Monitorul Oficial 92/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0092 - Vineri, 20 iulie year::1990

Legi

Lege privind administrarea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor până la organizarea de alegeri locale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile de uniune națională constituite provizoriu la nivelul unităților administrativ-teritoriale își încetează activitatea.

Art. 2. - Până la formarea viitoarelor organe locale, ca rezultat al alegerilor, administrarea județelor, respectiv a municipiului București, municipiilor, orașelor și comunelor, se realizează de prefecturi și primării, organe locale ale administrației de stat cu competență generală.

Art. 3. - Prefecturile și primăriile rezolvă, în condițiile legii, problemele privind dezvoltarea economico-socială a unităților administrativ-teritoriale, urmăresc respectarea cadrului legal al desfășurării activității economice, asigură gestionarea bugetelor locale și soluționează problemele de ordin edilitar, precum și în alte domenii date în competența lor prin lege.

De asemenea, prefecturile și primăriile asigură menținerea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, prin organele de ordine publică legal constituite.

Art. 4. - Prefecturile se organizează la nivelul județelor și sunt compuse din: 1 prefect, 2 subprefecți, 1 secretar și 7 membri.

Art. 5. - Primăriile se organizează la nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor și au următoarea componență:

a) la municipiul București: 1 primar general, 3 viceprimari, 1 secretar și 8 membri;
b) la municipiile reședință de județ și sectoarele municipiului București: 1 primar, 2 viceprimari, 1 secretar și 5 membri;
c) la municipiile care nu sunt reședință de județ: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar și 4 membri;
d) la orașe: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar și 4 membri;
e) la comune: 1 primar, 1 secretar și 3 membri, iar la comunele cu peste 5.000 locuitori: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar și 4 membri.

Art. 6. - Numirea și eliberarea din funcțiile prevăzute de art. 4 și art. 5 lit. a) se fac de primul-ministru, la propunerea Direcției administrației locale din cadrul Secretariatului general al guvernului.

Numirea și eliberarea din funcțiile prevăzute la art. 5 lit. b)-e) se fac prin decizii ale prefecturilor județene, respectiv a Primăriei municipiului București.

Art. 7. - Prefecturile și primăriile, în întregul lor și fiecare dintre membrii acestora, răspund în fața organelor administrației de stat ierarhic superioare și a guvernului.

Art. 8. - Prefecturile și primăriile se întrunesc de regulă, o dată pe săptămână, precum și ori de câte ori este necesar, lucrând valabil în prezența majorității membrilor lor.

Convocarea se face de către prefect sau primar.

Art. 9. - În îndeplinirea atribuțiilor care le revin, prefecturile și primăriile iau decizii cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor acestora.

Deciziile se semnează de prefect, după caz de primar, și se contrasemnează de secretar.

Deciziile de interes general se aduc la cunoștința cetățenilor prin orice mijloace de publicitate.

În unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate decât cea română, aceste decizii se aduc la cunoștința cetățenilor și în limba acelei naționalități.

Art. 10. - Deciziile prefecturilor și primăriilor pot fi anulate de către organele ierarhic superioare atunci când contravin legilor, decretelor, hotărârilor guvernului ori deciziilor organelor administrației de stat ierarhic superioare.

Art. 11. - Prefecturile și primăriile au un aparat propriu de specialitate, organizat potrivit legii.

Art. 12. - La nivelul unităților administrativ-teritoriale funcționează, potrivit legii, organe locale de specialitate ale administrației de stat, care se subordonează atât prefecturilor și primăriilor, cât și ministerelor sau celorlalte organe centrale de specialitate ale administrației de stat.

Art. 13. - Prefecturile și primăriile își îndeplinesc obligațiile pe care le au ca persoană juridică județul, municipiul, sectoarele municipiului București, orașul și comuna.

În executarea bugetului, prefectul sau, după caz, primarul îndeplinește atribuțiile de ordonator principal de credite.

Art. 14. - Bunurile și celelalte elemente de activ și pasiv ale consiliilor provizorii teritoriale de uniune națională trec la prefecturile și primăriile din unitățile administrativ-teritoriale respective, pe bază de proces-verbal.

