lințmaier Anton - Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski"
 8. Mihuț Ioan - F.S.N.
 9. Nică Ilie - F.S.N.
 10. Nicolau Anton - Uniunea Elenă din România
 11. Palade Gheorghe - F.S.N.
 12. Pale Georgeta-Valentina - P.E.R.
 13. Pescaru Valeriu - Partidul Democrat Agrar din România
 14. Pitca Adrian-Constantin - F.S.N.
 15. Popescu Florin-Stelian - M.E.R.
 16. Ruse Corneliu-Constantin - F.S.N.
 17. Țurlea Petre - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 31 Satu Mare

 1. Andras Imre - U.D.M.R.
 2. Lungu Gheorghe - F.S.N.
 3. Morar Cornel - F.S.N.
 4. Pecsi Francisc - U.D.M.R.
 5. Sabău Ioan - F.S.N.
 6. Varga Attila - U.D.M.R.

Circumscripția electorală nr. 32 Sălaj

 1. Hălmăjan Victor - F.S.N.
 2. Mănăilă Toader - F.S.N.
 3. Moldovan Ioan - F.S.N.
 4. Vida Iuliu - U.D.M.R.

Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu

 1. Ban Ioan - P.N.L.
 2. Bogdan Ioan - F.S.N.
 3. Brandsch Ingmar - Forumul Democratic al Germanilor din România
 4. Ciortea Gligor - Partidul Democrat Agrar din România
 5. Leș Ioan - F.S.N.
 6. Maior Gregoriu-Petru - P.N.Ț.-c.d.
 7. Simescu Nicolaie - Partidul Reconstrucției Naționale din România
 8. Șerban Dumitru - F.S.N.
 9. Trifu Romeu Marius - F.S.N.
 10. Weber Peter - Mișcarea Ecologistă din România

Circumscripția electorală nr. 34 Suceava

 1. Bodea Mircea - F.S.N.
 2. Catargiu Daniel - F.S.N.
 3. Chiriac Mihai - F.S.N.
 4. Drăgan Sabin-Adrian - F.S.N.
 5. Grigoriu Bogdan-Victor - F.S.N.
 6. Iețcu Ioan - Mișcarea Ecologistă din România
 7. Lazăr Nicolai - F.S.N.
 8. Leo Miza Iulia - P.N.L.
 9. Maerean Epifanie-Tiberiu - F.S.N.
 10. Munteanu Viorel - F.S.N.
 11. Teodoriu Bujor Bogdan - F.S.N.
 12. Tcaciuc ștefan - Uniunea Ucrainenilor din România

Circumscripția electorală nr. 35 Teleorman

 1. Berechet Constantin - F.S.N.
 2. Ionescu Cazimir - F.S.N.
 3. Lupu-Calotă Floarea - F.S.N.
 4. Năstăsescu Ion - F.S.N.
 5. Nicolescu Tudor-Horia - F.S.N.
 6. Puiu Aurel - F.S.N.
 7. Stuparu Timotei - F.S.N.
 8. Videanu Adirean - F.S.N.
 9. Zgorcea Ion - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 36 Timiș

 1. Borza Dorel - F.S.N.
 2. Bărbat Vasile - Partidul Democrat al Muncii
 3. Baranyi Francisc - U.D.M.R.
 4. Cevdarie Victor - Mișcarea Ecologistă din România
 5. Dogariu Octavian - F.S.N.
 6. Gabrielescu Valentin-Corneliu - P.N.Ț.-c.d.
 7. Iordache Claudiu - F.S.N.
 8. Ivanciov Carol-Matei - Uniunea Bulgară din România
 9. Luchin Milenco - Uniunea Democrată a Sârbilor din România
 10. Marinescu Gabriel - F.S.N.
 11. Morar Petrișor - Gruparea Democratică de Centru
 12. Negoescu Nicolae-Ioan - F.S.N.
 13. Paraschivoiu Romulus - F.S.N.
 14. Patriciu Dinu - P.N.L.
 15. Rusu Horia-Mircea - P.N.L.
 16. Tudor Marius-Mihail - Partidul Ecologist Român

Circumscripția electorală nr. 37 Tulcea

 1. Andrei Echim - Comunitatea Lipovenilor din România
 2. Gafar Cantemir - F.S.N.
 3. Ivanov Ananie - F.S.N.
 4. Lazia Ion - F.S.N.
 5. Preda Elena - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 38 Vaslui

 1. Alexandrache Georgică - F.S.N.
 2. Cojocariu Emil - F.S.N.
 3. Dan Marțian - F.S.N.
 4. Enache Marian - F.S.N.
 5. Găvan Aurel - F.S.N.
 6. Macovei Tiberiu - F.S.N.
 7. Năstasă Simion - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 39 Vîlcea

 1. Baciu Severin - F.S.N.
 2. Glăvan Gheorghe - F.S.N.
 3. Pavel Gheorghe - F.S.N.
 4. Toană Ion-Oltea - F.S.N.
 5. Tudor Mihai - F.S.N.
 6. Vilaia Dan - F.S.N.
 7. Voinea Gheorghe - P.N.L.

