Monitorul Oficial 96/1990

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0096 - Partea I - Joi, 2 august year::1990

Hotărâri ale Parlamentului României

Hotărâre privind Grupul român al Uniunii Interparlamentare

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se constituie Grupul român al Uniunii Interparlamentare, format din toți senatorii și deputații, cu sediul la Senat.

Grupul reprezintă Parlamentul României în relațiile cu Uniunea Interparlamentară.

Art. 2. - Organele de conducere ale grupului sunt:

a) Comitetul director, format din 25 de senatori și deputați, reprezentând configurația politică din ambele camere.

b) Biroul executiv, format din: președinte, 2 vicepreședinți, 2 secretari și 1 trezorier.

Componența nominală a comitetului director și a biroului executiv este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Începând cu data de 1 august 1990, toți senatorii și deputații, ca membri ai grupului, vor achita lunar o cotizație de 100 lei, care va forma bugetul grupului.

Art. 4. - Se aprobă Statutul Grupului român al Uniunii Interparlamentare, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 28 iulie 1990 | Nr. 1.


Anexa nr. 1

Comitetul director al Grupului român al Uniunii Interparlamentare

Biroul executiv

1. Președinte: Faur Viorel Senat F.S.N.
2. Vicepreședinți: Nicolae S. Dumitru Adunarea Deputaților F.S.N.
3. Tokacs Emil Senat P.N.L.
4. Secretari: Mureșan Liviu Adunarea Deputaților F.S.N.
5. Borbély Ernö Adunarea Deputaților U.D.M.R.
6. Trezorier: Iacobescu Mihai Senat F.S.N.

Membri:

Senatori

7. Raveica Titus F.S.N.
8. Homescu Radu F.S.N.
9. Glăvan Ștefan F.S.N.
10. Ion I. Vasile F.S.N.
11. Markó Béla U.D.M.R.
12. Ivan Sabin P.N.L.
13. Szabó Karoly Ferenc U.D.M.R.

Deputați

14. Botnaru Sorin F.S.N.
15. Dumitru Elena F.S.N.
16. Albu Alexandru F.S.N.
17. Oancea Ioan F.S.N.
18. Piticari Gheorghe F.S.N.
19. Găină Viorel F.S.N.
20. Botez Sorin-Mircea P.N.L.
21. Surdu Victor Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
22. Crețu Mircea Grupul parlamentar al Alianței pentru Unitatea Românilor
23. Popescu Florin-Stelian Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
24. Rațiu Ion P.N.Ț.-c.d.
25. Brandsch Ingmar Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)

Anexa nr. 2

Statutul Grupului român al Uniunii Interparlamentare

Articolul 1

Grupul român al Uniunii Interparlamentare constituie unul din grupurile naționale ale Uniunii Interparlamentare, în conformitate cu prevederile art. 1 și 3 ale statutelor uniunii.

Articolul 2

Grupul român al Uniunii Interparlamentare, împărtășind principiile și obiectivele Uniunii Interparlamentare, urmărește participarea parlamentarilor români la activitatea interparlamentară bilaterală și multilaterală, conlucrarea activă cu parlamentarii celorlalte state în vederea promovării idealurilor și principiilor de libertate și democrație și a dezvoltării instituțiilor reprezentative, pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace, înțelegere și colaborare între toate popoarele lumii, în conformitate cu obiectivele promovate de Națiunile Unite.

Articolul 3

Grupul român al Uniunii Interparlamentare este alcătuit din:

a) membrii Senatului și Adunării Deputaților;

b) personalități române care nu fost membri ai Consiliului Interparlamentar sau care au adus servicii deosebite uniunii și care, la propunerea grupului român, au fost confirmați ca membri de onoare ai grupului român de Consiliul Interparlamentar.

Membrii de onoare au dreptul de a participa la adunările grupului român, fără drept de vot, de a primi documentele referitoare la aceste adunări și de a face parte din delegațiile la conferințele și reuniunile interparlamentare, cu acordul comitetului director.

Articolul 4

Organele de conducere ale Grupului român al Uniunii Interparlamentare sunt:

a) Adunarea generală;

b) Comitetul director;

c) Biroul executiv.

Articolul 5

Adunarea generală se întrunește în ședințe ordinare cel puțin o dată pe an și în ședințe extraordinare ori de câte ori o situație deosebită impune aceasta, la convocarea comitetului director. Lucrările adunării generale sunt asigurate de biroul executiv.

Articolul 6

Adunarea generală are următoarele atribuții:

a) adoptă Statutul Grupului român al Uniunii Interparlamentare și modificările lui, cu majoritatea de două treimi a numărului membrilor grupului;

b) alege președintele grupului și membrii comitetului director;

c) alege, la propunerea comitetului director, reprezentanții grupului român în Consiliul Interparlamentar, pentru un mandat de un an;

d) adoptă Programul anual de activitate al grupului;

e) adoptă Raportul anual de activitate al grupului român, care se trimite secretarului general al Uniunii Interparlamentare;

f) adoptă măsurile necesare pentru a asigura plata cotizației anuale la Uniunea Interparlamentară, conform baremului adoptat de Consiliul Interparlamentar;

g) adoptă bugetul grupului și descarcă anual biroul executiv de gestiunea sa.

Articolul 7

Ședințele adunării generale sunt valabile dacă au participat cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor grupului. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți.

Articolul 8

Comitetul director al grupului este format din 25 de membri, reflectând în mod corespunzător spectrul politic din parlament.

