Monitorul Oficial 93-94/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină este incompletă. Puteți contribui la editare (completare, formatare, diacritice etc.). Sfaturi utile pentru editare găsiți pe pagina de Ajutor pentru corectură. După completare vă rugăm să ștergeți această etichetă.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0093-94 - Partea I - Miercuri, 1 august year::1990

Legi

Lege pentru aderarea României la Convenția privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit „EUTELSAT"

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - România aderă la Convenția privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit „EUTELSAT", încheiată la Paris la 15 iulie 1982.

Art. 2. - Ministerul Comunicațiilor va semna Acordul de exploatare privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit „EUTELSAT", intrat în vigoare la 1 septembrie 1985, și va participa la activitatea economico-financiară a acestei organizații, cu reflectarea încasărilor și plăților în activitatea proprie a prestațiilor de servicii internaționale de poștă și telecomunicații.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iulie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 iulie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea pentru aderarea României la Convenția privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit „EUTELSAT" și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 31 iulie 1990 | Nr. 7.


Convenție privind crearea Organizației europene de telecomunicații prin satelit „EUTELSAT"[1]

               PREAMBUL
  Statele parti ale prezentei conventii,
  subliniind importanta telecomunicatiilor prin satelit pentru dezvoltarea relatiilor intre popoarele si economiile respective, ca si dorinta lor de a intari cooperarea in acest domeniu,
  luind act de faptul ca Organizatia europeana provizorie de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR" a fost creata in scopul de a exploata segmentele spatiale din sistemele europene de telecomunicatii prin satelit,
  avind in vedere dispozitiile pertinente din cadrul Tratatului privind principiile aflate la baza activitatii statelor in materie de explorare si utilizare a spatiului extraatmosferic, cuprinzindu-se Luna si alte corpuri ceresti, incheiat la Londra, Moscova si Washington la 27 ianuarie 1967,
  dorind sa continue punerea in functiune a sistemelor de telecomunicatii prin satelit care sa faca parte dintr-o retea europeana perfectionata de telecomunicatii, spre a oferi tuturor statelor participante servicii de telecomunicatii mai largi, fara ca totusi sa se repuna in discutie drepturile si obligatiile statelor participante la Acordul privind Organizatia internationala de telecomunicatii prin satelit "INTELSAT" incheiat la Washington la 20 august 1971, sau la Conventia privind crearea Organizatiei internationale de telecomunicatii maritime prin satelit "INMARSAT", incheiata la Londra la 3 septembrie 1976,
  hotarite sa furnizeze, in acest scop, prin intermediul celor mai potrivite tehnici de telecomunicatii spatiale de care dispun, mijloacele cele mai eficace si cele mai economice, in orice masura compatibile cu utilizarea cea mai eficienta si cea mai echitabila a spectrului frecventelor radioelectrice ca si a spatiului orbital,
  au convenit cele ce urmeaza:
  Art. 1
  Definitii
  In cadrul prezentei conventii:
  a) termenul "conventie" desemneaza Conventia privind crearea Organizatiei europene de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul si anexele sale, deschisa spre semnare de diferite guverne, la Paris, la 15 iulie 1982;
  b) expresia "acord de exploatare" desemneaza Acordul de exploatare privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul si anexele sale, deschise semnarii, la Paris, la 15 iulie 1982;
  c) expresia "acord provizoriu" desemneaza Acordul privind constituirea unei organizatii europene provizorii de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR", incheiat la Paris la 13 mai 1977 intre administratiile de exploatare private recunoscute, competente si depus pe linga administratia franceza;
  d) expresia "acord ECS" desemneaza Acordul aditional la Acordul provizoriu privind segmentul spatial al sistemului de telecomunicatii prin satelit al serviciului fix (ECS), incheiat la Paris la 10 martie 1978;
  e) termenul "parte" desemneaza un stat pentru care Conventia a intrat in vigoare sau ii este aplicata cu titlu provizoriu;
  f) termenul "semnatar" desemneaza organismul de telecomunicatii sau partea care a semnat Acordul de exploatare si pentru care acesta din urma a intrat in vigoare sau ii este aplicat cu titlu provizoriu;
  g) expresia "segment spatial" desemneaza un ansamblu de sateliti de telecomunicatii precum si instalatiile de urmarire, telemasura, telecomanda, control, supraveghere si alte echipamente asociate, necesare functionarii acestor sateliti;
  h) expresia "segment spatial" al EUTELSAT desemneaza segmentul spatial din proprietatea EUTELSAT sau inchiriat de acesta in scopul realizarii obiectivelor citate la paragrafele a), b), c) si e) din articolul III al conventiei;
  i) expresia "sistem de telecomunicatii prin satelit" desemneaza ansamblul constituit de un segment spatial si de statiile de sol care au acces la acest segment spatial;
  j) termenul "telecomunicatii" desemneaza orice transmisie, emisie sau receptie de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informatii de orice natura, prin fir, radioelectricitate, optica sau alte sisteme electromagnetice;
  k) expresia "servicii publice de telecomunicatii" desemneaza serviciile de telecomunicatii fixe sau mobile care pot fi asigurate prin satelit si la care poate avea acces publicul, cum sint telefonul, telegraful, telexul, facsimilul, transmiterea de date, videotex-ul, transmiterea de programe de radio si televiziune intre statii de sol aprobate pentru a avea acces la segmentul spatial al EUTELSAT, in vederea transmiterii ulterioare catre public; transmisiile de servicii multiple precum si circuitele inchiriate pentru oricare din aceste servicii;
  e) expresia "servicii specializate de telecomunicatii" desemneaza serviciile de telecomunicatii, altele decit cele definite la paragraful k) din prezentul articol, care pot fi asigurate prin satelit, inclusiv, fara ca aceasta lista sa fie limitativa, serviciile de radionavigatie, de radiodifuziune prin satelit, de cercetare spatiala, de meteorologie si de teledetectia resurselor terestre.
  Art. 2
  Crearea "EUTELSAT"
  a) Prin prezenta conventie partile creeaza Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", denumita in continuare "EUTELSAT".
  b) Fiecare parte desemneaza un organism de telecomunicatii public sau privat asupra jurisdictiei sale pentru a semna Acordul de exploatare, daca aceasta parte nu il semneaza ea insasi.
  c) Administratiile si organismele de telecomunicatii pot, sub rezerva aplicarii dreptului lor national, sa negocieze si sa incheie direct acordurile de trafic privind utilizarea pe care o vor da mijloacelor de telecomunicatii furnizate in virtutea conventiei si Acordului de exploatare, precum si serviciile destinate publicului, instalatiile, repartizarea incasarilor si dispozitiile comerciale convenite.
  d) Dispozitiile pertinente din anexa A a conventiei au scopul de a asigura continuitatea intre activitatile EUTELSAT INTERIMAR si cele ale EUTELSAT-ului.
  Art. 3
  Domeniul activitatilor EUTELSAT
  a) EUTELSAT are drept misiune principala conceperea, punerea la punct, construirea, instalarea, exploatarea si intretinerea segmentului spatial al sistemului sau al sistemelor europene de telecomunicatii prin satelit. In acest cadru, EUTELSAT are ca prim obiectiv oferirea segmentului spatial necesar serviciilor de telecomunicatii publice internationale in Europa.
  b) Segmentul spatial al EUTELSAT poate fi folosit pe aceeasi baza ca pentru serviciile publice de telecomunicatii internationale, pentru servicii publice de telecomunicatii nationale in Europa, legind fie regiuni separate de teritorii care nu tin de jurisdictia unei singure parti, fie regiuni care intra in jurisdictia aceleiasi parti dar care sint separate de ocean.
  c) In masura in care faptul nu impieteaza asupra indeplinirii primului obiectiv al EUTELSAT, segmentul spatial al EUTELSAT poate fi folosit si pentru alte servicii publice de telecomunicatii nationale sau internationale.
  d) In desfasurarea activitatilor sale, EUTELSAT respecta principiul nediscriminarii intre semnatari.
  e) La cerere si conform unor modalitati adecvate, segmentul spatial al EUTELSAT existent sau in curs de punere in functiune in momentul unei astfel de solicitari poate fi utilizat in Europa pentru servicii specializate de telecomunicatii internationale sau nationale, asa cum sint ele definite la paragraful 1) al art. I al conventiei, dar nu in scopuri militare, sub rezerva ca:
  i) oferirea de servicii publice de telecomunicatii sa nu suporte prin aceasta efecte defavorabile;
  ii) dispozitiile adoptate sa fie acceptabile din punct de vedere tehnic si economic.
  f) EUTELSAT poate furniza la cerere si conform unor modalitati adecvate, sateliti si echipamente conexe distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT pentru:
  i) servicii publice de telecomunicatii nationale;
  ii) servicii publice de telecomunicatii internationale;
  iii) servicii specializate de telecomunicatii, altele decit cele in scopuri militare, cu conditia ca exploatarea eficienta si economica a segmentului spatial al EUTELSAT sa nu fie, in nici un caz, influentata defavorabil.
  g) EUTELSAT poate intreprinde orice cercetari si experimentari in domeniile legate direct de obiectivele sale.
  Art. 4
  Personalitate juridica
  a) EUTELSAT are personalitate juridica.
  b) EUTELSAT are capacitate deplina de a-si exercita functiile si de a-si atinge obiectivele putind in mod special:
  i) sa incheie contracte;
  ii) sa primeasca, sa inchirieze, sa detina si sa cedeze bunuri mobile si imobile;
  iii) sa cheme in judecata;
  iv) sa incheie acorduri cu state sau organizatii internationale.
  Art. 5
  Principii financiare
  a) EUTELSAT este proprietarul sau chiriasul segmentului spatial al EUTELSAT si proprietar al oricarui alt bun dobindit de EUTELSAT. Semnatarii au responsabilitatea finantarii EUTELSAT.
  b) EUTELSAT este fondat pe o baza economica si financiara sanatoasa, conform principiilor unanim acceptate in materie comerciala.
  c) In EUTELSAT fiecare semnatar are un cistig financiar proportional cu partea sa de investitie, aceasta corespunzind procentajului propriu din utilizarea totala a segmentului spatial al EUTELSAT de catre toti semnatarii, determinat conform dispozitiilor Acordului de exploatare. Totodata, nici un semnatar, chiar daca utilizarea sa proprie a segmentului spatial al EUTELSAT este nula, nu poate avea o parte de investitie inferioara unei cote minime de investitii fixata de Acordul de exploatare.
  d) Fiecare semnatar contribuie la necesitatile de capital al EUTELSAT si primeste cote de amortizare si de beneficiu conform Acordului de exploatare.
  e) Toti utilizatorii segmentului spatial al EUTELSAT platesc taxe de utilizare stabilite potrivit dispozitiilor conventiei si Acordului de exploatare.
  i) Pentru fiecare tip de utilizare, taxele de utilizare sint identice pentru toate organismele de telecomunicatii publice sau private care, pentru teritoriile aflate sub jurisdictia partilor, solicita o capacitate de segment spatial necesara respectivului tip de utilizare.
  ii) Pentru organismele de telecomunicatii publice sau private care sint autorizate sa utilizeze segmentul spatial al EUTELSAT conform dispozitiilor art. 16 din Acordul de exploatare pentru teritorii care nu tin de jurisdictia unei parti, Consiliul semnatarilor poate fixa sume diferite de cele vizate la alineatul i) de mai sus, dar aceeasi suma este aplicabila acestor organisme pentru o aceeasi categorie de utilizare.
  f) Satelitii si echipamentele conexe distincte vizate la paragraful f) din art. III al conventiei pot, prin decizia unanima a Consiliului semnatarilor, sa fie finantate de catre EUTELSAT. Daca nu, ele sint finantate de cei ce fac o asemenea cerere conform modalitatilor fixate de Consiliul semnatarilor, astfel incit sa acopere cel putin toate cheltuielile suportate pentru aceasta de EUTELSAT; aceste cheltuieli nu sint considerate ca facind parte din necesitatile de capital al EUTELSAT, asa cum sint ele definite in paragraful b) din art. 4 al Acordului de exploatare. Acesti sateliti si echipamentele conexe nu fac parte din segmentul spatial al EUTELSAT, in sensul paragrafului h) din art. I din conventie.
  Art. 6
  Structura EUTELSAT
  a) EUTELSAT cuprinde urmatoarele organe:
  i) Adunarea partilor
  ii) Consiliul semnatarilor
  iii) Un organ executiv condus de un director general.
  b) Fiecare organ actioneaza in limita atributiilor ce i-au fost conferite de conventie sau de Acordul de exploatare. Nici un organ nu actioneaza in asa fel incit sa lezeze un alt organ in privinta atributiilor ce i-au fost conferite de conventie sau de Acordul de exploatare.
  Art. 7
  Adunarea partilor - compozitie si reuniuni
  a) Adunarea partilor se compune din toate partile.
  b) O parte poate insarcina o alta parte sa o reprezinte la o reuniune a Adunarii partilor, dar nici una din parti nu poate reprezenta mai mult de alte doua parti.
  c) Prima reuniune ordinara a Adunarii partilor este convocata de directorul general si are loc in anul care urmeaza datei de intrare in vigoare a conventiei. Adunarile ordinare se tin apoi din doi in doi ani, exceptind situatia in care Adunarea partilor hotaraste in cadrul unei adunari ordinare ca urmatoarea adunare ordinara va avea loc la un alt interval.
  d) Adunarea partilor poate sa tina si reuniuni extraordinare la cererea uneia sau mai multor parti, sub rezerva de a fi acceptate de cel putin o treime din parti, sau la cererea Consiliului semnatarilor. Orice cerere de reuniune extraordinara trebuie sa fie motivata.
  e) Fiecare parte isi acopera propriile sale cheltuieli de reprezentare in timpul reuniunilor Adunarii partilor. Cheltuielile legate de reuniunile Adunarii partilor sint considerate ca facind parte din cheltuielile administrative ale EUTELSAT in limitele aplicarii art. 9 din Acordul de exploatare.
  Art. 8
  Adunarea partilor - procedura
  a) Fiecare parte dispune de un vot in Adunarea partilor. Partile care se abtin in cursul unei votari sint considerate ca si cum nu au votat.
  b) Deciziile privind problemele de fond sint luate in urma unui vot afirmativ emis de cel putin doua treimi din partile prezente sau reprezentate, care au votat. O parte care reprezinta una sau alte doua parti, aplicind dispozitiile paragrafului b) din art. VII al conventiei, poate vota separat pentru fiecare parte pe care o reprezinta.
  c) Hotaririle privind probleme de procedura se adopta printr-un vot afirmativ emis de majoritatea simpla a partilor prezente care voteaza, fiecare dispunind de un singur vot.
  d) Pentru orice reuniune a Adunarii partilor, cvorumul este constituit din reprezentantii majoritatii simple a tuturor partilor, cu conditia ca cel putin o treime din totalul partilor sa fie prezente.
  e) Adunarea partilor adopta propriul sau regulament interior care trebuie sa fie conform dispozitiilor conventiei si care sa prevada expres:
  i) modul de alegere a presedintelui si a celorlalti membri ai biroului;
  ii) procedura de convocare a reuniunilor sale;
  iii) dispozitiile privind reprezentarea si acreditarea;
  iv) procedurile de vot.
  Art. 9
  Adunarea partilor - functii
  a) Adunarea partilor poate fi sesizata pentru toate problemele referitoare la EUTELSAT ce privesc interesele partilor si exercita urmatoarele functii:
  i) ia in consideratie politica generala si obiectivele pe termen lung ale EUTELSAT care sint compatibile cu principiile, obiectivele si domeniul de activitate al EUTELSAT prevazute de conventie si isi exprima punctul de vedere sau adopta recomandari pentru Consiliul semnatarilor;
  ii) recomanda Consiliului semnatarilor masurile necesare pentru a evita ca activitatile EUTELSAT sa intre in conflict cu orice conventie multilaterala generala compatibila cu conventia si la care a aderat cel putin majoritatea simpla a partilor;
  iii) elibereaza pe baza de reglementare generala sau prin decizie specifica, la recomandarea Consiliului semnatarilor, autorizatii privitoare la:
  A) utilizarea segmentului spatial EUTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicatii conform paragrafului e) din art. III al conventiei;
  B) oferirea de sateliti si de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicatii, conform alineatului iii) din paragraful f) al art. III din conventie;
  C) oferirea de sateliti si de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT, pentru servicii publice de telecomunicatii conform alin. i) si ii) din paragraful f) al art. III din conventie, statelor care nu sint parti si oricarui organism aflat sub jurisdictia lor;
  iv) adopta hotariri pe care le reclama alte recomandari ale Consiliului semnatarilor si isi exprima punctele de vedere privind rapoartele ce ii sint prezentate de Consiliul semnatarilor;
  v) aplicind dispozitiile paragrafului a) din art. XVI al conventiei, isi exprima punctele de vedere privind amplasarea, achizitionarea sau utilizarea echipamentelor din segmentul spatial, altele decit cele ale segmentului spatial al EUTELSAT;
  vi) hotaraste in problemele legate de raporturile oficiale dintre EUTELSAT si state, indiferent daca ele sint sau nu parti, sau organizatiile internationale si, in special, aproba acordul de sediu mentionat la paragraful c) al art. XVII din conventie;
  vii) examineaza reclamatiile ce ii sint prezentate de catre parti;
  viii) in virtutea dispozitiilor paragrafului b) al art. XVIII din conventie, adopta hotaririle privind retragerea unei parti din EUTELSAT;
  ix) hotaraste in legatura cu orice propunere de amendament la conventie, conform dispozitiilor art. XIX din conventie, tinind cont de punctele de vedere si de recomandarile Consiliului semnatarilor; potrivit art. 22 din Acordul de exploatare, propune amendamente la Acordul de exploatare, isi exprima punctele sale de vedere si formuleaza recomandari privind amendamentele la Acordul de exploatare propuse pe alta cale;
  x) hotaraste in legatura cu orice cerere de aderare prezentata conform dispozitiilor paragrafului e) din art. XXIII al conventiei.
  b) Adunarea partilor isi exercita intreaga competenta necesara urmaririi obiectivelor EUTELSAT si care nu este atribuita in mod direct de catre conventie unui alt organ.
  c) In exercitarea functiilor sale, Adunarea partilor tine cont de toate recomandarilor pertinente ale Consiliului semnatarilor.
  Art. 10
  Consiliul semnatarilor - compozitie
  a) Consiliul semnatarilor este alcatuit din consilieri.
  Fiecare semnatar este reprezentat in Consiliul semnatarilor printr-un consilier.
  b) Un semnatar poate desemna pe un alt semnatar sa-l reprezinte la o reuniune a Consiliului semnatarilor, dar nici un consilier nu poate reprezenta mai mult de alti doi semnatari.
  Art. 11
  Consiliul semnatarilor - procedura
  a) Fiecare semnatar dispune de un vot ponderat corespunzator partii sale de investitie, sub rezerva aplicarii dispozitiilor paragrafelor b), c) si d) din prezentul articol.
  Semnatarii care se abtin in cursul unei votari sint considerati ca si cum nu ar fi votat.
  b) Pina la prima determinare a partilor de investitii bazata pe utilizarea precizata la paragraful d) din art. 6 al Acordului de exploatare, partea de investitie careia ii corespunde votul ponderat al unui semnatar este determinata potrivit anexei B din Acordul de exploatare. Dupa prima determinare a partilor de investitii bazata pe utilizarea citata anterior, partea de investitie careia ii corespunde votul ponderat al unui semnatar este calculata in functie de utilizarea segmentului spatial al EUTELSAT de catre respectivul semnatar, pentru serviciile publice de telecomunicatii internationale si nationale in afara exceptiilor specificate la paragrafele c) si d) din prezentul articol.