Circumscripția electorală nr. 40 Vrancea

 1. Baranovschi Florin-Constantin - F.S.N.
 2. Filimon Mircea - F.S.N.
 3. Novac Verginica - F.S.N.
 4. Rădulescu Vasile - F.S.N.
 5. Rădulescu Gheorghe - F.S.N.
 6. Zaharia Gheorghe - F.S.N.

Circumscripția electorală nr. 41 București

 1. Babiuc Victor - F.S.N.
 2. Botnaru Sorin-Theodor - F.S.N.
 3. Bălănescu Mihail - Mișcarea Ecologistă din România
 4. Bottez Sorin-Mircea - P.N.L.
 5. Basgan Ion - P.N.L.
 6. Bedros Nae-Petru - P.N.L.
 7. Brătianu I. Ion - Uniunea Liberală Brătianu
 8. Crăsnaru Daniela-Carmen - F.S.N.
 9. Canacheu Costică - F.S.N.
 10. Cosmin Victoria - F.S.N.
 11. Cazimir Ştefan - Partidul Liber Schimbist
 12. Constantinescu Constantin - P.N.Ț.-c.d.
 13. Cunescu Sergiu - Partidul Social Democrat Român
 14. Dijmărescu Eugen - F.S.N.
 15. Dochia Aurelian - F.S.N.
 16. Diaconescu Ion - P.N.Ț.-c.d.
 17. Golu Mihail - F.S.N.
 18. Georgescu Adrian - F.S.N.
 19. Ionescu-Galbeni Nicolae-Vasile - P.N.Ț.-c.d.
 20. Lixăndroiu Viorel - F.S.N.
 21. Lăzărescu Dan - P.N.L.
 22. Mihăiescu Teodor-Horia - F.S.N.
 23. Mureșan Liviu - F.S.N.
 24. Manole Gheorghe - F.S.N.
 25. Mușetescu Ovidiu-Tiberiu - F.S.N.
 26. Mesaros Serghei - Gruparea Democratică de Centru
 27. Năstase Adrian - F.S.N.
 28. Niculescu-Duvăz Bogdan-Nicolae - F.S.N.
 29. Pascu Horia Radu - P.N.L.
 30. Roman Petre - F.S.N.
 31. Răducanu Gheorghe - Gruparea Democrată a Romilor din România
 32. Severin Adrian - F.S.N.
 33. Scorțan Gheorghe-Dorin - F.S.N.
 34. Sorescu Constantin - F.S.N.
 35. Sarafoleanu Dorin - F.S.N.
 36. Teaci Dumitru - Partidul Democrat Agrar din România
 37. Todiraș Ioan - Partidul Tineretului Liber Democrat din România
 38. Voicu Mihai - F.S.N.
 39. Vosganian Varujan - Uniunea Armenilor din România
 40. Weber Ernest-Otto - Partidul Ecologist Român
 41. Zamfir Cătălin-Basarab - F.S.N.
 42. Zaharia Corneliu-Dan - F.S.N.


Hotărâre pentru alegerea domnului deputat Marțian Dan în funcția de președinte al Adunării Deputaților

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Domnului deputat Marțian Dan - din Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale - se alege în funcția de președinte al Adunării Deputaților.

Președintele de vârstă al Adunării Deputaților, Policrat Réne-Radu | București, 18 iunie 1990 | Nr. 5.


Hotărâre pentru modificarea art. 13 alin. 2 din Normele preliminare privind activitatea Adunării Deputaților, aprobate prin Hotărârea Adunării Deputaților nr. 1/1990

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Art. 13 alin. 2 din Normele preliminare privind activitatea Adunării Deputaților, aprobate prin Hotărârea Adunării Deputaților nr. 1/1990, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Președintele Adunării Deputaților este și președintele biroului permanent, din care mai fac parte 4 vicepreședinți, 4 secretari și 2 chestori."

Președintele Adunării Deputaților, Marţian Dan | București, 19 iunie 1990 | Nr. 6.


Hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Adunării Deputaților

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de vicepreședinți ai Adunării Deputaților următorii deputați:

Marian Enache - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Ionel Roman - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Mircea Ionescu-Quintus - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;
Victor Cevdarie - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat.

Președintele Adunării Deputaților, Marţian Dan | București, 19 iunie 1990 | Nr. 7.


Hotărâre pentru alegerea secretarilor Adunării Deputaților

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de secretari ai Adunării Deputaților următorii deputați:

Bogdan Pătraşcu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Nicolae Radu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Cazimir Ionescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Lázár Madaras - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

Președintele Adunării Deputaților, Marţian Dan | București, 19 iunie 1990 | Nr. 8.


Hotărâre pentru alegerea chestorilor Adunării Deputaților

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de chestori ai Adunării Deputaților următorii deputați:

Emil Stoica - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Paul Ciobanu - Grupul parlamentar al A.U.R.

Președintele Adunării Deputaților, Marţian Dan | București, 19 iunie 1990 | Nr. 9.


Hotărâre pentru aprobarea jurământului Președintelui României

Adunarea Deputaților adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă jurământul Președintelui României, cu următoarea redactare:

„Jur credință poporului român, idealurilor sale de libertate și prosperitate. Jur să respect legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea și integritatea teritorială a patriei."

