Monitorul Oficial 9/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0009 - Duminică, 14 ianuarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind grațierea unor pedepse

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se grațiază în întregime pedepsele cu închisoare aplicate de instanța de judecată, precum și măsura trimiterii într-o școală specială de muncă și reeducare luată față de minori.

Art. 2. - De dispozițiile art. 1 nu beneficiază cei care, aflați în conducerea sau în slujba fostului regim dictatorial, acționând activ pentru suprimarea libertăților și drepturilor umane ori pentru realizarea celorlalte scopuri ale acestui regim sau pentru a-și asigura profituri ori a se sustrage de la răspundere, au săvârșit infracțiuni contra păcii și omenirii, contra statului, de lipsire de libertate în mod ilegal, de abuz în serviciu, infracțiuni privitoare la regimul armelor, munițiilor și materiilor explozive, la regimul de ocrotire a unor bunuri, acte teroriste, precum și tăinuirea și favorizarea la aceste infracțiuni.

De asemenea, de prevederile art. 1 nu beneficiază recidiviștii, cei care au săvârșit infracțiuni de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, viol prevăzut de art. 197 alin. 2 și 3 Cod penal, tâlhărie contra avutului personal sau particular ori contra avutului obștesc, alte infracțiuni intenționate contra avutului obștesc cu consecințe grave sau deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor obștești prevăzut de art. 248 alin. 2 Cod penal, luare de mită, trafic de influență, arestare nelegală și cercetare abuzivă, supunere la rele tratamente, represiune nedreaptă și evadare.

Art. 3. - În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată, procesul penal va începe sau, după caz, va continua, iar după stabilirea pedepsei se va face aplicarea dispozițiilor prezentului decret-lege referitoare la grațiere.

Art. 4. - Cei grațiați, care în curs de 3 ani săvârșesc din nou o infracțiune intenționată, vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracțiune, și pedeapsa sau restul de pedeapsă rămase neexecutate ca urmare a aplicării prezentului decret-lege.

Art. 5. - Dispozițiile prezentului decret-lege se aplică numai faptelor comise până la data de 22 decembrie 1989 inclusiv.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 13 ianuarie 1990 | Nr. 23.Decrete

Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Gheorghe Dolgu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Elveția și de reprezentant permanent al României pe lângă Oficiul Națiunilor Unite și instituțiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite din Geneva.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 13 ianuarie 1990 | Nr. 50.


Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Stan Soare se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 13 ianuarie 1990 | Nr. 51.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de comerț exterior „Romenergo” București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo”, cu sediul în municipiul București, în subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Obiectul de activitate al întreprinderii este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo” se organizează pe baza gestiunii economico-financiare și valutare proprii, cu personalitate juridică.

Întreprinderea se încadrează în gradul I de organizare, iar tipul (mărimea), precum și numărul de posturi, se stabilesc de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini pe baza normelor legale în vigoare și a volumului de activitate.

Art. 3. - Activul și pasivul, împreună cu indicatorii de plan economici, financiari și valutari și cu contractele încheiate, trec de la Centrala industrială de utilaj energetic București - Direcția de comerț exterior și cooperare economică internațională „Romenergo” la Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo” București. Personalul care trece la Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo” București se consideră transferat în interesul serviciului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 ianuarie 1990 | Nr. 40.


Anexă

Obiectul de activitate al Întreprinderii de comerț exterior „Romenergo” București

Export

 • Centrale electrice, instalații complexe energetice și echipamente de bază pentru industria energetică;
 • grupuri hidroenergetice și echipamente hidroenergetice;
 • utilaje și echipamente tehnologice și de completare specifice centralelor electrice;
 • echipamente pentru cazane și turbine;
 • centrale de termoficare urbană și industrială, grupuri termice pentru încălzire industrială;
 • centrale diesel cu puteri peste 850 kW și părți componente;
 • instalații și utilaje complexe nucleare și energetice pentru centrale nuclearo-electrice;
 • materiale specifice producției de utilaje și echipamente nuclearo-electrice;
 • linii de fabricație și montaj, piese de schimb, organizare service și asistență tehnică, montaj, școlarizare și alte lucrări și servicii proprii obiectului său de activitate;
 • licențe, brevete de invenții românești, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
 • furnizor general extern în domeniul său de activitate;
 • asistență tehnică, expertize, consulting pentru activități în domeniul nuclear;
 • acțiuni de cooperare și specializare producție, precum și participare la societăți mixte de producție și societăți comerciale din țară și străinătate pentru promovarea exportului și importului din domeniul său de activitate;

Import

 • Centrale electrice;
 • echipamente, părți de instalații pentru industria energetică;
 • echipamente pentru cazane și turbine;
 • instalații și utilaje complexe nucleare și energetice pentru centrale nuclearo-electrice;
 • utilaje și echipamente tehnologice și de completare pentru centrale nuclearo-electrice;
 • materiale specifice producției de echipamente nuclearo-electrice, dacă nu sunt nominalizate în obiectul de activitate al altor întreprinderi de comerț exterior;
 • grupuri termice pentru încălzire industrială și urbană;
 • piese de schimb specifice și pentru prima dotare pentru instalațiile și utilajele importate;
 • licențe, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistență tehnică, școlarizare și alte lucrări și servicii proprii obiectului său de activitate.