Art. 15. - Personalul care trece la alte unități ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni de la data transferului, de același salariu tarifar de încadrare, dacă la noul loc de muncă salariul tarifar de încadrare este mai mic.

Art. 16. - Personalul consiliilor provizorii de uniune națională va fi redistribuit și încadrat prin grija prefecturilor județene sau a primăriilor, după caz.

Art. 17. - Primarii și viceprimarii numiți în baza art. 6 beneficiază de drepturile prevăzute de art. 15 și 16 la încetarea exercitării funcțiilor din motive neimputabile acestora.

Art. 18. - Pe data prezentei legi se abrogă art. 6, art. 7 și art. 8 alin. 1-3 din Decretul-lege nr. 2/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului Frontului Salvării Naționale și a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naționale, art. 3 din Decretul-lege nr. 81/1990 privind Consiliul Provizoriu de Uniune Națională și Decretul-lege nr. 8/1990 privind organizarea și funcționarea organelor locale ale administrației de stat.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iulie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 18 iulie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind administrarea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor până la organizarea de alegeri locale și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 19 iulie 1990 | Nr. 5.


Lege privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din guvernul României și a altor funcții de nivel guvernamental

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Acțiunea de reorganizare a ministerelor și a celorlalte organe centrale va fi încheiată până la data de 31 august 1990.

(2) Reorganizarea se va face prin hotărâri ale guvernului.

(3) În termen de 30 de zile de la încheierea reorganizării, guvernul va supune parlamentului spre adoptare reglementările privind atribuțiile sale și ale ministerelor.

Art. 2. - (1) Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut cu acordul fiecăruia în cadrul aceleiași instituții, în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi, are dreptul la salariul tarifar avut și sporuri, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.

(2) De aceleași drepturi beneficiază și personalul care a fost menținut în activitate, în mod excepțional, în instituția reorganizată, peste numărul de posturi aprobat, fără a se depăși termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Numărul persoanelor ce beneficiază de prevederile alin. (2) se stabilește de guvern.

Art. 3. - Se acordă guvernului competența de a emite hotărâri pentru: înființarea comisiilor care funcționează pe lângă guvern; stabilirea structurii organizatorice și a numărului de posturi la ministere, celelalte organe centrale și comisii din administrația de stat; numirea și eliberarea din funcție a secretarilor de stat și a subsecretarilor de stat, precum și a persoanelor ce urmează să îndeplinească funcții asimilate acestora.

Art. 4. - Se aprobă salariile tarifare ale funcțiilor din Guvernul României și ale unor funcții de nivel guvernamental potrivit prevederilor din anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 5. - Decretul-lege nr. 60/1990 privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor salariați se aplică până la data de 31 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data prezentei legi se abrogă: anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 37/1990; Decretul nr. 145/1975; art. 1-5, 7, 8 și 11 din Decretul-lege nr. 65/1990, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iulie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 18 iulie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 19 iulie 1990 | Nr. 6.


Anexă

Salariile tarifare
pentru funcțiile din Guvernul României și unele funcții de nivel guvernamental
Nr. crt. Funcția Salariul tarifar
-lei-
1. Prim-ministru 18.000
2. Ministru de stat 15.000
3. Ministru 14.000
4. Secretar de stat, șef de departament 12.500
5. Subsecretar de stat 10.000 - 12.000
6. Consilier al primului-ministru 7.000 - 10.000
7. Consilier la miniștri de stat 7.000 - 9.000
8. Consilier al ministrului[1] 6.750
Notă:
  1. Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate.
  2. Funcțiile de ministru secretar de stat, prim-adjunct al ministrului și adjunct al ministrului, desființate prin prezenta lege, se asimilează cu funcția de subsecretar de stat.
  3. Nivelurile de salarizare între limite se stabilesc de guvern, respectiv, pentru organele care nu sunt în subordinea guvernului, de către conducătorii acestora.Referințe

  1. Se utilizează în limita a 1-3 posturi la ministere și câte 1-2 posturi în departamente și comisii ale guvernului.