Președintele Adunării Deputaților, Marţian Dan | București, 19 iunie 1990 | Nr. 10.


Hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Adunării Deputaților într-o Comisie parlamentară de anchetă

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se desemnează, ca reprezentanți ai Adunării Deputaților în Comisia parlamentară de anchetă instituită în vederea cercetării evenimentelor petrecute în zilele de 13-15 iunie 1990, următorii deputați:

 1. Nicolae S. Dumitru - Grupul parlamentar al F.S.N.;
 2. Nicolae Radu - Grupul parlamentar al F.S.N.;
 3. Sorin Botnaru - Grupul parlamentar al F.S.N.;
 4. Constantin Sorescu - Grupul parlamentar al F.S.N.;
 5. Ioan Moldovan - Grupul parlamentar al F.S.N.;
 6. Nicolae Olteanu - Grupul parlamentar al F.S.N.;
 7. Iulian Stancov - Grupul parlamentar al F.S.N.;
 8. Gabriel Marinescu - Grupul parlamentar al F.S.N.;
 9. Zsigmond Laszló - Grupul parlamentar al U.D.M.R.;
 10. Radu Ciuceanu - Grupul parlamentar al P.N.L.;
 11. Valentin Gabrielescu - Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.;
 12. Sergiu Cunescu - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat;
 13. Lințmaier Anton - Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară);
 14. Petru Burcă - Grupul parlamentar de uniune națională a românilor (A.U.R.);
 15. Valeriu Pescaru - Grupul parlamentar democrat-agrar.

Președintele Adunării Deputaților, Marţian Dan | București, 19 iunie 1990 | Nr. 11.Hotărâri ale Senatului

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului provizoriu privind activitatea Senatului

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul provizoriu privind activitatea Senatului, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele de vârstă al Senatului, Buda Cezar | București, 9 iunie 1990 | Nr. 1.


Anexă

Regulament provizoriu
privind activitatea Senatului

Art. 1. - Până la alegerea biroului permanent, lucrările Senatului sunt conduse, potrivit Decretului-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, de cel mai în vârstă senator, asistat de 4 secretari, stabiliți din rândul celor mai tineri senatori.

Imposibilitatea exercitării atribuțiilor de către președintele de vârstă sau de către unu ori mai mulți secretari prevăzuți la alin. 1 atrage, de drept, înlocuirea acestora cu senatorul cel mai în vârstă sau, după caz, cu cei mai tineri senatori din rândul celor prezenți.

Art. 2. - În vederea formării organelor de lucru și desfășurării activității Senatului, senatorii se constituie în grupuri parlamentare alcătuite din cel puțin 10 senatori.

Senatorii partidelor sau formațiuni politice care nu întrunesc numărul necesar pentru a constitui un grup parlamentar se pot reuni, pentru a constitui un asemenea grup, sau se pot afilia la alte grupuri parlamentare constituite potrivit alin.1.

Grupurile parlamentare astfel constituie își aleg un președinte și, după caz, unu sau mai mulți vicepreședinți.

Președintele grupului comunică Senatului numărul senatorilor și componența nominală a grupului parlamentar pe care îl conduce.

Succesiunea comunicărilor se stabilește de către președintele de vârstă al Senatului, în ordinea mărimii grupurilor parlamentare.

Art. 3. - Pentru validarea mandatelor, Senatul alege, în prima sa ședință, o comisie compusă din 12 de senatori care să reflecte, configurația politică a Senatului, așa cum aceasta rezultă din constituirea grupurilor parlamentare.

Comisia de validare funcționează până la intrarea în vigoare a regulamentului Senatului.

Art. 4. - Numărul senatorilor ce vor fi desemnați în comisia de validare de către fiecare grup parlamentar este în funcție de proporția membrilor fiecărui grup în totalul senatorilor.

Propunerile pentru stabilirea numărului de senatori ce revine fiecărui grup parlamentar se fac de către președinții acestor grupuri și se transmit secretarilor.

Președintele de vârstă prezintă Senatului aceste propuneri în ordinea mărimii grupurilor parlamentare, iar Senatul hotărăște asupra lor cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Componența comisiei este aprobată de Senat cu votul a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi.

Art. 5. - Comisia de validare își alege un președinte și doi vicepreședinți, care alcătuiesc biroul comisiei, și se organizează în 3 grupe de lucru, alcătuite din câte 3 membri. Alegerea se face prin vot deschis.

Art. 6. - Biroul comisiei repartizează grupelor de lucru dosarele primite de la Biroul Electoral Central pentru alegerea senatorilor, cu excepția celor privind membrii grupelor de lucru.

Verificarea legalității alegerii senatorilor care compun grupele de lucru se face de către biroul comisiei de validare.

Biroul comisiei de validare și grupele lucru sunt obligate să prezinte comisiei propunerile privind validarea sau invalidarea mandatelor de senatori, în scris, în termen de cel mult 3 zile de la constituirea comisiei. Aceste propuneri se adoptă cu votul majorității membrilor.

După expirarea termenului de 3 zile, discutarea dosarelor nesoluționate se face în plenul comisiei.

Art. 7. - Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui senator numai în cazul în care constată că alegerea senatorului s-a făcut prin fraudă electorală.