Hotărâre privind unele măsuri referitoare la învățământul superior - cursuri de zi

Guvernul României hotărăște:

 1. În spiritul platformei-program a Frontului Salvării Naționale privind libertatea învățământului și așezarea acestuia pe baze democratice, autonomia universitară va fi criteriul fundamental în organizarea și funcționarea învățământului superior. În acest scop Ministerul învățământului va elabora într-un timp cât mai scurt proiectul de reglementare necesar, care va fi supus dezbaterii opiniei publice.
 2. La Ministerul Învățământului se creează o comisie consultativă formată din cadre didactice și studenți (reprezentanți ai noilor conduceri alese democratic), care urmează să examineze toate propunerile vizând reorganizarea și desfășurarea activității în învățământul superior.
 3. Sesiunea de examene de iarnă începe pe 26 ianuarie, ca sesiune deschisă, examenele stabilindu-se pe serii, prin acordul dintre catedre și studenți.
 4. Prezența la cursuri și seminarii va fi facultativă, cu excepția laboratoarelor și a atelierelor la care prezența rămâne obligatorie. Examenele se vor desfășura pe baza criteriilor normale de exigență universitară.
 5. Vechiul sistem de repartiție a absolvenților își încetează valabilitatea. Criteriile prioritare în viitor vor fi media de absolvire și concursul.
 6. Autogospodărirea căminelor și cantinelor încetează, administrarea acestora fiind asigurată în viitor de un personal de profil. Conducerea căminelor studențești va fi asigurată de un colectiv, care va cuprinde în mod obligatoriu delegați aleși ai studenților.
 7. Două treimi din valuta obținută de unitățile de învățământ va reveni instituțiilor respective, restul de 1/3 fiind depus la bugetul statului sub formă de impozit.
 8. Candidații admiși în învățământul superior nu vor mai efectua pregătirea militară înainte de începerea cursurilor anului I, asigurându-se astfel continuitatea procesului de învățământ.
 9. În viitoarea lege a învățământului, care va intra în vigoare înainte de începerea admiterii în învățământul liceal și universitar din acest an, se var prevedea reducerea numărului de ore pentru elevi și studenți, precum și micșorarea normelor de predare a cadrelor didactice.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 ianuarie 1990 | Nr. 41.


Hotărâre privind unele măsuri referitoare la învățământul superior seral

Guvernul României hotărăște:

 1. Actualul învățământ superior seral va continua conform structurii existente pentru toți anii de studiu, până la absolvirea facultății. Examenele se vor desfășura cu aceeași exigență ca și pentru învățământul superior de zi.
 2. În anul școlar 1990/1991, numărul locurilor la admiterea în învățământul superior seral va fi redus global la 20% din cifra de școlarizare existentă în prezent.
  Pentru unele specialități, prin viitoarea lege a învățământului se va stabili pentru ce domenii nu vor mai avea loc cursuri serale.
  Din anul școlar 1990/1991 învățământul superior seral va avea un conținut al pregătirii identic cu cel de la învățământul superior de zi.
 3. O dată cu reducerea numărului de studenți la învățământul superior seral se va mări numărul de studenți la învățământul superior de zi.
  Repartiția absolvenților învățământului superior seral, inclusiv a actualei serii ce se află în anul I de studiu, se va face în principiu respectându-se repartiția la întreprinderile în care lucrează.
 4. În consiliile profesorale vor fi cooptați atât studenți de la învățământul superior de zi, cât și de la învățământul superior seral, în mod proporțional.
 5. Pe baza unor criterii stabilite de Ministerul Învățământului se va admite transferul de la o formă de învățământ la alta.
 6. Studenții de la învățământul superior seral vor presta un număr de ore de muncă între 4 și 8 ore. Vechimea în muncă va fi considerată proporțional cu numărul de ore prestate. Se va asigura un program de lucru flexibil, adică un program decalat, astfel încât să existe o corelare între programul întreprinderii și cel al instituțiilor de învățământ superior.
 7. Studenții de la învățământul superior seral au dreptul la concedii de studii de până la 60 de zile într-un an calendaristic pentru sesiuni de examene, proiecte și lucrări practice. Această perioadă va fi considerată vechime în muncă - proporțional cu numărul de ore pe care îl prestau anterior cererii pentru concediul fără plată.
 8. La cerere, studenții exmatriculați din motive politice, religioase sau din cauza nepromovării unor discipline cu caracter ideologic vor fi reînmatriculați. Această măsură se aplică imediat.
 9. Pentru sesiunile de examene pentru anul școlar 1989/1990 facultățile vor solicita numai adeverința de încadrare în muncă.
 10. Studenții de la învățământul superior seral pot candida, în aceleași condiții ca și studenții de la cursurile de zi, pentru obținerea de burse în străinătate.
 11. Alte probleme implicând procesul de învățământ la învățământul seral vor fi soluționate prin legea învățământului care se află în curs de pregătire.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 ianuarie 1990 | Nr. 41 bis.


Hotărâre privind trecerea Centrului de perfecționare a cadrelor - CEPECA în subordinea Ministerului Economiei Naționale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Centrul de perfecționare a cadrelor - CEPECA trece în subordinea Ministerului Economiei Naționale.

Art. 2. - Organizarea și funcționarea Centrului de perfecționare a cadrelor - CEPECA se stabilesc de Ministerul Economiei Naționale.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 ianuarie 1990 | Nr. 42.