Monitorul Oficial 220/1994

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search


Monitorul Oficial al României

Anul VI, Nr. issue::0220 - Partea I - Miercuri, 17 august year::1994

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

În temeiul prevederilor art. 115 din Constituția României și al celorlalte reglementări legale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Justiției este organul administrației publice centrale de specialitate care exercită atribuțiile prevăzute de lege în domeniul administrației justiției, al executării pedepselor penale, precum și cu privire la activitatea Ministerului Public, asigurând condițiile necesare funcționării întregului sistem al justiției, pe baza strictei aplicări a legii, corespunzător principiilor democratice ale statului de drept.

Ministerul Justiției participă la sistematizarea și perfecționarea legislației și realizează cooperarea internațională în domeniul său de activitate.

Art. 2. - Raporturile Ministerului Justiției cu instanțele judecătorești și cu Ministerul Public sunt cele prevăzute în Legea nr. 52/1992 pentru organizarea judecătorească, precum și în alte acte normative.

Art. 3. - În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1, Ministerul Justiției are următoarele atribuții:

(1) organizează și asigură funcționarea, din punct de vedere administrativ, a instanțelor judecătorești;

(2) îndrumă și controlează, în condițiile legii, activitatea notariatelor, a laboratoarelor de expertize criminalistice, precum și a penitenciarelor;

(3) conduce, îndrumă și verifică activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate, precum și a unor măsuri educative aplicate minorilor, asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale omului în acest domeniu;

(4) propune Guvernului inițierea unor proiecte de acte normative în domeniul său de activitate și în cel al înfăptuirii justiției;

(5) coordonează lucrările pregătitoare privind alcătuirea de coduri și participă la întocmirea proiectelor acestora;

(6) participă la elaborarea proiectelor de acte normative inițiate de alte organe și avizează toate proiectele de acte normative;

(7) participă, în condițiile legii, la negocieri în vederea încheierii de convenții internaționale, interesând domeniul justiției; îndeplinește sau asigură aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin Ministerului Justiției, instanțelor judecătorești și notariatelor de stat, potrivit convențiilor și uzanțelor internaționale;

(8) elaborează studii privind cadrul înțelegerilor internaționale interesând domeniul justiției; avizează proiecte de convenții internaționale; examinează și face propuneri referitoare la adaptarea legislației, spre a o face compatibilă cu participarea României la convenții internaționale;

(9) întocmește studii de practică judiciară și sesizează Curtea Supremă de Justiție în cazurile de aplicare neuniformă a legii;

(10) întocmește lucrări pregătitoare și face propuneri în legătură cu cererile de grațieri, de comutare a pedepselor, precum și de amnistiere a unor infracțiuni; efectuează lucrările necesare pentru informarea Curții Supreme de Justiție, în vederea soluționării cererilor de strămutare a cauzelor;

(11) organizează și efectuează lucrările de statistică judiciară și notarială și elaborează studii și lucrări de sinteză cu privire la evoluția fenomenului judiciar, la activitatea instanțelor judecătorești a notariatelor de stat, a laboratoarelor de expertize criminalistice, a Direcției Generale a Penitenciarelor și a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților;

(12) elaborează lucrările necesare numirii personalului din domeniul justiției, notariatelor, penitenciarelor și laboratoarelor de expertize criminalistice; asigurând cunoașterea acestuia sub aspectul pregătirii profesionale și al profilului moral;

(13) organizează examenele de capacitate ale judecătorilor, de definitivare a notarilor de stat și pe cele de acordare a gradului profesional;

(14) asigură, împreună cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților, formarea, pregătirea și perfecționarea magistraților;

(15) organizează și sprijină documentarea și pregătirea profesională a personalului de la instanțele judecătorești, notariatele de stat, laboratoarele de expertize criminalistice și a celorlalte categorii de personal;

(16) colaborează cu facultățile de drept la întocmirea programelor analitice pentru studenți, la asigurarea și organizarea practicii acestora și la selecționarea absolvenților;

(17) coordonează și îndrumă, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică juridică și organizează examenele pentru atribuirea calității de „expert tehnic";

(18) îndeplinește atribuțiile care îi sunt stabilite prin lege în legătură cu desfășurarea activității jurisconsulților;

(19) asigură lucrările date în competența sa, prevazute în Legea cetățeniei române nr. 21/1991;

(20) asigură introducerea metodelor moderne în materie de informare, documentare și sistematizare a legislației la nivelul cerințelor actuale ale tehnicii în domeniul informațional, în concordanță cu programul național privind informatizarea societății românești;

(21) exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate funcționează regiile autonome din domeniul său de specialitate;

(22) îndeplinește orice alte atribuții care îi revin prin alte acte normative .