Art. 8. - Comisia, în cel mult 4 zile de la constituire, întocmește un raport în care vor fi precizați senatorii pentru care se propune validarea sau invalidarea mandatelor cu motivarea pe scurt a propunerilor de invalidare.

Art. 9. - Raportul este aprobat de comisie cu votul a jumătate plus unu din membrii acesteia; în caz de paritate, votul președintelui este hotărâtor.

Art. 10. - Raportul comisiei de validare se prezintă Senatului de către președintele comisiei a doua zi după aprobarea acestuia.

Senatul se convoacă, de drept, în a 5-a zi de la constituirea comisiei de validare, pentru dezbaterea raportului acesteia.

Art. 11. - În cazul senatorilor pentru care nu există motive de invalidare potrivit art. 7, se întocmește o listă cu numele și prenumele acestora, asupra căreia Senatul se pronunță printr-un singur vot. În cazul senatorilor la care a fost propusă invalidarea mandatului, Senatul dezbate și se pronunță prin vot pentru fiecare caz în parte.

Validarea sau invalidarea mandatelor de senatori se face cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Senatului.

Art. 12. - Senatul este legal constituit după validarea a două treimi din mandatele de senator.

Art. 13. - După constituirea legală a Senatului se alege președintele Senatului și biroul permanent al acestuia.

Președintele Senatului este și președintele biroului permanent, din care mai fac parte 3 vicepreședinți, 4 secretari și 3 chestori.

Art. 14. - Președintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt înscrise numele și prenumele tuturor candidaților propuși de grupurile parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere.

Este declarat ales președinte al Senatului candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul a cel puțin jumătate plus unu din voturile tuturor senatorilor.

Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar, se organizează un al doilea tur de scrutin în cadrul căruia va fi declarat președinte al Senatului candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor exprimate.

În caz de egalitate de voturi se organizează un nou tur de scrutin la care vor participa candidații aflați în balotaj.

Art. 15. - O dată cu alegerea președintelui Senatului activitatea președintelui de vârstă încetează.

Art. 16. - Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor care compun biroul permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare.

Art. 17. - O dată cu alegerea biroului permanent activitatea secretarilor desemnați în condițiile art. 1 alin. 1 încetează.

Art. 18. - După alegerea biroului permanent, președintele Senatului, de comun acord cu președintele Adunării Deputaților, convoacă ședința comună a Senatului și Adunării Deputaților pentru prezentarea hotărârii Curții Supreme de Justiție privitoare la validarea alegerii Președintelui României.

Art. 19. - Lucrările ședinței comune se desfășoară în prezența candidatului a cărui alegere a fost validată de Curtea Supremă de Justiție și sunt conduse de președinții celor două camere.

Art. 20. - Președintele Curții Supreme de Justiție prezintă în ședința comună a Senatului și a Adunării Deputaților hotărârea Curții Supreme de Justiție cu privire la validarea alegerii Președintelui României.

După prezentarea hotărârii Curții Supreme de Justiție, președintele Senatului declară că cel ales este Președintele României.

Art. 21. - Compunerea organismelor de lucru și modul de funcționare a Senatului, se stabilesc în funcție de configurația politică a Senatului, așa cum rezultă ea din constituirea grupurilor parlamentare sau prin negocieri între reprezentanții acestora.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, problema se va supune votului Senatului.

Art. 22. - Hotărârile prevăzute de regulamentul provizoriu se adoptă prin vot deschis, în afară de cazurile în care se prevede altfel.

Art. 23. - Prezentul regulament provizoriu se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul senatorilor, prin vot deschis.


Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de validare a mandatelor de senatori

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă componența Comisiei de validare a mandatelor de senatori, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele de vârstă al Senatului, Buda Cezar | București, 9 iunie 1990 | Nr. 2.


Anexă

Componența Comisiei de validare a mandatelor de senatori

 1. Tărăcilă I. Doru-Ioan - F.S.N.
 2. Balcan Constantin - F.S.N.
 3. Giurgea Nicolae - F.S.N.
 4. Predescu Ion - F.S.N.
 5. Voiculescu-Voican Gelu - F.S.N.
 6. Văcaru Vasile - F.S.N.
 7. Moiș Vasile - F.S.N.
 8. Costache Sava - F.S.N.
 9. Manolache Adrian - P.N.L. (P.E.R.)
 10. Ruva Mihai-Zaharia - P.N.L.
 11. Hajdu Menyhert Gabor - U.D.M.R.
 12. Csiha Toma Ernestin - U.D.M.R.


Hotărâre cu privire la validarea alegerii senatorilor aleși în Senat la 20 mai 1990

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se validează alegerea senatorilor aleși în Senat la 20 mai 1990, menționați în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele de vârstă al Senatului, Buda Cezar | București, 18 iunie 1990 | Nr. 3.


