Monitorul Oficial 42/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0042 - Partea I - Sâmbătă, 2 martie year::1991

Republicări

Hotărârea Adunării Constituante nr. 1/1990[1] privind Regulamentul Adunării Constituante

Adunarea Constituantă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Potrivit Decretului-lege nr. 92/1990, Adunarea Deputaților și Senatul, în ședință comună, se constituie de drept în Adunarea Constituantă pentru adoptarea Constituției României.

Adunarea Constituantă se întrunește în ședință la convocarea președinților celor două camere.

Art. 2. - În prima sa ședință, care va fi condusă de președintele Senatului, Adunarea Constituantă ia în dezbatere regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 3. - Ședințele Adunării Constituante sunt prezidate, prin rotație, de către președintele Senatului și președintele Adunării Deputaților.

Art. 4. - Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Adunării Constituante se dezbate articol cu articol.

Art. 5. - După adoptarea regulamentului, adunarea își formează Comitetul Adunării Constituante, compus din președinții, vicepreședinții și secretarii celor două camere.

Art. 6. - După formarea Comitetului Adunării Constituante se va proceda la alegerea Comisiei de redactare a proiectului Constituției României, formată din deputați, senatori și specialiști în domeniul dreptului constituțional și al altor științe socio-umane, aceștia din urmă neavând vot deliberativ.

Propunerile de deputați și senatori, membri ai comisiei, se vor face respectându-se, pe cât posibil, configurația politică a celor două camere.

Art. 7. - Numărul membrilor Comisiei de redactare a proiectului Constituției și componența acesteia vor fi aprobate de Adunarea Constituantă la propunerea comitetului acesteia, prin vot deschis, majoritatea necesară fiind de jumătate plus unu din numărul total al membrilor Adunării Constituante.

Dacă această majoritate nu se realizează le primul tur de scrutin, se organizează un al doilea tur de scrutin, în urma căruia vor fi declarați aleși candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi.

Art. 8. - Comisia de redactare a proiectului Constituției României își va alege un președinte, 2 vicepreședinți și 2 secretari și își va adopta un regulament de funcționare. Hotărârile în cadrul comisiei se iau cu votul majorității membrilor săi.

Art. 9. - Comisia de redactare a proiectului de Constituție va elabora și prezenta Adunării Constituante, într-o primă etapă, principiile și structura pe capitole ale viitorului proiect de Constituție. După aprobarea acestora, comisia va redacta textul integral al fiecărui capitol, care va fi supus spre dezbatere și aprobare Adunării Constituante.

Art. 10. - Pentru asigurarea corelării textelor proiectului de Constituție, după închiderea fazei de discutare și aprobare a acestuia, Adunarea Constituantă va relua în dezbatere acele dispoziții sau necorelări impuse de modificările ce s-au adus proiectului pe parcursul discutării acestuia.

Art. 11. - Adunarea Constituantă se întrunește pentru a dezbate și adopta proiectul Constituției României la data și orele pe care le va stabili Comitetul Adunării Constituante. În funcție de necesități, acesta va putea fixa ca dezbaterile să aibă loc de mai multe ori pe săptămână.

Art. 12. - Cu excepția votării finale a proiectului de Constituție, prin vot nominal, pentru care este necesară o majoritate calificată de două treimi din numărul total al deputaților și senatorilor ce compun Adunarea Constituantă, toate celelalte hotărâri ale acesteia se iau cu majoritatea de voturi din totalul membrilor ei, afară de cazul în care prezentul regulament nu prevede altfel.

Dezbaterea în Adunarea Constituantă a Tezelor pentru elaborarea proiectului de Constituție a României se face pe titluri și capitole. Prin teză, în sensul prezentului regulament, se înțelege textul fiecărui punct din anteproiectul Comisiei de redactare a proiectului de Constituție a României.

Pot prezenta propuneri și observații asupra tezelor grupurile parlamentare din Senat și Adunarea Deputaților, prin 1-3 reprezentanți. În mod excepțional, cu acordul Adunării Constituante, președintele adunării poate acorda cuvântul la încă 1-2 reprezentanți ai grupurilor parlamentare, atunci când se ivesc probleme deosebite ce implică clarificări sau dezbateri suplimentare.

Președintele Adunării Constituante va acorda cuvântul și la câte un deputat sau senator din formațiunile sau partidele politice care nu au aderat la un grup parlamentar.

Înaintea prezentării poziției grupurilor parlamentare, membri ai Comisiei de redactare a proiectului de Constituție vor da explicații de ordin științific și juridic și vor prezenta sinteze asupra propunerilor și observațiilor cu care a fost sesizată comisia.

