Monitorul Oficial 9/1989

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul I, Nr. issue::0009 - Duminică, 31 decembrie year::1989

Decrete-lege

Decret-lege privind repatrierea cetățenilor români și a foștilor cetățeni români

Pentru realizarea măsurilor proclamate prin programul Frontului Salvării Naționale, a idealurilor de dreptate socială, justiție și democrație în spiritul respectului față de drepturile și libertățile omului, inclusiv a dreptului de deplasare liberă,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Cetățenilor români aflați peste hotare și care doresc să se înapoieze și să se stabilească în România li se garantează dreptul la repatriere.

Art. 2. - Dreptul de repatriere se recunoaște și foștilor cetățeni români care pot redobândi cetățenia română prin efectul repatrierii și la cerere.

Art. 3. - Părinții hotărăsc pentru copiii lor minori privind cetățenia. Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani trebuie să exprime consimțământ separat.

Art. 4. - Persoanele care se repatriază în condițiile prezentului decret și au cetățenia română beneficiază de toate drepturile politice, economice și sociale conferite de lege cetățenilor români.

Art. 5. - Persoana care deține cetățenia română și dorește să se repatrieze, dar nu are acte doveditoare a acesteia, are dreptul la eliberarea unui pașaport de îndată ce se clarifică problema cetățeniei sale.

Art. 6. - Persoanele care doresc să se repatrieze depun cererile de repatriere la misiunile diplomatice și oficiile consulare române sau direct la Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 7. - Ministerul Afacerilor Externe aprobă, în colaborare cu organele desemnate de lege pentru probleme de evidență a străinilor, cererile de repatriere.

Art. 8. - Dobândirea cetățeniei române de către unul dintre soți nu are nici o consecință asupra cetățeniei celuilalt soț. Soțul cetățean străin poate cere dobândirea cetățeniei române în condițiile legii.

Art. 9. - Persoanele care se repatriază beneficiază de scutiri de vamă pentru toate bunurile dobândite în străinătate.

Art. 10. - Persoanele repatriate își dobândesc drepturile de pensie pe care le-au avut la data plecării definitive din țară.

Art. 11. - Cetățenii români repatriați pot beneficia, cu prioritate, de spații de locuit proprietate, prin organizațiile de stat, cu plata în valută.

Art. 12. - Orice dispoziție contrară prezentului decret se abrogă.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 31 decembrie 1989 | Nr. 7.

Decret-lege privind înregistrarea și funcționarea partidelor politice și a organizațiilor obștești în România

Pentru realizarea unei societăți cu adevărat democratice în România, asigurarea și apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și înfăptuirea principiului pluralismului politic,

în temeiul art. 2 lit. a) din Decretul-lege privind constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului Frontului Salvării Naționale și a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naționale,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - În România este liberă constituirea partidelor politice, cu excepția partidelor fasciste sau care propagă concepții contrare ordinii de stat și de drept în România.

Nici o altă îngrădire pe motive de rasă, naționalitate, religie, grad de cultură, sex sau convingeri politice nu poate împiedica constituirea și funcționarea partidelor politice.

Înregistrarea și funcționarea partidelor politice se fac în conformitate cu prevederile prezentului decret-lege.

Art. 2. - Organizarea și funcționarea partidelor politice se fac, potrivit statutelor acestora, numai pe bază teritorială.

O persoană nu poate face parte în același timp din două sau mai multe partide politice.

Scopurile partidelor politice și organizațiilor obștești trebuie să se întemeieze pe respectul suveranității, independenței și integrității naționale, al democrației, în vederea asigurării libertăților și drepturilor cetățenilor și afirmării demnității națiunii române.

Mijloacele de realizare a scopurilor partidelor politice și organizațiilor obștești trebuie să fie în conformitate cu ordinea de stat și de drept din România.

Art. 3. - În vederea înregistrării, fiecare partid și organizație obștească trebuie să-și prezinte statutele de organizare și funcționare, programul politic, să-și declare sediul și mijloacele financiare de care dispun și să facă dovada că are cel puțin 251 de membri.

Art. 4. - Înregistrarea partidelor politice se face la Tribunalul municipiului București, care, în termen de 5 zile, se pronunță asupra legalității constituirii lor.

Împotriva deciziei Tribunalului municipiului București se poate face contestație la Curtea Supremă de Justiție, în termen de 3 zile de la comunicarea deciziei.