Anexă

 1. Senatorul Rus Ioan, ales în Circumscripția electorală nr. 1 Alba, pe lista F.S.N.
 2. Senatorul Cărpinișianu Silviu, ales în Circumscripția electorală nr. 1 Alba, pe lista F.S.N.
 3. Senatorul Homescu Radu, ales în Circumscripția electorală nr. 2 Arad, pe lista F.S.N.
 4. Senatorul Baboș Ioan, ales în Circumscripția electorală nr. 2 Arad, pe lista F.S.N.
 5. Senatorul Hosszu Zoltan, ales în Circumscripția electorală nr. 2 Arad, pe lista U.D.M.R.
 6. Senatorul Nițu Vasile, ales în Circumscripția electorală nr. 3 Argeș, pe lista F.S.N.
 7. Senatorul Pop Petru, ales în Circumscripția electorală nr. 3 Argeș, pe lista F.S.N.
 8. Senatorul Costache Sava, ales în Circumscripția electorală nr. 3 Argeș, pe lista F.S.N.
 9. Senatorul Postolache Mihăiță, ales în Circumscripția electorală nr. 4 Bacău, pe lista F.S.N.
 10. Senatorul Aichimoaie Ionel, ales în Circumscripția electorală nr. 4 Bacău, pe lista F.S.N.
 11. Senatorul Gioacaș Jenică, ales în Circumscripția electorală nr. 4 Bacău, pe lista F.S.N.
 12. Senatorul Faur Viorel, ales în Circumscripția electorală nr. 5 Bihor, pe lista F.S.N.
 13. Senatorul Serac Florian, ales în Circumscripția electorală nr. 5 Bihor, pe lista F.S.N.
 14. Senatorul Demeny Ludovic, ales în Circumscripția electorală nr. 5 Bihor, pe lista U.D.M.R.
 15. Senatorul Cupșa Mircea, ales în Circumscripția electorală nr. 6 Bistrița-Năsăud, pe lista F.S.N.
 16. Senatorul Zegrean Augustin, ales în Circumscripția electorală nr. 6 Bistrița-Năsăud, pe lista F.S.N.
 17. Senatorul Dimitriu Constantin, ales în Circumscripția electorală nr. 7 Botoșani, pe lista F.S.N.
 18. Senatorul Teodorescu Mihai, ales în Circumscripția electorală nr. 7 Botoșani, pe lista F.S.N.
 19. Senatorul Nicolaescu Sergiu, ales în Circumscripția electorală nr. 8 Brașov, pe lista F.S.N.
 20. Senatorul Fercală Mihai, ales în Circumscripția electorală nr. 8 Brașov, pe lista F.S.N.
 21. Senatorul Fazakas Miklos, ales în Circumscripția electorală nr. 8 Brașov, pe lista U.D.M.R.
 22. Senatorul Alexandru St. Ionel, ales în Circumscripția electorală nr. 9 Brăila, pe lista F.S.N.
 23. Senatorul Matetovici P. Mihai, ales în Circumscripția electorală nr. 9 Brăila, pe lista F.S.N.
 24. Senatorul Voiculescu-Voican Gelu, ales în Circumscripția electorală nr. 10 Buzău, pe lista F.S.N.
 25. Senatorul Ion I. Vasile, ales în Circumscripția electorală nr. 10 Buzău, pe lista F.S.N.
 26. Senatorul Mînzală Alexandru, ales în Circumscripția electorală nr. 10 Buzău, pe lista F.S.N.
 27. Senatorul Mănescu Miron, ales în Circumscripția electorală nr. 11 Caraș-Severin, pe lista F.S.N.
 28. Senatorul Iorgovan Antonie, ales în Circumscripția electorală nr. 11 Caraș-Severin, independent
 29. Senatorul Tărăcilă I. Doru-Ioan, ales în Circumscripția electorală nr. 12 Călărași, pe lista F.S.N.
 30. Senatorul Neagu Gh. Ion, ales în Circumscripția electorală nr. 12 Călărași, pe lista F.S.N.
 31. Senatorul Moțiu Adrian-Ovidiu, ales în Circumscripția electorală nr. 13 Cluj, pe lista A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican
 32. Senatorul Aileni Vasile-Victor, ales în Circumscripția electorală nr. 13 Cluj, pe lista F.S.N.
 33. Senatorul Szocs Geza Ştefan, ales în Circumscripția electorală nr. 13 Cluj, pe lista U.D.M.R.
 34. Senatorul Dumitrașcu Gheorghe, ales în Circumscripția electorală nr. 14 Constanța, pe lista F.S.N.
 35. Senatorul Rahău Nicolae, ales în Circumscripția electorală nr. 14 Constanța, pe lista F.S.N.
 36. Senatorul Sabin Ivan, ales în Circumscripția electorală nr. 14 Constanța, pe lista P.N.L.
 37. Senatorul Kiraly Karoly, ales în Circumscripția electorală nr. 15 Covasna, pe lista U.D.M.R.
 38. Senatorul Kozsokar Gabor, ales în Circumscripția electorală nr. 15 Covasna, pe lista U.D.M.R.
 39. Senatorul Dima Emil, ales în Circumscripția electorală nr. 16 Dîmbovița, pe lista F.S.N.
 40. Senatorul Iurcu Mihail, ales în Circumscripția electorală nr. 16 Dîmbovița, pe lista F.S.N.
