Monitorul Oficial 97/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0097 - Partea I - Miercuri, 8 august year::1990

Legi

Lege privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. - Constituie activități comerciale ilicite și au ca efect aplicarea, față de cei care le-au săvârșit, a măsurilor prevăzute în prezenta lege, următoarele:

a) efectuarea de acte de comerț fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea unei activități comerciale sau cu încălcarea de către comercianți a obiectului activității lor comerciale, stabilite în condițiile legii;

b) revânzarea la un preț mai mare a mărfurilor cumpărate din unitățile de desfacere cu amănuntul ale comerțului de stat sau cooperatist; revânzarea mărfurilor cumpărate de la un comerciant cu amănuntul, altul decât cei menționați anterior, cu un preț mai mare cu 10% decât cel de cumpărare.

În cazul în care mărfurile suferă operațiuni de prelucrare din care nu rezultă un produs nou, de reambalare, depozitare și alte asemenea, prețul nu poate fi mai mare decât cu cel mult 20%;

c) cumpărarea de produse, în scop de revânzare, de la restaurant, cofetărie, bar, cantină, unitate de turism sau altă unitate similară;

d) cumpărarea, în scop de revânzare, de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilită prin balanță, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

e) stocarea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piață și revânzării lor ulterioare;

f) vânzarea produselor cumpărate în condițiile de la lit. c) și d) sau a celor stocate în condițiile de la lit. e);

g) înțelegerea între comercianții cu amănuntul pentru impunerea unor prețuri superioare celor practicate pe piață;

h) ascunderea, alterarea sau distrugerea de acte ori documente, neînregistrarea mărfurilor, precum și ținerea unei duble evidențe contabile, în scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe;

i) vânzarea de mărfuri de către comercianți în alte locuri decât cele autorizate de primării sau în afara condițiilor înscrise în licențe;

j) condiționarea vânzării unui produs de cumpărarea altui produs;

k) orice altă faptă săvârșită de un comerciant cu scopul de a crea un deficit pe piață în aprovizionarea cu mărfuri a populației.

Art. 2. - Câștigurile realizate din activitățile prevăzute la art. 1 lit. a), b) și f) sunt supuse unui impozit egal cu valoarea acestor câștiguri.

Încasările rezultate din vânzarea de către un comerciant a unor mărfuri a căror proveniență nu poate fi dovedită se impozitează cu o cotă de 95%.

Prevederile alin. 2 se aplică și pentru mărfurile de proveniență străină supuse vămuirii potrivit legii, la care persoanele juridice sau fizice care le-au introdus în țară nu au actul de impunere vamală.

Art. 3. - Sunt contravenții, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă:

a) de la 5.000 lei la 10.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. i) și j);

b) de la 10.000 lei la 50.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. e), g) și k);

c) cu o sumă egală cu valoarea impozitului sustras, care se va plăti împreună cu impozitul datorat, fapta prevăzută la art. 1 lit. h);

d) de la 20.000 lei la 60.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. a), c) și d).

Sancțiunea pentru faptele prevăzute la art. 1 lit. c), d) și e) se aplică și în cazul în care mărfurile au fost vândute.

Bunurile care fac obiectul contravențiilor prevăzute la art. 1 lit. c), d) și e), aflate la data constatării la contravenient, se confiscă.

Art. 4. - În afară comercianților, sunt contraveniente și persoanele încadrate la regiile autonome, societățile comerciale, unitățile cooperatiste, orice alte organizații sau unitățile de stat, care, în scopul săvârșirii contravenției, au convenit cu comerciantul asupra modalităților de săvârșire a acesteia.

Persoanelor prevăzute la alin. 1 li se va aplica aceeași amendă ca aceea pentru comerciant.

Art. 5. - Contravențiile prevăzute la art. 3 lit. a), b) și d) se constată de către funcționarii prefecturilor, primăriilor, împuterniciți de către acestea, precum și de către organele de poliție, iar contravenția prevăzută la art. 3 lit. c), de către funcționarii inspecțiilor teritoriale financiare de stat, împuterniciți de inspecția respectivă.

Persoanele împuternicite să constate contravenția vor aplica și amenda, luând, totodată, măsura confiscării prevăzute la art. 3 alin. 3.

Art. 6. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 pentru constatarea și sancționarea contravențiilor.

Art. 7. - Pentru urmărirea desfășurării activității comerciale în condițiile prevăzute de lege, la primării se va constitui un corp de control comercial. Primăriile la care se va constitui un corp de control comercial, atribuțiile și structura organizatorică ale corpurilor de control, precum și modul de salarizare a controlorilor comerciali, se stabilesc prin hotărâre a guvernului.

Art. 8. - La data publicării prezentei legi se abrogă dispozițiile art. 295 lit. c) și d) din Codul penal, art. 70-87 din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerț interior, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 iulie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 31 iulie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 6 august 1990 | Nr. 12.


Lege pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 2/1981

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. - Se abrogă dispozițiile art. 8 din Legea nr. 2/1987 privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională economică și menținerea echilibrului ecologic.

Art. 2. - Se modifică alin. 1 din art. 11 al Legii nr. 2/1987 după cum urmează:

„Volumul de masă lemnoasă ce se recoltează anual, pe zone geografice și destinații, se aprobă prin lege, la propunerea guvernului."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 iulie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 31 iulie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 2/1987 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 7 august 1990 | Nr. 13.


Lege privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție și a aparatului acesteia

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. - Membrii Curții Supreme de Justiție se încadrează cu următoarele salarii tarifare:

  • președinte - 15.000 lei/lunar
  • vicepreședinte - 13.000 lei/lunar
  • președinte de secție 11.000 lei/lunar
  • judecător - 10.000 lei/lunar.

Salarizarea consultanților juridici, precum și a personalului de specialitate cu pregătire medie și generală, este cea prevăzută de Decretul-lege nr. 140/1990 privind încadrarea și salarizarea personalului din unitățile de justiție și procuratură, mai mare cu două clase de salarizare.

Consultantul juridic șef beneficiază de indemnizația prevăzută pentru președintele de secție de tribunal.

Art. 2. - Personalul de conducere și execuție tehnic, economic, administrativ, de deservire și pază, precum și muncitorii și șoferii din aparatul curții, vor fi salarizați potrivit prevederilor anexei la Legea nr. 1/1990.

Art. 3. - Toate categoriile de personal beneficiază de sporul pentru vechime neîntreruptă în aceiași unitate potrivit condițiilor prevăzute în lege.

Art. 4. - Prevederile prezentei legi se întregesc cu reglementările privind drepturile de personal prevăzute în legislația muncii.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari pe anul 1990 ai Curții Supreme de Justiție în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 iulie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 31 iulie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție și a aparatului acesteia și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 7 august 1990 | Nr. 14.