  c) Nici un semnatar nu dispune de mai mult de 20% din totalul voturilor ponderate din EUTELSAT. Totodata, daca cresterea partii de investitii decisa in mod voluntar de unul din semnatari pina la darea in exploatare a extinderii mentionate la paragraful d) din art. 4 al Acordului de exploatare mareste in toata aceasta perioada votul sau cu maximum 5% limita de 20% prevazuta in prezentul paragraf, nu se ia in consideratie.
  In masura in care votul ponderat al unui semnatar depaseste ponderea de vot maxima autorizata, excedentul este repartizat in mod egal intre ceilalti semnatari.
  d) In scopul aplicarii paragrafului b) al prezentului articol, in cazul in care un semnatar beneficiaza de o reducere sau de o crestere a partii sale de investitie conform paragrafului h) din art. 6 al Acordului de exploatare, reducerea sau cresterea se aplica proportional la toate tipurile de utilizare.
  e) Ponderea votului fiecarui semnatar, definita la paragraful a) de mai sus, este calculata in functie de partea de investitie determinata conform art. 6 din Acordul de exploatare. Orice nou calcul al ponderii votului sau se aplica de la data efectuarii unei noi determinari a partilor de investitii conform paragrafului e) din art. 6 al Acordului de exploatare.
  f) La orice reuniune a Consiliului semnatarilor, cvorumul este constituit, fie din consilieri care reprezinta majoritatea simpla a semnatarilor cu drept de vot, cu conditia ca aceasta majoritate sa dispuna de cel putin doua treimi din totalul ponderilor de vot ale tuturor semnatarilor care au drept de vot, fie din consilierii care reprezinta totalitatea semnatarilor cu drept de vot mai putin trei, indiferent de totalul ponderilor de vot de care dispun acestia din urma.
  g) Consiliul semnatarilor se straduieste sa ia hotaririle in unanimitate. In lipsa acordului unanim, hotaririle sint luate in felul urmator:
  i) fara prejudicierea dispozitiilor speciale prevazute in alineatele ii) si iii) din prezentul paragraf, orice decizie privind o problema de fond se adopta:
  - fie prin votul afirmativ al consilierilor care reprezinta cel putin patru semnatari dispunind de minimum doua treimi din totalul voturilor ponderate ale tuturor semnatarilor cu drept de vot;
  - fie prin votul afirmativ emis de totalitatea semnatarilor prezenti sau reprezentati mai putin trei, indiferent de totalul voturilor ponderate de care dispun acestia din urma;
  ii) orice hotarire privind cresterea limitei capitalului necesar pentru atingerea obiectivelor enuntate la paragrafele a) si b) din art. III al conventiei este luata prin votul afirmativ emis de cel putin majoritatea simpla a semnatarilor prezenti sau reprezentati si dispunind de minimum doua treimi din totalul voturilor ponderate;
  iii) orice hotarire privind cresterea limitei capitalului necesar infaptuirii unor programe noi care implica investitii de capital necesare satisfacerii unor obiective diferite de cele specificate la paragrafele a) si b) ale art. III din conventie este luata printr-un vot afirmativ emis de minimum doua treimi din semnatarii prezenti sau reprezentati si care dispun de cel putin doua treimi din totalul voturilor ponderate;
  iv) orice hotarire privind o problema de procedura este luata in urma votului afirmativ emis de majoritatea simpla a consilierilor prezenti si care voteaza, fiecare dispunind de un vot;
  v) in afara de cazul hotaririlor luate conform dispozitiilor din alineatul iv) din prezentul paragraf, un consilier care reprezinta inca unul sau doi semnatari, conform dispozitiilor paragrafului b) din art. X al conventiei poate vota separat pentru fiecare semnatar pe care il reprezinta.
  h) Consiliul semnatarilor isi adopta regulamentul sau intern, care trebuie sa fie conform prevederilor conventiei si care trebuie sa se refere in mod expres in dispozitiile sale la:
  i) alegerea presedintelui si a altor membri ai biroului;
  ii) convocarea reuniunilor;
  iii) reprezentarea si acreditarea;
  iv) procedurile de votare.
  i) Consiliul semnatarilor poate crea comitetele consultative care sa-l ajute sa-si indeplineasca functiile.
  j) Prima reuniune a Consiliului semnatarilor este convocata conform paragrafului 1 din anexa A a Acordului de exploatare. Consiliul se reuneste ori de cite ori este necesar, dar nu mai putin de trei ori pe an.
  Art. 12
  Consiliul semnatarilor - functii
  a) Consiliul semnatarilor este insarcinat cu conceperea, punerea la punct, construirea, amplasarea, achizitionarea prin cumparare sau inchiriere, exploatarea si intretinerea segmentului spatial al EUTELSAT si a tuturor celorlalte activitati pe care EUTELSAT este autorizat sa le intreprinda.
  b) Consiliul semnatarilor isi exercita functiile necesare indeplinirii responsabilitatilor care ii revin in virtutea paragrafului a) din prezentul articol, dar mai ales:
  i) adopta politica, planurile, programele si procedurile necesare conceperii, punerii la punct, construirii, amplasarii, achizitionarii, exploatarii si intretinerii segmentului spatial al EUTELSAT si pentru toate celelalte activitati pe care EUTELSAT este autorizat sa le intreprinda;
  ii) adopta procedurile si reglementarile care guverneaza incheierea tranzactiilor ca si clauzele si conditiile acestor tranzactii si le aproba pe acestea;
  iii) adopta si pune in aplicare dispozitiile referitoare la gestiune, in baza carora directorul general va trebui sa incheie contracte pentru exercitarea functiilor tehnice si de exploatare sau a oricarei alte functii atunci cind prin aceasta EUTELSAT poate avea un avantaj;
  iv) adopta principiile generale si procedurile aflate la baza achizitionarii, protejarii si autorizarii exploatarii drepturilor referitoare la proprietatea intelectuala, conform dispozitiilor art. 18 din Acordul de exploatare;
  v) adopta politica ce trebuie urmata in materie de finante si regulamentul financiar, aproba bugetele si statele financiare anuale, precum si regulile generale si hotaririle specifice privind determinarea periodica a taxelor de folosire a segmentului spatial al EUTELSAT, conform dispozitiilor art. V din conventie si art. 8 din Acordul de exploatare; ia hotariri referitoare la orice alte probleme financiare, potrivit dispozitiilor conventiei si Acordului de exploatare;
  vi) adopta criteriile si procedurile de aprobare a statiilor de sol standardizate, pentru acces la segmentul spatial al EUTELSAT, pentru verificarea si controlul caracteristicilor de functionare ale acestor statii de sol si pentru coordonarea accesului la segmentul spatial al EUTELSAT si a utilizarii sale de catre aceste statii de sol;
  vii) aproba statiile de sol nestandard care pot avea acces la segmentul spatial al EUTELSAT;
  viii) adopta conditiile care determina atribuirea capacitatii segmentului spatial al EUTELSAT;
  ix) determina conditiile de acces la segmentul spatial al EUTELSAT, aplicabile organismelor de telecomunicatii care nu sint sub jurisdictia vreunei parti, conform dispozitiilor din art. III al conventiei;
  x) ia hotariri in legatura cu incheierea acordurilor privind platile fara acoperire si imprumuturile, conform dispozitiilor art. 11 din Acordul de exploatare;
  xi) fixeaza regulile interne generale si ia hotariri care, conform Regulamentului radiocomunicatiilor al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor cu privire la gestiunea spectrului de frecvente radioelectrice si la utilizarea eficienta si economica a spatiului orbital, dau asigurarea ca exploatarea segmentului spatial al EUTELSAT sau a altor sateliti si echipamente conexe furnizate de EUTELSAT, in sensul dispozitiilor paragrafului f) din art. III al conventiei, se face potrivit prevederilor Regulamentului radiocomunicatiilor;
  xii) supune Adunarii partilor orice recomandare privind autorizatiile vizate la alin. iii) paragraful a) al art. ix) din conventie;
  xiii) exprima avizul sau Adunarii partilor, conform paragrafului a) din art. XVI din conventie, in legatura cu amplasarea, achizitionarea sau utilizarea echipamentelor din segmentul spatial, distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT;
  xiv) fixeaza regulile interne generale si ia hotariri privind coordonarea segmentului spatial al EUTELSAT cu segmentele spatiale ale INTELSAT si INMARSAT, conform dispozitiilor acordurilor referitoare la aceste organizatii;
  xv) adopta masurile prevazute la art. XVIII din conventie si la art. 21 din Acordul de exploatare, privind retragerile si suspendarile;
  xvi) numeste directorul general si il poate revoca din functie; determina, la recomandarea directorului general, efectivele statului si conditiile de folosire a intregului personal al organului executiv, conform paragrafului e) din art. XIII al conventiei si aproba numirea de catre directorul general a inaltilor functionari care depind direct de autoritatea sa;
  xvii) desemneaza un inalt functionar al organului executiv care va actiona in calitate de director general interimar, atunci cind directorul general este absent sau cind nu-si poate exercita responsabilitatile, ori cind postul de director general este vacant;
  xviii) conduce negocierile cu partea pe al carei teritoriu este situat sediul EUTELSAT in vederea incheierii unui acord de sediu care comporta privilegiile, scutirile si imunitatile prevazute la paragraful c) al art. XVII din conventie si supune acel acord, spre aprobare, Adunarii partilor;
  xix) supune Adunarii partilor rapoartele periodice privind activitatile EUTELSAT;
  xx) furnizeaza orice fel de informatie ceruta de una din parti sau de unul din semnatari pentru a-i permite sa se achite de obligatiile ce ii revin in virtutea conventiei sau a Acordului de exploatare;
  xxi) desemneaza arbitrul EUTELSAT atunci cind acesta este parte intr-un arbitraj;
  xxii) isi exprima punctul de vedere si face recomandari Adunarii partilor cu privire la propunerile de amendamente la conventie, conform paragrafului a) din art. XIX al conventiei;
  xxiii) ia hotariri, conform art. 22 din Acordul de exploatare, asupra propunerilor de amendamente la Acordul de exploatare care sint compatibile cu conventia;
  xxiv) examineaza cererile de aderare si formuleaza recomandari catre Adunarea partilor, conform paragrafului d) din art. XXIII al conventiei.
  c) In exercitarea functiilor sale, Consiliul semnatarilor are in vedere recomandarile si punctele de vedere care ii sint transmise de Adunarea partilor, prin aplicarea art. IX din conventie.
  Art. 13
  Organul executiv
  a) Organul executiv este condus de un director general numit de Consiliul semnatarilor, sub rezerva de a fi confirmat de parti.
  Depozitarul notifica imediat partilor numirea directorului general. Numirea este confirmata intr-un interval de 60 de zile de la notificare, cu exceptia situatiei in care mai mult de o treime din parti informeaza in scris ca ele se opun. Directorul general isi poate prelua functiile dupa numirea sa, la data fixata de Consiliul semnatarilor si asteptind ca numirea sa sa fie confirmata.
  b) Durata mandatului directorului general este de sase ani, numai daca Consiliul semnatarilor nu hotaraste altfel.
  c) Consiliul semnatarilor poate dispune incetarea functiunilor directorului general printr-o hotarire motivata, inaintea incheierii mandatului sau si trebuie sa prezinte in fata Adunarii partilor motivele care au determinat hotarirea sa.
  d) Directorul general este functionarul cu gradul cel mai inalt si reprezentantul legal al EUTELSAT; el actioneaza sub autoritatea Consiliului semnatarilor si este direct raspunzator in fata acestuia pentru indeplinirea tuturor functiunilor incredintate de organul executiv.
  e) Directorul general supune spre aprobare Consiliului semnatarilor propunerile sale referitoare la structura, efectivele si conditiile de folosire a personalului organului executiv, ca si pe cele referitoare la conditiile de intrebuintare a consultantilor si a altor consilieri pe care i-a angajat.
  f) Directorul general are capacitatea de a numi intreg personalul organului executiv. Numirea inaltilor functionari care depind direct de autoritatea directorului general trebuie sa fie totusi aprobata de Consiliul semnatarilor, conform dispozitiilor alin. xvi) paragraful b) al art. XII din conventie.
  g) In cazul in care postul de director general este vacant, sau atunci cind acesta este absent sau nu-si poate exercita responsabilitatile, directorul general interimar desemnat in mod legal conform alin. xvii) paragraful b) din art. XII al conventiei, dispune de puterile conferite directorului general prin conventie si Acordul de exploatare.
  h) Considerentul dominant in numirea directorului general si a altor functionari din organul executiv trebuie sa fie necesitatea de a atinge cele mai inalte niveluri ale integritatii, competentei si eficientei.
  i) Directorul general si personalul organului executiv se vor abtine de la orice act incompatibil cu responsabilitatile lor fata de EUTELSAT.
  Art. 14
  Incheierea tranzactiilor
  a) Politica EUTELSAT in materie de tranzactii este de natura sa incurajeze, in interesul organizatiei, a partilor si semnatarilor, o concurenta cit mai mare in furnizarea bunurilor si serviciilor, aceasta fiind aplicata conform prevederilor art. 17 si 18 din Acordul de exploatare.
  b) In afara cazurilor prevazute la art. 17 din Acordul de exploatare, bunurile si prestarile de servicii necesare EUTELSAT-ului sint obtinute prin atribuirea de contracte, ca urmare a cererilor de oferte publice internationale.
  c) Contractele sint atribuite cu maximum de foloase pentru EUTELSAT, licitatorilor care ofera cea mai buna combinatie de calitate, pret, termen de livrare si alte criterii importante pentru EUTELSAT, fiind inteles ca, atunci cind mai multe oferte prezinta o combinatie asemanatoare a criteriilor mentionate mai sus, contractele sint atribuite luindu-se in consideratie interesele generale si industriale ale partilor.
  Art. 15
  Drepturi si obligatii
  a) Partile si semnatarii isi asuma drepturile si obligatiile prevazute de conventie, respectind pe deplin si promovind principiile si dispozitiile conventiei.
  b) Toate partile si toti semnatarii pot participa la toate conferintele si reuniunile la care sint in drept sa fie reprezentati conform dispozitiilor conventiei si Acordului de exploatare, precum si la orice alta reuniune organizata de EUTELSAT sau tinuta sub auspiciile sale, conform prevederilor EUTELSAT in legatura cu aceste reuniuni, indiferent de locul unde se tin.
  c) Inaintea oricarei conferinte sau reuniuni tinuta in afara statului unde se afla sediul, organul executiv urmareste ca hotaririle luate de partea sau semnatarul care face invitatia pentru o astfel de conferinta sau reuniune sa comporte o clauza referitoare la admiterea si sederea in statul unde se tine respectiva conferinta sau reuniune, pe toata durata acesteia, a reprezentantilor tuturor partilor si tuturor semnatarilor in drept sa participe.
  d) Daca este cazul, toate partile iau masurile ce le stau in putere pentru a impiedica utilizarea segmentului spatial EUTELSAT de catre statii de sol care nu sint conforme cu dispozitiile art. 15 din Acordul de exploatare.
  Art. 16
  Alte segmente spatiale
  a) Oricare parte sau oricare semnatar care isi propune, sau care este informat ca o persoana aflata sub jurisdictia acestei parti isi propune, individual sau colectiv, sa instaleze, sa achizitioneze sau sa utilizeze echipamentele segmentului spatial diferite de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT pentru a raspunde nevoilor sale in materie de servicii publice de telecomunicatii internationale in interiorul zonei de serviciu a segmentului spatial al EUTELSAT, asa cum este ea definita la paragrafele a) si b) din art. III al conventiei, trebuie ca, inainte de instalarea, achizitionarea sau utilizarea unor astfel de echipamente, sa furnizeze toate informatiile de baza Adunarii partilor prin intermediul Consiliului semnatarilor care decide daca exista sau nu posibilitatea unui prejudiciu economic considerabil care ar putea dauna EUTELSAT-ului. Consiliul semnatarilor supune raportul si concluziile sale Adunarii partilor.
  Adunarea partilor isi prezinta punctul sau de vedere intr-o perioada de 6 luni incepind cu data la care s-a instituit procedura prevazuta la paragraful anterior. Adunarea partilor poate fi convocata intr-o sesiune extraordinara in acest scop.
  b) Consiliul semnatarilor redacteaza cu prioritate si supune Adunarii partilor liniile directoare ce trebuie avute in vedere de orice parte si de oricare semnatar care isi propune, sau care este informat ca o persoana aflata sub jurisdictia acestei parti isi propune individual sau in asociatie, sa puna in functiune echipamente de segment spatial distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT, pentru a raspunde necesitatilor sale in materie de servicii publice de telecomunicatii nationale sau internationale sau de servicii de telecomunicatii specializate, in scopul de a asigura compatibilitatea tehnica a acelor echipamente si a exploatarii lor cu utilizarea de catre EUTELSAT a spectrului de frecvente radioelectrice si a spatiului orbital pentru segmentul sau spatial existent sau planificat.
  c) Prezentul articol nu se aplica instalarii, achizitionarii sau utilizarii echipamentelor apartinind unui segment spatial distinct de cele facind parte din segmentul spatial EUTELSAT, adica cele:
  i) care fac parte sau care trebuie sa faca parte din segmentul spatial al INTELSAT sau din segmentul spatial al INMARSAT asa cum sint definite in Acordul INTELSAT si respectiv Conventia INMARSAT;
  ii) care sint instalate numai in scopuri de securitate nationala.
  Art. 17
  Sediul EUTELSAT, privilegii, scutiri si imunitati
  a) Sediul EUTELSAT se afla la Paris.
  b) In cadrul activitatilor autorizate de Conventia EUTELSAT, bunurile sale sint scutite pe teritoriul tuturor partilor de orice impozit pe venituri, de impozit direct asupra bunurilor, precum si de toate drepturile vamale asupra satelitilor de telecomunicatii, asupra pieselor componente ale satelitilor respectivi si asupra tuturor echipamentelor utilizate in segmentul spatial al EUTELSAT.
  c) Conform protocolului prevazut in prezentul paragraf, fiecare parte acorda privilegii, scutiri si imunitati necesare EUTELSAT, inaltilor sai functionari si altor categorii de personal specificate in respectivul protocol, partilor si reprezentantilor partilor, semnatarilor si reprezentantilor semnatarilor, ca si persoanelor care participa la procedurile de arbitraj. Cu deosebire, fiecare parte acorda persoanelor mentionate mai sus, in limita si in cazurile care vor fi prevazute de protocolul vizat in prezentul paragraf, imunitate si jurisdictie pentru actele infaptuite, scrierile sau cuvintarile emise in cadrul exercitarii functiilor lor si in limitele atributiilor lor. Partea pe teritoriul careia se afla sediul EUTELSAT incheie de indata un acord de sediu cu EUTELSAT cu privire la privilegii, scutiri si imunitati.
  Respectivul acord va cuprinde o prevedere privind scutirea de orice impozit pe venit asupra sumelor varsate de EUTELSAT, pe teritoriul acelei parti, semnatarilor care actioneaza in aceasta calitate, cu exceptia semnatarului desemnat de partea pe teritoriul careia se afla EUTELSAT. Si celelalte parti trebuie sa incheie indata ce este posibil un protocol referitor la privilegii, scutiri si imunitati. Acordul de resedinta si protocolul prevad, fiecare in parte, conditiile in care ele inceteaza sa mai existe; ele sint independente de conventie.
  Art. 18
  Retragere si suspendare
  a) i) Oricare parte si oricare semnatar se poate retrage voluntar, in orice moment, din EUTELSAT;
  ii) Partea care se retrage notifica in scris hotarirea sa depozitarului. Atunci cind o parte se retrage din EUTELSAT, oricare semnatar, desemnat de aceasta conform paragrafului b) din art. II al conventiei, este considerat retras de la Acordul de exploatare la data la care intra in vigoare retragerea partii;
  iii) Hotarirea de retragere a unui semnatar este notificata in scris directorului general de catre partea care l-a desemnat si notificarea comporta acceptarea de catre parte a hotaririi de retragere a semnatarului. Atunci cind un semnatar se retrage din EUTELSAT, partea care a desemnat semnatarul respectiv isi asuma ea insasi, de la data retragerii, calitatea de semnatar, cu exceptia situatiei in care ea desemneaza un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT;