 41. Senatorul Simion Adrian, ales în Circumscripția electorală nr. 16 Dîmbovița, pe lista F.S.N.
 42. Senatorul Gherman Oliviu, ales în Circumscripția electorală nr. 17 Dolj, pe lista F.S.N.
 43. Senatorul Nicolae Dan, ales în Circumscripția electorală nr. 17 Dolj, pe lista F.S.N.
 44. Senatorul Predescu Ion, ales în Circumscripția electorală nr. 17 Dolj, pe lista F.S.N.
 45. Senatorul Voica Mircea, ales în Circumscripția electorală nr. 17 Dolj, pe lista P.N.L.
 46. Senatorul Plătică-Vidovici Ilie, ales în Circumscripția electorală nr. 18 Galați, pe lista F.S.N.
 47. Senatorul Fințeascu Leonard, ales în Circumscripția electorală nr. 18 Galați, pe lista F.S.N.
 48. Senatorul Călueanu Dumitru, ales în Circumscripția electorală nr. 18 Galați, pe lista P.N.L.
 49. Senatorul Munteanu Ioan, ales în Circumscripția electorală nr. 19 Giurgiu, pe lista F.S.N.
 50. Senatorul Dan Iosif, ales în Circumscripția electorală nr. 19 Giurgiu, pe lista F.S.N.
 51. Senatorul Văcaru Vasile, ales în Circumscripția electorală nr. 20 Gorj, pe lista F.S.N.
 52. Senatorul Popescu Aurică, ales în Circumscripția electorală nr. 20 Gorj, pe lista F.S.N.
 53. Senatorul Verestoy Attila, ales în Circumscripția electorală nr. 21 Harghita, pe lista U.D.M.R.
 54. Senatorul Hajdu Menyhert Gabor, ales în Circumscripția electorală nr. 21 Harghita, pe lista U.D.M.R.
 55. Senatorul Ivan Gheorghe, ales în Circumscripția electorală nr. 22 Hunedoara, pe lista F.S.N.
 56. Senatorul Chețan Mihai, ales în Circumscripția electorală nr. 22 Hunedoara, pe lista F.S.N.
 57. Senatorul Jurcan Petru, ales în Circumscripția electorală nr. 22 Hunedoara, pe lista P.N.L.
 58. Senatorul Sava Constantin, ales în Circumscripția electorală nr. 23 Ialomița, pe lista F.S.N.
 59. Senatorul Balcan Constantin, ales în Circumscripția electorală nr. 23 Ialomița, pe lista F.S.N.
 60. Senatorul Raveica Titus, ales în Circumscripția electorală nr. 24 Iași, pe lista F.S.N.
 61. Senatorul Solcanu Ion, ales în Circumscripția electorală nr. 24 Iași, pe lista F.S.N.
 62. Senatorul Ştef Mircea-Ioan, ales în Circumscripția electorală nr. 24 Iași, pe lista F.S.N.
 63. Senatorul Buda Cezar, ales în Circumscripția electorală nr. 24 Iași, pe lista P.N.L.
 64. Senatorul Popa Ioan-Gheorghe, ales în Circumscripția electorală nr. 25 Maramureș, pe lista F.S.N.
 65. Senatorul Morcovescu Stelian, ales în Circumscripția electorală nr. 25 Maramureș, pe lista F.S.N.
 66. Senatorul Csiha Toma Ernestin, ales în Circumscripția electorală nr. 25 Maramureș, pe lista U.D.M.R.
 67. Senatorul Dedu Stelian, ales în Circumscripția electorală nr. 26 Mehedinți, pe lista F.S.N.
 68. Senatorul Cernescu Emanoil-Mihail, ales în Circumscripția electorală nr. 26 Mehedinți, pe lista F.S.N.
 69. Senatorul Ciontea Radu, ales în Circumscripția electorală nr. 27 Mureș, pe lista A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican
 70. Senatorul Galea Ilie-Valer, ales în Circumscripția electorală nr. 27 Mureș, pe lista F.S.N.
 71. Senatorul Marco Bela, ales în Circumscripția electorală nr. 27 Mureș, pe lista U.D.M.R.
 72. Senatorul Vornicu-Nichifor Sorin-Adrian, ales în Circumscripția electorală nr. 28 Neamț, pe lista F.S.N.
 73. Senatorul Momanu Valeriu, ales în Circumscripția electorală nr. 28 Neamț, pe lista F.S.N.
 74. Senatorul Timofte Alexandru-Radu, ales în Circumscripția electorală nr. 28 Neamț, pe lista F.S.N.
 75. Senatorul Grădinaru Nicolae, ales în Circumscripția electorală nr. 29 Olt, pe lista F.S.N.
 76. Senatorul Gîtan Ilie, ales în Circumscripția electorală nr. 29 Olt, pe lista F.S.N.
 77. Senatorul Păunescu Telu, ales în Circumscripția electorală nr. 29 Olt, pe lista F.S.N.
 78. Senatorul Mănescu Corneliu, ales în Circumscripția electorală nr. 30 Prahova, pe lista F.S.N.
 79. Senatorul Damian Gheorghe, ales în Circumscripția electorală nr. 30 Prahova, pe lista F.S.N.