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Justiției colaborează cu celelalte ministere și organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale și cu alte organisme interesate.

Art. 4 - În structura organizatorică a Ministerului Justiției funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.

Structura organizatorică a Ministerului Justiției este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului justiției, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum și colective temporare prevăzute în art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.

Atribuțiile și modul de funcționare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Justiției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului și se aprobă prin ordin al ministrului justiției.

Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 5. - Numărul maxim de posturi este de 270, exclusiv demnitarii.

Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabilește prin ordin al ministrului justiției.

Art. 6. - Unitățile din subordinea Ministerului Justiției sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înființează și se organizează potrivit legii.

Personalul necesar pentru fiecare unitate din sistemul Ministerului Justiției se stabilește prin ordin al ministrului justiției, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statelor de funcții pentru instituțiile publice subordonate finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Art. 7. - Direcția Generală a Penitenciarelor, împreună cu toate unitățile sale, este subordonată Ministerului Justiției. Activitatea acestei direcții este coordonată de ministrul justiției.

Art. 8. - Conducerea Ministerului Justiției este asigurată de ministru. Pe lingă ministru funcționează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componența colegiului se stabilește prin ordin al ministrului justiției.

Art. 9. - Ministrul justiției poate constitui organisme consultative care să contribuie la realizarea reformei justiției.

Art. 10. - În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul justiției emite ordine și instrucțiuni.

Art. 11. - Ministrul justiției conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice, din țară și din străinătate.

Art. 12. - Ministerul Justiției are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 13. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 813/1992 pentru organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 29 decembrie 1992.

(2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 29 iulie 1994 | Nr. 450.

Contrasemnează:

Ministrul justiției,
Gavril Iosif Chiuzbaian
Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu


Anexa Nr. 1

Ministerul Justiției
Numărul maxim de posturi: 270 (exclusiv demnitarii)

Mo220 94.jpg


Anexa Nr. 2

Unitățile
din sistemul Ministerului Justiției finanțate de la bugetul de stat

A. Curți de Apel

 1. Curtea de Apel Alba Iulia
 2. Curtea de Apel Pitești
 3. Curtea de Apel Bacău
 4. Curtea de Apel Oradea
 5. Curtea de Apel Suceava
 6. Curtea de Apel Brașov
 7. Curtea de Apel București
 8. Curtea de Apel Cluj-Napoca
 9. Curtea de Apel Constanța
 10. Curtea de Apel Craiova
 11. Curtea de Apel Galați
 12. Curtea de Apel Iași
 13. Curtea de Apel Tîrgu Mureș
 14. Curtea de Apel Ploiești
 15. Curtea de Apel Timișoara

B. Tribunale

 1. Tribunalul Alba
 2. Tribunalul Arad
 3. Tribunalul Argeș
 4. Tribunalul Bacău
 5. Tribunalul Bihor
 6. Tribunalul Bistrița - Năsăud
 7. Tribunalul Botoșani
 8. Tribunalul Brașov
 9. Tribunalul Brăila
 10. Tribunalul Buzău
 11. Tribunalul Caraș - Severin
 12. Tribunalul Călărași
 13. Tribunalul Cluj
 14. Tribunalul Constanța
 15. Tribunalul Covasna
 16. Tribunalul Dîmbovița
 17. Tribunalul Dolj
 18. Tribunalul Galați
 19. Tribunalul Giurgiu
 20. Tribunalul Gorj
 21. Tribunalul Harghita
 22. Tribunalul Hunedoara
 23. Tribunalul Ialomița
 24. Tribunalul Iași
 25. Tribunalul Maramureș
 26. Tribunalul Mehedinți
 27. Tribunalul Mureș
 28. Tribunalul Neamț
 29. Tribunalul Olt
 30. Tribunalul Prahova
 31. Tribunalul Satu Mare
 32. Tribunalul Sălaj
 33. Tribunalul Sibiu
 34. Tribunalul Suceava
 35. Tribunalul Teleorman
 36. Tribunalul Timiș
 37. Tribunalul Tulcea
 38. Tribunalul Vaslui
 39. Tribunalul Vîlcea
 40. Tribunalul Vrancea
 41. Tribunalul municipiului București