Articolul 9

Comitetul director are următoarele atribuții:

a) alege biroul executiv al grupului, la propunerea președintelui acestuia;

b) întocmește Programul anual de activitate al Grupului român al Uniunii Interparlamentare;

c) propune reprezentanții grupului român în Consiliul Interparlamentar;

d) elaborează și supune spre aprobare Biroului permanent al Senatului și Biroului permanent al Adunării Deputaților componența și mandatul delegațiilor grupului român la conferințele interparlamentare;

e) propune birourilor permanente ale Senatului și Adunării Deputaților componența nominală a grupurilor parlamentare de prietenie, care stabilesc relații cu grupuri parlamentare similare din alte state; la formarea grupurilor parlamentare de prietenie se va ține seama de reprezentarea echilibrată a spectrului politic din parlament;

f) întreprinde măsurile necesare în vederea traducerii în viață a hotărârilor și rezoluțiilor conferințelor Uniunii Interparlamentare și ale Consiliului Interparlamentar;

g) îndeplinește orice alte sarcini stabilite de adunarea generală.

Articolul 10

Comitetul director se întrunește lunar, la convocarea biroului executiv.

Ședințele comitetului sunt valabile dacă au participat cel puțin două treimi din numărul membrilor comitetului.

Hotărârile se iau cu majoritatea de jumătate plus unu din numărul membrilor comitetului.

Articolul 11

Biroul executiv este format din președintele grupului, 2 vicepreședinți, 2 secretari și 1 trezorier.

Biroul executiv desemnează vicepreședintele care va exercita funcțiile președintelui, în lipsa acestuia.

Din biroul executiv nu pot face parte membrii birourilor permanente ale Senatului și Adunării Deputaților.

Articolul 12

Biroul executiv are următoarele atribuții:

a) asigură conducerea operativă a activității grupului și legătura acestuia cu secretariatul uniunii de la Geneva, precum și cu celelalte grupuri naționale membre;

b) asigură trimiterea la Geneva a secretarului general al uniunii, a raportului anual al grupului, care cuprinde documentele referitoare la activitatea grupului român în perioada anului precedent;

c) pregătește lucrările pentru ședințele comitetului director și ale adunării generale a grupului;

d) prezintă comitetului director dări de seamă privind executarea bugetului;

e) desemnează secretarul tehnic al grupului, care se va ocupa direct de activitățile grupului. Secretarul tehnic va fi un funcționar cu pregătire și experiență corespunzătoare în probleme ale vieții parlamentare, îndeosebi pe plan extern.

Articolul 13

Membrii Grupului român al Uniunii Interparlamentare plătesc lunar o cotizație de 100 lei, care va intra în bugetul grupului. Un procent de 80% din această sursă va fi folosit pentru acoperirea în lei a unei părți din cotizația anuală în valută a grupului. Restul sumei va fi folosit pentru activități curente ale grupului.

Articolul 14

La expirarea mandatului deputaților și senatorilor, biroul executiv în funcțiune își păstrează atribuțiile până la reorganizarea grupului, care se va face pe baza noilor alegeri.


Hotărâri ale Adunării Deputaților

Hotărâre privind declararea ca demisionați din funcția de deputat a unor membri ai guvernului

În temeiul art. 147 și 153 alin. 2 din Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se declară ca demisionați din funcția de deputat, ca urmare a incompatibilității acesteia cu funcția de membru al guvernului, următorii:

1. Petre Roman Circumscripția electorală nr. 41 București
2. Dijmărescu Eugen Circumscripția electorală nr. 41 București
3. Severin Adrian Circumscripția electorală nr. 41 București
4. Năstase Adrian Circumscripția electorală nr. 41 București
5. Babiuc Victor Circumscripția electorală nr. 41 București
6. Niculescu-Duvăz Bogdan-Nicolae Circumscripția electorală nr. 41 București
7. Zamfir Cătălin Basarab Circumscripția electorală nr. 41 București

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan | București, 31 iulie 1990 | Nr. 19.


Hotărâre privind validarea mandatelor unor deputați

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 153 din Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatele următorilor deputați:

1. Iliescu Nicolau Agata - Circumscripția electorală nr. 41 București
2. Iancu Mihai - Circumscripția electorală nr. 41 București
3. Fleacă Dănuț Ioan - Circumscripția electorală nr. 41 București
4. Ionescu Smaranda - Circumscripția electorală nr. 41 București
5. Mirea Stelian Corneliu - Circumscripția electorală nr. 41 București
6. Mihăilescu Teodora Dorina - Circumscripția electorală nr. 41 București
7. Gavaliugov Corneliu Dorin - Circumscripția electorală nr. 41 București

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan | București, 31 iulie 1990 | Nr. 20.


Hotărâre privind declararea ca vacant a unui mandat de deputat

Având în vedere Raportul Comisiei de validare, prezentat Adunării Deputaților și aprobat de aceasta în ședința din ziua de 31 iulie 1990,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se declară vacant un mandat de deputat în Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan | București, 31 iulie 1990 | Nr. 21.


Hotărâre privind validarea mandatelor unor deputați

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 153 din Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al doamnei Ion Iosif Corina în Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan | București, 31 iulie 1990 | Nr. 22.Hotărâri ale Senatului

Hotărâre privind demisia unui senator

În temeiul art. 145 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Nan Nicolae, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu, ca urmare a numirii sale în funcția de prefect și declară vacant locul de senator deținut de acesta.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 31 iulie 1990 | Nr. 23.Decrete

Decret privind acreditarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Petre-Alexe Mateescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Thailanda.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 15 martie 1990 | Nr. 159.