  iv) Orice retragere voluntara din EUTELSAT cu aplicarea alin. i), ii), iii) din prezentul paragraf intra in vigoare la trei luni dupa data primirii notificarii aratata anterior de catre depozitar sau de catre directorul general, dupa caz.
  b) i) Daca exista indicii ca una din parti nu-si indeplineste una din obligatiile care ii revin in termenii formulati de conventie, Adunarea partilor, in urma sesizarilor sau actionind din proprie initiativa si dupa ce a examinat toate explicatiile partii in cauza, poate hotari, daca va constata neindeplinirea unei obligatii, ca partea respectiva sa fie considerata retrasa din EUTELSAT. Incepind cu data unei astfel de hotariri, conventia inceteaza a mai fi in vigoare fata de partea in cauza. Adunarea partilor poate fi convocata in sesiune extraordinara in acest scop. Atunci cind o parte este considerata ca fiind retrasa din EUTELSAT, conform dispozitiilor prezentului alineat, orice semnatar desemnat de ea, conform paragrafului b) din art. II al conventiei, este considerat retras de la Acordul de exploatare, la data la care retragerea partii produce efecte.
  ii) A) Daca un semnatar, actionind ca atare, nu-si indeplineste una din obligatiile care ii revin conform conventiei sau Acordului de exploatare, alta decit cea vizata la paragraful a) din art. 4 al Acordului de exploatare, si daca nu si-a indeplinit acea obligatie in trei luni de la notificarea scrisa ce i-a fost facuta de catre organul executiv printr-o rezolutie a Consiliului semnatarilor care a luat nota de acea neindeplinire, drepturile recunoscute semnatarului prin conventia si Acordul de exploatare sint automat suspendate la sfirsitul respectivei perioade de trei luni.
  In timpul unei astfel de suspendari a drepturilor sale, semnatarul continua sa-si asume toate obligatiile si responsabilitatile care revin unui semnatar in virtutea conventiei si Acordului de exploatare.
  B) Dupa examinarea observatiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, Consiliul semnatarilor poate hotari ca semnatarul respectiv sa fie considerat retras din EUTELSAT si ca, la data hotaririi sale, Acordul de exploatare inceteaza sa mai fie in vigoare pentru semnatarul in cauza.
  Atunci cind un semnatar este considerat retras din EUTELSAT, partea care l-a desemnat isi asuma ea insasi, de la data retragerii, calitatea de semnatar, cu exceptia situatiei in care desemneaza un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT.
  iii) A) Daca un semnatar nu achita suma pe care o datoreaza, in aplicarea paragrafului a) din art. 4 al Acordului de exploatare, dupa trei luni care urmeaza scadentei, drepturile recunoscute semnatarului prin conventia si Acordul de exploatare sint automat suspendate. In perioada unei astfel de suspendari a drepturilor sale, semnatarul continua sa-si asume toate obligatiile si responsabilitatile care revin unui semnatar in virtutea conventiei si Acordului de exploatare.
  B) Daca, in cele trei luni care urmeaza suspendarii nu au fost varsate toate sumele datorate, Consiliul semnatarilor, dupa examinarea tuturor explicatiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, poate decide ca respectivul semnatar sa fie considerat retras din EUTELSAT si ca, pe data deciziei, Acordul de exploatare inceteaza sa mai fie in vigoare fata de semnatarul in cauza.
  Atunci cind un semnatar este considerat retras din EUTELSAT, partea care l-a desemnat isi asuma ea insasi la data retragerii, calitatea de semnatar, cu exceptia situatiei in care a desemnat un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT.
  c) Daca, din orice fel de motiv, o parte doreste sa se substituie semnatarului pe care l-a desemnat, sau sa desemneze un nou semnatar, ea trebuie sa notifice in scris depozitarului hotarirea sa;
  Conventia si Acordul de exploatare intra in vigoare fata de noul semnatar si inceteaza sa mai fie in vigoare fata de semnatarul precedent de indata ce noul semnatar isi asuma toate obligatiile neindeplinite de semnatarul precedent si semneaza Acordul de exploatare.
  d) Partea care s-a retras sau este considerata retrasa din EUTELSAT inceteaza sa mai aiba vreun drept de reprezentare in Adunarea partilor si nu isi mai asuma nici o obligatie sau responsabilitate dupa data retragerii efective, sub rezerva obligatiilor ce decurg din faptele sau omisiunile care au precedat aceasta data.
  e) i) Semnatarul care s-a retras sau care este considerat retras din Acordul de exploatare pierde orice drept de reprezentare in Consiliul semnatarilor si nu isi mai asuma nici o obligatie sau responsabilitate dupa data retragerii sale efective sub rezerva obligatiei, in cazul in care Consiliul semnatarilor nu decide altfel, de a varsa partea sa de contributii la capital pentru a face fata angajamentelor contractuale autorizate in mod expres inaintea datei de retragere si a obligatiilor care decurg din fapte sau omisiuni care au precedat aceasta data.
  ii) Reglementarea situatiei financiare in momentul retragerii unui semnatar din EUTELSAT se efectueaza conform dispozitiilor art. 21 din Acordul de exploatare.
  f) Orice notificare de retragere sau orice hotarire de excludere trebuie comunicata imediat de catre depozitar sau de catre directorul general, dupa caz, tuturor partilor si tuturor semnatarilor.
  g) Nici una din dispozitiile prezentului articol nu au ca efect lezarea vreunui drept dobindit in calitate de parte sau semnatar, care este pastrat dupa data retragerii efective si pentru care nu s-a primit nici o compensatie conform prezentului articol.
  Art. 19
  Amendamente
  a) Oricare parte poate propune amendamente la conventie. Proiectele de amendament sint transmise directorului general care difuzeaza textul in timp optim tuturor semnatarilor. Trebuie sa treaca un preaviz de trei luni inainte ca proiectul de amendament sa fie examinat de Consiliul semnatarilor, care comunica Adunarii partilor punctele sale de vedere si recomandarile sale intr-o perioada de sase luni de la data difuzarii proiectului de amendament. Adunarea partilor nu studiaza proiectul de amendament, decit dupa sase luni de la primirea sa, tinind cont de opiniile si recomandarile exprimate de Consiliul semnatarilor. Adunarea partilor poate, intr-un caz deosebit, sa reduca durata acestei perioade printr-o decizie luata conform procedurii prevazute pentru problemele de fond.
  b) Daca este adoptat de Adunarea partilor, amendamentul intra in vigoare la una suta douazeci de zile de la primirea de catre depozitar a notificarii de acceptare a acestui amendament din partea a doua treimi din statele care, la data adoptarii sale de catre Adunarea partilor, se constituiau parti si pe care semnatarii le reprezentau cu cel putin doua treimi din totalul partilor de investitii. Cind intra in vigoare, amendamentul devine obligatoriu pentru toate partile si pentru toti semnatarii.
  c) Nici un amendament nu intra in vigoare la mai putin de opt luni de la data adoptarii sale de catre Adunarea partilor. Un amendament care nu a intrat in vigoare conform dispozitiilor paragrafului b) al prezentului articol, dupa 18 luni de la data adoptarii sale de catre Adunarea partilor este considerat nul.
  Art. 20
  Reglementarea diferendelor
  a) Orice diferend dintre parti sau dintre EUTELSAT si una sau mai multe parti, referitor la interpretarea sau la aplicarea conventiei din paragraful c) al art. 15 sau din paragraful c) al art. 16 din Acordul de exploatare, este supus arbitrajului conform dispozitiilor anexei B din conventie, daca el nu a putut fi rezolvat in alt mod intr-o perioada de un an incepind cu data la care una din partile diferendului a notificat celeilalte parti intentia sa de a rezolva acel diferend prin buna intelegere. Orice diferend similar referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii sau a Acordului de exploatare intre una sau mai multe parti, de o parte si unul sau mai multi semnatari, de cealalta parte, poate fi supus arbitrajului conform dispozitiilor anexei B din conventie, daca partea sau partile si semnatarul sau semnatarii in litigiu consimt aceasta.
  b) Orice diferend referitor la interpretarea si aplicarea conventiei, din paragraful c) al art. 15 sau din paragraful c) al art. 16 din Acordul de exploatare, care apare intre o parte si un stat care a incetat sa mai fie parte, sau intre EUTELSAT si un stat care a incetat sa mai fie parte, dupa momentul in care acel stat a incetat sa mai fie parte, este supus arbitrajului conform dispozitiilor anexei B din conventie, daca nu a putut fi rezolvat in alt mod in rastimp de un an socotit de la data la care o parte a diferendului a notificat celeilalte parti intentia sa de a rezolva un astfel de diferend prin buna intelegere, sub rezerva ca statul care a incetat sa mai fie parte sa consimta acest lucru.
  Daca un stat inceteaza sa mai fie parte, sau daca un stat sau un organism de telecomunicatii inceteaza sa mai fie semnatar dupa supunerea la arbitraj a unui diferend la care participa conform paragrafului a) al prezentului articol, procedura de arbitraj continua pina la solutia finala.
  c) Rezolvarea oricarui diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea acordurilor intre EUTELSAT si oricare din parti, altele decit conventia sau Acordul de exploatare, se face conform dispozitiilor prevazute in acordul de baza. In absenta unor astfel de dispozitii, un asemenea diferend, in cazul in care nu a fost rezolvat in alt mod, poate fi supus arbitrajului conform dispozitiilor din anexa B din conventie, daca partile diferendului consimt aceasta.
  Art. 21
  Semnarea - rezerve
  a) Orice stat a carui administratie de telecomunicatii sau de exploatare particulara recunoscuta este sau are dreptul sa devina parte semnatara a Acordului provizoriu poate deveni parte a conventiei prin:
  i) semnare fara ca aceasta sa fie sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, sau
  ii) semnare sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, urmata de ratificare, acceptare sau aprobare, sau
  iii) aderare.
  b) Conventia este deschisa semnarii la Paris, de la 15 iulie 1982 pina la data intrarii sale in vigoare; ea ramine in continuare deschisa aderarii.
  c) Nici un stat nu devine parte la conventie, inainte ca Acordul de exploatare sa fie semnat de organismul de telecomunicatii pe care el l-a desemnat sau pina cind nu semneaza el insusi acordul respectiv.
  d) Nu poate fi formulata nici o rezerva fata de conventie sau fata de Acordul de exploatare.
  Art. 22
  Intrarea in vigoare
  a) Conventia intra in vigoare dupa 60 de zile de la data la care doua treimi din statele care, la data deschiderii spre semnare a conventiei, cu jurisdictie asupra partilor semnatare ale Acordului provizoriu, au semnat-o, conform paragrafului a) alin. i) din articolul XXI, au ratificat-o, au acceptat-o sau au aprobat-o, cu conditia ca:
  i) aceste parti semnatare sau semnatarii desemnati de ele potrivit Acordului ECS sa detina cel putin doua treimi din cotele parti din finantare in baza Acordului ECS, si
  ii) Acordul de exploatare sa fi fost semnat conform paragrafului b) din art. II al conventiei.
  b) Conventia nu poate intra in vigoare in mai putin de 8 luni dupa data la care a fost deschisa spre semnare. Conventia nu intra in vigoare daca nu a putut face obiectul semnarii, ratificarii, acceptarii sau aprobarii cerute de dispozitiile paragrafului a) din prezentul articol, in 18 luni de la data cind a fost deschisa spre semnare.
  c) Atunci cind un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare este depus de un stat dupa data intrarii in vigoare a conventiei, conventia intra in vigoare pentru respectivul stat la data depunerii instrumentului respectiv.
  d) Inca de la intrarea sa in vigoare, conventia este aplicata cu titlu provizoriu fiecarui stat care a semnat-o sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii si care a facut cererea in momentul semnarii sau in orice moment dinaintea intrarii ei in vigoare. Aplicarea cu titlu provizoriu inceteaza:
  i) fie in momentul depunerii unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare de catre acel stat;
  ii) fie la expirarea perioadei de doi ani care urmeaza dupa data intrarii in vigoare a conventiei, daca aceasta nu a fost ratificata, acceptata sau aprobata de acel stat;
  iii) fie inca de la notificarea de catre acel stat, inaintea expirarii perioadei mentionate la alin. ii) al prezentului paragraf, a deciziei sale de a nu ratifica, accepta sau aproba conventia.
  Daca aplicarea cu titlu provizoriu inceteaza in virtutea alin. ii) sau iii) al prezentului paragraf, prevederile paragrafelor d), e) si g) din art. XVIII al conventiei determina drepturile si obligatiile partii si semnatarului pe care ea l-a desemnat.
  e) Contrar oricarei alte prevederi din prezentul articol, conventia nu intra in vigoare fata de nici un stat si nu se aplica cu titlu provizoriu fata de nici un stat, atita timp cit conditiile cerute de paragraful c) al art. XXI al conventiei nu au fost indeplinite.
  f) In momentul intrarii sale in vigoare, conventia substituie si pune capat Acordului provizoriu.
  Totodata, nici o dispozitie a conventiei sau a Acordului de exploatare nu afecteaza drepturile sau obligatiile pe care o parte sau un semnatar le-a acumulat anterior in calitate de parte semnatara a Acordului provizoriu sau in calitate de semnatar al Acordului ECS.
  Art. 23
  Aderarea
  a) Oricare stat a carui administratie de telecomunicatii sau exploatare privata recunoscuta era, sau avea dreptul sa devina, la data la care conventia a fost deschisa pentru semnare, parte semnatara a Acordului provizoriu, poate adera la conventie incepind cu data la care aceasta a incetat sa mai fie deschisa spre semnare, pina la expirarea unei perioade de doi ani dupa intrarea in vigoare a conventiei.
  b) Dispozitiile paragrafelor c) si e) ale prezentului articol se aplica cererilor de aderare care provin de la urmatoarele state:
  i) un stat a carui administratie de telecomunicatii sau exploatare privata recunoscuta era sau avea dreptul sa devina, la data la care conventia a fost deschisa spre semnare, parte semnatara a Acordului provizoriu, dar care nu a devenit parte a conventiei conform dispozitiilor din alineatele i) sau ii) din paragraful a) al art. XXI din conventie sau din paragraful a) al prezentului articol;
  ii) orice alt stat european membru al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, care doreste sa adere la conventie dupa intrarea sa in vigoare.
  c) Orice stat care doreste sa adere la conventie in conditiile mentionate in paragraful b) al prezentului articol (denumit in continuare stat solicitant) instiinteaza in scris pe directorul general si ii trimite acestuia toate informatiile pe care Consiliul semnatarilor le-ar putea cere in legatura cu modul in care isi propune sa utilizeze segmentul spatial al EUTELSAT.
  d) Consiliul semnatarilor examineaza din punct de vedere tehnic, financiar si din punctul de vedere al exploatarii, compatibilitatea cererii de aderare a statului solicitant cu interesele EUTELSAT si cu cele ale Semnatarilor in domeniul de activitati ale EUTELSAT si prezinta Adunarii partilor o recomandare in legatura cu aceasta.
  e) Avind in vedere recomandarea respectiva, Adunarea partilor ia o hotarire privind cererea statului solicitant in urmatoarele sase luni de la data la care Consiliul semnatarilor a decis ca detine toate informatiile cerute in virtutea paragrafului c) din prezentul articol.
  Decizia Consiliului semnatarilor este comunicata fara intirziere Adunarii partilor. Hotarirea Adunarii partilor se ia prin vot secret, conform procedurii referitoare la hotaririle privind problemele de fond. In acest scop poate fi convocata o sesiune extraordinara a Adunarii partilor.
  f) Directorul general notifica statului solicitant conditiile de aderare stabilite de Adunarea partilor. Aceste conditii de aderare fac obiectul unui protocol anexa la instrumentul de aderare pe care statul in cauza il depune la depozitar.
  Art. 24
  Responsabilitati
  Nici o parte nu-si atrage responsabilitati individuale pentru actele si obligatiile EUTELSAT, cu exceptia situatiei in care obligatia respectiva rezulta dintr-un tratat in care o anumita parte si statul care cere despagubiri sint parti. In acest caz EUTELSAT despagubeste partea in cauza cu sumele pe care ea le-a achitat, cu exceptia cazului in care partea respectiva s-a angajat special sa-si asume singura o astfel de responsabilitate.
  Art. 25
  Dispozitii diverse
  a) Limbile oficiale de lucru in cadrul EUTELSAT sint franceza si engleza.
  b) EUTELSAT colaboreaza tinind cont de directivele generale ale Adunarii partilor in probleme de interes comun cu Organizatia Natiunilor Unite si cu institutiile sale specializate, in mod special cu Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor, cit si cu alte organizatii internationale.
  c) Conform dispozitiilor Rezolutiei 1721 (XVI) a Adunarii generale a Natiunilor Unite, EUTELSAT adreseaza cu titlu informativ Secretariatului general al Natiunilor Unite si institutiilor specializate interesate, un raport anual privind activitatile sale.
  Art. 26
  Depozitarul
  a) Guvernul Republicii Franceze este depozitarul conventiei pe linga care sint depuse instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cererile de aplicare cu titlu provizoriu, ca si notificarile de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentelor, a hotaririlor de retragere din EUTELSAT sau a hotaririlor de incetare a aplicarii cu titlu provizoriu a conventiei.
  b) Conventia este depusa in arhivele depozitarului. Acesta transmite copii autentificate conform cu textul conventiei tuturor statelor care au semnat-o sau care si-au depus instrumentele de aderare, ca si Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor.
  c) Depozitarul informeaza cit mai curind toate statele care au semnat conventia sau care au aderat la ea, toti semnatarii, precum si, daca este necesar, Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor:
  i) despre orice semnare a conventiei;
  ii) despre depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
  iii) despre inceperea perioadei de 60 de zile mentionata la paragraful a) al art. XXII din conventie;
  iv) despre intrarea in vigoare a conventiei;
  v) despre orice cerere de aplicare provizorie conform paragrafului d) al art. XXII din conventie;
  vi) despre numirea directorului general, despre orice obiectie aferenta acesteia, precum si despre confirmarea numirii sale prevazuta la paragraful a) din art. XIII al conventiei;
  vii) despre adoptarea si intrarea in vigoare a oricarui amendament la conventie;
  viii) despre orice notificare de retragere;
  ix) despre orice hotarire a Adunarii partilor mentionata la paragraful b) din art. XVIII al conventiei atunci cind o parte este considerata retrasa din EUTELSAT;
  x) despre orice hotarire a Consiliului semnatarilor conform paragrafului b) din art. XVIII al conventiei atunci cind un semnatar este considerat retras din EUTELSAT;
  xi) despre orice substituire de semnatar efectuata conform paragrafelor b) si c) ale art. XVIII din conventie;
  xii) despre orice suspendare si despre orice restabilire a drepturilor;
  xiii) despre alte notificari si comunicari avind legatura cu conventia.
  d) In momentul intrarii in vigoare a conventiei, depozitarul transmite o copie autentificata conforma cu conventia si cu Acordul de exploatare la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite, pentru inregistrare si publicare, conform dispozitiilor art. 102 din Carta Natiunilor Unite.
  Drept pentru care, in deplina cunostinta de cauza, subsemnatii, reprezentanti imputerniciti corespunzator in acest scop de guvernele respective, au semnat prezenta conventie. State membre la EUTELSAT: R.F.G., Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Spania, Finlanda, Franta, Grecia, Islanda, Italia, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portugalia, Anglia, San-Marino, Suedia, Elvetia, Turcia, Vatican, Iugoslavia.
  Deschisa spre semnare la Paris, intr-un singur exemplar, in a cincisprezecea zi a lunii iulie 1982, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind autentic egale.