C. Judecătorii

Județul           Judecătoria

Alba
1. Alba Iulia
2. Cîmpeni
3. Aiud
4. Blaj
5. Sebeș
Arad
6. Arad
7. Ineu
8. Lipova
9. Gurahonț
10. Chișineu-Criș
Argeș
11. Pitești
12. Cîmpulung
13. Curtea de Argeș
14. Costești
Bacău
15. Bacău
16. Onești
17. Moinești
18. Parincea
19. Buhuși
Bihor
20. Oradea
21. Beiuș
22. Marghita
23. Aleșd
Bistrița - Năsăud
24. Bistrița
25. Năsăud
26. Beclean
Botoșani
27. Botoșani
28. Dorohoi
29. Săveni
30. Darabani
Brașov
31. Brașov
32. Făgăraș
33. Rupea
34. Zărnești
Brăila
35. Brăila
36. Făurei
37. Însurăței
Buzău
38. Buzău
39. Rîmnicu Sărat
40. Pătârlagele
41. Pogoanele
Caraș-Severin
42. Reșița
43. Caransebeș
44. Oravița
45. Moldova Nouă
46. Bozovici
Călărași
47. Călărași
48. Oltenița
49. Lehliu-Gară
Cluj
50. Cluj-Napoca
51. Turda
52. Dej
53. Huedin
54. Gherla
Constanța
55. Constanța
56. Medgidia
57. Hîrșova
58. Băneasa
59. Mangalia
Covasna
60. Sfîntu Gheorghe
61. Tîrgu Secuiesc
62. Întorsura Buzăului
Dîmbovița
63. Tîrgoviște
64. Găești
65. Pucioasa
66. Răcari
67. Moreni
Dolj
68. Craiova
69. Băilești
70. Filiași
71. Segarcea
72. Calafat
Galați
73. Galați
74. Tecuci
75. Tîrgu Bujor
76. Berești
Giurgiu
77. Giurgiu
78. Bolintin Vale
Gorj
79. Tîrgu Jiu
80. Tîrgu Cărbunești
81. Novaci
82. Motru
Harghita
83. Miercurea-Ciuc
84. Odorheiu Secuiesc
85. Toplița
86. Gheorgheni
Hunedoara
87. Deva
88. Hunedoara
89. Petroșani
90. Brad
91. Hațeg
92. Orăștie
Ialomița
93. Slobozia
94. Urziceni
95. Fetești
Iași
96. Iași
97. Pașcani
98. Hîrlău
99. Răducăneni
Maramureș
100. Baia Mare
101. Sighetu Marmației
102. Vișeu de Sus
103. Tîrgu Lăpuș
104. Dragomirești
Mehedinți
105. Drobeta-Turnu Severin
106. Strehaia
107. Orșova
108. Vînju Mare
109. Baia de Aramă
Mureș
110. Tîrgu Mureș
111. Sighișoara
112. Reghin
113. Tîrnăveni
114. Luduș
115. Sîngeorgiu de Pădure
Neamț
116. Piatra-Neamț
117. Roman
118. Tîrgu-Neamț
119. Bicaz
Olt
120. Slatina
121. Caracal
122. Corabia
123. Balș
124. Scornicești
Prahova
125. Ploiești
126. Cîmpina
127. Vălenii de Munte
128. Mizil
129. Sinaia
Satu Mare
130. Satu Mare
131. Carei
132. Negrești-Oaș
Sălaj
133. Zalău
134. Șimleu Silvaniei
135. Jibou
Sibiu
136. Sibiu
137. Mediaș
138. Agnita
139. Avrig
140. Săliște
Suceava
141. Suceava
142. Cîmpulung Moldovenesc
143. Rădăuți
144. Fălticeni
145. Vatra Dornei
146. Gura Humorului
Teleorman
147. Alexandria
148. Roșiori de Vede
149. Turnu Măgurele
150. Videle
151. Zimnicea
Timiș
152. Timișoara
153. Lugoj
154. Deta
155. Sînnicolau Mare
156. Făget
Tulcea
157. Tulcea
158. Babadag
159. Măcin
Vaslui
160. Vaslui
161. Bîrlad
162. Huși
163. Murgeni
Vîlcea
164. Rîmnicu Vîlcea
165. Drăgășani
166. Horezu
167. Brezoi
168. Bălcești
Vrancea
169. Focșani
170. Panciu
171. Adjud
București
172. Judecătoria Sectorului 1
173. Judecătoria Sectorului 2
174. Judecătoria Sectorului 3
175. Judecătoria Sectorului 4
176. Judecătoria Sectorului 5
177. Judecătoria Sectorului 6
178. Judecătoria nr. 1 a Sectorului agricol Ilfov
179. Judecătoria nr. 2 a Sectorului agricol Ilfov.