Grupurile parlamentare își exprimă opinia în ordinea rezultată din tragerea la sorți pentru fiecare titlu în parte, asigurându-se alternanța câte unui reprezentant din cei prevăzuți la alin. 3 din prezenta hotărâre.

După prezentarea poziției grupurilor parlamentare, președintele Adunării Constituante poate consulta Comisia de redactare a proiectului de Constituție asupra propunerilor formulate în cadrul dezbaterilor.

Propunerile și observațiile vor fi supuse aprobării în următoarea ordine:

a) propunerile și observațiile de eliminare totală a tezei;
b) propunerile și observațiile care implică modificarea conținutului tezei;
c) propunerile și observațiile care implică introducerea unei noi teze.

Propunerile și observațiile care implică modificarea formulărilor, cum sunt adăugiri, eliminări de termeni sau altele asemenea, rămân în atenția comisiei, în vederea redactării proiectului de Constituție.

Se supune aprobării Adunării Constituante fiecare teză în parte.

Fiecare grup parlamentar poate propune Comitetului Adunării Constituante ca pentru aprobarea anumitor teze să se adopte procedura votului secret.

Comitetul va examina propunerea și o va supune, cu recomandarea sa, dezbaterii Adunării Constituante.

Art. 13. - În măsura în care prevederile prezentului regulament nu sunt îndestulătoare, ele se completează cu dispozițiile corespunzătoare cuprinse în regulamentele Adunării Deputaților și Senatului.

Art. 14. - Prezentul regulament se aprobă cu votul majorității membrilor Adunării Constituante.Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind modul de utilizare a sumelor valutare realizate de Uniunea arhitecților din România

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Uniunea arhitecților din România beneficiază de autonomie valutară deplină în utilizarea integrală a veniturilor realizate în devize liber convertibile din cotizații, donații, premii și altele asemenea, pentru acoperirea plăților sale în valută: cotizații la organizații internaționale, taxe de participare la concursuri profesionale, congrese, conferințe, simpozioane și alte reuniuni internaționale.

Art. 2. - Sumele în valută realizate din prestări de servicii și alte activități anexe vor fi utilizate în proporție de 50%, iar diferența de 50% se va deconta uniunii în lei, la cursul de schimb în vigoare la data operațiunii.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 februarie 1991 | Nr. 121.


Hotărâre privind stimularea încasărilor valutare din activitatea sportivă

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, federațiile și unitățile sportive pot realiza încasări valutare din următoarele surse:

 • participarea sportivilor români la concursuri internaționale la care se acordă indemnizații, cote-părți din încasări etc.;
 • prime de transfer;
 • organizarea de concursuri sau cantonamente de pregătire în România, pentru sportivii străini;
 • sponsorizări;
 • cote-părți din încasările pentru publicitatea produselor străine la întrecerile sportive;
 • prestații de servicii sportive pentru cetățenii străini;
 • asistență de specialitate acordată de tehnicienii români în străinătate;
 • alte surse.

Art. 2. - Fondurile valutare realizate de cluburi din acțiunile prevăzute la art. 1 vor fi repartizate astfel:

 • 65% pentru activitatea proprie a clubului respectiv;
 • 25% pentru fondul de dezvoltare și sprijin al activității sportive, constituit la Ministerul Tineretului și Sportului, Departamentul sportului;
 • 10% pentru federațiile pe ramuri sportive.

Art. 3. - Fondurile valutare realizate de federații din acțiunile prevăzute la art. 1 vor fi repartizate astfel:

 • 65% pentru activitatea proprie a federației;
 • 35% pentru fondul de dezvoltare și sprijin al activității sportive, constituit la Ministerul Tineretului și Sportului, Departamentul sportului.

Art. 4. - Premiile în valută, la sporturile individuale sau pe echipe, se stabilesc de Ministerul Tineretului și Sportului.

Premiile acordate potrivit alin. 1 nu sunt impozabile.

Art. 5. - Fondurile valutare ale cluburilor, federațiilor și Ministerului Tineretului și Sportului vor fi folosite pentru participarea la competiții, reuniuni, congrese internaționale, cotizații și taxe, importuri de echipamente, materiale și aparatură sportivă, premieri, precum și alte nevoi proprii, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 6. - Băncile, prin sucursalele lor, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului, vor autoriza deschiderea de conturi în valută Departamentului sportului, federațiilor și unităților sportive.

Art. 7. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 998 din 4 septembrie 1990, precum și orice alte dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 februarie 1991 | Nr. 123.Referințe

 1. Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Adunării Constituante nr. 1 din 13 februarie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 25 februarie 1991.
  Hotărârea nr. 1/1990 a Adunării Constituante a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 90 din 12 iulie 1990.