Anexa A

Dispoziții tranzitorii

  1. Continuitatea activitatilor
  a) Orice acord trecut prin EUTELSAT INTERIMAR in virtutea Acordului provizoriu sau a Acordului ECS si care este in vigoare la data cind ultimele doua acorduri sus-mentionate au luat sfirsit ramine in vigoare, cu exceptia cazului si pina in momentul in care este modificat sau anulat conform dispozitiilor acelui acord. Orice hotarire luata de EUTELSAT INTERIMAR in virtutea Acordului provizoriu sau a Acordului ECS si care este in vigoare la data cind ultimele doua acorduri sus-mentionate au luat sfirsit ramine in vigoare, exceptind cazul si pina in momentul in care aceasta hotarire este modificata sau anulata de catre conventie sau Acordul de exploatare sau ca urmare a aplicarii lor.
  b) Daca, la momentul in care Acordul provizoriu si Acordul ECS iau sfirsit, un organ al EUTELSAT INTERIMAR a angajat dar nu a finalizat o actiune care a facut obiectul unei autorizari sau care este ceruta in baza Acordului provizoriu sau a Acordului ECS, Consiliul semnatarilor se substituie acestui organ in scopul de a duce la bun sfirsit aceasta actiune.
  2. Gestiunea
  a) Incepind de la data intrarii in vigoare a conventiei, intregul personal al secretariatului general permanent instituit conform art. 9 al Acordului provizoriu are dreptul de a fi transferat la organul executiv al EUTELSAT, sub rezerva dispozitiilor paragrafului f) din art. XIII al conventiei.
  b) Conform dispozitiilor paragrafului 1 al prezentei anexe, conditiile de folosire a personalului care erau in vigoare in cadrul Acordului provizoriu, continua sa fie aplicate pina cind Consiliul semnatarilor va determina noile conditii de folosire.
  c) Secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR isi asuma atributiile primului director general pina la intrarea acestuia in functie.
  3. Transferul la EUTELSAT a functiilor administratiei imputernicite
  a) Socotind de la inceputul perioadei de 60 de zile, mentionata in paragraful a) din art. XXII al conventiei, secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR informeaza administratia imputernicita despre data la care intra in vigoare conventia si isi inceteaza existenta Acordul provizoriu.
  b) Secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR ia toate masurile pentru a asigura la momentul potrivit transferul la EUTELSAT al tuturor drepturilor si obligatiilor asumate de administratia imputernicita in calitatea sa de reprezentant legal al EUTELSAT INTERIMAR.


Anexa B

Procedura de arbitraj

  1. Un tribunal de arbitraj se instituie potrivit dispozitiilor din paragrafele urmatoare, pentru a hotari in legatura cu orice diferend prevazut in art. XX al conventiei sau la art. 20 din Acordul de exploatare.
  2. Orice parte a conventiei poate sa se asocieze uneia sau alteia dintre partile diferendului in cadrul arbitrajului.
  3. Tribunalul de arbitraj se compune din trei membri. Fiecare parte a diferendului desemneaza un arbitru, in termen de doua luni de la data primirii cererii emisa de una din parti, de a supune diferendul arbitrajului. Atunci cind art. XX din conventie si art. 20 din Acordul de exploatare cer, acordul partilor pentru ca diferendul sa fie supus arbitrajului, termenul de doua luni se calculeaza incepind cu data acelui acord. Primii doi arbitri desemneaza intr-un termen de doua luni de la data desemnarii celui de-al doilea arbitru, pe al treilea arbitru care prezideaza tribunalul de arbitraj. Daca unul din cei doi arbitri nu a fost desemnat in perioada ceruta, el este desemnat, la cererea uneia sau alteia din parti, de catre presedintele Curtii Internationale de Justitie, sau in caz de dezacord intre parti, de catre secretarul general al Curtii permanente de arbitraj. Aceeasi procedura se aplica daca presedintele tribunalului de arbitraj nu a fost desemnat in termenul prevazut.
  4. Tribunalul de arbitraj isi alege sediul si isi stabileste regulamentul sau interior.
  5. Fiecare parte ia in sarcina sa cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat, precum si cheltuielile de reprezentare in fata tribunalului. Cheltuielile presedintelui tribunalului de arbitraj sint impartite in mod egal intre partile diferendului.
  6. Sentinta tribunalului de arbitraj este data de majoritatea membrilor, care nu se pot abtine de la vot. Respectiva sentinta este definitiva si obligatorie pentru partile diferendului. Hotarirea nu este susceptibila de recurs. Partile se conformeaza neintirziat hotaririi arbitrale. In caz de diferend privind semnificatia sau aria de aplicare a hotaririi, tribunalul de arbitraj o interpreteaza la cererea oricareia dintre partile diferendului.


Amendamentul nr. 1 la Convenția „EUTELSAT"

Conferința interguvernamentală - Paris, 15 decembrie 1983

  Statele semnatare ale conventiei, fondatoare ale Organizatiei europene de telecomunicatii prin satelit (EUTELSAT),
  luind in considerare Conventia de constituire a Organizatiei europene de telecomunicatii prin satelit (EUTELSAT), deschisa prin semnarea la Paris la 15 iulie 1982, si in special prevederile art. XXII din aceasta conventie,
  constatind ca semnaturile, ratificarile, acceptarile sau aprobarile cerute pentru intrarea in vigoare a conventiei risca sa nu poata fi intrunite inaintea expirarii intervalului de 18 luni la sfirsitul caruia, potrivit dispozitiilor art. XXII paragraful b), conventia nu intra in vigoare,
  dorind ca intrarea in vigoare a conventiei sa poata avea loc cit mai repede cu putinta,
  au convenit cele ce urmeaza:
  Art. 1
  In a 12-a fraza a paragrafului b) al art. XXII al conventiei, cuvintele "18 luni" sint inlocuite prin cuvintele "36 luni".
  Art. 2
  Prezentul amendament al conventiei intra in vigoare la data intrarii in vigoare a conventiei.
  Intocmit la Paris la 15 decembrie 1983, in limbile franceza si engleza, ambele texte sint echivalente si formeaza un singur original.


Lege pentru aderarea României la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți „INMARSAT"

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - România aderă la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți „INMARSAT", încheiată la Londra la 3 septembrie 1976.

Art. 2. - Ministerul Comunicațiilor va semna Acordul de exploatare privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți „INMARSAT", încheiat la Londra la 3 septembrie 1976, și va participa la activitatea economico-financiară a acestei organizații, cu reflectarea încasărilor și plăților în activitatea proprie a prestațiilor de servicii internaționale de poștă și telecomunicații.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iulie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 iulie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea pentru aderarea României la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți „INMARSAT" și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 31 iulie 1990 | Nr. 8.