D. Notariate de stat județene

 1. Notariatul de Stat Județean Alba
 2. Notariatul de Stat Județean Arad
 3. Notariatul de Stat Județean Argeș
 4. Notariatul de Stat Județean Bacău
 5. Notariatul de Stat Județean Bihor
 6. Notariatul de Stat Județean Bistrița-Năsăud
 7. Notariatul de Stat Județean Botoșani
 8. Notariatul de Stat Județean Brașov
 9. Notariatul de Stat Județean Brăila
 10. Notariatul de Stat Județean Buzău
 11. Notariatul de Stat Județean Caraș-Severin
 12. Notariatul de Stat Județean Călărași
 13. Notariatul de Stat Județean Cluj
 14. Notariatul de Stat Județean Constanța
 15. Notariatul de Stat Județean Covasna
 16. Notariatul de Stat Județean Dîmbovița
 17. Notariatul de Stat Județean Dolj
 18. Notariatul de Stat Județean Galați
 19. Notariatul de Stat Județean Giurgiu
 20. Notariatul de Stat Județean Gorj
 21. Notariatul de Stat Județean Harghita
 22. Notariatul de Stat Județean Hunedoara
 23. Notariatul de Stat Județean Ialomița
 24. Notariatul de Stat Județean Iași
 25. Notariatul de Stat Județean Maramureș
 26. Notariatul de Stat Județean Mehedinți
 27. Notariatul de Stat Județean Mureș
 28. Notariatul de Stat Județean Neamț
 29. Notariatul de Stat Județean Olt
 30. Notariatul de Stat Județean Prahova
 31. Notariatul de Stat Județean Satu Mare
 32. Notariatul de Stat Județean Sălaj
 33. Notariatul de Stat Județean Sibiu
 34. Notariatul de Stat Județean Suceava
 35. Notariatul de Stat Județean Teleorman
 36. Notariatul de Stat Județean Timiș
 37. Notariatul de Stat Județean Tulcea
 38. Notariatul de Stat Județean Vaslui
 39. Notariatul de Stat Județean Vîlcea
 40. Notariatul de Stat Județean Vrancea
 41. Notariatul de Stat al Municipiului București