Curtea Supremă de Justiție se pronunță în termen de 5 zile de la data înregistrării contestației.

De la data rămânerii definitive a deciziei de admitere a înregistrării partidele politice dobândesc personalitate juridică.

Art. 5. - Cadrele militare și personalul civil din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne, judecătorii, procurorii și diplomații, precum și personalul operativ al Radioteleviziunii Române Libere, nu pot face parte din partide politice.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 31 decembrie 1989 | Nr. 8.

Decret-lege privind abrogarea unor acte normative

În scopul înlăturării imediate din legislația țării noastre a unor reglementări legale emise de fostul regim dictatorial care prin caracterul lor discriminator, nedrept, au adus grave prejudicii materiale și morale poporului roman, intereselor legitime ale tuturor cetățenilor, desfășurării unor relații normale cu celelalte state,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Sunt și rămân abrogate următoarele acte normative:

 1. Legea nr. 17/1968 pentru reglementarea unor condiții de remunerare a salariaților care îndeplinesc funcții de conducere, tehnico-administrative și de specialitate, publicată în Buletinul Oficial nr. 80 din 22 iunie 1968.
 2. Legea nr. 19/1968 cu privire la regimul juridic al terenurilor fără construcții din perimetrul construibil al municipiilor și orașelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 81 din 24 iunie 1968.
 3. Art. 44-50 din Legea ur. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974.
 4. Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situației unor bunuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 152 din 6 decembrie 1974.
 5. Legea nr. 1/1975 cu privire la depunerea jurământului de credință și devotament față de Republica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial nr. 39 din 21 marfle 1975.
 6. Decretul nr. 51/1975 cu privire la stabilirea programului de funcționare a unităților comerciale și de alimentație publică, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 30 mai 1975.
 7. Legea nr. 25/1976 privind încadrarea într-o muncă utilă a persoanelor apte de muncă, publicată în Buletinul Oficial nr. 98 din 11 noiembrie 1976.
 8. Decretul nr. 189/1977 privind unele măsuri referitoare la încheierea actelor juridice cu caracter patrimonial de către personalul din unele organe centrale și locale de stat și obștești, precum și din alte instituții de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 54 din 28 iunie 1977.
 9. Art. 64 lit. t) din Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, precum și la funcționarea acestora pe baza autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, publicată în Buletinul Oficial nr. 56 din 12 iulie 1978.
 10. Decretul nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea rațională a personalului din unitățile socialiste, nepublicat.
 11. Decretul nr. 306/1981 privind măsuri pentru prevenirea și combaterea unor fapte care afectează buna aprovizionare a populației, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 9 octombrie 1981.
 12. Decretul nr. 402/1982 privind obligațiile persoanelor care cer și li se aprobă să se stabilească definitiv în străinătate de a plăti integral datoriile pe care le au față de stat, organizații socialiste și persoane fizice, precum și de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu școlarizarea lor, publicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 1 noiembrie 1982.
 13. Legea nr. 3/1988 cu privire la contractul-angajament, publicată în Buletinul Oficial nr. 51 din 9 iulie 1983.
 14. Decretul nr. 96/1983 privind vânzarea produselor agricole de către producătorii individuali, precum și unele măsuri pentru asigurarea respectării prețurilor maximale de mercurial, publicat în Buletinul Oficial nr. 19 din 29 martie 1983.
 15. Prevederile referitoare la obligațiile de contractare și livrare a produselor agricole, precum și la planurile de cultură și de creștere a animalelor, cuprinse în Decretul nr. 69/1984 privind contractările și achizițiile de produse agricole vegetale și în Decretul nr. 70/1984 privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale, publicate în Buletinul Oficial nr. 16-17 din 1 martie 1984.
 16. Decretul prezidențial nr. 208/1985 privind instituirea stării de necesitate și a regimului militarizat în unitățile din sistemul energetic național, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 18 octombrie 1985.
 17. Legea nr. 3/1989 privind interzicerea creditelor din străinătate, publicată în Buletinul Oficial nr. 14 din 25 aprilie 1989.
 18. Art. 134 din Codul civil, introdus prin Decretul nr. 80 din 31 martie 1950, pentru modificarea art. 134, 139 și 166 din Codul civil, publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 31 martie 1950.
 19. Art. 253 din Codul penal - refuzul reînapoierii în țară.
 20. Decretul nr. 358/1948 pentru stabilirea situației de drept a fostului cult greco-catolic.
 21. Art. 37 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 31 decembrie 1989 | Nr. 9.