Convenție privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți „INMARSAT"[1]

  - Textul original al conventiei a fost adoptat la data de 3 septembrie 1976.
  - Textul modificat al conventiei INMARSAT a fost adoptat la data de 16 octombrie 1985, cu scopul de a extinde gama serviciilor oferite de sistem (in plus fata de serviciul mobil maritim prevazut initial, s-au adaugat serviciile mobil terestru si mobil aeronautic).
  Statele parti la prezenta conventie,
  luind in considerare principiul enuntat in Rezolutia 1721 (XIV) a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, potrivit caruia comunicatiile prin intermediul satelitilor trebuie sa fie puse la dispozitia natiunilor de indata ce sint realizate, pe o baza mondiala si nediscriminatorie,
  luind in considerare dispozitiile pertinente din Tratatul cu privire la principiile care guverneaza activitatea statelor in exploatarea si folosirea spatiului extraatmosferic, inclusiv a Lunii si celorlalte corpuri ceresti, incheiat la 27 ianuarie 1967, in special art. 1, care afirma necesitatea utilizarii spatiului extraatmosferic pentru binele si interesul tuturor statelor,
  tinind cont de faptul ca o foarte mare parte a comertului mondial este tributara navelor,
  constiente de posibilitatea ameliorarii considerabile a sistemului maritim de pericol si securitate, precum si a legaturilor dintre nave, intre acestea si companiile respective, ca si intre echipaje sau pasagerii aflati la bord si persoane aflate la sol, prin intermediul satelitilor,
  hotarite, in acest scop, sa furnizeze, in beneficiul navelor din toate tarile, apelind la cea mai avansata si adecvata tehnica de telecomunicatii spatiale, la metodele cele mai eficace si mai economice, compatibile pe deplin cu utilizarea cea mai eficienta si echitabila a spectrului frecventelor radioelectrice si a orbitelor de satelit,
  recunoscind faptul ca un sistem maritim de comunicatii prin sateliti cuprinde, in egala masura, statiile de sol mobile si fixe, precum si segmentul spatial,
  Textul modificat adauga:
  declarind ca un sistem maritim de comunicatii prin sateliti trebuie sa fie deschis, in mod similar si comunicatiilor aeronautice in beneficiul aeronavelor din toate tarile,
  au convenit urmatoarele:
  Art. 1
  In termenii prezentei conventii:
  (a) Expresia "Acord de exploatare" desemneaza Acordul de exploatare referitor la Organizatia internationala de telecomunicatii maritime prin sateliti (INMARSAT), inclusiv anexa sa.
  (b) Termenul "parte" desemneaza un stat fata de care prezenta conventie a intrat in vigoare.
  (c) Termenul "semnatar" desemneaza fie o parte, fie un organism abilitat in conformitate cu prevederile de la paragraful (3) al art. 2, fata de care Acordul de exploatare a intrat in vigoare.
  (d) Expresia "segment spatial" desemneaza satelitii, instalatiile sau echipamentele de urmarire, telecomanda, control si supraveghere, precum si instalatiile sau echipamentele conexe necesare functionarii acestor sateliti.
  (e) Expresia "segment spatial al INMARSAT" desemneaza segmentul spatial al carui proprietar sau chirias este INMARSAT.
  (f) Termenul "nava" desemneaza un vas exploatat in mediul marin indiferent de tipul sau inglobind printre altele submarinele, ambarcatiunile plutitoare, precum si platformele neancorate permanent.
  (g) Termenul "proprietate" cuprinde orice element fata de care se poate exercita un drept de proprietate, inclusiv orice drept contractual.
  (h) Termenul "aeronava" desemneaza orice aparat susceptibil de a se mentine in atmosfera pe baza reactiilor aerului diferite de reactiile acestuia pe suprafata pamintului.
  Art. 2
  (1) Organizatia internationala de telecomunicatii maritime prin sateliti (INMARSAT), denumita in cele ce urmeaza "organizatie", este creata prin prezentele.
  (2) Acordul de exploatare incheiat conform dispozitiilor prezentei conventii este deschis pentru semnare concomitent cu aceasta.
  (3) Fiecare parte semneaza Acordul de exploatare sau desemneaza un organism public sau particular, supus jurisdictiei acestei parti, care semneaza Acordul de exploatare.
  (4) Administratiile si organizatiile de telecomunicatii pot in conformitate cu aplicarea legilor nationale sa negocieze si sa incheie in mod direct acordurile de trafic adecvate in legatura cu viitorul mod de utilizare a instalatiilor de telecomunicatii furnizate in virtutea prezentei conventii si a Acordului de exploatare, precum si asupra serviciilor destinate publicului, instalatiilor, repartizarii incasarilor si dispozitiilor comerciale aferente.
  Art. 3
  (Text original)
  Obiectiv
  (1) Obiectivul organizatiei consta in organizarea segmentului spatial in vederea ameliorarii comunicatiilor maritime, contribuind in consecinta la imbunatatirea comunicatiilor semnalind un pericol sau a acelora in vederea salvarii vietii umane pe mare, precum si a eficacitatii gestiunii navelor, a serviciilor maritime de corespondenta publica si a posibilitatilor de reperare prin radio.
  (2) Organizatia incearca sa asigure legaturi intre toate zonele in care se resimte necesitatea comunicatiilor maritime.
  (3) Organizatia isi exercita activitatile exclusiv in scopuri pasnice.
  Art. 3
  (Text modificat)
  Obiectiv
  (1) Obiectivul organizatiei consta in organizarea segmentului spatial necesar in vederea ameliorarii comunicatiilor maritime precum si, in masura posibilitatilor, a comunicatiilor aeronautice contribuind astfel la imbunatatirea comunicatiilor semnalind un pericol si a celor in vederea salvarii vietii umane, a comunicatiilor pentru serviciile circulatiei aeriene ca si a eficacitatii gestiunii vapoarelor si aeronavelor, a serviciilor maritime si aeronautice de corespondenta publica si a posibilitatilor de reperare prin radio.
  (2) Organizatia vizeaza asigurarea legaturii intre toate zonele in care se resimte necesitatea comunicatiilor maritime si aeronautice.
  Art. 4
  Legaturi intre o parte si organismul care o reprezinta
  In cazul in care semnatarul este un organism desemnat de o parte:
  (a) raporturile intre parte si semnatar sint reglementate de dreptul national aplicabil;
  (b) partea stabileste directivele si instructiunile adecvate si conforme dreptului sau national, in asa fel incit semnatarul sa-si achite obligatiile;
  (c) partea este eliberata de orice obligatii ce decurg din Acordul de exploatare. Totusi, partea supravegheaza respectarea de catre semnatar a tuturor obligatiilor sale in cadrul organizatiei fara a incalca prin aceasta angajamentele acceptate de parte in virtutea acestei conventii sau a acordurilor internationale conexe;
  (d) in situatia in care semnatarul se retrage sau nu mai este investit in calitatea de membru, partea procedeaza conform dispozitiilor paragrafului (3) din art. 29 sau ale paragrafului (6) din art. 30.
  Art. 5
  Principii de finantare si gestiune a organizatiei
  (1) Finantarea organizatiei este asigurata prin contributiile semnatarilor. Fiecare semnatar are in cadrul organizatiei o dobinda proportionala cu cota sa parte din investitii, stabilita conform dispozitiilor Acordului de exploatare.
  (2) Fiecare semnatar contribuie la necesitatile de capital ale organizatiei beneficiind de rambursarea si remunerarea capitalului conform dispozitiilor Acordului de exploatare.
  (3) Organizatia este administrata pe o baza economica si financiara solida, conform principiilor stabilite in materie comerciala.
  Art. 6
  Organizarea segmentului spatial
  Organizatia poate fi proprietara sau chiriasa segmentului spatial.
  Art. 7
  (Text original)
  (1) Segmentul spatial al INMARSAT este deschis navelor tuturor statelor in functie de o serie de conditii stabilite de consiliu. In stabilirea conditiilor consiliul nu trebuie sa creeze discriminari intre nave din motive de nationalitate.
  (2) Consiliul poate, pentru fiecare caz in parte, sa autorizeze accesul la segmentul spatial apartinind INMARSAT, al statiilor de sol amplasate pe structuri exploatate in mediu marin, altele decit vapoarele, cu conditia si atita vreme cit exploatarea acestor statii de sol nu impiedica in mod sensibil furnizarea serviciilor la adresa navelor.
  (3) Statiile de sol stabilite comunicind prin segmentul spatial al INMARSAT trebuie amplasate pe un teritoriu aflat in jurisdictia unei parti, iar partile sau organismele raspunzatoare de administrarea lor trebuie sa detina proprietatea apelor. Consiliul poate autoriza o derogare de la aceasta regula in cazul in care aceasta serveste intereselor organizatiei.
  Art. 7
  (Text modificat)
  Accesul in cadrul segmentului spatial
  (1) Segmentul spatial al INMARSAT este deschis navelor si aeronavelor apartinind tuturor statelor in functie de o serie de conditii stabilite de consiliu.
  Stabilindu-le, consiliul nu trebuie sa creeze discriminari intre nave si aeronave din motive de nationalitate.
  (2) Consiliul poate, pentru fiecare caz in parte, sa autorizeze accesul la segmentul spatial apartinind INMARSAT al statiilor de sol amplasate pe structuri exploatate in mediul marin, altele decit vapoarele, cu conditia si atit timp cit exploatarea acestor statii de sol nu impiedica intr-un mod sensibil furnizarea serviciilor la adresa navelor sau aeronavelor.
  Art. 8
  Alte segmente spatiale
  (1) (Text original). Partile notifica organizatiei la nevoie, ca ele insele sau orice alta persoana aflata sub jurisdictia lor poate lua masuri in vederea utilizarii in mod individual sau in comun a instalatiilor unui segment spatial distinct in scopul rezolvarii unora dintre obiectivele segmentului spatial al INMARSAT, sau a tuturor obiectivelor sale pentru a garanta astfel compatibilitatea pe plan tehnic cu sistemul INMARSAT si pentru a evita producerea de prejudicii economice substantiale acestuia.
  (1) (Text modificat). Partile notifica organizatiei la nevoie, ca ele insele sau orice alta persoana aflata sub jurisdictia lor poate dispune de utilizarea in mod individual sau in comun a instalatiilor unui segment spatial distinct in vederea rezolvarii unora dintre obiectivele maritime apartinind segmentului spatial INMARSAT, sau a tuturor obiectivelor sale maritime, in scopul garantarii compatibilitatii pe plan tehnic cu sistemul INMARSAT si evitarii producerii de prejudicii economice importante acestuia.
  (2) Consiliul isi exprima punctele de vedere sub forma unor recomandari fara caracter obligatoriu referitoare la compatibilitatea tehnica si transmite adunarii opiniile sale in ceea ce priveste prejudiciile economice.
  (3) Adunarea isi exprima opinia sub forma unei recomandari fara caracter obligatoriu intr-un interval de noua luni de la data la care procedura prevazuta in prezentul articol a fost instituita. Adunarea poate fi convocata in sesiune extraordinara in acest scop.
  (4) Notificarile prevazute la paragraful (1), inclusiv comunicarea informatiilor tehnice pertinente, precum si consultatiile ulterioare cu organizatia vor tine cont de dispozitiile Regulamentului de radiocomunicatii al Uniunii Internationale de Telecomunicatii.
  (5) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica cu privire la punerea in functiune, achizitionarea, folosirea sau continuarea utilizarii instalatiilor apartinind unui segment spatial distinct in scopuri de securitate nationala sau care fac obiectul unui contract, stabilite sau utilizate inainte de intrarea in vigoare a conventiei.
  Art. 9
  Structura
  Organizatia cuprinde urmatoarele organe:
  a) Adunarea;
  b) Consiliul;
  c) Organul conducator aflat sub autoritatea unui director general.
  Art. 10
  Adunarea - alcatuire si reuniuni
  1. Adunarea este alcatuita din toate partile.
  2. Adunarea se reuneste la fiecare doi ani in sesiune ordinara.
  Sesiunile extraordinare sint convocate la cererea unei treimi dintre parti si la solicitarea consiliului.
  Art. 11
  Adunarea - procedura
  (1) Fiecare parte dispune de un vot in cadrul adunarii.
  (2) Orice decizie privind probleme de fond este luata in urma votului afirmativ a doua treimi din parti, iar orice decizie referitoare la aspecte de procedura in urma votului afirmativ a majoritatii simple a partilor care voteaza.
  Partile care se abtin in cursul votarii sint considerate neparticipante la vot.
  (3) Orice decizie in legatura cu incadrarea unei probleme ca fiind de procedura sau de fond este luata de presedinte. Aceasta decizie poate fi anulata printr-un vot al majoritatii celor doua treimi din partile prezente si apte de a-si da votul.
  (4) Pentru orice reuniune a adunarii numarul necesar este constituit de majoritatea partilor.
  Art. 12
  Adunarea - functiuni
  (1) Adunarea are urmatoarele functiuni:
  (a) Studiaza si examineaza activitatile, scopurile, politica generala si obiectivele pe termen lung ale organizatiei, isi exprima opiniile si prezinta recomandari in legatura cu acest subiect consiliului.
  (b) Vegheaza ca desfasurarea activitatilor organizatiei sa se faca in conformitate cu actuala conventie precum si cu scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite, ca si cu oricare alt tratat la care organizatia decide sa adere.
  (c) (Text original). Autorizeaza, la recomandarea consiliului, punerea in functiune a unor instalatii suplimentare ale segmentului spatial avind drept obiectiv special sau primordial asigurarea unor servicii de reperare prin radio de pericol sau securitate. In egala masura instalatiile segmentului spatial destinate initial asigurarii unor servicii maritime de corespondenta publica pot fi utilizate, in lipsa acestei autorizatii pentru telecomunicatii, in scopuri de pericol, securitate si reperare prin radio.
  (c) (Text modificat). Autorizeaza, la recomandarea consiliului, punerea in functiune a unor instalatii suplimentare ale segmentului spatial avind drept obiectiv special sau primordial asigurarea unor servicii de reperare prin radio de pericol sau securitate. In egala masura instalatiile segmentului spatial destinate asigurarii unor servicii maritime si aeronautice de corespondenta publica pot fi utilizate fara a fi necesara aceasta autorizare pentru telecomunicatii, in scopuri de pericol, securitate si reperare prin radio.
  (d) Adopta decizii la recomandarile consiliului si isi exprima opiniile in legatura cu rapoartele consiliului.
  (e) Alege patru reprezentanti in consiliu conform dispozitiilor alineatului (b) din paragraful (1) al art. 13.
  (f) Hotaraste asupra problemelor referitoare la legaturile oficiale dintre organizatie si state, indiferent daca sint sau nu parti, precum si privind organizatiile internationale.
  (g) Adopta deciziile privind orice amendament la actuala conventie sau la Acordul de exploatare, respectiv prin aplicarea art. 34 din conventie si XVIII din Acordul de exploatare.
  (h) Studiaza problema incetarii posibile a mandatului de membru conform dispozitiilor art. 30 luind hotariri in acest sens.
  (i) Exercita orice alta functie ce-i incumba in virtutea altor dispozitii din actuala conventie sau din Acordul de exploatare.
  (2) In exercitarea functiilor sale, adunarea are in vedere toate recomandarile pertinente ale consiliului.
  Art. 13
  Consiliu - alcatuire
  (1) Consiliul este compus din douazeci si doi de reprezentanti ai semnatarilor dupa cum urmeaza:
  (a) optsprezece reprezentanti ai semnatarilor sau grupari de semnatari in legatura cu care s-a convenit sa fie reprezentati in forma de grupare, care poseda cele mai ridicate cote parti din investitii. Daca o grupare de semnatari si un semnatar au cote de investitii egale, cel din urma se bucura de prioritate. In cazul in care doi sau mai multi semnatari au cote parti din investitii egale, numarul reprezentantilor in consiliu depasind douazeci si doi, semnatarii sint totusi reprezentati toti in mod exceptional.
  (b) patru reprezentanti ai semnatarilor alesi de adunare care nu fac parte din consiliu, in virtutea garantarii principiului reprezentarii geografice echitabile si care sa tina seama de interesele statelor in curs de dezvoltare indiferent de cota lor de investitii. Orice semnatar ales in scopul reprezentarii unei regiuni geografice il reprezinta pe semnatarul regiunii geografice asupra careia s-a convenit sa fie astfel reprezentata si care nu este reprezentata in alt mod de consiliu.
  Alegerea intra in vigoare in prima sedinta a consiliului de dupa alegeri, raminind valabila pina la urmatoarea sesiune ordinara a adunarii.
  (2) Insuficienta numarului reprezentantilor in consiliu determinata de un loc vacant neacoperit inca nu anuleaza compozitia consiliului.
  Art. 14
  Consiliul - procedura
  (1) Consiliul se reuneste de cite ori este necesar, in vederea exercitarii functiilor sale, dar nu mai putin de trei ori pe an.
  (2) Consiliul se straduieste sa ia decizii in unanimitate. In lipsa unui acord unanim deciziile sint luate astfel: orice decizie asupra unor probleme de fond este hotarita de majoritatea reprezentantilor membri ai consiliului, daca aceasta dispune de cel putin doua treimi din totalul voturilor semnatarilor si gruparilor de semnatari reprezentati in consiliu.
  Orice decizie vizind chestiuni de procedura se hotaraste prin votul afirmativ al majoritatii simple a reprezentantilor prezenti si care voteaza, fiecare dispunind de un vot. Orice diferend in legatura cu stabilirea naturii unei probleme ca fiind de procedura sau de fond formeaza obiectul unei decizii a presedintelui consiliului. Aceasta decizie poate fi anulata prin votul a doua treimi din reprezentantii prezenti si care voteaza, fiecare dispunind de cite un vot. Consiliul poate adopta o procedura de vot diferita pentru alegerea membrilor biroului sau.
  (3) (a) Fiecare reprezentant dispune de o pondere a voturilor echivalenta cu cota parte sau cotele parti din investitii pe care le reprezinta. Totusi, nici unul nu poate utiliza in numele semnatarului peste 25% din totalul voturilor organizatiei, cu exceptia cazurilor prevazute in alineatul (b), subparagraful (iv).
  (b) Ca exceptie de la dispozitiile paragrafelor (9), (10), (12) din articolul V al Acordului de exploatare:
  (i) daca un semnatar reprezentant in consiliu, in virtutea cotei sale parti este investit cu o pondere de voturi depasind 25% din totalul voturilor organizatiei, el poate oferi celorlalti semnatari o cota parte sau totalitatea cotelor parti din investitii depasind cele 25%;
  (ii) ceilalti semnatari pot comunica organizatiei acordul lor in legatura cu acceptarea unei parti sau a totalitatii acestei cote parti excedentare. Daca totalul sumelor comunicate organizatiei nu depaseste suma disponibila pentru repartizare, consiliul trebuie sa o repartizeze pe aceasta din urma intre semnatari conform sumelor comunicate.
  Daca totalul sumelor comunicate depaseste suma disponibila pentru repartizare, consiliul trebuie sa efectueze repartizarea conform modalitatilor convenite de semnatari sau in lipsa unui acord in acest sens direct proportional cu sumele comunicate.
  (iii) O asemenea repartizare trebuie efectuata de consiliu la momentul fiecarui calcul al cotelor parti din investitii efectuat conform art. V din Acordul de exploatare. Nici o repartizare nu va creste cota parte din investitii a oricarui semnatar peste 25% .