E. Notariate de stat locale

Județul           Notariatul

Alba
1. Cîmpeni
2. Aiud
3. Blaj
4. Sebeș
Arad
5. Ineu
6. Lipova
7. Gurahonț
8. Chișineu-Criș
Argeș
9. Cîmpulung
10. Curtea de Argeș
11. Costești
Bacău
12. Onești
13. Moinești
14. Parincea
15. Buhuși
Bihor
16. Beiuș
17. Marghita
18. Aleșd
Bistrița-Năsăud
19. Năsăud
20. Beclean
Botoșani
21. Dorohoi
22. Săveni
23. Darabani
Brașov
24. Făgăraș
25. Rupea
26. Zărnești
Brăila
27. Făurei
28. Însurăței
Buzău
29. Rîmnicu Sărat
30. Pătârlagele
31. Pogoanele
Caraș-Severin
32. Caransebeș
33. Oravița
34. Moldova Nouă
35. Bozovici
Călărași
36. Oltenița
37. Lehliu-Gară
Cluj
38. Turda
39. Dej
40. Huedin
41. Gherla
Constanța
42. Medgidia
43. Hîrșova
44. Băneasa
45. Mangalia
Covasna
46. Tîrgu Secuiesc
47. Întorsura Buzăului
Dîmbovița
48. Găești
49. Pucioasa
50. Răcari
51. Moreni
Dolj
52. Băilești
53. Filiași
54. Segarcea
55. Calafat
Galați
56. Tecuci
57. Tîrgu Bujor
58. Berești
Giurgiu
59. Bolintin-Vale
Gorj
60. Tîrgu Cărbunești
61. Novaci
62. Motru
Harghita
63. Odorheiu Secuiesc
64. Toplița
65. Gheorgheni
Hunedoara
66. Petroșani
67. Hunedoara
68. Brad
69. Hațeg
70. Orăștie
Ialomița
71. Urziceni
72. Fetești
Iași
73. Pașcani
74. Hîrlău
75. Răducăneni
Maramureș
76. Sighetu Marmației
77. Vișeu de Sus
78. Tîrgu Lăpuș
79. Dragomirești
Mehedinți
80. Strehaia
81. Orșova
82. Vînju Mare
83. Baia de Aramă
Mureș
84. Sighișoara
85. Reghin
86. Tîrnăveni
87. Luduș
88. Sîngeorgiu de Pădure
Neamț
89. Roman
90. Tîrgu-Neamț
91. Bicaz
Olt
92. Caracal
93. Corabia
94. Balș
95. Scornicești
Prahova
96. Cîmpina
97. Vălenii de Munte
98. Mizil
99. Sinaia
Satu Mare
100. Carei
101. Negrești-Oaș
Sălaj
102. Șimleu Silvaniei
103. Jibou
Sibiu
104. Mediaș
105. Agnita
106. Avrig
107. Săliște
Suceava
108. Cîmpulung Moldovenesc
109. Rădăuți
110. Fălticeni
111. Vatra Dornei
112. Gura Humorului
Teleorman
113. Roșiori de Vede
114. Turnu Măgurele
115. Videle
116. Zimnicea
Timiș
117. Lugoj
118. Deta
119. Sînnicolau Mare
120. Făget
Tulcea
121. Babadag
122. Măcin
Vaslui
123. Bîrlad
124. Huși
125. Murgeni
Vîlcea
126. Drăgășani
127. Horezu
128. Brezoi
129. Bălcești
Vrancea
130. Panciu
131. Adjud
București
132. Notariatul Sectorului 1
133. Notariatul Sectorului 2
134. Notariatul Sectorului 3
135. Notariatul Sectorului 4
136. Notariatul Sectorului 5
137. Notariatul Sectorului 6
138. Notariatul nr. 1 al Sectorului Agricol Ilfov
139. Notariatul nr. 2[1] al Sectorului Agricol Ilfov.

F. Laboratoare de expertize criminalistice

 1. Laboratorul Central de Expertize Criminalistice București
 2. Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Cluj
 3. Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București

G. Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților

H. Direcția Generală a Penitenciarelor[2]

 1. Penitenciare
 2. Centre de reeducare pentru minori
 3. Spital penitenciar
 4. Școala Militară de Pregătire și Perfecționare a Subofițerilor de Penitenciare București.

I. Regia Autonomă „Multiproduct"

Notă:

Unitățile prevăzute în anexa nr. 2 pot utiliza un număr maxim de posturi, după cum urmează:

 • unitățile de la lit. A, B, C - 10.147 posturi;
 • unitățile de la lit. D, E - 1.707 posturi;
 • unitățile de la lit. F - 40 posturi;
 • unitățile de la lit. G - 44 posturi;
 • unitățile de la lit. H - 9.532 posturi.Referințe

 1. Nota civvic.ro: Greșeală în original, scrie tot nr. 1.
 2. Unitate finanțată parțial de la bugetul de stat.