Decret-lege privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege se constituie Guvernul României, ca organ suprem al administrației de stat.

Art. 2. - Guvernul României exercită conducerea generală a activității administrative pe întreg teritoriul țării, având obligația de a îndeplini obiectivele cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naționale, asigurând executarea măsurilor stabilite prin decretele adoptate de acesta.

Art. 3. - Componența Guvernului României se aprobă de Consiliul Frontului Salvării Naționale, la propunerea primului-ministru.

Primul-ministru este numit de Consiliul Frontului Salvării Naționale.

Art. 4. - Guvernul României, în întregul său, și fiecare dintre membrii acestuia sunt răspunzători în fața Consiliului Frontului Salvării Naționale.

Art. 5. - În îndeplinirea răspunderilor ce îi revin, guvernul adoptă hotărâri cuprinzând măsuri obligatorii în toate domeniile vieții economice și sociale.

Hotărârile guvernului se adoptă cu majoritate simplă de voturi ale membrilor acestuia, se semnează de primul-ministru și se publică în Monitorul Oficial.

Art. 6. - Consiliul Frontului Salvării Naționale poate anula hotărârile guvernului atunci când consideră că acestea contravin legilor și decretelor în vigoare sau intereselor poporului.

Art. 7. - Guvernul își constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativă a problemelor și urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse.

Art. 8. - Guvernul are un secretariat general, condus de secretarul general al guvernului, care participă la ședințele acestuia.

Atribuțiile și modul de lucru ale secretariatului general se stabilesc de guvern.

Art. 9. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 31 decembrie 1989 | Nr. 10.

Decrete

Decret privind trecerea Trustului-antrepriză generală „Energomontaj” și a Antreprizei „Nuclearomontaj” din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini în subordinea Ministerului Energiei Electrice

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data de 1 ianuarie 1990 Trustul-antrepriză generală „Energomontaj”, din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic București de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, trece în subordinea Ministerului Energiei Electrice.

Pe aceeași dată, Antrepriza „Nuclearomontaj” din cadrul Întreprinderii de mașini grele București, din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic București, trece în subordinea Trustului-antrepriză generală „Energomontaj”.

Art. 2. - Întregul patrimoniu stabilit pe baza bilanțului încheiat la data de 31 decembrie 1989, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari și cu contractele încheiate trec de la Centrala industrială de utilaj energetic la Trustul-antrepriză generală „Energomontaj”, corespunzător prevederilor art. 1.

Personalul care trece la Trustul-antrepriză generală „Energomontaj” se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 3. - Dispozițiile prevăzute în art. 13, 14, 15 și 16 din Decretul nr. 397/1985 privind perfecționarea organizării activității de construcții-montaj și de reparații capitale la centralele electrice, precum și cele din art. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 din Decretul nr. 67/1980 privind organizarea activității de producere, livrare și montare a echipamentelor pentru centralele nuclearo-electrice, se aplică la unitățile trecute în subordinea Ministerului Energiei Electrice.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari ai Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Energiei Electrice pe anul 1990.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 31 decembrie 1989 | Nr. 34.

Decret privind trecerea gărzilor patriotice și a activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei la Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Până la elaborarea unei noi reglementări, Statul Major Central al Gărzilor Patriotice trece la Ministerul Apărării Naționale.

Statele majore ale gărzilor patriotice de la fostele comitete județene, municipale, de sector al municipiului București, orășenești și comunale, precum și de la unele organizații economice, intreprinderi și instituții, vor activa pe lângă centrele militare județene și vor fi subordonate Statului Major Central al gărzilor Patriotice.

De asemenea, trece la Ministerul Apărării Naționale activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 31 decembrie 1989 | Nr. 35.

Decret privind numirea unui ambasador în centrala Ministerului Afacerilor Externe

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Statul de funcții al administrației centrale a Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu un post de ambasador.

Art. 2. - Mircea Mitran se numește în funcția de ambasador în centrala Ministerului Afacerilor Externe.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 31 decembrie 1989 | Nr. 36.

Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - George Homoștean se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Socialistă Cehoslovacă.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 31 decembrie 1989 | Nr. 40.

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind numirea primului-adjunct al ministrului energiei electrice

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - În funcția de prim-adjunct al ministrului energiei electrice se numește Milițescu Gheorghe.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 decembrie 1989 | Nr. 1.