  (iv) In masura in care cota parte din investitii apartinind semnatarului ce depaseste 25% si este oferita spre repartizare nu a fost repartizata conform procedurii enuntate in prezentul paragraf, ponderea voturilor reprezentantului semnatarului poate depasi 25% .
  (c) In masura in care un semnatar decide sa nu ofere cota parte din investitii excedentara celorlalti semnatari, ponderea voturilor corespunzatoare acestui semnatar ce depaseste 25% trebuie repartizata in mod egal intre ceilalti reprezentanti din consiliu.
  (4) Pentru orice reuniune a consiliului cvorumul este constituit din majoritatea reprezentantilor, membri in consiliu daca aceasta majoritate reprezinta cel putin doua treimi din totalul voturilor alocate tuturor semnatarilor si gruparilor de semnatari reprezentati in consiliu.
  Art. 15
  Consiliul - functiuni
  Consiliul este insarcinat, tinind cont de punctele de vedere si recomandarile adunarii, cu punerea la dispozitie a segmentului spatial necesar in vederea realizarii obiectivelor organizatiei in modul cel mai economic si eficace conform dispozitiilor actualei conventii si ale Acordului de exploatare. Pentru a se achita de aceste raspunderi, consiliul este investit cu toate prerogativele necesare inclusiv urmatoarele functiuni:
  (a) (Text original). Stabileste necesarul in domeniul telecomunicatiilor maritime prin sateliti, adoptind masurile politice, planurile, programele, procedeele si masurile privind proiectarea, punerea la punct, construirea, amplasarea, achizitionarea prin cumparare sau inchiriere, exploatarea, intretinerea si utilizarea segmentului spatial INMARSAT inclusiv incheierea de contracte in vederea asigurarii desfasurarii tuturor operatiunilor necesare bunei functionari si care sa raspunda acestor nevoi.
  (a) (Text modificat). Determina necesarul in domeniul telecomunicatiilor maritime si aeronautice prin sateliti adoptind masurile politice, planurile, programele, procedeele si masurile privind proiectarea, punerea la punct, amplasarea, achizitionarea prin cumparare sau inchiriere, exploatarea si utilizarea segmentului spatial INMARSAT, inclusiv incheierea de contracte in vederea asigurarii desfasurarii tuturor operatiunilor implicate in buna functionare a acestui necesar.
  (b) Adopta si pune in practica dispozitiile referitoare la gestiuni in aplicarea carora directorul general va trebui sa incheie o serie de contracte pentru executarea functiunilor tehnice si de exploatare atunci cind acestea sint in avantajul organizatiei.
  (c) (Text original). Adopta criteriile si procedeele de aprobare a statiilor de sol fixe, de nava si de structura in mediul marin susceptibile in a beneficia de segmentul spatial INMARSAT precum si de verificare si supraveghere a functionarii statiilor de sol avind acces la acest segment si care il utilizeaza. In cazul statiilor de sol de nava, criteriile trebuie sa fie atit de precise incit autoritatile nationale insarcinate cu eliberarea unor autorizatii de exploatare sa le poata utiliza in functie de necesitatile lor in vederea aprobarii pe categorii.
  (c) (Text modificat). Adopta criteriile si procedeele de aprobare a statiilor de sol fixe, de nava, de aeronava si de structura in mediul marin susceptibile de a beneficia de acces la segmentul spatial INMARSAT precum si de verificare si supraveghere a functionarii statiilor de sol avind acces la acest segment si care il utilizeaza.
  In cazul statiilor de sol de nava si aeronava, criteriile trebuie sa fie atit de precise incit autoritatile nationale insarcinate cu eliberarea unor autorizatii de exploatare sa le poata utiliza in functie de necesitatile lor in vederea aprobarii pe categorii.
  (d) Formuleaza recomandari adunarii conform dispozitiilor alineatului (c) din paragraful (1) al art. 12.
  (e) Supune adunarii rapoarte periodice asupra activitatii organizatiei inclusiv asupra problemelor financiare.
  (f) Adopta regulile si procedurile reglementind incheierea de contracte precum si conditiile contractuale aprobindu-le conform dispozitiilor actualei conventii si ale Acordului de exploatare.
  (g) Adopta politica susceptibila de urmat pe plan financiar; aproba regulamentul financiar, bugetul anual si statele financiare anuale; stabileste periodic cotele de utilizare a segmentului spatial INMARSAT si ia decizii referitoare la toate celelalte probleme financiare inclusiv a cotelor parti din investitii si limitarea capitalului conform dispozitiilor actualei conventii si ale Acordului de exploatare.
  (h) (Text original). Stabileste modalitatile de consultare pe baza continua cu organismele recunoscute de consiliu reprezentind proprietarii de nave, personalul maritim si alti beneficiari ai telecomunicatiilor maritime.
  (h) (Text modificat). Dispune asupra modalitatilor de consultare pe baza continua a organismelor recunoscute de consiliu ca reprezentind proprietarii de nave, utilizatorii de aeronave, personalul maritim si aeronautic, precum si alti beneficiari ai telecomunicatiilor maritime si aeronautice.
  (i) Stabileste un arbitru in cazul in care organizatia este chemata in fata unui arbitraj.
  (j) Exercita orice functie conferita in termenii prevederilor actualei conventii sau ale Acordului de exploatare, precum si orice functie adecvata scopurilor organizatiei.
  Art. 16
  Organul conducator
  (1) Directorul general este ales de consiliu dintre candidatii prezentati de parti sau semnatari prin intermediul partilor, cu conditia confirmarii lor de catre parti.
  Depozitarul comunica de indata partilor numirea directorului general. Numirea este confirmata cu conditia ca peste o treime din parti sa nu informeze in scris depozitarul intr-un interval de 60 zile de la comunicare ca se opune acestuia. Directorul general isi poate asuma functia imediat dupa numire in asteptarea confirmarii ei.
  (2) Mandatul directorului general este de 6 ani. Totusi consiliul poate decide prin propria sa autoritate incetarea functiunilor directorului general. Consiliul prezinta adunarii motivele deciziei sale.
  (3) Directorul general este cel mai inalt functionar si reprezentant legal al organizatiei; el raspunde in fata consiliului si actioneaza sub conducerea acestuia.
  (4) Structura, efectivele si conditiile tip de angajare a functionarilor, a lucratorilor, consultantilor si a altor consilieri ai organului conducator sint aprobate de consiliu.
  (5) Directorul general desemneaza membrii organului conducator. Numirea unor inalti functionari, in relatii directe cu directorul general, este aprobata de consiliu.
  (6) Factorul dominant ce se are in vedere la numirea directorului general si a celorlalti functionari din organul conducator consta in necesitatea asigurarii organizatiei cu serviciile unor persoane, posedind cele mai inalte calitati profesionale de competenta si integritate.
  Art. 17
  Reprezentarea in cadrul reuniunilor
  Toate partile si toti semnatarii care sint in drept, conform actualei conventii sau Acordului de exploatare, de a asista si/sau de a participa la sesiunile organizatiei, trebuie sa fie autorizate, sa asiste si/sau sa participe la aceste reuniuni, precum si la orice alta reuniune desfasurata sub auspiciile organizatiei, independent de locul unde se desfasoara.
  Acordurile incheiate cu orice tara gazda trebuie sa fie compatibile cu aceste obligatii.
  Art. 18
  Cheltuieli aferente reuniunilor
  (1) Fiecare parte, precum si fiecare semnatar, isi asuma propriile sale cheltuieli de reprezentare in cazul reuniunilor organizatiei.
  (2) Cheltuielile aferente acestor reuniuni sint considerate ca incluse in cheltuielile administrative ale organizatiei; in orice caz, organizatia nu desfasoara nici o reuniune in afara sediului facind exceptie cazul in care eventuala gazda isi asuma cheltuielile suplimentare aferente.
  Art. 19
  Stabilirea de taxe de utilizare
  (1) Consiliul stabileste unitatile de masura aplicabile diverselor categorii de utilizare a segmentului spatial INMARSAT, precum si nivelul taxelor de utilizare a respectivului segment. Aceste taxe au drept scop procurarea in beneficiul organizatiei a unor sume suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare, intretinere si administrare, pentru constituirea fondului de rulment considerat necesar de catre consiliu, pentru amortizarea investitiilor efectuate de semnatari si pentru varsamintul sumelor datorate drept remunerare a capitalului conform dispozitiilor Acordului de exploatare.
  (2) Procente identice de taxe de utilizare se aplica tuturor semnatarilor pentru fiecare categorie de utilizare.
  (3) Pentru organismele, altele decit semnatarii, care sint autorizate sa utilizeze segmentul spatial INMARSAT conform dispozitiilor art. 7, consiliul poate stabili taxe de utilizare diferite de cele aplicate semnatarilor. Aceleasi taxe sint aplicabile organismelor vizate mai sus pentru fiecare categorie de utilizare.
  Art. 20
  Incheierea contractelor
  (1) Politica desfasurata de consiliu in privinta tranzactiilor este de natura sa incurajeze, in interesul organizatiei, o concurenta la scara mondiala in furnizarea bunurilor si a serviciilor.
  In acest scop:
  (a) Bunurile si prestarile de servicii necesare organizatiei, fie ca este vorba de o achizitie sau de inchiriere sint obtinute prin atribuirea de contracte, in urma unor oferte internationale publice;
  (b) Contractele sint atribuite ofertantilor care se angajeaza sa asigure cele mai bune conditii de calitate, preturi si termene de livrare optime;
  (c) In cadrul unor multiple oferte compatibile in ceea ce priveste calitatea, pretul si termenele de livrare optime, consiliul atribuie contractul conform politicii de incheiere a contractelor expusa mai sus.
  (2) In urmatoarele cazuri, se poate renunta la ofertele internationale publice, conform procedurilor adoptate de consiliu cu conditia ca, procedind ca atare, consiliul sa incurajeze conform intereselor organizatiei o concurenta la scara mondiala in privinta furnizarii de bunuri si servicii:
  (a) Valoarea estimativa a contractului nu depaseste 50.000 dolari S.U.A. si ca urmare a aplicarii unei asemenea dispense atribuirea contractului nu il situeaza pe contractant intr-o pozitie susceptibila de a prejudicia ulterior aplicarea efectiva de catre consiliu a politicii privind incheierea de contracte expusa mai sus. In masura in care fluctuatiile de preturi pe plan mondial, reflectate in indicii de preturi adecvati, justifica actiunea, consiliul poate revizui plafonul financiar.
  (b) Incheierea unui contract este solicitata de urgenta in vederea rezolvarii unei situatii exceptionale.
  (c) Exista o mica sursa de aprovizionare conform specificatiilor necesare pentru a justifica nevoile organizatiei, sau necesarul acestor surse este atit de limitat incit nu ar fi nici posibil nici in interesul organizatiei sa angajeze cheltuielile si sa consacre timpul necesar lansarii unui apel international public de oferte, cu conditia ca, in situatia existentei mai multor surse de aprovizionare, acestea sa aiba posibilitatea sa se prezinte pe picior de egalitate.
  (d) Nevoile sint de o asemenea natura administrativa incit nu ar fi nici practic nici posibil sa se recurga la procedura ofertelor internationale publice.
  (e) Incheierea unui contract este destinata prestarii unor servicii de personal.
  Art. 21
  Inventii si informatii tehnice
  (1) In cadrul tuturor lucrarilor efectuate de organizatie sau in numele sau si pe cheltuiala sa, aceasta dobindeste asupra inventiilor si informatiilor tehnice, numai acele drepturi care sint necesare in interesul comun al organizatiei si al semnatarilor ca atare. In cazul lucrarilor efectuate prin contract, aceste drepturi sint obtinute cu titlul lipsit de exclusivitate.
  (2) In termenii paragrafului (1), organizatia, avind in vedere principiile si obiectivele sale precum si practicile industriale general admise, isi asigura pentru ea insasi in cadrul lucrarilor cuprinzind un volum important de studii, cercetari sau dezvoltari.
  (a) Dreptul de a comunica fara plata toate inventiile si informatiile tehnice revenind din aceste lucrari.
  (b) (Text original). Dreptul de a comunica si de a aproba comunicarea acestor inventii si inovatii tehnice partilor, semnatarilor si oricaror altor persoane interesate folosind jurisdictia oricarei parti, precum si de a incheia sau de a imputernici autorizarea partilor, semnatarilor si altor asemenea persoane, sa foloseasca aceste inventii si informatii tehnice, fara plata, referitoare la segmentul spatial INMARSAT si la orice statie de sol sau de nava functionind in legatura cu acesta.
  (b) (Text modificat). Dreptul de a comunica si de a aproba comunicarea acestor inventii si informatii tehnice partilor, semnatarilor si oricaror alte persoane interesate potrivit jurisdictiei oricarei parti si dreptul de a utiliza si a autoriza sau de a imputernici autorizarea acesteia, semnatarilor si altor persoane sa foloseasca aceste inventii si informatii tehnice, fara plata referitoare la segmentul spatial INMARSAT si la orice alta statie de sol, de nava sau aeronava functionind in legatura cu acesta.
  (3) In cazul lucrarilor efectuate pe baza de contracte, prestatorul plateste proprietatea asupra drepturilor, inventiilor si informatiilor tehnice rezultind din acest contract.
  (4) Organizatia isi rezerva, de asemenea, dreptul conform unor modalitati si conditii echitabile si rezonabile de a utiliza inventiile si informatiile tehnice direct spre folosirea in executarea lucrarilor efectuate in numele sau, dar nu include pe cele amintite la paragraful (2), in masura in care aceasta utilizare este necesara reconstituirii sau modificarii oricarui produs efectiv lansat in virtutea unui contract finantat de organizatie si in masura in care persoana care a executat aceste lucrari este atribuita sa le acorde.
  (5) Consiliul poate, in conditii speciale, acorda o derogare de la principiile stipulate la art. 13 din paragraful (2), si la paragraful (4), in cazul in care, in cursul tratativelor i se demonstreaza consiliului ca absenta unei astfel de derogari ar prejudicia interesul organizatiei.
  (6) Consiliul poate, in egala masura, in situatii speciale, atunci cind circumstantele exceptionale o justifica, sa acorde o derogare principiului stipulat la paragraful (3) in cazul in care sint indeplinite urmatoarele conditii:
  (a) Cind este demonstrat consiliului ca absenta unei astfel de derogari ar prejudicia interesul organizatiei;
  (b) Cind consiliul hotaraste ca organizatia trebuie sa fie in masura sa asigure protejarea brevetelor in toate tarile;
  (c) Cind in masura in care prestatorul nu este nici capabil nici dator sa asigure o asemenea protectie pe perioada necesara.
  (7) In ceea ce priveste inventiile si informatiile tehnice asupra carora a dobindit dreptul in alt mod decit in virtutea paragrafului (2), organizatia, in masura in care poate sa o faca trebuie, la cerere:
  (a) Sa puna la dispozitie respectivele inventii si informatii tehnice fiecarei parti sau fiecarui semnatar sub rezerva rambursarii tuturor platilor efectuate de acesta sau solicitate prin exercitarea respectivelor drepturi;
  (b) Sa asigure in beneficiul oricarei parti sau semnatar dreptul de a pune la dispozitie respectivele inventii si informatii tehnice altor persoane potrivit jurisdictiei fiecarei parti precum si a dreptului de a utiliza si autoriza alte persoane de a le utiliza.
  (i) (Text original). Fara plata relativa la segmentul spatial INMARSAT sau la orice alta statie de sol fixa sau de nava functionind in legatura cu acesta.
  (i) (Text modificat). Fara plata relativa la segmentul spatial INMARSAT sau la orice alta statie de sol fixa de nava sau de aeronava functionind in legatura cu acesta.
  (ii) In orice alt scop, conform unor modalitati si conditii echitabile si rezonabile stabilite intre semnatari sau alte persoane, in conformitate cu jurisdictia fiecarei parti si organizatie sau proprietarul respectivelor inventii si informatii tehnice sau orice alte organizatii sau persoane autorizate detinind o cota parte din dreptul de proprietate asupra respectivelor inventii si informatii tehnice sub rezerva rambursarii tuturor platilor efectuate de organizatie sau pretinse de acesta in executarea respectivelor drepturi.
  (8) Comunicarea si utilizarea tuturor inventiilor si informatiilor tehnice asupra carora organizatia a dobindit toate drepturile se efectueaza, fara discriminare, la adresa tuturor semnatarilor sau a altor persoane supuse jurisdictiei oricarei parti.
  (9) Nici una din dispozitiile prezentului articol nu impiedica organizatia, in caz de necesitate, sa incheie contracte cu o serie de persoane supuse unor legi si reglementari nationale privind transmiterea informatiilor tehnice.
  Art. 22
  Raspunderi
  O parte nu este raspunzatoare ca atare, in raport cu actele si obligatiile organizatiei, decit in cadrul relatiilor sale cu nonpartile sau persoanele fizice sau juridice pe care le reprezinta si doar in masura in care aceasta responsabilitate poate rezulta dintr-o serie de tratate aflate in vigoare intre partea si nonpartea interesata. Totusi dispozitiile precedente nu interzic unei parti desemnate, in virtutea unui asemenea tratat sa stabileasca o nonparte sau o persoana fizica sau juridica pe care o reprezinta pentru a invoca drepturile ce pot decurge din respectivul tratat la adresa oricarei alte parti.
  Art. 23
  Costuri exclusive
  Impozitele asupra veniturilor pentru sumele platite de organizatie tuturor semnatarilor nu sint incluse in cheltuielile organizatiei.
  Art. 24
  Verificarea conturilor
  Conturile organizatiei sint verificate anual de un comisar independent desemnat de consiliu. Orice parte sau semnatar beneficiaza de dreptul de a verifica conturile organizatiei.
  Art. 25
  Personalitatea juridica
  Organizatia are personalitate juridica si este raspunzatoare de actele si obligatiile sale. In scopul exercitarii functiilor ce-i incumba, ea poate incheia contracte, achizitiona, inchiria, detine si ceda bunuri mobiliare si imobiliare si se poate constitui parte intr-o procedura legala sau incheia acorduri cu state sau organizatii internationale.
  Art. 26
  Privilegii si imunitati
  (1) In cadrul activitatilor autorizate prin prezenta conventie, organizatia si bunurile sale sint scutite in toate statele parti la conventie, de orice impozit national asupra veniturilor si de orice impozit direct national asupra bunurilor si de toate taxele vamale asupra satelitilor de comunicatii precum si asupra elementelor si pieselor respectivilor sateliti ce trebuiesc lansati in vederea utilizarii lor in cadrul segmentului spatial INMARSAT. Fiecare parte se angajeaza sa depuna diligentele necesare in vederea punerii de acord, conform procedurii nationale aplicabile asupra tuturor celorlalte exonerari de impozite si a obligatiilor vamale considerate necesare asa cum este de fapt avind in vedere spiritul si caracterul specific al organizatiei.