 80. Senatorul Juncu Gelu, ales în Circumscripția electorală nr. 30 Prahova, pe lista F.S.N.
 81. Senatorul Tokacs Emil, ales în Circumscripția electorală nr. 30 Prahova, pe lista P.N.L.
 82. Senatorul Moiș Văsilie, ales în Circumscripția electorală nr. 31 Satu Mare, pe lista F.S.N.
 83. Senatorul Szabo Karoly Ferencz, ales în Circumscripția electorală nr. 31 Satu Mare, pe lista U.D.M.R.
 84. Senatorul Dunca Nicolae, ales în Circumscripția electorală nr. 32 Sălaj, pe lista F.S.N.
 85. Senatorul Toth Iosif, ales în Circumscripția electorală nr. 32 Sălaj, pe lista U.D.M.R.
 86. Senatorul Nan Nicolae, ales în Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu, pe lista F.S.N.
 87. Senatorul Tătaru Ioan, ales în Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu, pe lista F.S.N.
 88. Senatorul Curelea Mircea, ales în Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu, pe lista P.N.L.
 89. Senatorul Iacobescu Mihai, ales în Circumscripția electorală nr. 34 Suceava, pe lista F.S.N.
 90. Senatorul Muntean Gheorghe, ales în Circumscripția electorală nr. 34 Suceava, pe lista F.S.N.
 91. Senatorul Luchian Dragoș, ales în Circumscripția electorală nr. 34 Suceava, pe lista F.S.N.
 92. Senatorul Neagu Mihail, ales în Circumscripția electorală nr. 35 Teleorman, pe lista F.S.N.
 93. Senatorul Burcea Nicolae, ales în Circumscripția electorală nr. 35 Teleorman, pe lista F.S.N.
 94. Senatorul Cioacă Titi, ales în Circumscripția electorală nr. 35 Teleorman, pe lista F.S.N.
 95. Senatorul Nicoară Diodor, ales în Circumscripția electorală nr. 36 Timiș, pe lista F.S.N.
 96. Senatorul Glăvan Ştefan, ales în Circumscripția electorală nr. 36 Timiș, pe lista F.S.N.
 97. Senatorul Ruva Mihai-Zaharia, ales în Circumscripția electorală nr. 36 Timiș, pe lista P.N.L.
 98. Senatorul Popescu Barbu, ales în Circumscripția electorală nr. 37 Tulcea, pe lista F.S.N.
 99. Senatorul Bangu Corvin-Laurențiu, ales în Circumscripția electorală nr. 37 Tulcea, pe lista F.S.N.
 100. Senatorul Jerbas Paul, ales în Circumscripția electorală nr. 38 Vaslui, pe lista F.S.N.
 101. Senatorul Popa Virgil, ales în Circumscripția electorală nr. 38 Vaslui, pe lista F.S.N.
 102. Senatorul Fieroiu Octavian, ales în Circumscripția electorală nr. 39 Vîlcea, pe lista F.S.N.
 103. Senatorul Negru P. Petre, ales în Circumscripția electorală nr. 39 Vîlcea, pe lista F.S.N.
 104. Senatorul Giurgea Nicolae, ales în Circumscripția electorală nr. 40 Vrancea, pe lista F.S.N.
 105. Senatorul Dinu Constantin, ales în Circumscripția electorală nr. 40 Vrancea, pe lista F.S.N.
 106. Senatorul Manoliu Lia, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista F.S.N.
 107. Senatorul Vulpescu Romulus, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista F.S.N.
 108. Senatorul Anagnoste Victor, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista F.S.N.
 109. Senatorul Bîrlădeanu Alexandru, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista F.S.N.
 110. Senatorul Soare V. Mircea, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista F.S.N.
 111. Senatorul Tatu Neculai-Simeon, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista F.S.N.
 112. Senatorul Coteanu Ion, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista F.S.N.
 113. Senatorul Piru Alexandru, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista F.S.N.
 114. Senatorul Cajal Nicolae, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista F.S.N.
 115. Senatorul Bleahu Marcian, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista M.E. din România
 116. Senatorul Manolache Adrian, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista P.E.R.
 117. Senatorul Câmpeanu Radu-Anton, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista P.N.L.
 118. Senatorul Săndulescu Ionel, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista P.N.L.
 119. Senatorul Iacob Caius, ales în Circumscripția electorală nr. 41 București, pe lista P.N.Ț.-c.d.


