Monitorul Oficial 118/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0118 - Partea I - Marți, 30 octombrie year::1990

Legi

Lege privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare, se completează prin introducerea unul nou alineat, cu următorul cuprins:

"Beneficiază în mod gratuit de asistență juridică și persoanele care formulează acțiuni sau cereri de orice fel ori solicită consultații relative la drepturile sau interesele lor, vătămate în timpul evenimentelor revoluționare din decembrie 1989."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 22 octombrie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare, și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 29 octombrie 1990 | Nr. 25.


Republicări

Decretul-lege nr. 100/1990[1] privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

Ca urmare a victoriei revoluției de la 22 decembrie 1989 este necesar să se stabilească noi norme de atribuire și schimbare a denumirilor, întrucât unui număr important de localități, unități economice, social-culturale și altor obiective li s-au atribuit denumiri legate de evenimente politice și istorice din perioada dictaturii, precum și numele unor persoane ale fostului regim, care nu sunt în concordanță cu înnoirile vieții politice și sociale din România.
În temeiul Decretului-lege nr. 2/1989,
Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de către:

a) parlament, pentru județe, municipii, orașe, comune, sate, localități componente ale municipiilor și orașelor și stațiuni balneoclimaterice, la propunerea guvernului;

b) guvern, pentru unitățile și instituțiile de stat de interes național pe care le înființează;

c) organele centrale și locale de stat și organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești, pentru unitățile economice și social-culturale pe care le înființează potrivit legii, precum și pentru alte obiective aflate în administrarea acestora;

d) prefecturile și Primăria municipiului București, pentru parcuri, piețe, cartiere, străzi, stații ale mijloacelor de transport în comun, precum și pentru alte obiective aflate în administrarea unităților sau subunităților de interes local.

Art. 2. - Pentru atribuirea și schimbarea de denumiri de către prefecturi și Primăria municipiului București se constituie, pe lângă fiecare dintre aceste organe, câte o comisie formată din 7-9 specialiști din domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii, artei și alte domenii de activitate. În județele cu minorități naționale, din aceste comisii vor face parte reprezentanți al acestora. Comisiile analizează propunerile privind atribuirea și schimbarea de denumiri adresate prefecturilor și Primăriei municipiului București. Comisiile, din proprie inițiativă, pot face propuneri privind atribuirea și schimbarea de denumiri.

Cu acest prilej se va ține seama și de denumirile tradiționale în limbile minorităților naționale, alături de cele în limba română.

Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabilește prin decizii ale prefecturilor și Primăriei municipiului București. Președintele comisiei este un subprefect sau viceprimar al acestor organe.

Art. 3. - Prefecturile și Primăria municipiului București vor ține evidența denumirii unităților și obiectivelor prevăzute la art. 1, existente în unitățile administrativ-teritoriale în care funcționează.

Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești vor ține evidența denumirii tuturor unităților și obiectivelor din subordinea lor.

Art. 4. - Decretul nr. 386/1977 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și Decretul prezidențial nr. 26/1978, modificat prin Decretul prezidențial nr. 372/1979, se abrogă.Referințe

  1. Republicat în temeiul art. 2 din Legea nr. 22/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 113 din 16 octombrie 1990.
    Decretul-lege nr. 100 a fost emis la 14 martie 1990 și publicat în Monitorul Oficial nr. 40 din 21 martie 1990.