  (2) Toti semnatarii actionind in aceasta calitate, cu exceptia celui desemnat de partea pe teritoriul careia este situat sediul, sint degrevati de impozitul national asupra veniturilor care provin din sumele varsate de organizatie in teritoriul respectivei parti.
  (3) (a) Imediat dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, organizatia incheie cu orice parte pe teritoriul careia isi stabileste sediul, alte birouri sau instalatii, un acord ce va fi negociat de consiliu si aprobat de adunare, privitor la privilegiile si imunitatile organizatiei, ale directorului sau general, ale personalului sau, ale expertilor executind o serie de misiuni pentru organizatie si ale reprezentantilor partilor si semnatarilor in perioada in care se afla pe teritoriul guvernului gazda in scopul exercitarii functiilor lor.
  (b) Acest acord are caracter de sine statator fata de conventie si isi inceteaza aplicabilitatea fie printr-un acord intre guvernul gazda si organizatie, fie in situatia in care sediul organizatiei este transferat in afara teritoriului apartinind guvernului gazda.
  (4) Imediat dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, toate partile, altele decit cele care au incheiat un acord conform paragrafului (3) incheie un protocol asupra privilegiilor si imunitatilor organizatiei, ale directorului sau general, ale personalului, expertilor ce exercita o serie de misiuni pentru organizatie si ale reprezentantilor partilor si semnatarilor, in perioada in care se afla pe teritoriul partilor, in scopul exercitarii functiilor lor.
  Acest protocol are caracter de sine statator fata de prezenta conventie si stipuleaza conditiile in care isi inceteaza aplicabilitatea.
  Art. 27
  (Text original)
  Relatiile cu celelalte organizatii internationale
  Organizatia colaboreaza cu Organizatia Natiunilor Unite, cu organismele sale ce se ocupa de modalitatile de utilizare pasnica a spatiului extraatmosferic si a oceanului, cu institutiile sale specializate, precum si cu alte organizatii internationale, in legatura cu probleme de interes comun. Organizatia tine cont, in special, de rezolutiile si recomandarile Organizatiei interguvernamentale consultative de navigatie maritima. Organizatia respecta dispozitiile pertinente ale Conventiei internationale a telecomunicatiilor si regulilor care decurg, bazindu-se in cursul conceperii, punerii la punct, constituirii si amplasarii segmentului spatial INMARSAT, precum si, in cadrul modalitatilor stabilite in vederea reglementarii exploatarii acestuia si a statiilor de sol, pe recomandarile si procedurile pertinente adoptate de organele Uniunii Internationale de Telecomunicatii.
  Art. 27
  (Text modificat)
  Relatiile cu celelalte organizatii internationale
  Organizatia colaboreaza cu Organizatia Natiunilor Unite, cu organele sale ce se ocupa de modalitatile de utilizare pasnica a spatiului extraatmosferic si a oceanului, cu institutiile sale specializate, precum si cu alte organizatii internationale, in legatura cu probleme de interes comun. Organizatia trebuie sa tina cont in principal de normele internationale, regulile, rezolutiile, procedurile si recomandarile pertinente ale Organizatiei maritime internationale si ale Organizatiei aviatiei civile internationale. Organizatia respecta dispozitiile pertinente ale Conventiei internationale a telecomunicatiilor si regulilor care decurg, bazindu-se in cursul conceperii, reglarii, constituirii si amplasarii segmentului spatial INMARSAT, precum si, in cadrul procedurilor stabilite in vederea reglementarii exploatarii segmentului spatial INMARSAT si a statiilor de sol, pe recomandarile si procedurile pertinente adoptate de organele Uniunii Internationale de Telecomunicatii.
  Art. 28
  Notificarea adresata Uniunii internationale de telecomunicatii
  La solicitarea organizatiei, partea pe teritoriul careia se afla sediul organizatiei coordoneaza frecventele necesare in vederea utilizarii segmentului spatial si, in numele fiecarei parti care consimte la aceasta, comunica Uniunii Internationale de Telecomunicatii frecventele ce urmeaza a fi stabilite in acest scop precum si alte informatii, asa cum este prevazut in Regulamentul de radiocomunicatii anexat Conventiei internationale de telecomunicatii.
  Art. 29
  Retragerea
  (1) Orice parte sau semnatar pot, in urma notificarii scrise adresate depozitarului, sa se retraga in mod voluntar din organizatie in orice moment.
  Atunci cind, in virtutea legalitatii nationale aplicabile s-a hotarit ca un semnatar poate sa se retraga, retragerea acestuia este notificata in scris depozitarului de catre partea care l-a desemnat, notificarea implicind acceptarea retragerii de catre parte. Retragerea unei parti, actionind in aceasta calitate, antreneaza retragerea simultana a tuturor semnatarilor desemnati de parte sau a partii in calitatea sa de semnatar, dupa caz.
  (2) Imediat dupa primirea de catre depozitar a notificarii unei decizii de retragere, partea respectiva si orice semnatar desemnat de ea, sau semnatarul implicat in notificare, dupa caz, inceteaza de a mai beneficia de orice drept de reprezentare si de vot in cadrul organizatiei indiferent de natura lor si de asemenea ei nu mai dobindesc nici o obligatie de la data primirii notificarii. Semnatarul ce se retrage este obligat totusi, in lipsa altor decizii din partea consiliului, prin aplicarea art. XIII din Acordul de exploatare sa achite partea sa din contributiile la capital necesare satisfacerii angajamentelor contractuale autorizate de organizatie inainte de primirea notificarii precum si responsabilitatile decurgind din acte sau omisiuni anterioare respectivei notificari. Cu exceptia acestor contributii la capital si a situatiilor reglementate de art. 31 din prezenta conventie si art. XVI al Acordului de exploatare, retragerea intra in vigoare iar prezenta conventie si/sau Acordul de exploatare inceteaza de a mai fi in vigoare la adresa partii si/sau a semnatarului care se retrage, dupa 3 luni de la data primirii de catre depozitar a notificarii scrise mentionate la paragraful (1).
  (3) In cazul retragerii unui semnatar, partea care l-a desemnat stabileste, inainte de data la care intra in vigoare retragerea si incepind cu aceasta data, un nou semnatar sau isi asuma aceasta calitate, conform dispozitiilor paragrafului (4) din prezentul articol sau se retrage. Daca, la aceasta data, partea nu a luat nici o masura in acest sens, ea se considera retrasa incepind chiar de la aceasta data. Orice semnatar nou isi asuma toate obligatiile neindeplinite de semnatarul precedent in ceea ce priveste contributiile la capital si obligatia de a achita cota sa parte din aceasta, necesara satisfacerii angajamentelor contractuale autorizate de organizatie dupa data primirii notificarii si responsabilitatile rezultind din acte sau omisiuni ulterioare acestor date.
  (4) Daca indiferent de motiv, o parte doreste sa se substituie semnatarului desemnat de ea sau doreste sa stabileasca un nou semnatar, ea trebuie sa comunice in scris decizia sa depozitarului. Acordul de exploatare intra in vigoare fata de noul semnatar si inceteaza fata de cel precedent imediat ce noul semnatar isi asuma toate obligatiile neindeplinite ale semnatarului precedent, asa cum sint ele specificate in ultima fraza a paragrafului (3) si semneaza Acordul de exploatare.
  Art. 30
  Suspendarea si retragerea obligatorie
  (1) La cel putin un an dupa data la care organul conducator a primit o comunicare scrisa informindu-l asupra faptului ca o parte nu si-a indeplinit vreuna din obligatiile ce-i incumba in termenii prezentei conventii, adunarea, in urma examinarii tuturor obligatiilor prezentate de respectiva parte poate hotari, daca constata o neindeplinire a unei obligatii si faptul ca aceasta compromite buna functionare a organizatiei, ca partea sa nu mai fie membra a organizatiei, conventia isi inceteaza aplicabilitatea fata de respectiva parte incepind cu data acestei decizii sau, cu orice alta data ulterioara fixata de adunare. Adunarea poate fi convocata in sesiune extraordinara in acest scop. Retragerea obligatorie antreneaza retragerea calitatii de semnatar al partii, dupa caz. Acordul de exploatare isi inceteaza aplicabilitatea fata de semnatar la data la care prezenta conventie nu mai este in vigoare, fata de partea interesata, exceptie facind contributiile la capital necesare pentru satisfacerea angajamentelor contractuale autorizate de organizatie inaintea hotaririi retragerii si responsabilitatile rezultind din aceste acte sau omisiuni precedente, precum si in situatiile prevazute de art. 31 din prezenta conventie si art. XVI din Acordul de exploatare.
  (2) Daca un semnatar, actionind in aceasta calitate, nu isi achita una din obligatiile ce ii incumba in termenii prezentei conventii sau ai Acordului de exploatare, altele decit cele impuse de paragraful (1) din art. III al Acordului de exploatare, si daca nu a remediat aceasta abatere in urmatoarele trei luni consecutive notificarii scrise a unei rezolutii din partea consiliului, luind nota de aceasta abatere, consiliul poate in urma examinarii observatiilor prezentate de semnatar si dupa caz, de partea interesata sa suspende drepturile semnatarului vinovat. Daca, la sfirsitul unui termen suplimentar de 3 luni si in urma examinarii observatiilor prezentate de semnatar si dupa caz, de parte, consiliul constata ca respectiva abatere nu a fost remediata, adunarea poate hotari la recomandarea consiliului sa retraga investitura de membru. Retragerea intra in vigoare la data acestei decizii, iar Acordul de exploatare isi inceteaza aplicabilitatea fata de semnatar tot incepind cu aceasta data.
  (3) In cazul in care un semnatar omite sa plateasca orice suma datorata, conform paragrafului I din art. III al Acordului de exploatare, intr-un termen de patru luni de la data ce urmeaza scadentei, drepturile semnatarului decurgind din prezenta conventie si din Acordul de exploatare sint in mod automat suspendate. Daca, in urmatoarele trei luni ce urmeaza suspendarii semnatarul nu a achitat toate sumele datorate sau daca partea ce l-a desemnat nu a efectuat o substituire conform paragrafului (4) din art. 29, consiliul, in urma examinarii tuturor observatiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, poate hotari retragerea calitatii de membru a semnatarului. Incepind cu data deciziei, Acordul de exploatare inceteaza de a mai fi in vigoare fata de semnatar.
  (4) Pe perioada suspendarii drepturilor unui semnatar in virtutea paragrafelor (2) sau (3) semnatarul continua sa-si asume toate obligatiile unui semnatar decurgind din prezenta conventie si din Acordul de exploatare.
  (5) Un semnatar nu isi mai asuma nici o obligatie, ulterioara retragerii calitatii de membru, exceptie facind obligatia ce-i revine in legatura cu achitarea partii sale din contributiile la capital necesare in vederea satisfacerii angajamentelor contractuale autorizate, inaintea retragerii acestei calitati de membru si responsabilitatile decurgind din acte sau omisiuni ce au precedat aceasta retragere precum si dispozitiile art. 31 din prezenta conventie si ale art. XVI din Acordul de exploatare.
  (6) Daca un semnatar isi retrage calitatea de membru, partea care l-a desemnat va trebui, intr-un termen de trei luni de la data retragerii si incepind cu aceasta data, sa desemneze un nou semnatar, sa-si asume ea insasi calitatea de semnatar conform dispozitiilor paragrafului (4) al art. 29 sau sa se retraga. Partea care nu actioneaza pina la sfirsitul acestui termen se considera ca s-a retras de la data retragerii calitatii de semnatar, iar prezenta conventie isi inceteaza aplicabilitatea fata de parte, la aceeasi data.
  (7) De fiecare data cind prezenta conventie isi inceteaza aplicabilitatea fata de una din parti, orice angajament financiar intre organizatie si orice semnatar desemnat de aceasta parte sau partea in calitatea sa de semnatar, trebuie sa se efectueze conform dispozitiilor art. XIII din Acordul de exploatare.
  Art. 31
  Reglementarea diferendelor
  (1) Orice diferend intre parti, sau intre parti si organizatie, in legatura cu drepturile si obligatiile rezultind din prezenta conventie trebuie sa fie rezolvat pe calea tratativelor intre partile interesate. Daca intr-un termen de un an incepind cu data la care oricare dintre parti a solicitat o reglementare a situatiei de fapt, aceasta nu a intervenit si daca partile implicate la diferend nu au acceptat supunerea acestuia in fata Curtii Internationale de Justitie sau nu au acceptat o alta procedura in vederea reglementarii, diferendul poate, daca partile consimt, sa fie supus arbitrajului conform anexei la prezenta conventie. O decizie arbitrala asupra unui diferend intre parti si organizatie nu va putea afecta o decizie luata de adunare cu aplicarea paragrafului (1) din art. 30, in termenii careia conventia inceteaza de a mai fi in vigoare fata de una din parti.
  (2) In lipsa altor intelegeri, orice diferend survenind intre organizatie si una sau mai multe parti in virtutea acordurilor dintre ele, la solicitarea oricareia dintre partile implicate in diferend, va fi supus arbitrajului conform anexei la prezenta conventie, daca nu a fost rezolvat pe calea tratativelor intr-un termen de un an de la data la care una dintre parti a solicitat o astfel de rezolvare.
  (3) Orice diferend intre una sau mai multe parti si unul sau mai multi semnatari, actionind in aceasta calitate, in legatura cu drepturile si obligatiile decurgind din prezenta conventie sau din Acordul de exploatare poate fi supus arbitrajului conform anexei prezentei conventii, cu conditia ca partea sau partile si semnatarul sau semnatarii in cauza, sa consimta.
  (4) Dispozitiile prezentului articol continua sa se aplice unei parti sau unui semnatar care au incetat sa mai fie investiti cu aceasta calitate, privind diferendele referitoare la drepturile si obligatiile rezultind din fosta calitate de parte sau semnatar al prezentei conventii.
  Art. 32
  Semnare si ratificare
  (1) Prezenta conventie ramine deschisa semnarii la Londra pina la intrarea sa in vigoare; ea ramine apoi deschisa aderarii. Toate statele pot deveni parti ale prezentei conventii prin:
  (a) semnarea fara rezerva in ceea ce priveste ratificarea, acceptarea sau aprobarea, sau
  (b) semnarea sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii urmate de ratificare, acceptare sau aprobare, sau
  (c) aderare.
  (2) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se efectueaza prin depunerea instrumentului adecvat pe linga depozitar.
  (3) (Text original). In momentul aderarii la prezenta conventie sau oricind dupa aceasta data, un stat poate face cunoscute, prin notificarea scrisa adresata depozitarului, registrele maritime aflate sub autoritatea sa precum si statiile de sol fixe plasate sub jurisdictia sa, carora li se aplica aceasta conventie.
  (3) (Text modificat). In momentul aderarii la aceasta conventie sau oricind dupa aceasta data, un stat poate face cunoscute prin notificare scrisa adresata depozitarului, registrele maritime, aeronavele aflate sub autoritatea sa precum si statiile de sol fixe plasate sub jurisdictia sa, carora li se aplica aceasta conventie.
  (4) Nici un stat nu devine parte in prezenta conventie inainte de a fi semnat Acordul de exploatare sau ca organismul pe care l-a desemnat sa fi semnat respectivul acord.
  (5) Nu se pot formula rezerve in legatura cu prezenta conventie sau Acordul de exploatare.
  Art. 33
  Intrarea in vigoare
  (1) Prezenta conventie intra in vigoare la saizeci de zile dupa data la care statele, reprezentind 95% din partile de investitie initiale, au devenit parti in conventie.
  (2) In pofida dispozitiilor paragrafului (1), daca prezenta conventie nu a intrat in vigoare intr-un interval de 36 de luni de la data deschiderii ei spre semnare, ea nu intra in vigoare.
  (3) In legatura cu un stat care a depus un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare a prezentei conventii sau de aderare la ea dupa data intrarii in vigoare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea intra in vigoare la data depunerii instrumentului respectiv.
  Art. 34
  Amendamente
  (1) Orice parte poate propune o serie de amendamente la prezenta conventie. Proiectele acestora sint supuse organului conducator care informeaza toate celelalte parti si ceilalti semnatari. Un preaviz de trei luni trebuie sa curga inainte ca proiectul de amendament sa fie examinat de consiliu, care inainteaza adunarii opiniile sale intr-un termen de sase luni de la data difuzarii proiectului. Adunarea nu studiaza proiectul decit dupa epuizarea unui interval de sase luni tinind cont de opiniile exprimate de consiliu. Adunarea poate, in situatii deosebite, sa reduca durata acestei perioade printr-o decizie luata conform procedurii prevazute pentru problemele de fond.
  (2) In cazul in care este adoptat de adunare, amendamentul intra in vigoare la o suta douazeci de zile dupa primirea de catre depozitar a comunicarii acceptarii acestui amendament de doua treimi dintre statele care la data aprobarii sale de catre adunare erau constituite parti si reprezentau cel putin doua treimi din totalul cotelor de investitie. O data intrat in vigoare, amendamentul capata caracter de obligativitate pentru toate partile si toti semnatarii, inclusiv pentru cei care nu l-au acceptat.
  Art. 35
  Depozitarul
  (1) (Text original). Secretarul general al Organizatiei interguvernamentale consultative a navigatiei maritime este depozitarul prezentei conventii.
  (1) (Text modificat). Secretarul general al Organizatiei maritime internationale este depozitarul prezentei conventii.
  (2) Depozitarul informeaza urgent toate statele semnatare ale conventiei sau care au aderat la ea, precum si pe toti semnatarii, in legatura cu:
  (a) orice semnare a conventiei;
  (b) depunerea oricarui instrument privind ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea;
  (c) intrarea in vigoare a conventiei;
  (d) adoptarea oricarui amendament la conventie si intrarea sa in vigoare;
  (e) orice notificare privind retragerea;
  (f) orice suspendare sau retragere obligatorie;
  (g) orice alte comunicari si notificari privind prezenta conventie.
  (3) O data cu intrarea in vigoare a conventiei, depozitarul trimite o copie autentificata secretarului Organizatiei Natiunilor Unite in vederea inregistrarii si publicarii, conform dispozitiilor art. 102 din Carta Natiunilor Unite.
  Drept pentru care, in deplina cunostinta de cauza, subsemnatii, imputerniciti in acest scop de guvernele lor, au semnat aceasta conventie.
  Incheiata la Londra la trei septembrie una mie nouasute saptezeci si sase in limba engleza, spaniola, franceza si rusa, toate textele fiind autentic legale aflate intr-un singur exemplar, depus pe linga depozitar, care adreseaza o copie autentificata guvernului fiecarui stat invitat sa participe la Conferinta internationala asupra crearii unui sistem de telecomunicatii maritime internationale prin sateliti, precum si guvernelor oricaror altor state semnatare ale conventiei sau care au aderat la ea.