Hotărâre pentru alegerea domnului senator academician Alexandru Bîrlădeanu în funcția de președinte al Senatului

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Domnul senator academician Alexandru Bîrlădeanu - din Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale - se alege în funcția de președinte al Senatului.

Președintele de vârstă al Senatului, Buda Cezar | București, 18 iunie 1990 | Nr. 4.


Hotărâre pentru modificarea art. 13 alin. 2 din Regulamentul provizoriu privind activitatea Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 1/1990

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Art. 13 alin. 2 din Regulamentul provizoriu privind activitatea Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 1/1990, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Președintele Senatului este și președintele biroului permanent, din care mai fac parte 4 vicepreședinți, 4 secretari și 2 chestori."

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 18 iunie 1990 | Nr. 5.


Hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Senatului

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de vicepreședinți ai Senatului următorii senatori:

Oliviu Gherman - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Vasile Moiș - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Radu Câmpeanu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;
Károly Király - Grupul parlamentar Uniunii Democrate Maghiare din România.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 18 iunie 1990 | Nr. 6.


Hotărâre pentru alegerea secretarilor Senatului

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de secretari ai Senatului următorii senatori:

Paul Jerbas - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Dan Iosif - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Petru Jurcan - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;
Attila Verestóy - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 18 iunie 1990 | Nr. 7.


Hotărâre pentru alegerea chestorilor Senatului

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de chestori ai Senatului următorii senatori:

Doru-Ioan I. Tărăcilă - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Constantin Sava - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 18 iunie 1990 | Nr. 8.


Hotărâre privind instituirea unei comisii de redactare a proiectului de regulament al Senatului

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se instituie o comisie de redactare a proiectului de regulament al Senatului, având următoarea componență:

 1. Ion Coteanu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Paul Jerbas - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 3. Ioan-Gheorghe Popa - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 4. Ion Predescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 5. Ionel Săndulescu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 6. Zoltan Hosszu - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 7. Antonie Iorgovan - independent.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 18 iunie 1990 | Nr. 9.


Hotărâre pentru aprobarea jurământului Președintelui României

Senatul adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă jurământul Președintelui României, cu următoarea redactare:

„Jur credință poporului român, idealurilor sale de libertate și prosperitate. Jur să respect legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea și integritatea teritorială a patriei."

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 18 iunie 1990 | Nr. 10.


Hotărâre pentru aprobarea unei moțiuni a Senatului

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă moțiunea Senatului prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 18 iunie 1990 | Nr. 11.


Anexă

Moțiunea Senatului României

Senatul României, alcătuit din reprezentanții legali ai națiunii, ales în urma scrutinului popular de la 20 mai, cu misiunea de a contribui la întemeierea unei noi Românii, democrate, se adresează poporului cu următoarea moțiune:

Convinși că nimeni și nimic nu va putea abate poporul român din drumul ales prin revoluția din decembrie 1989, membrii Senatului, împărtășind emoția și îngrijorarea legitime ale întregii populații a țării, condamnă în modul cel mai energic actele de violență și manifestările de vandalism la care s-au dedat, în ziua de 13 iunie 1990, elemente extremiste din Capitală și din alte localități, și care, prin sălbăticia și prin cruzimea metodelor folosite, reamintesc practicile sinistre din arsenalul de tip legionaro-fascist uzitate în trecut.

În aceste împrejurări, anihilarea acțiunii elementelor extremiste a avut loc prin riposta forțelor publice și a unui însemnat număr de cetățeni ai Capitalei și din județe.

Pornind de la faptul că violența atrage, de regulă, după sine, violență, Senatul își exprimă regretul că în procesul de restabilire a ordinii publice, în zilele de 14-15 iunie 1990, s-au produs excese, constând în molestarea unor persoane neimplicate direct în evenimente, devastarea sediilor unor instituții de stat și partide politice - F.S.N., P.N.L. și P.N.Ț.-c.d. -, amenințări la adresa unor personalități, acțiuni pe care Senatul le condamnă în mod hotărât, întrucât ele contravin principiilor de drept și instituțiilor democratice.

În aceste momente, este imperios necesar ca toate forțele politice ale țării, pe deasupra deosebirilor politice și programatice dintre ele, să acționeze în așa fel încât să facă să prevaleze interesele poporului român - continuarea și adâncirea cursului transformărilor structurale economice, sociale și politice, începute o dată cu revoluția din decembrie, instaurarea unei atmosfere de calm, de liniște și de respectare necondiționată a ordinii de drept.

Asigurând libera exprimare a opiniilor, atât prin mijloacele de informare de masă, cât și în adunări publice, Senatul cere guvernului, celorlalte organe cărora le revine răspunderea legală pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, să ia măsuri imediate pentru aplicarea întocmai a legilor țării și pentru sancționarea fermă a tuturor celor care au comis sau vor comite acte de încălcare a acestora.

Senatul cheamă toți cetățenii la rațiune și la înțelepciune, la responsabilitate și la acțiune constructivă necesare pentru înfăptuirea țelurilor sacre ale revoluției noastre.

Senatul consideră necesară instituirea unei comisii parlamentare comune din partea celor două camere, din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare, comisie care să cerceteze evenimentele petrecute, cauzele care le-au generat și cui revine responsabilitatea.

Comisia va înainta parlamentului concluziile rezultate și propunerile de măsuri ce se impun.


Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Senatului într-o Comisie parlamentară de anchetă

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se desemnează, ca reprezentanți ai Senatului în Comisia parlamentară de anchetă, instituită în vederea cercetării evenimentelor petrecute în zilele de 13-15 iunie 1990, următorii senatori:

 1. Corvin-Laurențiu Bangu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
 2. Mircea Cupșa - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
 3. Gheorghe Muntean - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
 4. Ion Solcanu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
 5. Neculai-Simeon Tatu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
 6. Ivan Sabin - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;
 7. Mihai-Zaharia Ruva - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;
 8. Zoltán Hosszú - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 18 iunie 1990 | Nr. 12.