Monitorul Oficial 90/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0090 - Joi, 12 iulie year::1990

Hotărâri ale Adunării Constituante

Hotărâre privind Regulamentul Adunării Constituante

Adunarea Constituantă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Potrivit Decretului-lege nr. 92/1990, Adunarea Deputaților și Senatul, în ședință comună, se constituie de drept în Adunarea Constituantă pentru adoptarea Constituției României.

Adunarea Constituantă se întrunește în ședință la convocarea președinților celor 2 camere.

Art. 2. - În prima sa ședință, care va fi condusă de președintele Senatului, Adunarea Constituantă ia în dezbatere regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 3. - Ședințele Adunării Constituante sunt prezidate, prin rotație, de către președintele Senatului și președintele Adunării Deputaților.

Art. 4. - Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Adunării Constituante se dezbate articol cu articol.

Art. 5. - După adoptarea regulamentului, adunarea își formează Comitetul Adunării Constituante, compus din președinții, vicepreședinții și secretarii celor două camere.

Art. 6. - După formarea Comitetului Adunării Constituante se va proceda la alegerea Comisiei de redactare a proiectului Constituției României, formată din deputați, senatori și specialiști în domeniul dreptului constituțional și al altor științe socio-umane, aceștia din urmă neavând vot deliberativ.

Propunerile de deputați și senatori, membri ai comisiei, se vor face respectându-se, pe cât posibil, configurația politică a celor două camere.

Art. 7. - Numărul membrilor Comisiei de redactare a proiectului Constituției și componența acesteia vor fi aprobate de Adunarea Constituantă, la propunerea comitetului acesteia, prin vot deschis, majoritatea necesară fiind de jumătate plus unu din numărul total al membrilor Adunării Constituante.

Dacă această majoritate nu se realizează la primul tur de scrutin, se organizează un al doilea tur de scrutin, în urma căruia vor fi declarați aleși candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi.

Art. 8. - Comisia de redactare a proiectului Constituției României își va alege un președinte, doi vicepreședinți și doi secretari și își va adopta un regulament de funcționare. Hotărârile în cadrul comisiei se iau cu votul majorității membrilor săi.

Art. 9. - Comisia de redactare a proiectului de Constituție va elabora și prezenta Adunării Constituante, într-o primă etapă, principiile și structura pe capitole ale viitorului proiect de Constituție. După aprobarea acestora, comisia va redacta textul integral al fiecărui capitol, care va fi supus spre dezbatere și aprobare Adunării Constituante.

Art. 10. - Pentru asigurarea corelării textelor proiectului de Constituție, după închiderea fazei de discutare și aprobare a acestuia, Adunarea Constituantă va relua în dezbatere acele dispoziții sau necorelări impuse de modificările ce s-au adus proiectului pe parcursul discutării acestuia.

Art. 11. - Adunarea Constituantă se întrunește pentru a dezbate și aproba proiectul Constituției României la data și orele pe care le va stabili Comitetul Adunării Constituante. În funcție de necesități, acesta va putea fixa ca dezbaterile să aibă loc de mai multe ori pe săptămână.

Art. 12. - Cu excepția votării finale a proiectului de Constituție, prin vot nominal, pentru care este necesară o majoritate calificată de două treimi din numărul total al deputaților și senatorilor ce compun Adunarea Constituantă, toate celelalte hotărâri ale acesteia se iau cu majoritatea de voturi din totalul membrilor ei, afară de cazul când prezentul regulament nu prevede altfel.

Art. 13. - În măsura în care prevederile prezentului regulament nu sunt îndestulătoare, ele se completează cu dispozițiile corespunzătoare cuprinse în regulamentele Adunării Deputaților și Senatului.

Art. 14. - Prezentul regulament se aprobă cu votul majorității membrilor Adunării Constituante.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 11 iulie 1990 | Nr. 1.


Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de redactare a proiectului Constituției României

Adunarea Constituantă adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă componența nominală a Comisiei de redactare a proiectului Constituției României, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 11 iulie 1990 | Nr. 2.


Anexă

 1. Marian Enache - jurist, vicepreședinte al Adunării Deputaților, grupul parlamentar al F.S.N.
 2. Ioan Leș - deputat, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
 3. Ioan Timiș - deputat, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
 4. Alexandru Albu - deputat, prof. univ. dr., A.S.E., grupul parlamentar al F.S.N.
 5. Mihai Golu - deputat, psiholog, prof. univ. dr., Universitatea București, grupul parlamentar al F.S.N.
 6. Nicolae S. Dumitru - deputat, sociolog, conf. univ. dr., grupul parlamentar al F.S.N.
 7. Dan Lăzărescu - deputat, scriitor, grupul parlamentar al P.N.L.
 8. Gheorghe Frunda - deputat, avocat, grupul parlamentar al U.D.M.R.
 9. Vasile Gionea - deputat, jurist, prof. univ. dr., grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
 10. Ioan Florea - deputat, economist, grupul parlamentar ecologist și social-democrat
 11. Niculae Iuruc - deputat, inginer agronom, grupul parlamentar agrar și socialist democratic
 12. Echim Andrei - deputat, jurist, grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
 13. Victor Anangnoste - senator, avocat, grupul parlamentar al F.S.N.
 14. Mihai Iacobescu - senator, istoric, conf. univ. dr., grupul parlamentar al F.S.N.
 15. Mihăiță Postolache - senator, inginer, grupul parlamentar al F.S.N.
 16. Ion Predescu - senator, avocat, grupul parlamentar al F.S.N.
 17. Ioan Rus - senator, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
 18. Romulus Vulpescu - senator, scriitor, grupul parlamentar al F.S.N.
 19. Augustin Zăgrean - senator, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
 20. Mircea Curelea - senator, avocat, grupul parlamentar al P.N.L.
 21. Adrian-Ovidiu Moțiu - senator, prof. univ. dr., Partidul pentru Uniunea Națională a Românilor din Transilvania
 22. Hajdu Menyhért Gábor - senator, jurist, grupul parlamentar al U.D.M.R.
 23. Antonie Iorgovan - senator, conf. univ. dr., independent
 24. Florin Vasilescu - jurist, doctor în drept, consilier la Președinția României
 25. Mihai Constantinescu - jurist, doctor în drept, consilier al primului-ministru
 26. Ion Vida - jurist, doctor în drept, consilier la compartimentul tehnic legislativ din cadrul Direcției serviciilor legislative a aparatului Adunării Deputaților
 27. Ioan Moraru - jurist, doctor în drept, conf. univ., Universitatea București
 28. Ion Deleanu - doctor în drept, conf. univ., Universitatea Cluj-Napoca.