Anexe

Proceduri de urmat în vederea reglementării diferendelor prevăzute prin art. 31 din convenție și art. XVI din Acordul de exploatare

  Art. 1
  Diferendele susceptibile de a fi rezolvate prin aplicarea art. 31 din conventie sau a art. XVI din Acordul de exploatare sint supuse unui tribunal arbitral format din trei membri.
  Art. 2
  Orice reclamant sau grup de reclamanti care doreste supunerea unui referend la arbitraj adreseaza fiecarui pirit precum si organului conducator un dosar cuprinzind:
  (a) O descriere completa a diferendului, motivele pentru care piritul este chemat a se supune arbitrajului precum si masurile solicitate;
  (b) O expunere continind motivele pentru care diferendul este considerat a fi de competenta tribunalului si motivele pentru care masurile cerute pot fi admise daca tribunalul se pronunta in favoarea reclamantului;
  (c) O expunere explicind motivele pentru care partea reclamanta nu a putut rezolva diferendul in mod amabil sau prin alte mijloace decit arbitrajul;
  (d) Dovada acordului sau a consimtamintului partilor atunci cind acesta reprezinta o conditie de recurgere la procedura de arbitraj;
  (e) Numele persoanei desemnate ca arbitru de partea reclamanta.
  Organul conducator distribuie fara intirziere un exemplar al dosarului tuturor partilor si semnatarilor.
  Art. 3
  (1) In urmatoarele saizeci de zile de la data primirii exemplarelor dosarului aratat la art. 2, de catre toti piritii, acestia desemneaza in mod colectiv o persoana ca arbitru in cadrul tribunalului. In acelasi termen piritii pot, in mod colectiv sau individual, sa furnizeze fiecarei parti, precum si organului conducator, un document cuprinzind raspunsul lor, individual sau colectiv, la expunerile vizuale la art. 2 si incheind orice cerere reconventionala aferenta obiectului diferendului.
  (2) In urmatoarele treizeci de zile de la data desemnarii lor, cei doi membri ai tribunalului cad la o intelegere asupra alegerii unui al treilea arbitru.
  Acesta nu va avea aceeasi nationalitate cu partea implicata in diferend, nu va avea resedinta pe teritoriul uneia dintre parti si nu se va afla in serviciul nici uneia dintre ele.
  (3) Daca una sau alta dintre parti omite stabilitatea unui arbitru in cursul intervalelor prevazute sau daca cel de-al treilea arbitru nu este numit in intervalul prevazut, presedintele Curtii Internationale de Justitie sau, daca este impiedicat sau are aceeasi nationalitate, cu una dintre partile implicate in diferend, vicepresedintele sau daca este impiedicat sau are aceeasi nationalitate cu una dintre parti, judecatorul cel mai vechi care nu are aceeasi nationalitate cu una dintre partile participante la diferend, poate, la solicitarea uneia sau a alteia, sa stabileasca un arbitru sau mai multi, dupa caz.
  (4) Cel de-al treilea arbitru isi asuma functia de presedinte al tribunalului.
  (5) Tribunalul este constituit imediat dupa numirea presedintelui sau.
  Art. 4
  (1) In momentul in care, in cadrul tribunalului devine vacant un post din motive pe care presedintele sau membrii tribunalului ramasi in functie le considera independente de vointa partilor sau compatibile cu buna desfasurare a procedurii de arbitraj, locul vacant este ocupat conform urmatoarelor dispozitii:
  (a) daca el rezulta din retragerea unui membru desemnat de o parte, aceasta alege un inlocuitor in urmatoarele zece zile de la aparitia locului vacant;
  (b) daca locul vacant rezulta din retragerea presedintelui sau a altui membru stabilit conform dispozitiilor paragrafului (3) din art. 3, este ales un inlocuitor conform modalitatilor prevazute respectiv la paragrafele (2) si (3) ale art. 3.
  (2) Daca in cadrul tribunalului apare un loc vacant din orice alt motiv sau daca el nu este ocupat in conditiile prevazute la paragraful (1), membrii tribunalului ramasi in functie pot, la solicitarea uneia dintre parti, sa continue procedura si sa hotarasca.
  Art. 5
  (1) Tribunalul hotaraste in legatura cu data si locul sedintelor sale.
  (2) Dezbaterile au loc cu usile inchise, iar toate documentele si piesele prezentate tribunalului sint confidentiale.
  Totusi organizatia si orice parte care a desemnat un semnatar, parte la diferend, poate asista la dezbateri si poate avea acces la documente in diferend. Toate partile si toti semnatarii pot asista si consulta toate documentele si piesele prezentate.
  (3) In caz de dezacord in legatura cu competenta tribunalului, acesta va examina respectiva problema cu prioritate.
  (4) Procedura se desfasoara in scris, fiecare parte fiind abilitata sa prezinte dovezi scrise in sprijinul argumentatiei sale in fapt si de drept. Totusi, daca tribunalul considera oportun, argumentarea poate fi prezentata si verbal putind fi admisa si proba cu martori.
  (5) Procedura incepe cu prezentarea memoriului partii reclamante, care contine argumentele sale, relatarea faptelor sustinute de dovezi precum si aratarea principiilor juridice invocate. Memoriul partii reclamante este urmat de o intimpinare a partii pirite. Partea reclamanta poate prezenta o replica la intimpinarea partii pirite care la rindul ei poate inainta o contrareplica. Nu se prezinta pledoarii suplimentare decit daca tribunalul le considera necesare.
  (6) Tribunalul se poate confrunta cu cereri reconventionale rezultind direct din obiectul diferendului si va hotari in legatura cu ele daca acestea sint de competenta lui, asa cum este definita aceasta in art. 31 din conventie si art. XVI din Acordul de exploatare.
  (7) Daca in cursul procedurii partile ajung la un acord, tribunalul il considera sub forma unei hotariri date cu consimtamintul partilor.
  (8) In orice moment al desfasurarii procesului, tribunalul o poate declara procedura deschisa atunci cind considera ca diferendul depaseste limitele competentei sale, asa cum este ea definita la art. 31 din conventie si la art. XVI al Acordului de exploatare.
  (9) Deliberarile tribunalului au caracter secret.
  (10) Hotaririle tribunalului sint date si motivate in scris. Ele trebuie sa fie aprobate de cel putin doi membri ai tribunalului. Un membru in dezacord cu decizia data isi poate prezenta parerea in scris in mod separat.
  (11) Tribunalul comunica decizia sa organului conducator care o difuzeaza tuturor partilor si semnatarilor.
  (12) Tribunalul poate adopta regulile de procedura complementara necesare desfasurarii arbitrajului; acestea trebuie sa fie compatibile cu cele stabilite de prezenta anexa.
  Art. 6
  In cazul in care o parte nu isi sustine cauza, cealalta parte poate solicita tribunalului sa se pronunte pe baza memoriului pe care l-a prezentat. Inainte de a hotari, tribunalul este obligat sa verifice daca problema este de competenta sa si ca este intemeiata in fapt si in drept.
  Art. 7
  (1) Orice parte al carei semnatar desemnat este parte la diferend are dreptul de a interveni si de a deveni ea insasi parte in proces. Aceasta interventie trebuie comunicata in scris tribunalului si celorlalte parti implicate in diferend.
  (2) Orice alta parte, alt semnatar sau organizatia poate solicita tribunalului autorizarea de a interveni in diferend sau de a se constitui parte a acestuia. Tribunalul da curs solicitarii daca stabileste ca cel care a avansat-o are un interes fundamental in afacere.
  Art. 8
  Tribunalul poate desemna o serie de experti pentru a asista, in urma solicitarii unei parti participante, la diferend sau din proprie initiativa.
  Art. 9
  Fiecare parte, semnatar si organizatia furnizeaza toate informatiile pe care tribunalul, la cererea unei parti participante la diferend sau din proprie initiativa, le considera necesare in desfasurarea procedurii si in rezolvarea diferendului.
  Art. 10
  Inainte de a hotari, tribunalul poate indica orice masura provizorie considerata necesara pentru apararea drepturilor respective ale partilor implicate in diferend.
  Art. 11
  (1) Decizia tribunalului va fi luata in conformitate cu dreptul international si va fi fondata pe:
  (a) conventia si Acordul de exploatare;
  (b) principiile de drept general admise.
  (2) Decizia tribunalului, inclusiv orice rezolvare pe cale amiabila intre partile participante la diferend prin aplicarea paragrafului 7 din art. 5 al prezentei anexe, are caracter obligatoriu pentru toate partile ce trebuie sa se conformeze de bunavoie. In cazul in care organizatia este parte in diferend, iar tribunalul considera ca o decizie stabilita de un organ oarecare al organizatiei este nula nefiind autorizata nici de conventie nici de Acordul de exploatare sau nefiind conforma acestora din urma, hotarirea tribunalului are caracter obligatoriu pentru toate partile si toti semnatarii.
  (3) In cazul aparitiei unui dezacord asupra semnificatiei sau scopului deciziei, tribunalul reinterpreteaza, la solicitarea oricarei parti participante la diferend.
  Art. 12
  In afara cazului in care tribunalul decide altfel, in anumite circumstante deosebite ale cazului, cheltuielile tribunalului, inclusiv remunerarea membrilor sai, sint repartizate in mod egal si de o parte si de alta. In cazul in care exista mai multi reclamanti sau piriti tribunalul repartizeaza cheltuielile ce le incumba intre reclamanti sau intre piriti. In cazul in care, organizatia se constituie parte intr un diferend, cheltuielile aferente arbitrajului sint considerate drept o cheltuiala administrativa a organizatiei.Referințe

 1. 1,0 1,1 Traducere.